• naše weby..
 • ..
 • .
Téma

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Porovnání měst

Zajímá Vás, jak města porovnat z pohledu udržitelného rozvoje?
Podle jakých kritérií či oblastí?
Díky těmto Auditům udržitelného rozvoje naleznete odpovědi
na otázky...

Jak témata řeší různá města?
Jak vnímají své silné a slabé stránky a jak je vidí externí experti?
Jak měří aktuální stav a s jakými daty pracují?
Kde jsou excelentní výsledky a inspirace pro ostatní?

Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost
Rozbalit všechna +

1 Správa věcí veřejných a územní rozvoj

1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

(dělat správné věci správně, zahrnuje cílevědomý postup veřejné správy k udržitelnému rozvoji)
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Chrudim má od roku 2016 nově nastaveny vnitřní procesy v souladu se strategickými dokumenty - strategické plánování a řízení se řídí dle schválených metodik. Důležité strategické dokumenty jsou provázány s ÚPD – zpracování nové strategie vycházelo z ÚPD a navazující koncepce musí být vždy v souladu s cíli strategie a stanovenými limity ÚPD; dohled nad souladem vykonává Strategický tým pro UR.

V této oblasti jde o významný krok, který vedl k systematičnosti v rámci stabilizace procesů strategického řízení.

Ve sledovaném období pokračujeme v provázání rozpočtu s rozvojovými dokumenty. Pravidelně vyhodnocujeme kritéria stanovená pravidly pro zadlužování. Zveřejňujeme veškeré finanční informace. Zpracováváme a aktualizujeme střednědobý výhled rozpočtu, který navazuje na schválené strategické dokumenty města. Roční rozpočet se pohybuje v mantinelech rozpočtového výhledu. Průběžný monitoring probíhá na úrovni jednotlivých odborů, výběr zakázek podléhá finančním limitům a vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek dle stanovených finančních limitů zakázek.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města.


Organizace naplnila doporučení oponentního týmu z předchozího auditu UR - nastavení indikátorů k SPURCH, řídí se schválenými metodikami, provádí každoroční vyhodnocování SPURCH a akčních plánů, nové akční plány tvoří v koordinaci s rozpočtem na další rok. Byla přijata Adaptační strategie města. Naopak nebylo prokázáno doporučované každoroční hodnocení socioekonomického dopadu jednotlivých projektů. Nadstandardní rozsah a obsah zásadních strategických dokumentů a indikátorů jejich plnění, vykazující prvky excelence.

 

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Klíčové strategické dokumenty jsou provázány s ÚPD - zpracování SPRM vychází z ÚPD a navazující koncepce musí být vždy v souladu s cíli SPRM a limity ÚPD; dohled nad souladem vykonává Strategický tým UR. Jedná se o významný a stabilizovaný posun v oblasti procesů, metodických dokumentů a v celkovém řízení s důrazem na praktickou aplikaci a monitoring ve srovnání s výchozím stavem v roce 2002. Nadále je třeba zafixovat tyto vazby v praxi úřadu, posilovat integrovanost a práci STUR, důsledně uplatňovat postupy obsažené v nových metodikách strategického řízení a posílit tuto agendu zřízením pozice metodika kvality na MěÚ.
Existencí platné územně plánovací dokumentace (ÚPD) pořízené za účinnosti současného právního předpisu na úseku územního plánování a stavebního řádu je zajištěno splnění podmínky pořídit úpravu ÚPD ve lhůtě do 31.12.2020. Vydáním změny č. 2 ÚP Litoměřice je deklarován soulad ÚPD s nadřazenou územně plánovací dokumentací kraje. Zpracované územní a urbanistické studie konkretizují stanovenou koncepci rozvoje v daném území. 
Ve sledovaném období probíhá pravidelné vyhodnocování investic z hlediska jejich dlouhodobého dopadu na udržitelný rozvoj a finanční zdraví města. Tento proces je již plně využíván a je nedílnou součástí rozhodovacích procesů a řízení města. I nadále posilujeme transparentnost těchto procesů a rozvíjíme kvalitní komunikaci MěÚ směrem k veřejnosti a všem stakeholderům.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Nadstandardní rozsah a obsah zásadních strategických dokumentů a indikátorů jejich plnění, vykazující prvky excelence. Vyhodnocení a aktualizace SPRM byla odsunuta do období po volbách do zastupitelstva města 2018 – hodnotím jako logický krok - a za pomoci předpokládaného projektu, podpořeného z národních či evropských zdrojů, což vnímám jako možné riziko v revizi při spoléhání na cizí zdroje.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava plánuje a řeší nejdůležitější aktivity v souladu se strategickými dokumenty.

Základem pro realizaci je zásobník projektů strategického plánu a akční plán.

Zásobník projektů je podkladem pro plánování investic a sestavování rozpočtu včetně rozpočtového výhledu.

Realizace strategie je v souladu s principy udržitelného rozvoje, je kladen důraz na zvyšování kvality a optimalizaci procesů.

Hodnocení oponenta +1

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

Bez připomínek.

- Nadstandardní rozsah zásadních strategických dokumentů a indikátorů jejich plnění.

- Podoblast provázanosti investic se schválenými rozvojovými dokumenty vykazuje prvky excelence v oblasti plánování, monitoringu i sledování provázanosti investic na rozvojové dokumenty

- Doporučení: Při tvorbě a řízení naplňování strategií se inspirovat a postupovat dle doporučení MMR k tvorbě strategií na národní úrovni.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Sebehodnocení +1

 Strategický plán rozvoje města byl zpracován za účasti veřejnosti, v dílčích oblastech je rozpracován do oborových koncepcí, které na strategický plán navazují. Plnění plánů a koncepcí je průběžně sledováno a vyhodnocováno.

Hodnocení oponenta +1

Neshledán rozdíl s hodnocením města.
- Strategický plán rozvoje města (SPRM, 2007 - 2022) byl z objektivních věcných dpůvodů aktualizován v roce 2014, audit nadbytečně popisuje proces této aktualizace.
- Není relevantně doložen systém provázanosti investic se strategickými dokumenty, u předložených projektových fiší (příkladů) není uvedena vazba na SPRM a Akční plán rozvoje města, stejně jako není uveden vliv jednotlivých opatření na UR.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.1.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska výběru „správných věcí“ (výběr lze doložit například popisem a vyhodnocováním rizik, event. analýzami rizik, např. v rámci strategického plánu) včetně pravidelného vyhodnocování plánů, jejich cílů a měřitelných indikátorů?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
 • Strategický plán pro udržitelný rozvoj města Chrudim (SPURMCH)

V roce 2016 byl ZM schválen Strategický plán pro udržitelný rozvoj města Chrudim na roky 2015 – 2030. Strategický plán představuje dlouhodobý plán rozvoje města s hlavními prioritními oblastmi a prioritami; k jeho naplňování dochází prostřednictvím ročního Akčního plánu, který vzniká prostřednictvím vyhodnocování námětů, požadavků, připomínek od jednotlivých odborů MěÚ, ale i veřejnosti a to prostřednictvím veřejného projednání  TOP 10 problémů, kulatých stolů, plánovacích setkání  a dalších akcí se zapojením veřejnosti.

Tento plán odpovídá principům moderního strategického řízení.

Členění strategie je následující:

• Tři oblasti odpovídají jednotlivým pilířům udržitelného rozvoje. Město Chrudim usiluje o vyvážený rozvoj v těchto třech oblastech.

• Čtvrtá oblast je zaměřena „dovnitř“ úřadu – jde o zabezpečení rozvoje města prostřednictvím zkvalitňování práce MěÚ a všech jeho složek a městem řízených organizací.

Výsledný dokument je základní strategickou koncepcí pro středně a dlouhodobý rozvoj města, alokaci investic, finanční plánování a využívání externích financí, každoročně městem rozpracovaný do dílčích jednoročních Akčních plánů SPURMCH. Naplňování SPURMCH je městem monitorováno na základě klíčových měřítek (indikátorů) a pravidelně vyhodnocováno Strategickým týmem pro udržitelný rozvoj města Chrudim formou hodnotících zpráv, které jsou předkládány radě a zastupitelstvu města nejméně jednou ročně.

Všechny další koncepce jsou podřízené SPURMCH a mají na něj provázanost. Toto je ošetřené v Příkazu tajemníka číslo 1/2013 – Postup při zpracovávání koncepcí a jejich evidence.

Díky MA21 došlo k významnému posunu v rámci strategického řízení a jeho zavádění do praxe MěÚ; byla vytvořena Metodika pro strategické plánování a řízení rozvoje města Chrudimi, proškoleny klíčové osoby - garanti, byly zaktualizovány pracovní orgány (strategický tým UR, pracovní skupiny pro strategii apod.). Provázanost je v rámci strategického řízení i na komise RM.

Pro sledování naplňování SPURMCH jsme sestavili Katalog karet indikátorů. Katalog indikátorů obsahuje soubor karet všech indikátorů SPURMCH. Celkem je evidováno 55 měřítek. U každého indikátoru byla zvažována vypovídající schopnost, dostupnost, frekvence a pracnost měření. Naplnění některých indikátorů není městem přímo ovlivnitelné, nicméně vzhledem k vlivu na plnění cílů SPURMCH byly zvoleny pro účely monitorování.

SPURMCH byl posouzen z hlediska SEA.

Strategické cíle jsou měřeny pomocí indikátorů stanovených k jednotlivým aktivitám Akčního plánu. Na základě zpracovaných map procesů byl vytvořen systém řízení provozních cílů, na jehož základě je měřena výkonnost, která je zároveň porovnávána i v rámci Benchmarkingové iniciativy 2005. Cíle jsou nastaveny a měřeny i v rámci systematického managementu hospodaření s energií.

http://www.chrudim.eu/strategicky-plan-udrzitelneho-rozvoje-mesta-chrudimi-2015-2030/d-1667

http://www.chrudim.eu/sea-ke-strategickemu-planu-udrzitelneho-rozvoje-mesta-chrudimi-2015-2030/d-1668/p1=1841

Schválené indikátory ke SPURCH http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=7319

 

 • Akční plány

Akční plán SPURMCH je každoročně vytvářen společně s přípravou rozpočtu a následně schvalován ZM a vyvěšen na webových stránkách města; AP je každoročně vyhodnocován a je předkládána zpráva o jeho plnění RM/ZM ; jedním z podkladů pro tvorbu AP je seznam investic a projektů, zásadní rekonstrukce (nad 200 tis. Kč) a také zásobník projektů, které v příslušném roce nebylo možné zařadit do AP krytého rozpočtem města.

Projektový zásobník nám shrnuje informace o projektových záměrech, které máme k dispozici (harmonogram, rozpočet, odpovědné osoby, stav doprovodné dokumentace, vazba na strategii ad.). Je pod heslem přístupný online v interním prostředí infosystému DataPlán NSZM fungujícím v internetu (není potřeba instalací SW ad.).

Pro hodnocení projektů, které by měly být zařazeny do Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2012 – 2015 jsme využili Evaluátor" pro hodnocení dopadů projektů na udržitelný rozvoj prostřednictvím DTP NSZM. Ten nám umožnil stručnou a rámcovou interpretaci dopadů daného projektového záměru na udržitelný rozvoj z pohledu jeho vybraných parametrů. Využili jsme formu sebehodnocení formou expertního odhadu. Dle výsledků evaluace i dalších zadaných údajů  nám tento systém umožnil rámcovou priorizaci projektových záměrů pro diskusi v příslušných orgánech samosprávy.

https://www.dataplan.info/cz/chrudim/strategie/projekty

http://www.chrudim.eu/vyhodnoceni-akcniho-planu-rozvoje-mesta-chrudimi-na-rok-2017/d-8949/p1=1841

http://www.chrudim.eu/akcni%2Dplan%2Drozvoje%2Dmesta%2Dchrudimi%2Dna%2Drok%2D2019/d-9278/p1=1841

 • Strategický tým pro udržitelný rozvoj města Chrudim

oficiálně byl ustanoven v r. 2012 rozhodnutím ZM. Tým se řídí dle pravidel stanovených ve schválené metodice pro strategické plánování a řízení rozvoje města Chrudimi. Je složen ze zástupců vedení města; vedoucích vybraných odborů;  dalších expertů a externích spolupracovníků a schází se zpravidla 2x - 3x ročně za účelem přípravy a vyhodnocení plnění SPURMCH, AP a hodnocení projektů/investic a připomínkování koncepcí.

 • Územní plán

Platné územně plánovací dokumentace (v souladu se zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) na území města:

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje kraje (nabytí účinnosti 7.10.2014) - pořizovatel Krajský úřad Pardubického kraje

Územní plán Chrudim (nabytí účinnosti 28. 11. 2013 )

Změna č. 1 Územního plánu Chrudim (nabyla účinnost 12.10.2016)

Nyní probíhají změny č.2 a č.3 - probíhá vyhodnocení námitek a připomínek.

http://www.chrudim.eu/uzemni%2Dplan%2Dchrudim/d-2211/p1=1841

 • Regulační plány

Regulační plán Pumberka západ Chrudim (nabytí účinnosti 13.10.2009)

Regulační plán Městské památkové zóny (projednaný návrh zadání v ZM, kromě jiného je v této souvislosti třeba rozhodnout o lokaci výstavby sportovní haly, parkovacího domu pod "Festunkem" apod.

Zpracované územní studie:

 • Územní studie Na Špici v Chrudimi  (schválení 1.8.2009)
 • Územní studie v lokalitě Na Špici v Chrudimi  - severozápadní část (schválení 25.2.2010)
 • Územní studie v lokalitě Markovice - U Kostela (schválení 11.11.2011)
 • Územní studie v lokalitě Na Špici v Chrudimi - jihovýchodní část (schválení 3.4.2012)
 • Územní studie v lokalitě Skřivánek v Chrudimi (schválení 27.6.2013)

http://www.chrudim.eu/uzemni%2Dplan%2Dchrudim/d-2211/p1=1841

Město má v rámci ORP vypracované územně analytické podklady a průběžně je aktualizuje.

Územně analytické podklady http://www.chrudim.eu/uzemni%2Dplan%2Dchrudim/d-2211/p1=1841

Existence dokumentů jako např. komunitní Plán zdraví a kvality života, Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015-2030, Strategický plán Mikroregionu Chrudimsko a strategie MAS Chrudimsko potvrzují vizi a strategii, které jsou aktivitou odborů úřadu, komisemi města a pracovními skupinami z řad občanů a pracovníků MěÚ naplňovány. Ve státní správě řada odborů úřadu prosazuje vizi a poslání prostřednictvím metodické a kontrolní činnosti vůči obcím.

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Existující schválená sada indikátorů pro vyhodnocení SPURCH

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Nově od roku 2016 zpracovaný SPURCH města, koncepce a další programy zaměřené na rozvoj města jsou provázány s nově vydaným ÚP (2013). Dohled nad jejich souladem vykonává Strategický tým pro UR. S nově zpracovaným SPURCH byly schváleny nové metodické postupy implementace strategického řízení v rámci MěÚ a metodika pro tvorbu AP. V rámci fungování MěÚ se snažíme těmito schválenými pokyny řídit. 

Disponibilní veřejné prostředky jsou směrovány na akce, které jsou obsaženy ve schválených rozvojových dokumentech (Akční plán strategie, rozpočtový výhled, rozpočet).

AP je schvalován současně s rozpočtem města na následující období v prosinci roku předešlého.

Nově jsme v roce 2018 nastavili hodnocení projektů dle dopadu na UR. Využili jsme tzv. Evaluátor v rámci DTP.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Vyšší hodnocení trendu v porovnání s hodnocením města.


Kvalitní přezkoumávání plnění cílů a opatření strategických dokumentů, s průmětem do aktualizovaných dokumentů, resp. akčních plánů. Doporučení – vyhodnotit efektivitu a vzájemné vazby Komise (rady města) Zdravého města a MA 21 a Strategického týmu pro udržitelný rozvoj města Chrudim.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Strategický plán rozvoje města, vznik 2005, aktualizovaný v r. 2008, 2012, připravovaná aktualizace v roce 2018

Město Litoměřice má nastaveny vnitřní procesy v souladu se strategickými dokumenty. Klíčové strategické dokumenty jsou provázány s ÚPD – zpracování SPRM vycházelo z ÚPD a navazující koncepce musí být vždy v souladu s cíli SPRM a limity ÚPD; dohled nad souladem vykonává Strategický tým UR. Jedná se o významný posun a zafixování procesů do běžné praxe úřadu, vytváření a aktualizace metodických dokumentů a celkového řízení s důrazem na praktickou aplikaci a monitoring.  Byla významně posílena práce STUR, důsledně jsou uplatňovány postupy obsažené v metodikách strategického řízení. Došlo k posílení této agendy zřízením pozice metodika kvality a přesunem pozice managera strategií blíže k vedení města.

Strategický plán rozvoje města vznikl v r. 2005, byl aktualizovaný v r. 2008, 2012, plánovaná je aktualizace v r. 2018–2019. Zpracovávána žádost do programu OP Zaměstnanost 2014–2020, výzva č. 80. Předložení žádosti schválila rada města (2018). V rámci předkládaného projektu jsou plánovány aktivity na aktualizaci strategického plánu, nicméně Město Litoměřice počítá i s variantou, že celý proces bude hrazen z vlastních prostředků.

Město Litoměřice:
Proces strategického řízení byl v Litoměřicích oficiálně zahájen v roce 2002, kdy město vstoupilo do Národní sítě Zdravých měst.

V roce 2012 - byla provedena zásadní revize strategického plánu, který odpovídá principům moderního strategického řízení a udržitelného rozvoje, respektuje členění na 3 základní rozvojové pilíře; v případě Města Litoměřice přidává k těmto 3 pilířům nový prioritní tematický 4. pilíř „udržitelná energetika“; 5. pilíř je zaměřen na kvalitní fungování MěÚ dle principů „dobré veřejné správy/vládnutí“. V záměru připravované aktualizace Město uvažuje i o 6. pilíři: Chytré/Moudré město – řešení tzv. „SMART Litoměřice“, jelikož se nemá jednat jen o technologie, ale i o přístup k zeleni, využití veřejného prostoru jako sdíleného apod.

V rámci spolupráce s NSZM a projektu PORTFOLIO byl nastaven postup a doporučení pro další aktualizaci strategického plánu v roce 2018 a doplnění o samostatnou „Strategii úřadu a jeho rozvoj“. Strategické dokumenty, tak budou nově sestaveny, aby byl naplněn horizontální i vertikální rozměr strategií. Došlo k úpravě stránky na webu města „strategické dokumenty“, která byla doplněna a rozšířena.

Během realizace projektů MARUEL a MISTRAL v letech 2011 - 2014 došlo k významnému posunu v rámci strategického řízení a jeho zavádění do praxe MěÚ; cílem projektů bylo nastavení a implementace strategického řízení, proškolení klíčových osob, vznik koordinačních a pracovních orgánů (strategický tým UR, pracovní skupiny STUR apod.) a vznik příslušných metodik a jejich implementace mezi operativní dokumenty města (nařízení, pokyny) MěÚ.

V roce 2016 a 2017 došlo k přehodnocení v rámci organizační struktury MěÚ a převedení managera pro strategické řízení blíže k vedení úřadu. Jedná se o samostatnou pozici s propracovanou pracovní náplní. Dále byla zřízena pozice manažera kvality. Obě pozice jsou přímo podřízeny tajemníku úřadu.

V letech 2016 – 2017 byl připraven projekt KOUMES v rámci operačního programu, kde bylo město úspěšné, nicméně došlo ke strategickému rozhodnutí – projekt odložit a aktivně se zapojit do projektu Národní sítě Zdravých měst PORTFOLIO (Projekt s názvem "KOUMES – Kompetentní úřad, metody kvality a strategické řízení", byl sestaven s cílem nastavit a optimalizovat postupy ve veřejné správě efektivním způsobem. Aktivity projektu byly zaměřeny na vytvoření zcela nového managementu úřadu založeného na procesním řízení a trvale udržitelném rozvoji).

Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Fondem dalšího vzdělávání se město aktivně zapojilo do projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě - DOBRO, kde vystupuje jako příklad dobré praxe. Město vychází ze svých zkušeností se zapojováním veřejnosti a komunikací napříč různými cílovými skupinami a ze zkušeností z práce a fungování strategického týmu.

Po vyhodnocení této spolupráce rada města schválila v roce 2018 Memorandum o partnerství v rámci dalšího společného projektu: „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“.

Strategický plán představuje dlouhodobý plán rozvoje města s hlavními prioritními oblastmi a prioritami; jeho postupné naplňování se děje prostřednictvím Akčních plánů, které vznikají postupným procesem vyhodnocování návrhů/námětů/požadavků:
a) jednotlivých odborů MěÚ,
b) veřejnosti prostřednictvím veřejného fóra TOP 10 problémů, kulatých stolů a dalších akcích se zapojením veřejnosti.
Aktualizovaný strategický plán rozvoje města (dále také „SPRM“) vychází ze základních principů dlouhodobě udržitelného rozvoje a respektuje tak potřebu sladění sociální, ekonomické i environmentální oblasti rozvoje. SPRM dále vychází z mezinárodních programů rozvoje měst a regionů jako je místní Agenda 21 a Zdravé město pod patronací Světové zdravotní organizace a OSN, jeho naplňování se opírá o principy dobrého vládnutí a chytré (veřejné) správy.

Jako podklad pro jednání Strategického týmu rozvoje města byla vypracována na jaře 2018 za roky 2014 - 2017 zpráva o naplňování SPRM. Strategický tým tuto zprávu projednal na výjezdním zasedání  v dubnu 2018. Zpráva je interním dokumentem Strategického týmu.

Materiály jsou uveřejněny na webu města:

1. Strategický plán - https://www.litomerice.cz/strategicky-plan
2. Metodika strategického řízení - https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty
3. Metodika tvorby Akčního plánu - https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

Akční plány

Akční plán SPRM je každoročně vytvářen společně s přípravou rozpočtu a následně schvalován zstupitelstvem města a zveřejněn na webových stránkách města. Od roku 2016 jsou dokumenty přístupné i na elektronické úřední desce, která je umístěna na budově úřadu a od roku 2017 také v prostorách Nemocnice Litoměřice a.s.; AP je každoročně vyhodnocován a je předkládána zpráva o plnění RM/ZM (počínaje rokem 2015); AP obsahuje seznam investic a projektů, zásadní rekonstrukce a také zásobník projektů, které v příslušném roce nebylo možné zařadit do AP krytého rozpočtem města.

4. Akční plán 2015, 2016, 2017
Vyhodnocení plánů:
https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

Strategický tým

Byl oficiálně ustanoven v r. 2012 rozhodnutím RM (nemá formu komise při radě města, jedná se o pracovní pozice – v tomto směru se jedná o progresivní přístup).
Řídí se vlastní metodikou, která je součástí širší metodiky pro strategické řízení a sestává se ze:

a) zástupců vedení města (starosta, místostarostové),
b) vedoucích vybraných odborů a oddělení,
c) dalších expertů a externích spolupracovníků,

a schází se zpravidla 2x ročně za účelem přípravy a vyhodnocení plnění SPRM a AP a hodnocení projektů/investic. Tajemník je v rámci STUR koordinátorem procesu strategického řízení (od r. 2016 v rámci nové organizace úřadu samostatná pozice MěÚ samostatnou pozici převedení managera pro strategické řízení, která je přímo podřízena tajemníku úřadu).

V rámci větší provázanosti a rozvoje vazeb v rámci STUR byly začleněny do pravidelných setkání i výjezdní zasedání, která jsou pracovního charakteru s prvky školení (jóga proti stresu; komunikační a prezentační dovednosti apod.) a s prvky neformálních setkání.

V návaznosti na postavení Města Litoměřice, je městem 3. stupně ORP a zahrnuje dalších 39 měst, městysů a obcí. Celkem se jedná o cca 60 tis. obyvatel. Byla navázána a je rozvíjena spolupráce v rámci měst a obcí ORP, starosta města svolává minimálně 2x v roce pracovní jednání všech starostů a starostek. Tohoto pracovního jednání se účastní vedoucí odborů, manažer pro strategické řízení a tajemník úřadu. Jsou prezentovány projekty, které mohou mít dopad na občany celého ORP a tyto projekty jsou diskutovány. Jedná se o komunikační strategii, podporu a vzniká tak i celá řada partnerství. https://www.youtube.com/watch?v=XjGSsO_XAao.

5. Metodika STUR; Usnesení RM schvalující inovovanou metodiku: https://www.litomerice.cz/usneseni-rady/2191-23-vypis-usneseni-z-jednani-rady-mesta-litomeric-9-10-2014

https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

Územní plán

Platné územně plánovací dokumentace (v souladu se zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) na území města:
- Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (účinnost 20. 10. 2011)
- Územní plán Litoměřice (účinnost 13. 11. 2009)
- změna č. 1 ÚP Litoměřice (účinnost 18. 1. 2011)  
- změna č. 2 ÚP Litoměřice (účinnost 5. 2. 2015)
- změna č. 3 ÚP Litoměřice - zpracovává se

Územní plán je zveřejněn na webu města vč. obou dvou změn https://www.litomerice.cz/uzemni-plany/846-uzemni-plan-litomerice a v sekci „Podnikatel“ byl vytvořen mapový podklad pro brownfieldy, který zahrnuje všechny hlavní lokality. https://www.litomerice.cz/podnikatel. Propojení těchto materiálů bylo vyhodnoceno strategickým týmem ÚR jako přínosný a transparentní.

Zpracované územní a urbanistické studie: 

1. územní studie Želetice: prevence povodní; opatření na podporu místních podnikatelů (podrobnější podklad pro dané území), s cílem stanovit dlouhodobou koncepci rozvoje území;

2. územní studie Z 01 obchodní centrum "Na Soutoku" Želetice;

3. urbanistická studie Litoměřice: Miřejovická stráň (prostorové uspořádání rozvojové lokality určené především pro individuální bydlení v rodinných domech);

4. urbanistická studie Lokalita RD: Pod Miřejovicemi (prostorové uspořádání rozvojové lokality určené především pro individuální bydlení v rodinných domech);

Město má v rámci ORP vypracované územně analytické podklady a průběžně je aktualizuje, viz Územní plán na webu města: https://www.litomerice.cz/uzemni-plany/846-uzemni-plan-litomerice

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Indikátor SPRM:
E.IV.2 - Získat a udržet standard kvality MA21 kategorie „A“

 

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Litoměřice má nastaveny vnitřní procesy v souladu se strategickými dokumenty. Klíčové strategické dokumenty jsou provázány s ÚPD - zpracování SPRM vycházelo z ÚPD a navazující koncepce musí být vždy v souladu s cíli SPRM a limity ÚPD; dohled nad souladem vykonává Strategický tým UR. Jedná se o významný posun a zafixování procesů do běžné praxe úřadu, vytváření a aktualizace metodických dokumentů a celkového řízení s důrazem na praktickou aplikaci a monitoring.  Byla významně posílena práce STUR, důsledně jsou uplatňovány postupy obsažené v metodikách strategického řízení. Došlo k posílení této agendy zřízením pozice metodika kvality a přesunem pozice managera strategií blíže k vedení města.

Existencí platné územně plánovací dokumentace (ÚPD) pořízené za účinnosti současného právního předpisu na úseku územního plánování a stavebního řádu je tak zajištěno splnění podmínky pořídit úpravu ÚPD ve lhůtě do 31.12.2020. 
Vydáním změny č. 2 ÚP Litoměřice je deklarován soulad ÚPD s nadřazenou územně plánovací dokumentací kraje. 
Zpracované územní a urbanistické studie konkretizují stanovenou koncepci rozvoje v daném území.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

 

Město své strategické plánování a řízení podporuje realizací mnoha projektů, což výhodně využívá zdrojů a odborných kapacit, ale může být i rizikem pro další rozvoj v případě selhání případných budoucích obdobných projektů.

Město zpracovává Zprávu o naplňování SPRM, kterou projednává Strategický tým.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ano s cílem dosažení Vize města Jihlavy a globálního cíle strategie.

(viz Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020_návrhová část).

http://www.jihlava.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta-jihlavy/d-500097/p1=103681

 

Vize města Jihlavy:

„JIHLAVA – MĚSTO PRO ŽIVOT“

Jihlava jako živé centrum Vysočiny, dynamicky se rozvíjející, udržované a všestranné město s funkčním komplexním urbanistickým řešením, vzdělané a moderní město otevřené novým znalostem a poskytující podmínky pro kvalitní život svých obyvatel.

Globální cíl:

Jihlava bude v roce 2020 městem s

 • kvalitním systémem navazujících vzdělávacích institucí odpovídající potřebám trhu práce
 • konkurenceschopným podnikatelským sektorem
 • vysokou kvalitou zdravotní a sociální péče
 • vysokou mírou bezpečnosti
 • kvalitními podmínkami pro život obyvatel
 • moderní infrastrukturou
 • podmínkami pro udržitelný rozvoj
 • bohatou nabídkou volnočasových aktivit
 • atraktivním prostředím pro návštěvníky

Daná strategie je v souladu s územním plánem a dalšími koncepčními dokumenty města. Finanční plánování je v souladu se strategickými dokumenty.

Analýzy potřeb:

IPRM – Při zpracování dokumentu byla provedena SWOT analýza a analýza rizik.

SPRM - Komplexní analýza potřeb a rizik nebyla provedena. Proběhla socioekonomická analýza prostředí, zpracování profilu města a SWOT analýz.

IPRÚ – V rámci zpracování dokumentu proběhla analýza potřeb zpracovaná pro Jihlavskou sídelní aglomeraci, která vychází z identifikovaných problémů v analytické části IPRÚ. Součástí dokumentu je zpracována analýza problémů, která vychází ze situační analýzy a SWOT analýzy.

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Pro potřeby monitorování výsledků strategických plánů jsou sestaveny sady indikátorů:

strategický plán rozvoje města - celkem 77 indikátorů

integrovaný plán rozvoje území  - celkem 40 indikátorů

integrovaný plán rozvoje města - celkem 14 indikátorů

Sebehodnocení +1

Byla naplněna realizace IPRM, a to odevzdáním Závěrečné zprávy o realizaci na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti v únoru 2016.

Do IPRM bylo zařazeno 32 projektů.

IPRÚ JSA je jednou z prvních schválených integrovaných strategií v ČR v tomto programovacím období (srpen 2016).

Hodnocení oponenta +1

Bez zásadních připomínek, nadstandardní rozsah zásadních strategických dokumentů a indikátorů jejich plnění.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Příprava významných investičních projektů probíhá na základě schváleného strategického plánu rozvoje města, který je každoročně rozpracováván do akčního plnu, který je provázán s aktuálním rozpočtem města. Strategický plán rozvoje města na období 2007 – 2022 byl v roce 2007 připraven se zapojením široké veřejnosti a tento způsob tvorby strategického dokumentu byl zvolen rovněž v létech 2013-14 při jeho aktualizaci. Strategický plán rozvoje města stejně jako akční plány jsou schvalovány zastupitelstvem města a zastupitelstvu města je každoročně předkládáno vyhodnocení plnění akčního plánu.

Na strategický plán rozvoje města navazují dílčí koncepce, např. Plán odpadového hospodářství města Kopřivnice na období , II. střednědobý plán sociálních služeb, Energetický plán města Kopřivnice, Zdravotní plán města Kopřivnice, Strategie rozvoje cyklistické dopravy, které detailněji rozpracovávají dílčí strategické priority města. V roce 2016 pracovali zástupci města ve spolupráci s místními odborníky z oblasti vodohospodářství, zemědělství, zdravotnictví, podnikání, správy technické infrastruktury na přípravě Adaptační strategie města na změnu klimatu.

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice (aktualizace 2014)

http://www.koprivnice.cz/urad/strategicky_plan/SP_Koprivnice_finalni_dokument_2014.pdf

Před aktualizací dokumentu schváleného v roce 2007 proběhlo vyhodnocení jeho plnění. Strategický plán byl zpracován na 15 let, avšak díky úspěšnosti města v získávání externích finančních zdrojů se podařilo k roku 2013 splnit více než 70 % plánovaných úkolů. Proto byly v roce 2013 zahájeny práce na jeho aktualizaci. S plněním strategického plánu byli seznámeni nejen zastupitelé města, kteří rozhodli o aktualizaci strategického plánu, ale také obyvatelé města, kterým byla distribuována krátká informační brožura do každé domácnosti. Tato informační brožura navázala na předchozí brožuru z roku 2010, která rovněž byla distribuována všem domácnostem. Oba dokumenty jsou zároveň uveřejněny na webu města.

Před samotným procesem tvorby návrhové části strategického plánu byla provedena podrobná analýza území, která byla zpracována ve formě Profilu města. http://www.koprivnice.cz/urad/strategicky_plan/profil_mesta_koprivnice_final.pdf V profilu jsou v jednotlivých kapitolách popsány klíčové faktory, které mají vliv na budoucí rozvoj města, každá kapitola je ukončena shrnutím poznatků o dané oblasti. Na základě této analýzy města, do které se promítly také výstupy ze sociologického průzkumu mezi obyvateli města a průzkumu podnikatelského prostředí byla zpracována SWOT analýza pro jednotlivé prioritní oblasti Ekonomika a podnikání http://www.koprivnice.cz/urad/strategicky_plan/Priority_SWOT_analyzy-Ekonomika_podnikani.pdf, Doprava, infrastruktura a životní prostředí http://www.koprivnice.cz/urad/strategicky_plan/Priority_SWOT_analyzy-Doprava_infrastruktura_ZP.pdf, Image města http://www.koprivnice.cz/urad/strategicky_plan/Priority_SWOT_analyzy-Image_mesta.pdf. Prioritní oblast Sociální zázemí je řešena především prostřednictvím Komunitního plánu sociálních služeb http://www.koprivnice.cz/socialni_oblast/planovani_soc_sluzeb/kom_plan_koprivnice_web.pdf.

Strategický plán je na základě definované vize http://www.koprivnice.cz/urad/strategicky_plan/zapis3_2013-P01.pdf rozčleněn do čtyř prioritních oblastí. V každé prioritní oblasti jsou určeny priority rozvoje, pro které byly definovány opatření, jejichž realizace přispěje k naplnění těchto priorit. V rámci jednotlivých opatření byly navrženy konkrétní projekty či typové aktivity, které tvoří základ při každoročním zpracování akčního plánu realizace strategického plánu.

Akční plán rozvoje města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice

Akční plán je tvořen jako soubor plánovaných projektů a aktivit, jejichž prostřednictvím mají být naplněny cíle strategie města. Je sestavován každoročně ve vazbě na rozpočet daného roku s výhledem plánovaných aktivit na rok následující. Je ho příprava je koordinována oddělením strategického plánování, které společně s garanty jednotlivých oblastí (členy Týmu pro udržitelný rozvoj) připraví podklad, který je následně projednáván s vedením města. Připravený dokument je předkládán každoročně ke schválení zastupitelstvu města. Společně s novým akčním plánem je zastupitelstvo města seznámeno s vyhodnocením plnění aktivit plánovaných pro uplynulý rok. Každá akce je vyhodnocena stavem splněno / zahájeno / nezahájeno a krátkým komentářem. V rámci tvorby akčního plánu se přihlíží k dílčím koncepčním materiálům, které rozpracovávají některé priority strategického plánu a k podnětům veřejnosti, které jsou definovány především prostřednictvím Fóra Zdravého města a návrhů komisí pro místní části Kopřivnice. V návrhu akčního plánu je u aktivit vyčíslena finanční potřeba a identifikována možnost ucházení se o dotaci. Snahou je, aby potřeba financování aktivit v daném roce odpovídala návrhu rozpočtu města a rozpočtovým opatřením, která jsou schvalována v průběhu roku. 

Plán zdraví a kvality života – komunitní plán

Plán zdraví a kvality života města Kopřivnice je sestavován veřejností (obyvateli města) prostřednictvím formulace problémů / příležitostí na Fóru Zdravého města. K těmto definovaným problémům následně město přijímá konkrétní opatření a možná řešení prostřednictvím jejich zapracování do Akčního plánu rozvoje města, popř. u operativních problémů jejich řešením v rámci běžné agendy odborů. Plány zdraví a kvality života a vyhodnocení jejich plnění jsou zveřejňovány na webu města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=forum-zdraveho-mesta-koprivnice 

Audit udržitelného rozvoje města

V rámci Auditu UR je provedena analýza 10 oblastí dle jednotné metodiky pro města implementující MA21. Audity zpracovávají odborní garanti oblastí ve spolupráci s odbornými pracovníky MÚ. Odborní garanti jsou členové Týmu pro udržitelný rozvoj. Na základě auditu jsou identifikovány oblasti, na které by se mělo město ve svém rozvoji v souladu s principy udržitelnosti zaměřit. Audity rovněž umožňují srovnání s dalšími městy a přinášejí inspiraci do další činnosti.

Místně specifická sada indikátorů udržitelného rozvoje

V návaznosti na aktualizovaný strategický plán rozvoje města byla zpracována sada 14 indikátorů, které reflektují základní a hlavní charakteristiky rozvoje města definované ve Strategickém plánu. Indikátory byly rovněž voleny tak, aby postihovaly komplexně všechny tři pilíře udržitelného rozvoje (ekonomický, sociální a environmentální) včetně jejich průniku. Popis jednotlivých indikátorů, metody sběru dat a jejich vyhodnocení je zveřejněno na webu města.

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Strategický plán rozvoje města (aktualizace 2014) – proces aktualizace zveřejněn na webu města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=strategicky-plan-koprivnice

 

Vyhodnocení plnění strategického plánu před je aktualizací v roce 2014 – informační brožura pro domácnosti http://www.koprivnice.cz/index.php?id=vyhodnoceni-plneni-strategickeho-planu-koprivnice

Informační brožura pro domácnosti – plnění strategického plánu 2007 - 2010 http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/strategicky_plan_vyhodnoceni.pdf

Místně specifická sada indikátorů udržitelného rozvoje http://www.koprivnice.cz/index.php?id=mistni-indikatory-zdrave-mesto-koprivnice

Každoroční vyhodnocování plnění Akčního plánu rozvoje města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice

Sebehodnocení +1

 Město systematicky pracuje se strategickými dokumenty, dílčí koncepce navazují na strategický plán rozvoje, je sledováno a vyhodnocováno plnění plánů a koncepcí.

Hodnocení oponenta +2

bez připomínek, nadstandardní rozsah a proces plánování
Strategický plán rozvoje města (2007 - 2022) byl z objektivních věcných dpůvodů aktualizován v roce 2014. Audit UR nadbytečně popisuje proces této aktualizace.

1.1.2 Vybírá a prosazuje (schvaluje) město nejpotřebnější či nejdůležitější investice, aktivity, veřejné služby, opatření, legislativu atd., a to v optimálním rozsahu a ve smyslu zásad udržitelného rozvoje včetně pravidelného hodnocení opatření ve vztahu k udržitelnému rozvoji?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město dlouhodobě pracuje s vyrovnaným rozpočtem a investuje do zvyšování kvality života svých obyvatel;  vstupem do NSZM a zavázáním se k systémovému postupu řízení města dle mezinárodních standardů došlo k významnému posunu.

Od roku 2004 má MěÚ Chrudim Etický kodex. Své chování podřizuje mimo jiné např. zákonu č.312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a samozřejmě se také řídí zákoníkem práce.

V souladu s nově schválenými metodikami pro strategické řízení byla zlepšena provázanost mezi výběrem akcí, jejich posuzováním a rozpočtem města. Pro posuzování projektu, které se zařazují do AP jsme využili metodu hodnocení dopadů projektů na udržitelný rozvoj prostřednictvím DTP NSZM. Ten nám umožnil stručnou a rámcovou interpretaci dopadů daného projektového záměru na udržitelný rozvoj z pohledu jeho vybraných parametrů, Využili jsme formu sebehodnocení formou expertního odhadu. Dle výsledků evaluace i dalších zadaných údajů  nám tento systém umožnil rámcovou priorizaci projektových záměrů pro diskusi v příslušných orgánech samosprávy.

Vybrané projekty v AP naplňují hlavní rozvojové cíle města stanovené ve SPURMCH.

Každý projekt má svou tzv. kartu, kde je uvedeno následující: Název projektu, Stádium přípravy projektu, Typ Aktivity, Průměr hodnocení udržitelného rozvoje (-2 až +2), Odpovědnost, Předpokládaný celkový rozpočet [Kč], Finance 2019 [Kč], Roky realizace, Podrobnosti. Toto hodnocení je prováděno každoročně a je podkladem pro rozhodování finančního výboru a následně pro tvorbu Akčního plánu na příslušný rok.

Energetický management

Od roku 2015 se zabýváme systematicky problematikou energetického managementu.  Monitorujeme stav spotřeby v jednotlivých budovách města a jeho organizacích; analyzujeme tyto spotřeby a celkový stav budov a doporučujeme vedení města vhodné investice; selekce umožňuje efektivněji využívat zdroje tam, kde představují největší potenciální přínos - úspory.

Zavedli jsme Fond obnovy majetku, který je schválen ZM a řídí se danými pravidly.

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Existující schválená sada indikátorů pro vyhodnocení SPURCH

Ve sledovaném období došlo k pozitivní změně ve vztahu k vyhodnocování investic z hlediska jejich dlouhodobého dopadu na udržitelný rozvoj.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Daří se naplňovat principy a podstatu energetického managementu s minimálním personálním zajištěním a maximálním ekologickým přínosem při zachování minimálních nákladů.

Snažíme se, aby aktivity města vycházely ze strategických dokumentů, akčních plánů, aby byly navrhovány, plánovány, kontrolovány i hodnoceny strategickým týmem pro UR, jehož stanoviska jsou předkládána RM a ZM.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve sledovaném období došlo k výrazné změně ve vztahu k vyhodnocování investic z hlediska jejich dlouhodobého dopadu na udržitelný rozvoj a finanční zdraví města; tento proces je nedílnou součástí rozhodovacích procesů a řízení města, nicméně je stále třeba ho přizpůsobovat aktuálním podmínkám (legislativa); byla zvýšena transparentnost těchto procesů a zlepšena komunikace města směrem k veřejnosti a dalším aktérům, jako jsou např. podnikatelé.

Město Litoměřice dlouhodobě pracuje s přebytkovým provozním rozpočtem a investuje do zvyšování kvality života svých obyvatel; vstupem do NSZM a zavázáním se k systémovému postupu řízení města dle mezinárodních standardů, a díky realizaci řady projektů na zvýšení kvality ve veřejné správě došlo k významnému posunu ve smyslu vyhodnocování projektů a záměrů z hlediska jejich dopadů na udržitelný rozvoj (program místní Agenda 21 a Zdravé město), z hlediska souladu s klíčovými koncepcemi a plány a z hlediska dopadů na dlouhodobé provozní výdaje města.

Socioekonomické a environmentální hodnocení

Hodnocení dopadů projektů/významných opatření na udržitelný rozvoj (od 2014) - Karta projektu; toto hodnocení je prováděno každoročně a je podkladem pro přípravu rozpočtu a rozhodování finančního výboru a následně pro tvorbu Akčního plánu na příslušný rok; toto hodnocení se postupně aplikuje na všechny návrhy projektů/investic, které splňují daný min. finanční limit, a návrhy, které toto hodnocení nemají, nemohou být zařazeny do rozpočtu města/AP. 
Hodnocení je připraveno online v dataplánu NSZM, ve kterém je rozšířena škála hodnotících kritérií pro jednotlivé oblasti udržitelného rozvoje.
Jako součást konceptu ÚP byla zpracována a projednána dokumentace SEA a posouzení NATURA; podmínky souhlasného stanoviska k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí byly zapracovány do návrhu ÚP, do textové části č. 8 odůvodnění str. 109.

 

Systém hodnocení a motivace zaměstnanců

Personální strategie úřadu byla zpracována v rámci projektu MISTRAL: “Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích“ v roce 2014. Od roku 2018 projednává RM – Hodnocení implementace strategie vč. dat BMI s návrhem dalších řešení a postupů (předkládá a vypracovává tajemník úřadu) - viz https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/MISTRAL_personalni_strategie_2014.pdf.

Zaměstnanec/úředník je stále v mnoha případech vnímán jen jako lidský zdroj. „Snažíme se zaměstnance nastrkat do vymezených rámců a systémů, za pomocí různých příkazů či metodik a pak se nestíháme divit, kde se ztrácí nadšení a motivace.“ … prostě se nám ztrácí člověk.

Rozhodli jsme se, že se vydáme jinou cestou: Hledáme jednoduchý a racionální systém odměňování a motivace. Ty přitom musí vycházet z konkrétních potřeb a schopností konkrétních lidí a nejde přitom o nic jiného než o snahu naslouchat a pochopit, co ve skutečnosti zaměstnanci/úředníci chtějí a co nám svým chováním říkají. Je to o pochopení individuality každého z nás, individuality každého týmu, individuality našeho města/úřadu. Je to o průběžné komunikaci a setkávání vedení města, vedoucích odborů se zaměstnanci. Toto je právě ten prvek, který mnohdy odděluje úřad pro lidi a s lidmi od ostatních úřadů.

Roce 2015/2016 se MěÚ rozhodl jít právě touto cestou.

Původně celý systém hodnocení pochází z americké armády, kde se využíval pro účely identifikace vojáků s vysokým potenciálem, které je možné povýšit. Byla zavedena řízená distribuce zaměstnanců na zaměstnance s vysokým výkonem, standardním a zaměstnance s nízkým výkonem (10-80-10). To dalo současně základ pro to, že některé společnosti k této distribuci začaly využívat i Gaussovu křivku, která předem definovala, jaké procento zaměstnanců má být v které části této křivky. – Tento přístup byl identifikován jako nevhodný pro podmínky města Litoměřice.

Směr budoucnosti hodnocení zaměstnanců naznačují nové moderní systémy „Práce – work (max. 20%) a Jak – How (max. důraz)“, který funguje prostřednictvím on-line aplikací na bázi definování krátkodobých cílů a priorit a zejména pravidelné zpětné vazby od nadřízeného k zaměstnanci a obráceně.

Od roku 2016 bylo zavedeno: (vše koresponduje s „chartou flexibilního stylu naší práce“)

   • změnu systému porad vedení (porada je o celém týmu, vedoucí odborů mají přednost před vedením úřadu – tajemníkem; nejprve se probírají důležité úkoly jednotlivých odborů/vedoucích odborů na závěr se probírají body tajemníka);
   • zavedení neformálních setkání strategického týmu (výjezdní zasedání);
   • zavedení systému „snídaně s tajemníkem“ po jednotlivých odborech/útvarech a to za přítomnosti, ale i bez přítomnosti vedoucího odboru;
   • zavedení pravidelných porad/setkání vedoucího/vedoucí odboru s tajemníkem tzv. 121;
   • na „snídaních s tajemníkem“ jsou probírány i inovativní nápady či myšlenky – tyto nápady sbírá tajemník úřadu, který je zodpovědný následně za komunikaci či realizaci (realizované inovace: zavedení separování odpadu na celém úřadě; projekt Potřebuji si vyřídit; změna sociálního fondu – jeho zjednodušení atd.) V roce 2018 jsme realizovali i sbírku „úřední anděl“, která pomohla rodině našeho zaměstnance.

MěÚ naplňuje svou interní „chartu flexibilního stylu naší práce“ – (prorodinné aktivity, možnost studia, možnost flexibilní práce, simpl přístup v rámci MD/RD, zavedení Home office do pracovního řádu úřadu atd.). Tuto chartu rozvíjíme a na jejím konci – chceme mít nový systém:
https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Charta_flexibilniho_stylu_nasi_prace.pdf

MěÚ zaměstnává na osmnáct desítek zaměstnanců a na čtyři desítky městských strážníků. Home office (od r. 2016) využívá přes 15 % zaměstnanců. Žádost schvaluje tajemník města. Vedoucí odboru doporučí ke schválení a komunikují celý proces. Počet dní je omezen na 8 v daném kalendářním měsíci. Rekondiční volno (sick days) 5 dní. Pro rodiče s dítětem, které jde v daném kalendářním roce do 1. třídy plus jeden den navíc.

Prorodinný den – pomáhá rodičům překlenout dny, kdy jsou již prázdniny nicméně úřad je nutné mít otevřený pro naše občany. Prostě si vezmou děti do práce a my se o ně postaráme.

Vycházíme vstříc pokud někdo z našich zaměstnanců potřebuje upravit pracovní dobu či zkrátit úvazek. Vše je jednoduché – od krátkého setkání s vedoucím odboru a tajemníkem k podpisu dohody. Podporujeme studium a vzdělávání našich zaměstnanců (vyšší odborné, vysokoškolské).

Podporujeme ekologický způsob dopravy do zaměstnání. Zrealizovali jsme již dva ročníky „úředník na kole“. Od června 2018 jsme spustili již třetí ročník. Upravujeme podmínky pro zaměstnance, aby využívali i jiné způsoby dopravy do zaměstnání (budujeme sprchy, skříňky, stojany pro kola apod.)

Od května 2018 rada města schválila přílohu Pracovního řádu města: Etický kodex. Pro informování zaměstnanců jsme použili e-learning (Rentel) a kodex jsme umístili na webové stránky města. https://www.litomerice.cz/eticky-kodex-zamestnance

Více viz. v části 1.1.5.

Metodika tvorby Akčního plánu - viz část Metodiky: https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty 

Přehled projektů: https://terminal.dataplan.info/cz/litomerice/dokumenty-a-projekty/prehled-projektu

Energetický management

Město dlouhodobě monitoruje stav spotřeby v jednotlivých budovách města a jeho organizacích; analyzuje tuto spotřebu a celkový stav budov a doporučuje vedení města vhodné investice; selekce umožňuje efektivněji využívat zdroje tam, kde představují největší potenciální přínos, resp. úspory.

Pasport budov (vznik 2014) - souhrnný seznam nemovitého majetku města (zejm. budovy), který obsahuje základní popis stavu budov a nutnost jejich oprav v různě dlouhém časovém období; obsahuje fotografie budovy, popis jeho zákl. částí (střecha, obv. zdi. okna atd.), energ. audit, příp. další důležité informace, a doporučení konkrétních opatření; slouží jako další vodítko pro směřování investic do již existujícího majetku města a pro jeho dlouhodobou optimální údržbu.

Energetický plán: https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Energeticky_plan_mesta_Litomerice.pdf

Fond úspor - metodika: https://dobrapraxe.cz/cz/tema/litomerice-2; https://www.dataplan.info/img_upload/c6e3eef692b618867bd4ece4fa16cf48/priloha_2_fond_uspor_energie_a_oze_ltm.pdf

Pasport budov: https://www.dataplan.info/img_upload/f96fc5d7def29509aeffc6784e61f65b/06_klusak_ltm_energetika_a_pasport_2017_nszm.pdf; https://dobrapraxe.cz/cz/tema/litomerice-3; https://www.dataplan.info/img_upload/c6e3eef692b618867bd4ece4fa16cf48/pasport_vzor.pdf

 

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Indikátor v SPRM:
D.I.1 Energetické úspory budov města
D.I.2 Plnění energetického plánu města

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve sledovaném období došlo k výrazné změně ve vztahu k vyhodnocování investic z hlediska jejich dlouhodobého dopadu na udržitelný rozvoj a finanční zdraví města; tento proces je nedílnou součástí rozhodovacích procesů a řízení města, nicméně je stále třeba ho přizpůsobovat aktuálním podmínkám (legislativa); byla zvýšena transparentnost těchto procesů a zlepšena komunikace města směrem k veřejnosti a dalším aktérům, jako jsou např. podnikatelé.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

 

Veškeré aktivity města vycházejí ze strategických dokumentů a jejich akčních plánů, jsou navrhovány, plánovány, kontrolovány i hodnoceny strategickým týmem, který jejich výstupy předkládá RM a ZM.

Město v předchozím období definovalo potřebu vytvoření souhrnné socioekonomické analýzy města, tento dokument vytvořen nebyl, problematika je řešena dílčím způsobem v dílčích dokumentech (aktivitách) a potřeba souhrnné analýzy není aktuální. Naopak dříve definovaný požadavek na vytvoření systému motivace a odměňování zaměstnanců města je postupně vytvářen (viz 1.1.5.).

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Statutární město Jihlava řeší své nejdůležitější investice, aktivity, veřejné služby a další činnosti spadající do rámce jeho působnosti v souladu se strategickými dokumenty, které jsou zpracovány a realizovány v souladu s principy udržitelného rozvoje. Při plánování investic vychází ze zásobníku projektů strategického plánu, integrovaných plánů a rozpočtového výhledu, které jsou průnikem odborného a politického konsenzu.

Zásobník projektů je průběžně aktualizován na základě potřeb věcně příslušných odborů MMJ a schválených vedením města na investičních poradách v intervalu 14 dnů.

Aktivity jsou zaměřeny na zkvalitnění systému navazujících vzdělávacích institucí s ohledem na potřeby trhu práce a zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského sektoru, zajištění kvalitních podmínek života obyvatel ve městě s ohledem na trvale udržitelný rozvoj, zvýšení kvality zdravotní a sociální péče a posílení bezpečnosti ve městě, vytvoření bohaté nabídky pro trávení volného času obyvatel i návštěvníků města včetně zvýšení atraktivity města Jihlavy jako turistického cíle.

Strategický plán rozvoje města Jihlavy do roku 2020_návrhová část

http://www.jihlava.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta-jihlavy/d-500097/p1=103681

Dalšími zásadními rozvojovými dokumenty jsou Integrovaný plán rozvoje města, jehož předmětem byla realizace projektů v oblastech regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti a dále Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace, který řeší rozvoj pro město tří klíčových témat, a to ekonomiky propojené se sociální stabilitou, integrovanou a ekologickou mobilitu a kvalitní a funkční prostředí.

http://www.jihlava.cz/plan-rozvoje-a-projekty/ms-103389/p1=103389

IPRM:

http://www.jihlava.cz/obecne-informace/d-465613/p1=103662

IPRÚ:

http://www.jihlava.cz/obecne-informace/d-501653/p1=103671

 

Provázanost SPRM, IPRM a IPRÚ:

Uvedené integrované plány jsou zpracovány na různá období a k různým účelům, ačkoliv spolu úzce souvisejí a jejich východiska jsou obdobná. IRPM byl zpracován na období 2007-2013 a sloužil pouze jako dokument pro čerpání finančních prostředků v rámci integrovaných přístupů ROP. Ačkoliv byl zpočátku pojat jako integrovaný dokument, který měl nahradit původní strategický plán, na základě závazného Vademeca vydaného MMR musel být jeho rozsah zúžen pouze na oblast podpory 3.1 ROP JV – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel a obsahovat dvě priority – 1. Regenerace a všestranný rozvoj města a občanské vybavenosti a 2. Rozvoj infrastruktury veřejných služeb pro sociální péči a sociální integraci. Provedená analýza ekonomické a sociální situace města v rámci IRPM byla ale zpracována za všechny oblasti potenciálního rozvoje města a sloužila jako východisko pro další strategické dokumenty města.

SPRM byl zpracován z potřeby města řešit koncepčně svůj strategický rozvoj po ukončení IPRM. Prioritní oblasti SPRM úzce navazují na opatření aktivity IPRM především v oblasti vzdělávání (IPRM 2.1.1 a 2.2.2 navazuje na SPRM A2.), sociální oblasti (IPRM 2.1.1. navazuje na SPRM B1.4, IPRM 2.1.2 navazuje na SPRM B1.2, IPRM 2.1.3 navazuje na SPRM C3.1) a kvality života (IPRM 1.1.1, 1.1.2 a 1.1.3 navazuje na SPRM C1.).

IPRÚ navazuje na IPRM především v oblasti infrastruktury předškolního a školního vzdělání (IPRÚ specifický cíl 1.1 navazuje na IPRM 2.21) a oblasti sociálních služeb a sociální integrace (IPRÚ 1.3 navazuje na IPRM 2.1.1 a 2.1.2).

Provázanost SPRM a IPRÚ je možná opět pouze v oblastech, které jsou vymezeny příslušnou metodikou MMR. Strategický cíl 1 IPRÚ navazuje ne Prioritní oblasti A a B SPRM, Strategický cíl 2 IPRÚ navazuje na Prioritní oblast C, specifický cíl C2 a Strategický cíl 3 IPRÚ navazuje na Prioritní oblast C. SPRM řeší navíc oblast kultury, sportu, volnočasových aktivity a cestovního ruchu, které nejsou podporovány integrovanými nástroji, ale mají zásadní vliv na kvalitu života ve městě.

Integrovaný přístup se uplatňuje ve většině řešených oblastí. Např. v rámci revitalizace sídlišť došlo k regeneraci veřejných prostranství, řešení dopravy a vybudování volnočasové infrastruktury, návazně na napojení na síť cyklistických stezek, provedení bezbariérových úprav MHD (ROP 1.2 a 3.1) a revitalizaci zeleně (OPŽP). V oblasti vzdělávání byla provedena energeticky úsporná opatření budov základních škol (OPŽP) a obnova školních hřišť (ROP), byl dokončen projekt hodnocení vzdělávání s cílem zvýšení kvality (OPLZZ); nyní na uvedená opatření navazuje projekt IROP na rozvoj odborných výukových prostorů vybraných ZŠ včetně vybavení. V oblasti sociálních věcí došlo k rozvoji zařízení sociálních služeb (ROP) a provedení energeticky úsporných opatření (OPŽP); nyní na provedená opatření navazují další tři projekty rozvoje infrastruktury sociálních služeb a projekty na rozvoj vlastních sociálních služeb.

Jednalo se desítky projektů (viz https://www.jihlava.cz/projekty-spolufinancovane-z-eu-a-fm-ehp-norska/d-463881/p1=104164)

IPRÚ https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=514801

IPRM https://www.jihlava.cz/dp/id_ktg=53398

SPRMJ https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=500101

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1

Je zahájen proces aktualizace a vyhodnocení strategického plánu včetně zajištění provázanosti na nové strategické dokumenty, například strategie kultury.
 

Zásobník projektů je průběžně aktualizován a schvalován vedením města.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Příprava projektů probíhá v souladu se schváleným Akčním plánem rozvoje města. U významnější projektů (finančně či investičně náročných) jsou zpracovávány základní popisy projektů – projektové fiše (příklad v příloze), ve kterých je popsán výchozí stav a požadovaný budoucí stav projektu, jsou definovány potřebné zdroje (lidské, finanční i materiální), je stanoven předběžný harmonogram projektu a jsou identifikována případná rizika. Projektové fiše jsou projednávány a schvalovány radou města.

U stavebně složitějších projektů, umožňující variantní řešení jsou případně zpracovány studie řešení, které posoudí např. možné trasování (např. u cyklostezek), prostorové řešení (u komplexních rekonstrukcí budov či veřejných prostranství) či jiné technické omezení (např. možné zatížení podlah či podkroví). Tyto studie jsou projednávány jak s odbornými útvary města a vedením města, tak i s veřejností. Studie umožní diskusi nad potenciálními problémy a vyčíslí předpokládané finanční náklady projektu.

Zejména u projektů, které se ucházejí o externí finanční zdroje jsou zpracovávány rozsáhlé studie proveditelnosti.

Kopřivnice dlouhodobě hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Jeho investice směřují do infrastruktury, která přispívá ke zvyšování kvality životních podmínek obyvatel města. Díky strategickému plánování a efektivní přípravě projektů je město úspěšné v získávání externích finančních prostředků na financování projektů. V období let 2007 – 2014 získalo město více než 550 mil. Kč na projekty s investiční hodnotou cca 900 mil. Kč.  Významná část těchto investic bylo vynaloženo na snižování energetické náročnosti objektů v majetku města v souladu s energetickou koncepcí města a do rozvoje infrastruktury pro cyklistiku a pěší dopravu ve městě.

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1

Investice/aktivity jsou připravovány v souladu se strategickými dokumenty, které naplňují principy udržitelného rozvoje.

Hodnocení oponenta +1

není doložen systém provázanosti investic na strategické dokumenty, u předložených projektových fiší není uvedena vazba na SPRM a Akční plán rozvoje města, stejně jako není uveden vliv jednotlivých opatření na UR.

1.1.3 Existuje provázanost strategických rozvojových dokumentů a ÚPD?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Strategické a územní plánování jsou na sebe bezprostředně navazující prvky managementu rozvoje území, které zajišťují udržitelný rozvoj daného území. SPURCH a ÚP tvoří jeden funkční celek, jejich provázání je stěžejní.

ÚP zajišťuje koordinovanou urbanistickou koncepci rozvoje území, SPRMCH stanovuje jeho naplnění v dlouhodobém horizontu; investiční a další záměry musí být vždy v souladu s ÚP.

Provázanost jednotlivých strategických dokumentů vůči ÚPD  je zajištěna a schválena Strategickým týmem pro UR, jehož členem je i odbor zodpovědný za ÚPD, což garantuje patřičný soulad a provázanost.

Mezi další významnou dokumentaci, která je ve vazbě s SPURCH patří i nově:  Energetický management podle ČSN EN ISO 50001 – plán dává dlouhodobý přehled o provozních nákladech, jde o nástroj pro plánování a vyhodnocení opatření, systém kontroly a vyhodnocování spotřeb a dosažených úspor a také nově zpracovaná a v roce 2017 schválená Adaptační strategie města Chrudim na klimatickou změnu.

Přehled koncepčních dokumentů: https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/strategie

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Je snaha o maximální provázanost této dokumentace. Nově i s vazbou na plány adaptační strategie a energetického managementu.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Základní propojení ÚPD a dalších rozvojových dokumentů bylo prováděno v celém sledovaném období. Díky rozvoji strategického řízení dochází k posílení vazeb mezi jednotlivými plány, koncepcemi a strategiemi; nicméně i do budoucna bude třeba dále posilovat tyto vazby prostřednictvím užší spolupráce všech odborů MěÚ s cílem maximalizovat užitky svěřeného území za současného snižování zátěže životního prostředí a zvyšování kvality života všech obyvatel města a přilehlých území.

Stěžejní je provázání ÚP a SPRM; ÚP zajišťuje koordinovanou urbanistickou koncepci rozvoje území, SPRM stanovuje jeho naplnění v dlouhodobém horizontu; investiční a další záměry musí být vždy v souladu s ÚP.

Provázanost jednotlivých strategických dokumentů vůči ÚPD je zjišťována formou konzultací garantů těchto dokumentů s OÚR; navíc každá nová koncepce/strategie musí být schválena STUR, kde je zastoupen i odbor zodpovědný za ÚPD, což by garantuje patřičný soulad/provázanost.


Další významné plány související s územním plánem:

-  Územní energetická koncepce - analytický materiál, který hodnotí území z hlediska jeho zásobování energiemi a obsahuje limity a doporučení pro budoucnost z hlediska vhodného/dostupného energetického mixu apod. - je provázána s energetickým plánem, SPRM a ÚP;

-  Energetický audit CZT - (2005, 2011) - je komplexní analýza stavu CZT zásobování v Litoměřicích, ekonomické hodnocení variant zdrojů pro zásobování CZT s ohledem na ekonomiku a ochranu ovzduší;

- Je provázána s energetickým plánem, SPRM a ÚP;

-  Energetický plán - je provázán s plánem investic (Akční plán) a dalšími plány a dokumenty (En. koncepce, E. audit, územní plán, SPRM) - obsahuje zejm. návrhy budoucího řešení nakládání s energiemi a doporučení s ohledem na cíle SPRM (energetická soběstačnost apod.);
 
-  Další koncepce a plány nemají výslovně popsán způsob jejich provázání s ÚPD, vychází se z předpokladu, že buď jí nejsou ovlivněny (např. Komunitní plán sociálních služeb) nebo jsou s ní v souladu.
https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Energeticky_plan_mesta_Litomerice.pdf

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Základní propojení ÚPD a dalších rozvojových dokumentů bylo prováděno v celém sledovaném období. Díky rozvoji strategického řízení dochází k posílení vazeb mezi jednotlivými plány, koncepcemi a strategiemi; nicméně i do budoucna bude třeba dále posilovat tyto vazby prostřednictvím užší spolupráce všech odborů MěÚ s cílem maximalizovat užitky svěřeného území za současného snižování zátěže životního prostředí a zvyšování kvality života všech obyvatel města a přilehlých území.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

 

Město vnímá územní plán jako dokument nadřazený (výchozí) k SPRM – a tím i k ze SPRM vycházejícím dílčím koncepčním dokumentům. Doporučuji v rámci města otevřít diskusi o vzájemném postavení obou zásadních dokumentů a tento vztah postupně (jde samozřejmě o dlouhodobý proces s ohledem na aktualizace SPRM a zejména ÚP) obrátit do logických vazeb, například postupem implementace cílů SPRM do nižších stupňů ÚPD (územní studie, regulační plány apod.)

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ano.

Strategický plán rozvoje města, Integrovaný plán rozvoje města i Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace jsou provázány s Územním plánem města Jihlavy.

Provázanost SPRM, IPRM a IPRÚ:

Uvedené integrované plány jsou zpracovány na různá období a k různým účelům, ačkoliv spolu úzce souvisejí a jejich východiska jsou obdobná. IRPM byl zpracován na období 2007-2013 a sloužil pouze jako dokument pro čerpání finančních prostředků v rámci integrovaných přístupů ROP. Ačkoliv byl zpočátku pojat jako integrovaný dokument, který měl nahradit původní strategický plán, na základě závazného Vademeca vydaného MMR musel být jeho rozsah zúžen pouze na oblast podpory 3.1 ROP JV – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel a obsahovat dvě priority – 1. Regenerace a všestranný rozvoj města a občanské vybavenosti a 2. Rozvoj infrastruktury veřejných služeb pro sociální péči a sociální integraci. Provedená analýza ekonomické a sociální situace města v rámci IRPM byla ale zpracována za všechny oblasti potenciálního rozvoje města a sloužila jako východisko pro další strategické dokumenty města.

SPRM byl zpracován z potřeby města řešit koncepčně svůj strategický rozvoj po ukončení IPRM. Prioritní oblasti SPRM úzce navazují na opatření aktivity IPRM především v oblasti vzdělávání (IPRM 2.1.1 a 2.2.2 navazuje na SPRM A2.), sociální oblasti (IPRM 2.1.1. navazuje na SPRM B1.4, IPRM 2.1.2 navazuje na SPRM B1.2, IPRM 2.1.3 navazuje na SPRM C3.1) a kvality života (IPRM 1.1.1, 1.1.2 a 1.1.3 navazuje na SPRM C1.).

IPRÚ navazuje na IPRM především v oblasti infrastruktury předškolního a školního vzdělání (IPRÚ specifický cíl 1.1 navazuje na IPRM 2.21) a oblasti sociálních služeb a sociální integrace (IPRÚ 1.3 navazuje na IPRM 2.1.1 a 2.1.2).

Provázanost SPRM a IPRÚ je možná opět pouze v oblastech, které jsou vymezeny příslušnou metodikou MMR. Strategický cíl 1 IPRÚ navazuje ne Prioritní oblasti A a B SPRM, Strategický cíl 2 IPRÚ navazuje na Prioritní oblast C, specifický cíl C2 a Strategický cíl 3 IPRÚ navazuje na Prioritní oblast C. SPRM řeší navíc oblast kultury, sportu, volnočasových aktivity a cestovního ruchu, které nejsou podporovány integrovanými nástroji, ale mají zásadní vliv na kvalitu života ve městě.

Integrovaný přístup se uplatňuje ve většině řešených oblastí. Např. v rámci revitalizace sídlišť došlo k regeneraci veřejných prostranství, řešení dopravy a vybudování volnočasové infrastruktury, návazně na napojení na síť cyklistických stezek, provedení bezbariérových úprav MHD (ROP 1.2 a 3.1) a revitalizaci zeleně (OPŽP). V oblasti vzdělávání byla provedena energeticky úsporná opatření budov základních škol (OPŽP) a obnova školních hřišť (ROP), byl dokončen projekt hodnocení vzdělávání s cílem zvýšení kvality (OPLZZ); nyní na uvedená opatření navazuje projekt IROP na rozvoj odborných výukových prostorů vybraných ZŠ včetně vybavení. V oblasti sociálních věcí došlo k rozvoji zařízení sociálních služeb (ROP) a provedení energeticky úsporných opatření (OPŽP); nyní na provedená opatření navazují další tři projekty rozvoje infrastruktury sociálních služeb a projekty na rozvoj vlastních sociálních služeb.

Jednalo se desítky projektů (viz https://www.jihlava.cz/projekty-spolufinancovane-z-eu-a-fm-ehp-norska/d-463881/p1=104164)

IPRÚ https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=514801

IPRM https://www.jihlava.cz/dp/id_ktg=53398

SPRMJ https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=500101

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Základní provázanost tvoří soulad strategického plánu rozvoje města s územním plánem. V rámci aktualizace strategického plánu v roce 2014 byl ve spolupráci s Komisí pro strategický rozvoj, pracovními skupinami pro jednotlivé prioritní oblasti, veřejností a odbornými útvary městského útvaru vytvořen indikativní seznam projektů k řešení jednotlivých opatření strategického plánu. Tento indikativní seznam vznikl na základě sběru projektových listů, na kterých jsou jednotlivé projekty/záměry popsány. Na projektových listech (vzor v příloze) je rovněž uvedeno, v jakém vztahu je projekt k územnímu plánu. V rámci tohoto procesu nebyl identifikován projekt, který by byl v rozporu s územním plánem města.

Provázanost  strategických dokumentů a konkrétních projektů, které je naplňují, vůči územně plánovací dokumentace je zjišťována formou konzultací garantů dokumentů a projektů s Odborem stavebního řádu, územního plánování a památkové péče.

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1

 Rozvojové dokumenty jsou provázány s ÚPD

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.1.4 Existuje provázanost ostatních koncepčních dokumentů (plány jsou integrované – vzájemně provázané) včetně doložení připravenosti municipality efektivně reagovat na mimořádné situace a nové výzvy (např. klimatické změny, vnitřní a vnější migrace a podobně)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Provázání koncepčních dokumentů je řešeno prostřednictvím procesů. Rozvíjení procesů a organizační struktury je v souladu se strategií, plánováním a potřebami a očekáváními zainteresovaných stran, jsou využívány dostupné techniky (DTP, webové stránky). Klíčové procesy na jednotlivých odborech jsou identifikovány, byly vytvořeny mapy procesů. Každoročně dochází k opakovanému měření jednotlivých procesů a mapy procesů jsou revidovány a upravovány. Dochází i k úpravám Organizačního řádu úřadu v reakci na potřeby a očekáváními zainteresovaných stran.

Každá nová koncepce či strategie musí být schválena Strategickým týmem pro UR, kde jsou zastoupeny odbory MěÚ. Hodnotí se i provázanost navrhovaného dokumentu na ostatní dokumenty a jejich soulad. Byl sestaven podklad pro stanovení minimálního rozsahu koncepcí a zaveden systém evidence koncepcí.  Každá nově tvořená koncepce či obdobný dokument by měl ve svém úvodu obsahovat informaci o návaznosti na ostatní, zejm. nadřazené dokumenty (krycí list).

Je zpracován celkový přehled strategických dokumentů a koncepcí za celý MěÚ.  Dle tematického zaměření jsou určeny odpovědnosti a uvedeny další informace (datum zpracování, aktuálnost, indikátory apod.).

Všechny tyto dokumenty jsou  průběžně aktualizovány ve spolupráci s veřejností i odborníky.

Ostatní schválené koncepce jsou zveřejněny v DataPlánu NSZM ČR - https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/strategie

Nově jmenovaným Strategickým týmem pro UR (po volbách) bude i revize těchto dokumentů.

Od roku 2017 máme nově zpracován Akční plán udržitelné energetiky včetně inventury emisí a Adaptační strategii města Chrudim na klimatickou změnu.

 • Akční plán udržitelné energetiky města Chrudim

http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=8266

 • Příloha č. 1 Akčního plánu udržitelné energetiky města Chrudimi - Základní inventura emisí

http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=8267

 • Pakt starostů a primátorů ve městě Chrudim - informace

http://www.chrudim.eu/pakt-starostu-a-primatoru-ve-meste-chrudim/d-8265/p1=1945

 • ADAPTAČNÍ STRATEGIE MĚSTA CHRUDIM NA KLIMATICKOU ZMĚNU

http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=8171

Realizovaná opatření: např. revitalizace náhonu V parku Střelnice - https://www.youtube.com/watch?v=UlCh6StkbEk&fbclid=IwAR1du3L8FbYMkOQWnl3HkoAqCyX_p3OnGs2TmaDCKMQeW489agl3U-dd8K8https://www.facebook.com/mu.chrudim/photos/pcb.2178805385500914/2178788158835970/?type=3&theater

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Klíčové procesy na jednotlivých odborech jsou identifikovány, byly vytvořeny mapy procesů. Každoročně dochází k opakovanému měření těchto nastavených procesů.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V souladu s vyvíjející se situací se snažíme reagovat prostřednictvím těchto nově zpracovaných dokumentů - Akční plán udržitelné energetiky včetně inventury emisí a Adaptační strategii města Chrudim na klimatickou změnu tak, aby s naším přispěním nebyl dopad hrozeb tak velký.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Vyšší hodnocení v porovnání s hodnocením města.


Organizace uvádí velké množství koncepčních dokumentů, byla ověřena jejich provázanost se strategickými dokumenty a částečně vzájemná provázanost mezi sebou, je-li relevantní. Práce s koncepčními dokumenty, jejich naplňování a reflexe na aktuální potřeby je na excelentní úrovni a může být příkladem pro další municipality. Nově přijala a začíná s realizací Adaptační strategie města, byť je v obecnější rovině, než by mohla být. Hodnocení oponenta je proto vyšší než sebehodnocení organizace.

 

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

V letech 2015 - 2017 došlo k výraznému posílení vazeb jednotlivých dokumentů a pozice Strategického týmu (STUR), aktivní spolupráce a komunikace jednotlivých odborů. Každoroční sestavování Akčního plánu, jeho vyhodnocování a indikátory pro sledování implementace těchto strategických dokumentů.

Každá nová koncepce/strategie (či její aktualizace) musí být schválena STUR, kde jsou zastoupeny odbory MěÚ; mimo jiné se hodnotí vazba navrhovaného dokumentu na ostatní dokumenty a jejich ne/soulad; případné rozpory by měly být řešeny v rámci činnosti STUR.

Každá nově tvořená koncepce či obdobný dokument by měl ve svém úvodu obsahovat informaci o návaznosti na ostatní, zejm. nadřazené dokumenty. 

Jedná se zejména o tyto dokumenty:

 1. Strategický plán rozvoje města Litoměřice
 2. Zásobník projektů
 3. Koncepce využití nových médií
 4. 5. Komunitní plán sociálních služeb města Litoměřice http://komplanlitomerice.cz/dokumenty/5/5/0
 5. Koncepce rodinné politiky města Litoměřice na roky 2014 – 2019
 6. Koncepce sociální inkluze vyloučených romských lokalit ve městě Litoměřice
 7. Analýza potřebnosti sociálních služeb SO ORP Litoměřice http://komplanlitomerice.cz/dokumenty/5/5/0
 8. Koncepce proseniorské politiky pro rok 2017 – 2020 http://komplanlitomerice.cz/dokumenty/5/5/0
 9. Strategie marketingu a cestovního ruchu
 10. Marketingová studie Litoměřicko se zaměřením na cestovní ruch
 11. Generel cyklostezek a turistických tras regionu Litoměřice a okolí v podmínkách Českého středohoří
 12. Litoměřice – návrh dopravního značení ve prospěch cyklistů – navazující na generel
 13. Program regenerace MPR Litoměřice na období 2015 – 2020
 14. Energetický plán města Litoměřice do roku 2030
 15. Energetická koncepce města.

V rámci transparentního přístupu byla doplněna stránka na webu města: Strategické dokumenty. https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty.

 

Metodika strategického řízení

Je zpracován celkový přehled strategických dokumentů a koncepcí za celý MěÚ; jsou identifikovány odpovědné osoby (vedoucí odb.) a uvedeny další informace (datum zpracování, aktuálnost, indikátory apod.)

Tento seznam rovněž identifikoval dosud chybějící koncepce (rozvoj sportu, bydlení, rozvoje primárního školství apod.), které jsou postupně zpracovávány. Tento seznam byl v r. 2017 aktualizován v rámci zapojení do projektu PORTFOLIO NSZM, kde jsme identifikovali potřebu doplnění o strategii rozvoje úřadu.

Strategie rozvoje úřadu je zapracovávána do žádosti v programu OP Zaměstnanost 2014–2020, výzva č. 80. Předložení žádosti schválila rada města (2018). V rámci předkládaného projektu jsou plánovány mimo jiné aktivity i na aktualizaci strategického plánu, nicméně Město Litoměřice počítá i s variantou, že celý proces bude hrazen z vlastních prostředků.

V rámci transparentního přístupu byla doplněna stránka na webu města:
Strategické dokumenty (2013, aktualizováno 2017) -  https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V letech 2015-2017 došlo k výraznému posílení vazeb jednotlivých dokumentů a pozice Strategického týmu (STUR), aktivní spolupráce a komunikace jednotlivých odborů. Každoroční sestavování Akčního plánu, jeho vyhodnocování a indikátory pro sledování implementace těchto strategických dokumentů.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město uvádí velké množství koncepčních dokumentů, byla ověřena jejich provázanost se strategickými dokumenty a částečně vzájemná provázanost mezi sebou, je-li relevantní. Práce s koncepčními dokumenty, jejich naplňování a reflexe na aktuální potřeby je na excelentní úrovni a může být příkladem pro další municipality. Hodnocení oponenta je proto vyšší než sebehodnocení organizace.

V auditu jsou doloženy metodiky vyhodnocování naplňování strategických a koncepčních dokumentů.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ano. Při zpracování nových či aktualizaci stávajících koncepčních dokumentů je kladen

důraz na jejich provázanost a soulad se strategickými dokumenty města.

Jedná se zejména o následující dokumenty:

Programové prohlášení rady města 2014 – 2018

Programové prohlášení Rady města Jihlavy na období 2017 - 2018

Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy

Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace

Územní plán města Jihlavy

Koncepce rozvoje kultury v Jihlavě

Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy

Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě

Plán odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy

Studie Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky

ve městě Jihlavě a Návrh dalších kroků v souvislosti s opatřeními navrhovanými ve studii

Strategie nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem rostlinného původu

statutárního města Jihlavy

Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Jihlavy

Územní energetická koncepce města Jihlavy

Dopravní koncepce města Jihlavy

Koncepce parkovacího systému na území širšího centra města Jihlavy

Generel cyklistické dopravy města Jihlavy

Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Jihlavy

Plán zdraví a kvality života

Plán zdraví a kvality života mládeže

Zdravotní plán města Jihlavy

Generel veřejného osvětlení statutárního města Jihlavy

 

Připravenost na mimořádné situace:

Město má zpracovaný Krizový plán ORP Jihlava - aktualizace 20.12.2016, který pracuje se čtyřmi druhy nebezpečí (přirozená povodeň, zvláštní povodeň, extrémní vítr a narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu).

Aktuální rizika jsou projednávána na zasedáních Bezpečnostní rady statutárního města Jihlavy - například migrace, ptačí chřipka, systém vyhlašování stupňů ohrožení terorismem.

V dubnu 2016 se město zúčastnilo cvičení blackout.

Povodňový plán - viz část 1.9.

Jednotlivé dokumenty jsou dostupné na https://www.jihlava.cz/plan-rozvoje-a-projekty/ms-103389/p1=103389.

Provázanost jednotlivých dokumentů je uvedena výše. Všechny rozvojové dokumenty jsou v souladu s územním plánem města včetně všech plánovaných rozvojových projektů.

V současné době probíhá proces aktualizace SPRM, jehož cílem je vyhodnocení plnění jednotlivých cílů, revize a aktualizace nastavených opatření a dále je kladen důraz na provázanost jednotlivých strategických a koncepčních dokumentů. Proces aktualizace by měl být dokončen do 31. 12. 2017.

V letošním roce také proběhla výstavba nových webových stránek města a v rámci jejich postupné aktualizace by měly být všechny strategické a koncepční dokumenty dosažitelné z jednoho místa.

+ PŘÍLOHA

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Město uvádí velké množství koncepčních dokumentů, avšak není doložena jejich provázanost se strategickými dokumenty (SPRM, IPRM, IPRÚ, ÚP) ani vzájemná provázanost mezi sebou, je-li relevantní – ověřeno namátkově v dokumentech Dopravní koncepce města Jihlavy, Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy, Plán odpadového hospodářství, Analýza environmentálního vzdělávání na jihlavských základních školách.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Základním rozvojovým dokumentem města je strategický plán, který je v souladu s územním plánem města. Ten je v dílčích opatřeních rozvíjen prostřednictvím oborových koncepcí. Například: Prioritní oblast Sociální zázemí je v dílčích opatřeních detailněji rozpracována prostřednictvím Střednědobého plánu sociálních služeb a Zdravotního plánu. Provázanost těchto dokumentů je popsána na straně 29 SPRM http://www.koprivnice.cz/urad/strategicky_plan/SP_Koprivnice_finalni_dokument_2014.pdf

Nejvíce dílčích koncepcí navazujících na strategický plán je v prioritní oblasti Doprava, infrastruktura a životní prostředí. V rámci aktualizace strategického plánu bylo přihlíženo k již existujícím dílčím koncepcím, zejména Komplexní dopravní studii města Kopřivnice z roku 2009, Plánu odpadového hospodářství z roku 2011, Energetickému plánu města z roku 2010. S těmito dokumenty město pracovalo v rámci analytické části aktualizace SPRM a do návrhové části převzalo dílčí priority.

Další dílčí koncepce vznikly a vznikají v návaznosti na schválený strategický plán. Potřeba dílčích koncepcí byla identifikována v rámci přípravy návrhové části SPRM a jejich příprava je do něj zapracována. Jde o Strategii rozvoje cyklistické dopravy města Kopřivnice pro léta 2015-2020, Kopřivnice na kolečkách, Generel cyklistické dopravy z roku 2016, aktualizovaný POH (oba dokumenty se vztahují k opatření B. 2.1 SPRM), Adaptační strategie na změnu klimatu vychází z opatření B.4.5 SPRM. V roce 2017 byla zahájena příprava Územní energetické koncepce (opatření B.5.1) Plánu zlepšování kvality ovzduší (zde jde o legislativní povinnost zpracovat tento dokument, nicméně navazuje na opatření B 4.3) a bude provedena nova Analýza bezbariérovosti (navazuje na opatření B.2.2 SPRM).

Provázanost dílčích koncepcí je zajišťována rovněž prostřednictvím členství garantů těchto dokumentů v Týmu pro udržitelný rozvoj, který je o přípravě dílčích koncepcí informován a relevantní členové jsou přizváni k tvorbě dílčí oborové koncepce či jejímu připomínkování.

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Strategický plán a všechny dílčí koncepce jsou zveřejněny na webu města www.koprivnice.cz sekce Radnice/Dokumenty

Sebehodnocení +1

 Dílčí koncepce jsou navázány na strategický plán. Město má zpracovanou adaptační strategii na změnu klimatu, kterou připravuje k realizaci.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.1.5 Byla provedena optimalizace veřejných služeb (ZŠ a MŠ, sociální služby, technické služby apod.) a úřadu tak, aby byl systém služeb efektivní a odpovídal místním podmínkám, a to včetně schopnosti reagovat na změny?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Optimalizace veřejných služeb a úřadu je prováděna tak, aby byla efektivní a účinná. Úřad je centralizován v minimálně nutném počtu budov (s cílem snížit počet úřadoven, centralizovat fungování zasedacích místností, učeben a výukových prostor) a zlevnit provoz úřadu. Úřad sídlí ve čtyřech objektech. Jeden slouží Městské policii a Informačnímu centru, budova radnice soustřeďuje činnosti v oblasti samosprávné – péči o investice a údržbu majetku, správu majetku a bytového fondu a fungování uvolněných a neuvolněných funkcionářů města. Třetí a čtvrtý objekt centralizuje veškeré další aktivity určené pro občana (veškerý výkon státní správy a výkon samosprávy vůči občanům).

Centrální pokladna funguje v hlavní budově, ale také v dalších dvou objektech jsou pokladny, takže občan nemusí problém hotovostní platby řešit jinde než záležitost s tím spojenou. Mimo to má městská policie k dispozici také mobilní terminál, kterým se realizují transakce v terénu.

Na hlavní budově funguje také oddělení klientského servisu, které kromě centrální pokladny obsluhuje také podatelnu a recepci pro celý úřad (efektivní řešení co největšího okruhu činností pro klienty v jednom místě).

V blízkosti všech objektů je možnost parkování (u centrální budovy bezplatné). Zastávka MHD pro veřejnost je v bezprostřední blízkosti budovy centrální budovy a do vzdálenosti 200 m od ostatních budov úřadu. Z hlediska rozmístění v rámci úřadu a dopravního napojení i možností občanů vyřídit záležitost od počátku do konce v daném konkrétním objektu považujeme tento způsob řešení za plně vyhovující.

Vozový park města plně odpovídá potřebám úřadu a jeho rozmístění je provedeno s ohledem na sídlo uživatele (vozidla jsou parkována blízko budov, ve kterých sídlí příslušné odbory). Bylo zakoupeno elektrokolo pro přesun zaměstnanců v terénu (ekologické i ekonomické hledisko provozování).

V roce 2017 probíhal testovací provoz elektromobilu. V 2019 bude realizován nákup vozidla s hybridním pohonem pro městskou policii a do budoucna máme záměr zakoupit elektromobil pro úřad.

Úřad má samostatné kanceláře ve výjimečném případě max. pro 3 úředníky, což odpovídá potřebám individuálního jednání s klienty. Pracoviště, která pracují s klientem převážnou část pracovní doby, jsou vybavena přepážkami a vyvolávacím systémem, a to včetně recepce a centrální pokladny.

Pravidelně se sleduje provoz kancelářské techniky a související náklady včetně zohlednění potřeb zaměstnanců k vybavení kanceláří technikou tak, aby bylo možno maximálně rychle a hospodárně obsloužit klienta. Funguje PC učebna a je poskytována ke školícím potřebám i jiným subjektům. Provozní potřeby jsou řešeny s ohledem na ekonomickou efektivitu – např. kopírky jsou nahrazeny multifunkčními zařízeními včetně skenerů a jsou síťově propojeny pro společné užívání, totéž se týká provozně drahých barevných tisků.

Požadavky zaměstnanců jsou zohledněny při vybavování jejich pracovišť a je kladen důraz na kvalitní technické zázemí. Postupně se přechází v co nejvyšší míře na elektronickou komunikaci (také v souvislosti s fungování datových schránek), informační technologie jsou řešeny jako centrální propojený systém včetně sdílení techniky.

Centrální budova má řešen bezbariérový přístup, informační systém a vyvolávací systém. K zaměstnancům se zdravotním a fyzickým omezením je přistupováno individuálně dle jejich potřeb. Nově adaptovány byly společné prostory a jednací místnosti, v roce 2017 a částečně ještě 2018 proběhla kompletní rekonstrukce budovy radnice na Resselově náměstí 77. V této souvislosti byly upraveny prostory tak, aby byly co nejpřístupnější vůči klientům a maximálně vyhovovaly potřebám zaměstnanců. Celková rekonstrukce objektu včetně dalšího vybavení a úprav si vyžádá více než 15 mil. Kč. V centrální budově je funkční plošina pro invalidní občany, WC na euroklíč. Rozšířeny byly internetové stánky pro klienty a možnost využití wi-fi sítě. K dispozici je e-shop informačního centra.

Přehodnocením finanční náročnosti došlo ke změně v systému úklidu na úřadě a vrátili jsme se k jeho zajištění vlastními silami, což je v současné době efektivnější, než službu nakupovat. Také běžnou údržbu zajišťujeme vlastními silami, zadáním u firem a na základě dohody o pracovní činnosti.  V provozní oblasti zajišťují chod budov, opravy a údržbu budov, dalších objektů města, okolních pozemků a vozového parku 2 stálí zaměstnanci. Tento způsob zajištění je finančně výhodnější a velmi flexibilní, protože zaměstnanci plní i další úkoly související s chodem úřadu. Údržba, pravidelné opravy a investice do objektů úřadu se provádějí v souladu s plánem, který je zakomponován také do střednědobého výhledu rozpočtu města včetně pravidelné obnovy technického zázemí úřadu. Tento systém se nám osvědčil, funguje dobře a má finanční přínos.

Pravidelně se vyhodnocují náklady na autoprovoz, dle příslušné směrnice, a na základě zjištění je také obnovován vozový park úřadu. Delší služební cesty jsou koordinovány tak, aby využití vozidel bylo maximálně efektivní. Pro cestování zaměstnanců v rámci města jsou k dispozici průkazy na MHD. V rámci projektu EMAS bylo pro potřeby úřadu zakoupeno elektrokolo na přesun zaměstnanců v terénu (ekologický a úsporný projekt). Provádí se regulace vytápění objektů úřadu a dochází k postupné výměně oken za plastová.

Z finančních ukazatelů (závěrečný účet) vyplývá, že  čerpání prostředků na provoz má mírně klesající trend (dokládá cílené úspory organizace). Úřad je zapojen do systému EMAS (efektivní plánování zdrojů). V další etapě se úřad zaměří na zvýšenou kontrolu autoprovozu a jeho lepší organizaci pro zajištění úspor a poklesu spotřeby pohonných hmot.

V roce 2013 byla provedena analýza energetické náročnosti budov města a ZM schválilo zapojení města do projektu EPC – energetické úspory v objektech města. Jedná se o projekt, který byl zrealizován v roce 2014 a z plánovaných úspor, jejichž pravidelný monitoring a vyhodnocení se provádí, má docházet k postupnému splácení nákladů ve lhůtě 20 let (2024). Opatření byla provedena v celkovém objemu 10 mil. Kč, a to jak v objektech úřadu, tak v objektech sídel příspěvkových organizací a obchodních společností. Byla zřízena funkce energetického manažera, který řeší problematiku úspor ve všech objektech města a reaguje na aktuální stav v této oblasti včetně přípravy dlouhodobé koncepce úsporných opatření. Díky úsporám, získaným po opatřeních z projektu EPC především u našeho s.r.o. Sportovní areály města Chrudim, se podařilo v r. 2016 a 2017 zrealizovat v krytém plaveckém bazénu nové investice, např. doplnění sauny o welness prvky, modernizace šatních skříněk (elektronické čipy), rekonstrukce vzduchotechniky.

V roce 2018 byly instalovány fotovoltaické panely na střechu objektu MěÚ, které vyrábějí el. energii a tak částečně samozásobují úřad, postupně se tak realizují další plánové kroky v oblasti úspor energií.

Oblast řízení hmotného majetku je soustředěna společně s řízením provozu u Odboru kanceláře tajemníka. K likvidaci a recyklaci majetku užívá organizace kapacity externích služeb, protože tato varianta je nejvýhodnější, rychlá a efektivní. Platí Pravidla pro hospodaření s majetkem města, která řeší nakládání s nepotřebným majetkem, která byla novelizována v pololetí roku 2012, a to i ve vazbě na změny dané legislativou. Nastavený způsob považujeme za vyhovující.

Účinnost a efektivnost procesů je sledována zejména prostřednictvím benchmarkingu u všech agend, které lze statisticky hodnotit. Dlouhodobě a podrobně je sledována zejména v oblasti kontrolních procesů a zadávání veřejných zakázek, dále např. v personální oblasti. K optimalizaci dochází prostřednictvím vnitřních směrnic, které jsou průběžně novelizovány na základě vyhodnocování existujícího stavu. K dalším krokům v rámci optimalizace postupně dochází na základě pravidelného vyhodnocování klíčových procesů a jejich výsledků.

Z porovnání měst se srovnatelným počtem obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností (60 – 90 tis.) vyplývá, že počet zaměstnanců, kteří zajišťují výkon státní správy v přepočtu na 1 000 obyvatel správního obvodu obce (1,827 pracovníka), je  téměř shodný s mediánem této hodnoty (1,878 pracovníka). Maximální činí 2,551, minimální 1,206 pracovníka 

 V počtu pracovníků zajištujících výkon samosprávy v přepočtu na 1 000 obyvatel obce je úřad s hodnotou 2,849 pracovníka nad mediánem, který činí 2,488 pracovníka, ale dosud zdaleka nedosahuje maximální hodnoty 4,145 pracovníka na  1 000 obyvatel.

 

Úřad tedy vykonává agendy s nižším počtem zaměstnanců a tím vykazuje úsporu jak ve mzdových nákladech, tak i v provozních. Tyto náklady vč. investičních a odpisů dosahují v průměru na jednoho zaměstnance 618,451 tisíce Kč. Střední hodnota těchto nákladů při porovnání jednotlivých měst činí 703,083 tis. Kč na jednoho zaměstnance, max. hodnota je 915,373 tisíce, min. hodnota 545,450 tisíce Kč. Výdaje na jednoho zaměstnance vykazují v jednotlivých letech stoupající trend, který je v posledních dvou letech, mimo jiné, zapříčiněn rekonstrukcemi administrativních budov MěÚ.
I přesto stále patří ve sledovaném souboru k těm nižším.

Výroční zpráva Městského úřadu Chrudim za rok 2017 tímto poskytuje občanům města možnost najít i takové informace, které na webových stránkách města, ani v Chrudimském zpravodaji nejsou běžně k dispozici.

http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=8245&n=vyrocni%2Dzpravy%2Dmestskeho%2Duradu%2Dchrudim

Optimalizace sociálních služeb je provedena prostřednictvím KPSS https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/strategie/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-ve-meste-chrudim-2016-2018

 • 1.1.B Monitorování a provádění optimalizace veřejných služeb a úřadu ?
  Ano

Ve sledovaném období byly hledány a prohlubovány možnosti úspor a bylo investováno do řady opatření (především v oblasti energetiky), realizován projekt EPC a KPSS. Tyto projekty přispěly k úsporám, resp. efektivnímu nakládání s veřejnými prostředky. Od roku 2014 je systémově zaváděn energetický management v rámci kterého byly zpracovány analytické podklady pro návrhy další optimalizace. Od roku 2015 realizujeme projekt EPC, který dále optimalizoval energetické úspory. Prostřednictvím pozice energetického manažera jsme zavedli sledování spotřeb, od roku 2018 i některé z nich sleduje online. Zde dochází k podrobné a pravidelné analýze, která přispívá k úsporám (rychlé odstranění závad).

Centrální budova má řešen bezbariérový přístup, informační systém a vyvolávací systém a plně funkční klientský servis.

 

Indikátory ve vazbě na SPURCH:

Počet žádostí dětí do MŠ/počet dětí přijatých v %

C1. - Objem financí přidělený školským zařízením

C2. - Objem financí přidělený sportovištím města

D1 - Spotřeba tepla z CZT v budovách vlastněných městem

Spotřeba zemního plynu v budovách vlastněných městem

Spotřeba elektrické energie na zařízeních města

Spotřeba vody v budovách vlastněných městem

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Optimalizace úřadu probíhá na základě výsledků BI 2005 a to z hlediska nákladů, výkonnosti a kvality. Data jsou porovnávána se srovnatelnými městy a ve většině ukazatelů dochází ke zlepšování nebo vykazují lepší hodnoty než je medián.

Díky pružnému reagování na změny, které vyplývají z průběžného monitorování, a provádění optimalizace veřejných služeb předcházíme nedostatkům, které by mohly vznikat ve fungování služeb a úřadu.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města.


Doporučení pro optimalizaci veřejných služeb – zvážit zavedení systému Sociálně odpovědného veřejného zadávání dle metodik MPSV.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve sledovaném období byly hledány a prohlubovány možnosti úspor a bylo investováno do řady opatření (např. zateplování budov a realizován projekt EPC) a proces (Komunitní plánování soc. služeb Město a ORP), které přispěly k úsporám, resp. efektivnímu nakládání s veřejnými prostředky. Od roku 2011 je systémově zaváděn energetický management a byly zpracovány analytické podklady pro návrhy další optimalizace. V roce 2016 a 2017 byl realizován energetický projekt EPC, který dále optimalizoval energetické úspory. Je třeba i v následujících letech nadále rozvíjet zejm. návratné projekty, sledovat spotřebu energií v budovách. V roce 2016 byl zahájen koncepční proces obměny vozového parku směrem k nízkoemisní dopravě (elektromobilita). V následujících letech v této koncepci pokračovat s využitím zkušeností a dále snižovat provozní náklady města při zachování či zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Dlouhodobě dochází k hledání úspor v různých oblastech fungování MěÚ, příspěvkových organizací, ať již např. efektivnějším nákupem energií na burze, investicím do zateplování škol, školením v rámci energetického managementu nebo obnovou vozového parku za vozy s menší spotřebou či elektromobily; optimalizace se ale týká také poskytování sociálních služeb, které jsou plánovány dlouhodobě se zapojením uživatelů těchto služeb.


Školy, sport, volný čas

K vlastní optimalizaci počtu základních škol došlo již před vstupem města do agendy ZM MA 21. V současné době je počet 6 ZŠ dostačující vzhledem k demografickému vývoji počtu žáků s trvalým pobytem ve městě resp. okolních obcích, kteří navštěvují ZŠ zřízené městem Litoměřice. Zcela naplněnou kapacitu vykazuje Masarykova ZŠ a ZŠ Ladova, dostatečně volná kapacita i do budoucích let je na ZŠ Na Valech a ZŠ Havlíčkova. Počet otevíraných tříd v rámci ročníku je plně v kompetenci ředitelů ZŠ a je vázán zejména na normativní poskytování prostředků ze SR na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků resp. KÚ ÚK než-li na prostorové možnosti a prostředky na provoz školy poskytované zřizovatelem.

V mateřských školách resp. 11 provozovnách MŠ Litoměřice, příspěvkové organizace, je v současné době dostatečná kapacita pro umísťování dětí ve věku 3 roky a více. Pro předškolní vzdělávání dětí ve věku od 2 let je vzhledem k specifickým požadavkům na bezpečnost a hygienu určena část MŠ Litoměřice – provozovna Baarova. Dle vyjádření ředitelky MŠ Litoměřice je zájem rodičů u dětí mladších 3 let vzhledem k věku dítěte vyvážený k počtu nabízených volných míst v MŠ.

Město u obou stupňů vzdělávání tj. MŠ i ZŠ každoročně monitoruje demografický vývoj, aby bylo schopno reagovat případně na prudce rostoucí počet dětí a nedošlo k nedostatkům v kapacitních možnostech jím zřízených škol.

V roce 2014 byla zpracována Koncepce rozvoje sportu, jejíž součástí je nastavení optimálního systému financování vzhledem ke klíčovým funkcím sportu a volnočasových aktivit a cílům SPRM. Aktualizace tohoto dokumentu s akcentem na zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro všechny kategorie cílových uživatelů (děti, žáci, studenti, dospělí, senioři), předvídatelné a dostatečné financování činnosti jednotlivých sportovních spolků byla provedena v souladu s ustanovením č. § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu předložena ke schválení ZM dne 21.6.2018

Viz příloha: Strategie rozvoje sportu a volnočasových aktivit (schváleno 21. 6. 2018, bude zařazeno mezi Strategické dokumenty)


Sociální služby
Díky dlouhodobému procesu komunitního plánování, zjišťování potřebnosti sociálních služeb a komunikací s uživateli a veřejností dochází k rozvoji a zefektivnění služeb sociální péče i prevence pro občany města.

V Litoměřicích je v současné době poskytováno 43 registrovaných soc. služeb dle zákona 108/2006 Sb. Společně s registrovanými službami dochází i k rozvoji služeb souvisejících (rodinných, volnočasové aktivity pro seniory atd.), ale také k rozvoji partnerství. Výstupem plánování na úrovni města, tedy na nejnižší možné úrovni, je komunitní plán reagující na skutečné potřeby a specifika dané lokality. KPSS pomáhá městu při alokaci finančních prostředků na činnost těchto služe, viz http://komplanlitomerice.cz/

V roce 2018 zastupitelstvo města schválilo nový komunitní plán (včetně celého ORP). Dokument byl rozpracován a projednán v pracovních skupinách a předložen ke schválení. V roce 2018 jsme představili jeho tištěnou podobu. Komunitní plán v tištěné podobě byl doplněn o Katalog sociálních služeb a Mapu sociálních služeb. Tištěná forma byla doplněna o interaktivní podobu dokumentů na webu města:

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/5-KomunitniPlan.pdf

http://komplanlitomerice.cz/katalog.html

http://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=eecb14e42494488aa90b011a28540334&extent=1569690.6004%2C6537219.3034%2C1577754.7069%2C6541920.1806%2C102100

Tento komplex v roce 2018 doplnila aplikace do chytrých telefonů: https://www.litomerice.cz/aktuality/7032-socialni-sluzby-nyni-i-v-mobilni-aplikaci

Nový komunitní plán přinesl rozvoj vazeb a služeb v rámci celého ORP. V roce 2017 jsme představili ucelený web sociálních služeb: http://komplanlitomerice.cz/, (jako samostatnou část webu města), který zahrnuje všechny služby rozčleněné do hlavních sekcí: služby pro osoby se zdravotním postižením; služby pro seniory; služby pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny; služby pro rodinu, děti a mládež; a samostatnou část spolupracující organizace. V další části: kalendář akcí, aktuality, dokumenty, dotace a kontakty. Vše na jednom místě.

Celý tento komplex obdržel v roce 2018 v rámci udílení cen Zlatý erb v Ústeckém kraji
– 1. místo za
Kategorii Smart City a nejlepší elektronická služba.

 

Tichá linka: v roce 2018 jsme spustili novou službu v rámci bezbariérového úřadu. Nabídka tlumočení z a/do znakové řeči. Služba se týká celého MěÚ. Vč. titulková vybraných reportáží z MěÚ. https://www.youtube.com/watch?v=arxrKwxwE1s

Tuto službu nadále rozvíjíme a od září (2018) doplníme o další proškolené zaměstnance a 2 tablety.

V rámci propojení jsme v roce 2016 převedli i agendu „Fair trade“ do odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Od roku 2017 je v plné kompetenci odboru. Tato změna nám ukázala cestu k většímu propojení aktivit a partnerů v rámci sociálních služeb (aktivit), práce s dobrovolníky a férový přístup k obchodu. Jedním z těchto výstupů je převedení celé akce: Místa přátelská seniorům pod odbor a doplnění (2018) ve spolupráci s příspěvkovou organizací Základní umělecká škola o aktivitu podporující hudební/dramatické vzdělání seniorů (školu třetího věku).

V těchto vzájemných synergií chceme nadále pokračovat.

Více viz sociální oblast – č. 9 a část 9.3.4.

 

Městský úřad

Energetický management - stanovuje investice do infrastruktury, dlouhodobě přispívá ke snižování spotřeby energie (osvěta, inv. opatření) a nákladů na energie (sdružený nákup apod. - viz kapitola ŽP).

EPC projekt, který zahrnuje 13 budov majetku města (školy, školky, budovy úřadu, zimní stadion, bazén, kulturní dům). Projekt je investičně realizován od roku 2016 s celkovými garantovanými úsporami 67,5 mil. Kč během 10 let.

V roce 2013 bylo přistoupeno k optimalizaci nákladů na vozový park na základě analýzy stáří a průměrných ročních provozních nákladů; byly nakoupeny nové vozy a sníženy náklady na provoz městských vozidel (vyhodnocení nebylo prováděno). V roce 2016 bylo přistoupeno k dalšímu kroku a to k pořízení vozového parku na ekologický provoz.  Bylo pořízeno na operativní leasing 8 plně elektromobilů a 3 hybridní. V roce 2018 plánujeme výměnu vozového parku – a opět formou operativního leasingu.

Město se v roce 2012 zapojilo do benchmarkingové iniciativy a pravidelně vyhodnocuje výkon státní správy formou standardizovaných benchmarkových indikátorů; data jsou využívána k postupnému přijímání opatření v oblastech, kde jsou identifikovány významné odchylky od srovnatelně velkých měst.

  •  
 • Data jsou komunikována a hodnocena v rámci skupiny BMI „C“;
 • Data jsou komunikována v rámci strategického týmu (prezentace);
 • Data jsou součástí plánovaných a projednávaných organizačních změn;
 • Data jsou součástí: Zpráva naplňování koncepce rozvoje úřadu – úřad pro všechny (předkládá tajemník a projednává Rada města) v roce 2018 předloženo poprvé;

Od roku 2012 je na MěÚ zaměstnán odborník na veřejné zakázky, který má na starosti optimalizaci výběrových řízení (metodické vedení, poradenství, asistence ostatním odborům, zpracování dokumentu k VŘ apod.)

V rámci vyhodnocení dat Benchmarkingové iniciativy a na základě rozhovorů s vedoucí odborů došlo v letech 2016 – 2017 k organizačním změnám úřadu. Došlo k optimalizaci počtu řídících pracovníků k počtu podřízených pracovníků. K zásadním změnám došlo na odboru Sociálních věcí a zdravotnictví, Odboru územního rozvoje, Odboru dopravy a silničního hospodářství a další. Došlo ke zrušení příspěvkové organizace města (Centrum cestovního ruchu) a vytvoření nového Odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu a změněna organizace odboru Kanceláře starosty a tajemníka.

V letech 2016 – 2018 jsme v rámci optimalizace a stabilizace IT, optimalizaci informačních systémů a přípravy na realizaci Evropské směrnice na ochranu osobních údajů (GDPR) realizovali přechod na novou spisovou službu dle národních standardů (informační systém Munis je připraven na GDPR, přičemž pro rok 2018 je plánováno další rozšíření funkcí pro snazší výkon práv subjektu údajů, které GDPR přináší), realizovali jsme investice do technologického centra a přechodem na nove firewally a antivirové programy v to rámci zvýšení bezpečnosti provozované IT infranstruktury. Konsolidace SW a přechod celého MěÚ a Městské Policie na Office 365 a cloudové řešení. Společně s tím jsme mohli nabídnout i nové služby pro občany města: elektronická úřední deska (dvě obrazovky v podloubí budovy úřadu a jedna elektronická deska v Nemocnici Litoměřice a.s.), otevření detašovaného pracoviště Czech Point v Nemocnici Litoměřice a.s. Tento projekt ocenilo i Ministerstvo vnitra jako příklad dobré praxe. V neposlední řadě byl spuštěn rozklikávací rozpočet města (2018) a zřízena tzv. Tiché linka (tlumočení z a do znakové řeči) a vytvořeny mapové aplikace na webu města (volby – volební místnosti, sociální služby, přehled míst ZTP a další).

Vývoj počtu zaměstnanců. Kdy průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců na 1 000 obyvatel správního obvodu ORP Litoměřice je v Litoměřicích mírně pod mediánem srovnatelných měst, který je 3,0 při celkovém průměru 3,209. Celkový dlouhodobý trend je srovnatelný tj. vzestupný s ohledem na legislativní změny a přesun činností na obce s rozšířenou působností.

Vzdělávání zaměstnanců je oblastí, kde MěÚ nastoupil trend e-learningu a dlouhodobě spolupracuje s organizacemi na školení a rozvoji svých zaměstnanců moderními technologiemi a přístupy. V porovnání si nákladově stojíme celkem na jednoho zaměstnance (včetně ZOZ): 2.687 CZK při průměru srovnatelných měst 5.105 CZK. V porovnání e-learningu jsme vysoce nad mediánem (medián 0,22 a Litoměřice 1,8 – 2,9) školení. Nicméně v roce 2017 došlo ke zvýšení nákladů na vzdělávání i vzhledem k novým zákonům v oblasti přenesené působnosti a změně IT – přechod celého úřadu na řešení od společnosti Microsoft Office 365.

Provozní výdaje na jednoho zaměstnance se na MěÚ pohybují v nižším mediánu při částce 532.753,50 CZK a mzdové s odvody 414.527,10CZK opět při nižším mediánu velikostně srovnatelných měst (medián 453 tis. CZK). S ohledem na výše popsaná data z BMI, jsme v roce 2016–2018 realizovali změnu v rámci sociálního fondu a benefitů pro zaměstnance MěÚ, kdy jsme zavedli:

a) 5 dnů tzv. rekondičního volna,

b) 1 den volna – pro první školní den rodičů „prvňáčka“,

c) Možnost práce na tzv. Home office – v současnosti tuto možnost využívá přes 15% zaměstnanců,

d) Prorodinný den (v kritické dny velikonoce, prázdniny, Vánoce – si mohou vzít zaměstnanci děti do práce, kdy je pro ně připraven program) – ohodnoceno Ministerstvem vnitra jako Příklad dobré praxe,

e) Pro zaměstnance na mateřské/rodičovské dovolené nebo na dlouhodobé nemoci – přístup do e-learningu úřadu,

f) Sociální fond (příspěvek na stavování, důchodové připojištění, příspěvek na dovolenou „Unišek“, životní a pracovní jubileum, zaměstnanecká půjčka a pomoc v případě smrti (pomoc pro manžela/manželku/přítele/přítelkyni/děti).

Náklady na provoz se snažíme optimalizovat i prostřednictvím rámcových smluv. Ve spolupráci se společností (poskytovatel rámcové smlouvy) jsme optimalizovali náklady na telefonování a zároveň jsme připravili zvýhodněné telefonování pro rodinné příslušníky zaměstnanců.

V roce 2016 byl realizován nápad „Úřad třídí odpad“. Došlo ve všech budovách MěÚ k odstranění všech odpadkových košů na směsný odpad a byly instalovány odpadkové koše na tříděný odpad. Ve spolupráci se zaměstnanci došlo k optimálnímu rozmístění košů a ve sledovaném období došlo k zvýšenému vytřídění o cca 70 % oproti předchozím letům. Došlo i k radikálnímu snížení tvorby směsného odpadu.

K další optimalizaci přispělo vybudování nového sběrného dvora prostřednictví dotace ze SFŽP; nyní je sběrný dvůr v centru města v docházkové vzdálenosti, a tedy dostupnější i pro občany bez OA. Pro jeho větší atraktivitu jsme v roce 2017 realizovali soutěž pro občany města „ODPADOMÁNIE“.

viz

Benchmarking - http://www.benchmarking.vcvscr.cz/

Projekt elektromobilita - https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/operativni-leasing-na-elektromobily-a-automobily-s-hybridnim-pohonem

Projekt EPC - https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=contractsregister&a=detail&contract=20387

 • 1.1.B Monitorování a provádění optimalizace veřejných služeb a úřadu ?
  Ano
Hodnota indikátoru 1.1.B:

Indikátor v SPRM:
C.II.3 Dosahovaná výkonnost sportovních klubů
C.I.2 Procento ne/umístěných dětí ve věku 3-6 let v MŠ
C.I.1 Průměrný počet žáků ve třídě ZŠ
C.I.3 Objem provozních prostředků z rozpočtu na podporu školství a vzdělávání
C.II.2 Objem prostředků z rozpočtu města na podporu sportu a volnočasových aktivit
E.II.1 Index efektivnosti dle Benchmarkingové iniciativy
E.I.4 Podíl investic k celkovým výdajům

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období byly hledány a prohlubovány možnosti úspor a bylo investováno do řady opatření (např. zateplování budov a realizován projekt EPC) a proces (Komunitní plánování soc. služeb Město a ORP), které přispěly k úsporám, resp. efektivnímu nakládání s veřejnými prostředky. Od roku 2011 je systémově zaváděn energetický management a byly zpracovány analytické podklady pro návrhy další optimalizace. V roce 2016 a 2017 byl realizován energetický projekt EPC, který dále optimalizoval energetické úspory. Je třeba i v následujících letech nadále rozvíjet zejm. návratné projekty, sledovat spotřebu energií v budovách. V roce 2016 byl zahájen koncepční proces obměny vozového parku směrem k nízkoemisní dopravě (elektromobilita). V následujících letech v této koncepci pokračovat s využitím zkušeností a dále snižovat provozní náklady města při zachování či zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město pokračuje ve svých aktivitách pro optimalizaci a zlepšování veřejných služeb s velmi pozitivním rozvojem, avšak bez výrazné zásadní změny v kvantitě výsledků oproti vynikajícím výsledkům z předchozího období.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Statutární město prostřednictvím svého úřadu-odboru sleduje využívání veřejných služeb ZŠ, MŠ a jesle. Na základě prováděných šetření OŠKT poskytuje radě města zpětnou vazbu i s případnými doporučeními, či návrhy na opatření.

http://www.jihlava.cz/dokumenty/ds-1034/p1=103733

Kapacity školských zařízení jsou plánovány v souladu s Demografickou analýzou školáků, která je úřadem každoročně aktualizována.

Rozvoj veřejných služeb je součástí všech strategických dokumentů města uvedených výše.

OŠKT je zapojen do projektu Vlastním hodnocením ke zvyšování kvality, jehož cílem byla podpora rozvoje znalostí a dovedností pracovníků základních škol města Jihlavy v oblasti autoevaluace.

Projekt byl zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, analýzu metod v oblasti evaluace a zpětnou vazbu pro zvyšování kvality škol, zajišťoval efektivní využití výstupů k rozvoji školy a ke zlepšení podmínek vzdělávání.

Hlavní pilíře projektu: výměna zkušeností s autoevaluačními aktivitami mezi jednotlivými základními školami, analytické zkvalitnění práce, vytvoření funkčního nástroje pro vlastní hodnocení školy.

1.6.2016 byla zahájena realizace projektu Místní akční plán pro ORP Jihlava s cílem vytvoření systému společného plánování a sdílení aktivit v území, které přispějí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách a zlepšení spolupráce formálního a neformálního vzdělávání pro rozvoj potenciálu každého žáka.

Seznam priorit:

č. 1 - Dostupné a kvalitní předškolní vzdělávání pro všechny děti

č. 2 - Kvalitní vzdělávání v motivujícím prostředí pro všechny žáky

č. 3 - Rozvoj kompetencí pro úspěšný vstup na pracovní trh

č. 4 - Neformální vzdělávání

 

Optimalizace sociálních služeb je řešena v Komunitním plánu sociálních služeb statutárního města Jihlavy – průběžně aktualizovaný každý rok k 30. 6.

http://www.jihlava.cz/komunitni-planovani-ve-meste-jihlave/d-333816/p1=103727

 

V roce 2014 byl realizován projekt Zavedení procesního řízení s následujícími výstupy:

 • Katalog procesů
 • Metodická příručka Metodika procesního řízení
 • Metodická příručka Metodika modelování procesů
 • Návrhy na optimalizaci procesů
 • Plán realizace projektu Zmapování a optimalizace procesů řízení na MMJ     (období 1.7.2015 – 30.6.2017)

Obecní živnostenský úřad byl v roce 2015 zapojen do projektu ministerstva vnitra Pilotní ověření standardizace – Agenda 121: Živnostenské podnikání s cílem zmapování procesů v agendě živnostenského podnikání a vyhodnocení nákladovosti.

V letech 2010 – 2015 probíhaly ICT projekty města k zajištění optimalizace informačních systémů. Bylo vybudováno technologické centrum ORP Jihlava, na které dále navázalo jeho rozšíření o servery a systém zálohování, zvýšení bezpečnosti provozované infrastruktury a rozvoj služeb technologického centra ORP prostřednictvím Geoportálu (podpora územního plánování, elektronizace nových agend, pasportizace zeleně, veřejného osvětlení, komunikací, dopravního značení apod.) ORP. Současně byla budována komunikační infrastruktura mezi jednotlivými budovami magistrátu, městské policie a městem zřizovanými organizacemi prostřednictvím projektů Konsolidace HW a SW Magistrátu města Jihlavy, zvýšení bezpečnosti a Komunikační infrastruktura statutárního města Jihlavy a centrum ICT služeb.

V roce 2015 realizován projekt Integrace informačních systémů statutárního města Jihlavy.  Byl pořízen a implementován informační systém, který zahrnoval ekonomický subsystém, agendový subsystém a subsystém workflow, a byl integrován s ostatními informačními systémy s cílem propojení informačního systému města na připravované ICT projekty na úrovni kraje a centrálních orgánů.

Všechny projekty naplňovaly celonárodní strategii Efektivní veřejné správy a přátelských veřejných služeb – Strategie realizace Smart Administration.

Vzhledem k aktualizaci SPRM (viz bod 1.1.4) nebyl na rok 2017 zpracován akční plán. V současné době souběžně s aktualizací SRPM probíhá příprava akčního plánu na rok 2018. Akční plán na rok 2018 by měl být schválen v prosinci 2017.

 

Plán realizace projektu Zmapování a optimalizace procesů řízení na MMJ nebyl ve stanoveném termínu dokončen, plnění doporučení nadále probíhá. Závěrečná zpráva není tudíž k dispozici.

V příloze dokládáme Zápis z průběžného hodnocení plánu a Zápis z posledního jednání garantů. Se zápisem z jednání garantů ze dne 8.8.2017 bylo seznámeno vedení města – viz. příloha.

Procesní mapy jsou zpracovány v SW nástroji Visual Paradigm.

 • 1.1.B Monitorování a provádění optimalizace veřejných služeb a úřadu ?
  Ano
Sebehodnocení +1

Rozvoj veřejných služeb je součástí strategických dokumentů města.

V letech 2010 – 2015 probíhaly ICT projekty města k zajištění optimalizace informačních systémů.

Úřad má zpracovány procesní mapy a realizuje sadu opatření v oblasti řízení procesů.

Město se zapojilo do projektu "Obce sobě", jehož cílem bylo zkvalitnění a zefektivnění veřejných služeb.

 

Hodnocení oponenta +1

Podoblast bude lépe ověřitelná po dokončení projektu Zmapování a optimalizace procesů řízení na MMJ a aktualizaci SPRM.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město se dlouhodobě snaží o zvyšování efektivity a kvality poskytovaných služeb. Hledá možné úspory a realizuje opatření jak prostřednictvím městského úřadu, tak prostřednictvím zřízených příspěvkových organizací a obchodních společností. Navazuje vhodná partnerství k zajištění kvalitních služeb pro obyvatele města i prostřednictvím jiných než městských subjektů, které jsou schopny tyto služby efektivně a kvalitně nabídnout.

Mezi realizovaná úsporná opatření, která mají vliv na snížení provozních nákladů města a městských institucí patří nákup energií na burze, investice do zateplování škol, realizace energeticky úsporných opatření s použitím metody EPC, elektronizace dílčích procesů.

V roce 2007 byla na základě auditu provedeného společností KPMG optimalizace organizační struktury úřadu. Další dílčí úpravy proběhly na základě systémového auditu realizovaného v roce 2011 a doporučení interního auditora, který průběžně provádí audit činností jednotlivých odborů úřadu. Úřad se snaží postupnou elektronizaci vybraných procesů. Po zavedení elektronické evidence docházky zaměstnanců a elektronického objednávacího a vyvolávacího systému byl od roku 2015 zaveden nový finanční a účetní program GINIS umožňující finanční kontrolu operací elektronickou formou. Od roku 2016 je pro potřeby úřadu zavedena elektronická aplikace na rezervaci vozidel a elektronickou evidenci knih jízd služebních vozidel.

Úřad sleduje a vyhodnocuje svoji činnost s použitím metody CAF, je zapojen do Benchmarkingové iniciativy, v rámci které se srovnává s obdobnými městy. Podrobná zpráva o činnosti úřadu popisující činnosti a výkony jednotlivých odborů je každoročně předkládána radě města.

Radě města jsou rovněž předkládány výroční zprávy o činnosti příspěvkových organizací a obchodních společností města. U základních škol je následně sledována úspěšnost umístění žáků té které školy k dalšímu studiu (gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště), je porovnávána aprobovanost učitelského sboru,  je sledován počet neomluvených hodin, počet úrazů, jsou sledovány a hodnoceny výsledky kontrolní činnosti (kontrola zřizovatelem, Českou školní inspekcí, krajem, orgánem ochrany veřejného zdraví). Dále je sledována nabídka volitelných předmětů, zájmových kroužků, zapojení škol a školských zařízení do dění ve městě, účast a úspěšnost žáků v soutěžích.

Na základě požadavků ředitelů škol je od roku 2016 připravováno opatření, které umožní sdílenou správu a údržbu počítačů a počítačových sítí. Zlepšení vybavení škol v oblasti výpočetní techniky zvýšilo nároky na její správu a údržbu a město ve spolupráci se školami připravuje projekt, jehož cílem je zkvalitnění a zefektivnění této činnosti, kterou dosud obvykle zajišťují vyučující informatiky nad rámec svých pedagogických povinností.

Hospodaření s přidělenými financemi je sledováno a vyhodnocováno v rámci tzv. rozhorů hospodaření, které probíhají dvakrát ročně. Příspěvkové organizace jsou rovněž sledovány a vyhodnocovány z pohledu spotřeby energií. Energetik města sleduje a vyhodnocuje spotřeby jednotlivých energií a navrhuje opatření ke zlepšení.

V sociální  oblasti probíhá plánování a optimalizace sociálních služeb na základě komunitního plánování sociálních služeb. V roce 2016 byl zahájen proces přípravy již III. komunitního plánu sociálních služeb. Část sociálních služeb zajišťuje město prostřednictvím vlastní příspěvkové organizace (provoz azylového domu, odlehčovací služba pro seniory, denní stacionář pro klienty s mentálním postižením, terénní a asistenční služby). Významnou část sociálních služeb však poskytují partneři z řad NNO či jiní provozovatelé, kterým město přispívá na provoz prostřednictvím vlastního dotačního programu. Tento způsob zajištění sociálních služeb umožňuje obyvatelům města využít širokou nabídku těchto služeb s nižšími nároky na rozpočet města, než kdyby všechny služby byly zajišťovány příspěvkovou organizací města. V rámci optimalizace sociálních služeb došlo od ledna 2017 k převedení sociální služby nízkoprahového centra pro děti a mládež z příspěvkové organizace města na mezinárodní instituci poskytující sociální služby a to Armádu spásy. Město očekává, že tak bude moci využít synergického efektu, který tento zkušený poskytovatel vstupem do města může přinést.

Technické služby jsou ve městě zajištěny městskou společností Slumeko, s.r.o. Společnost získala certifikáty na splnění požadavků na systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a požadavky na systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005.

 • 1.1.B Monitorování a provádění optimalizace veřejných služeb a úřadu ?
  Ano
Sebehodnocení +1

 Veřejné služby jsou soustavně sledovány, vyhodnocovány a jsou příjmaná opatření ke zvyšování jejich kvality.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.1.6 Existuje provázanost investic se schválenými rozvojovými dokumenty?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
 • Kromě rozpočtového výhledu pořádáme porady vedení města a některých vedoucích odborů k projektovým záměrům a investičním akcím, které jsou připravovány s výhledem pro období 1-5 let . Tyto projektové záměry jsou posuzovány Strategickým týmem pro udržitelný rozvoj z hlediska hodnocení dopadu na UR.
 • Investice pro daný rok jsou vždy v souladu se schváleným AP -ve vazbě na rozpočet města.
 • 1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Implementací nových metodických pokynů pro strategické řízení dochází ke zkvalitnění provazeb mezi rozpočtem, AP a naplňovanou strategií. 

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve sledovaném období došlo ke zlepšení v provázání zejména SPRM s návrhy investic prostřednictvím Akčních plánů; je třeba nicméně i nadále pracovat na užší vazbě SPRM, plánování projektů, dlouhodobém finančním výhledu s ohledem na finanční limity rozpočtu (plán oprav a údržby nemovitého majetku) a finanční příležitosti (programy EU), na programové prohlášení vedení města a rovněž se zohledněním Auditu UR a výsledků monitorovaných indikátorů strategického plánu.

Plán investic

Jednou z důležitých součástí zrealizovaného projektu MISTRAL byla rovněž příprava strategického dokumentu "investiční výhled", který Městský úřad Litoměřice propojuje střednědobý a dlouhodobý finanční výhled a plánované strategické projekty (tedy kapitálové výdaje v podobě klíčových investic), které naplňují dlouhodobou vizi SPRM. Tento investiční výhled zahrnuje seznam plánovaných projektů, předpokládanou výši financování, zdroj financování a další důležité údaje nutné pro zajištění potřebných finančních prostředků ve vazbě na předpokládané příjmy v předmětném období a možnosti dotačních programů v letech 2014-2020. Rovněž stanovuje, které projekty podléhají hodnocení dle výše zmíněné Metodiky a dalšímu vyhodnocení, jako je CBA/CUA analýza či studie proveditelnosti apod., vše v souladu i s novou platnou legislativou.

- viz hodnocení dopadů projektů na UR

- rozpočet na příslušný rok je provázán se SPRM a Akčním plánem

viz metodika tvorby akčního plánu a metodika strategického řízení: https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

 • 1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města ?
  Ano

 

 

 

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve sledovaném období došlo ke zlepšení v provázání zejména SPRM s návrhy investic prostřednictvím Akčních plánů; je třeba nicméně i nadále pracovat na užší vazbě SPRM, plánování projektů, dlouhodobém finančním výhledu s ohledem na finanční limity rozpočtu (plán oprav a údržby nemovitého majetku) a finanční příležitosti (programy EU), na programové prohlášení vedení města a rovněž se zohledněním Auditu UR a výsledků monitorovaných indikátorů strategického plánu.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ano, zásadní investice jsou obsaženy ve Strategickém plánu statutárního města Jihlavy do roku 2020, který je základním střednědobým konceptem v prioritních oblastech:

1) Vzdělávání, zaměstnanost a podnikání

2) Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost

3) Udržitelný rozvoj města

4) Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch

http://www.jihlava.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta/ms-103678/p1=103678

Realizace strategie – probíhá prostřednictvím Akčních plánů na jednotlivé roky včetně vyhodnocení plnění akčních plánů (aktuálně za roky 2014, 2015 a 2016).

http://www.jihlava.cz/realizace-strategie/d-500894/p1=103684

Plnění strategie – obsahuje každoroční Zpráva o plnění strategického plánu (aktuálně zpracovaná za roky 2014 a 2015).

Zpráva zachycuje aktuální stav projektů zařazených do akčního plánu a dalších projektů realizovaných v daném roce, které napomáhají naplňovat indikátory, které byly navrženy ve strategickém plánu pro potřeby monitorování výsledků jednotlivých opatření.

http://www.jihlava.cz/plneni-strategie/d-505415/p1=103685

 

Součástí strategického plánu je Zásobník projektů a projektové karty jednotlivých projektových záměrů, který je podkladem pro plánování investic města a sestavování rozpočtu včetně rozpočtového výhledu.

http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=500100

Pro potřeby monitorování výsledků strategického plánu je sestavena sada indikátorů:

Vzdělávání, zaměstnanost a podnikání - 19 indikátorů

Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost - 27 indikátorů

Udržitelný rozvoj města - 15 indikátorů

Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch - 16 indikátorů

 

V současné době je zahájen proces aktualizace a vyhodnocení strategického plánu včetně zajištění provázanosti na nové strategické dokumenty, například strategie kultury.

 

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) na roky 2008 – 2013 (s termínem dokončení projektů do roku 2015) zajišťoval provázanost projektů ve vymezeném území statutárního města Jihlavy.

Obsahoval komplexní soubor rozvojových záměrů a projektů koncentrovaných do prioritních oblastí:

1) Regenerace a všestranný rozvoj města a občanské vybavenosti

2) Rozvoj infrastruktur v oblastech sociálních služeb a vzdělávání

http://www.jihlava.cz/integrovany-plan-rozvoje-mesta/ms-103661/p1=103661

 

Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM pro programovací období 2007 – 2013 za rok 2015 s uvedením plnění monitorovacích indikátorů byla schválena usnesením Zastupitelstva města Jihlavy      č. 53/16-ZM.

Odevzdáním Závěrečné zprávy o postupu realizace IPRM na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti dne 9.2.2016 byla naplněna realizace IPRM. Do IPRM bylo zařazeno 32 projektů. Celková finanční alokace představovala 689 mil. Kč.

Plnění monitorovacích indikátorů - viz část 1.8., příloha č. 10. Bylo hodnoceno 14 indikátorů.

 

Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace (IPRÚ) - zajišťuje provázanost nejvýznamnějších rozvojových projektů s prokazatelným dopadem do vymezeného území (Jihlavská sídelní aglomerace). Obsahuje komplexní soubor rozvojových záměrů a projektů koncentrovaných do následujících prioritních oblastí:

Prioritní oblast 1: Ekonomicky silná a sociálně stabilní aglomerace - 14 indikátorů

Prioritní oblast 2: Integrovaná a ekologická mobilita - 22 indikátorů

Prioritní oblast 3: Kvalitní a funkční prostředí - 4 indikátory

Dokument obsahuje konkrétní investiční projekty města s plánovanou realizací v letech 2016 – 2023.

http://www.jihlava.cz/integrovany-plan-rozvoje-uzemi/ms-103670/p1=103670

 

17.9.2015 proběhlo veřejné projednávání integrované strategie IPRÚ

14.12.2015 integrovanou strategii schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy.

16.8.2016 bylo ukončeno hodnocení strategie příslušnými řídícími orgány operačních programů.

20.9.2016 byla Zastupitelstvem města Jihlavy schválena aktualizovaná verze.

5.10.2016 byl schválený IPRÚ JSA projednán na 5. zasedání Národní stálé konfrence.

 • 1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +2

Bez připomínek – tato podoblast vykazuje prvky excelence v oblasti plánování, monitoringu i sledování provázanosti investic na rozvojové dokumenty

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Vazba investic na schválené rozvojové dokumenty, zejména na strategický plán je dána tvorbou akčního plánu rozvoje města, který je realizačním nástrojem strategického plánu. Každá navrhovaná investice/akce je zařazena do konkrétní prioritní oblasti, k dané prioritě a opatření, které pomáhá naplňovat.

K významnějším investicím a projektům jsou zpracovávány projektové fiše popisující projekt. V této fiši se rovněž uvádějí odkazy na schválené strategické dokumenty, k jejichž realizaci projekt přispívá (příklad fiše v příloze).

Příloha: pf-dilny_1.pdf
 • 1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města ?
  Ano
Sebehodnocení +1

 Investice jsou připravovány v souladu se schváleným akčním plánem rozvoje města, který je sestavován k plnění strategie města.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.1.7 Existuje provázanost provozního rozpočtu a výhledu s činnostmi obsaženými ve schválených rozvojových dokumentech?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Je zpracován a schválen nový střednědobý výhled rozpočtu (schváleno v r. 2017) a pravidelně se provádí jeho aktualizace. Tento dokument navazuje na aktualizované strategické dokumenty a soustřeďuje se především na zakomponování vybraných projektů ze strategické vize a akčního plánu Strategického plánu – ten je průběžně také aktualizován). Návazně existuje také plán investic jako vnitřní pracovní materiál úřadu. Zaktualizovány byly Komunitní plán, Plán zdraví a kvality života, schválen je Akční plán Strategického plánu. Rozšířil se počet jednání s občany ve strategické oblasti (např. Desatero problémů Chrudimi). Vedení města i úřad vyvíjí zvýšenou aktivitu k realizaci strategických cílů (plochy k podnikání – průmyslové a rozvojové zóny, obchvat Chrudimi, zapojení do projektů EU). Je schválena koncepce cestovního ruchu a koncepce rozvoje školství. Prioritní oblasti rozpočtového výhledu jsou zařazovány do ročních rozpočtů měst.

Roční rozpočet se pohybuje v mantinelech rozpočtového výhledu. Postup zpracování rozpočtu je podrobně stanoven (směrnice Finanční hospodaření). Kompletní rozpočet města je zpracován velmi podrobně, včetně komentářů a podrobných rozpočtů řízených organizací. Běžně realizujeme projektové rozpočty k velkým investičním akcím spolufinancovaných ze zdrojů EU (aktuálně již více než 35 projektů). Existuje databáze projektů a databáze investičních akcí (hrubý plán investic). V r. 2017 byl schválen nový střednědobý výhled rozpočtu, v kompletní provázanosti na aktualizovaný Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi. Zavedeny jsou centrální registr dotací, centrální evidence smluv. Město zrealizovalo v r. 2014 PPP projekt EPC – program energetických úspor v objektech města. Nyní probíhá splácení ve lhůtě 10let (do roku 2024) a provádí se vyhodnocování úspor, které se přesouvají do Fondu obnovy majetku (nově zřízený fond, který tvoří zdroje na další opatření v oblasti úspor v objektech města). Provádí se od r. 2015. Pro další období má město záměr zajistit rozklikávací rozpočet tak, aby byly informace z finančního hospodaření pro zájemce k dispozici až ke stádiu faktur a účetních dokladů.

Je rovněž prováděno pravidelné vyhodnocení kritérií stanovených pravidly pro zadlužování
a sledován trend vývoje, který má v průběhu 7 let rostoucí trend (tzn., že probíhá cílené snižování dluhu). Pravidelně, každý rok spolu se závěrečným účtem, se provádí vyhodnocení srovnání rozpočtového výhledu a plnění rozpočtu v daném roce (důkazy – prezentace zpracované pro ZM, závěrečný účet města). Velmi dobrým zjištěním pro nás je, že finanční ukazatele mají za posledních 6 let stále se zlepšující trend. Strategický tým zavedl novou koncepci hodnocení projektů a finančních záměrů a cílů, jejíž vyhodnocené výsledky jsme promítli do nového rozpočtového výhledu, který byl schválen v 1. pololetí roku 2017.

Město zveřejňuje veškeré finanční informace – dokumenty o svém hospodaření ve větší míře než mu ukládá zákon. Informace jsou volně přístupné na webových stránkách a odbor finanční průběžně předává informace, které požadují média i občané ke všem finančním záležitostem, které nepodléhají ze zákona mlčenlivosti (důkaz – odpovědi a poskytnuté informace, webové stránky, intranet). Celý zaběhnutý systém funguje. Objem předávaných informací o finanční situaci, který je zakomponován do Závěrečného účtu města, má rostoucí trend. Dle smluvních vztahů a na požádání informuje město a jeho úřad o svém hospodaření také své finanční partnery, vzrůstá množství informací z oblasti finančního hospodaření, které jsou publikovány na základě dotazů v různých mediích. 

Stávající informace se rozšiřují – webové stránky doplněny o údaje o činnosti Kontrolního výboru, nově se zveřejňují také informace o přijatých změnách rozpočtu města v průběhu roku a o hospodaření příspěvkových organizací (rozpočty, výhledy, rozpočtové změny). Vnitřní portál ManaDesk obsahuje informace o rozpočtu, prováděných rozpočtových změnách v průběhu roku, pololetní zprávy o hospodaření města a poskytuje všechny důležité informace z oblasti financí pro zaměstnance úřadu, Do finančních dokumentů jsou promítnuty strategické dokumenty (viz bod 4.4.1 – i dlouhodobě) a údaje doplňujeme také o nefinanční data a grafickou přílohu s cílem „skutečně ukázat jak se finance přeměnily na konečné produkty za ně realizované“ - např. v opravách a údržbě majetku, nových stavbách apod. a tak tyto dokumenty více přiblížit a zatraktivnit. K průhlednosti toku financí přispívá i fungování webových stránek „Investiční záměry“ a „Veřejné zakázky“, které transparentně prezentuje výběr zakázek s jejich finančním dopadem. Byl přijat dokument Dotační pravidla, který stanovil postupy a pravidla platná v oblasti dotační politiky a Pravidla pro zadlužování města Chrudim, která ošetřují oblast možného zadlužení města, stanovují mantinely a kriteria pro pravidelné vyhodnocování oblasti úvěrové politiky. Toto vyhodnocování se provádí v rámci závěrečného účtu města za kalendářní rok, poprvé provedeno za rok 2012 vždy za předchozí kalendářní rok. Nyní tedy probíhá již 7 let a jeho trend u obou uvedených oblastí je pozitivní. V případě oblasti zadlužování pak dochází k výraznému zlepšení.

Záměry v oblasti řízení zdrojů jsou plněny jak z hlediska úvěrové zadluženosti, tak z hlediska omezení finančních rizik. Byla zpracována analýza rizik odboru (včetně rizik finančních) a její dopady byly ošetřeny ve vnitřních předpisech. Zlepšil se systém zhodnocování volných finančních zdrojů (aktuálně nelze příliš ovlivnit z důvodu hospodářské situace a politiky ČNB). I ve finanční oblasti je však v oblasti řízení financí město limitováno smluvními vztahy a povinnostmi, které do značné míry ovlivňuje zapojení ve financování velkých dotačních projektů (jako např. v tomto období spolufinancování projektů EU). Z toho vyplývá, že v současné době město tento přístup řízení uplatňuje prioritně v oblasti realizace velkých investičních projektů.

Veškeré aktivity v oblasti řízení financí si úřad zajišťuje sám vlastními silami, nepoužívá dodavatelský systém ani daňové poradce a tím jednak šetří zdroje a mimo to efektivně využívá vlastního kvalifikovaného potenciálu. Rozšiřují se rizikové oblasti v řízení financí, a to především vlivem změn legislativy a reformy účetnictví. Úřad reaguje novým nastavením kontrolních mechanismů a vnitřních předpisů v této oblasti poměrně masivním způsobem v průběhu roku 2011 také s ohledem na provedené vyhodnocení možných rizik. Vnitřním předpisem byly ošetřeny oblasti dotační politiky - „Dotační pravidla“, hospodaření s majetkem - „Pravidla pro hospodaření s majetkem“, zpracována byla také Pravidla pro zadlužování města Chrudim a provádí se pravidelné vyhodnocení úvěrové politiky. Úřad také zareagoval na změnu situace na finančním trhu (změny v oblasti zhodnocování volných zdrojů), sjednání jiných forem využití služeb u bank (změny smluvních ujednání souvisejících se změnami cen v bankovním sektoru). V r. 2018, obdobně jako v předchozích letech, město pokračovalo cíleně ve zrychleném umořování dluhů (mimořádné splátky úvěrů navazují na předchozí refinancování úvěru). V r. 2017 dále byla aktualizována většina předpisů, týkající se finančního řízení a hospodaření (dosud 7 aktualizací), zapracovány byly i dopady zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (tuto oblast město ošetřilo již dříve právě „dotačními pravidly“, jejichž kriteria jsou přísnější než ta, daná zákonem. Aktuální nastavení je vyhovující a v současné době maximálně efektivní. Efekt vyhodnocování vnitřních nastavených pravidel se pak projevil v úsporách v oblasti dluhové služby za posledních 6 let.

Průběžný monitoring probíhá na úrovni jednotlivých odborů, výběr zakázek podléhá finančním limitům a vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek dle stanovených finančních limitů zakázek. Odbor finanční provádí pravidelnou měsíční rozborovou činnost a srovnání mezi odbory. Byl vydán příkaz tajemníka, který ukládá odborům provést pravidelné srovnání výkonnosti a nákladů dle srovnávacích ukazatelů benchmarkingové iniciativy. Monitoring probíhá na základě potřeby, vyplývající z praktických zkušeností. V roce 2010 byla provedena první analýza srovnávacích dat -  výstupů z BI 2005 (porovnání s jinými obcemi) z hlediska nákladů a výkonnosti a opětovné vyhodnocení je prováděno každý rok. Toto srovnání dopadlo  i letos pro organizaci ve finanční oblasti velmi příznivě (důkaz – výstupy zpracované odbory pro tajemníka MěÚ), výpočet trendu a procentních změn. Na základě zjištěných dat město zrealizovalo záměr- projekt energetických úspor (viz předchozí bod), nyní probíhá sledování
a prověřování výsledků ve stanovené desetileté lhůtě. V r. 2015 byl zrealizován projekt zateplení v objektu příspěvkové organizace MŠ Topol a v r. 2018 v objektu MŠ V. Nejedlého opět s využitím dotačních prostředků. Pro další období je pro účel monitorování nákladů zaveden energetický management, od r. 2015 se provádí každoroční monitoring a vyhodnocení úspor, které jsou pak převáděny do Fondu obnovy majetku a odsud zapojovány do rozpočtu na provádění dalších úsporných opatření v objektech města.    

Při zpracování rozpočtového výhledu vždy vycházíme z přijatých, či připravovaných strategických dokumentů. Z konkrétních akcí promítáme ty, které jsou připravené a lze stanovit jejich finanční náklady. V ostatních případech pak do výhledu zakomponujeme souhrnné objemy výdajů na danou oblast.  

http://www.chrudim.eu/strednedoby-vyhled-mesta-chrudim-2017-2021/d-7277/p1=1079

 • 1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města ?
  Ano

Při zpracování rozpočtového výhledu vždy vycházíme z přijatých, či připravovaných strategických dokumentů. Z konkrétních akcí promítáme ty, které jsou připravené a lze stanovit jejich finanční náklady. V ostatních případech pak do výhledu zakomponujeme souhrnné objemy výdajů na danou oblast.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období pokračujeme v provázání rozpočtu s rozvojovými dokumenty. Pravidelně vyhodnocujeme kritéria stanovená pravidly pro zadlužování. Zveřejňujeme veškeré finanční informace. Zpracováváme a aktualizujeme střednědobý výhled rozpočtu, který navazuje na schválené strategické dokumenty města. Roční rozpočet se pohybuje v mantinelech rozpočtového výhledu. Průběžný monitoring probíhá na úrovni jednotlivých odborů, výběr zakázek podléhá finančním limitům a vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek dle stanovených finančních limitů zakázek.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve sledovaném období došlo ke zlepšení provázání rozpočtu s rozvojovými dokumenty; nicméně i nadále je třeba posilovat strategických charakter této vazby a aktualizovat dlouhodobý plán investic (budoucí závazky) úzce provázaný s plánem oprav a údržby (stávající závazky), energetickým plánem (možné úspory), budoucím plánem udržitelné mobility, KPSS a dalšími dokumenty; nedílnou součástí tohoto úsilí je čitelnost a transparentnost těchto procesů, resp. jejich výstupů, a pravidelná informovanost veřejnosti o budoucích záměrech opřená o analytické podklady, studie, výstupy z veřejných projednání a další relevantní zdroje informací.

Prostřednictvím Akčního plánu je zajištěna vazba mezi rozvojovými dokumenty a rozpočtem na příslušný rok; hodnocení socieokonomických a environmentálních dopadů zahrnuje rovněž posouzení vazby na SPRM a klíčové koncepce, plány atd.; pokud návrhy projektů či investiční záměry nejsou v souladu s těmito dokumenty, nemůže být záměr doporučen ze strany STUR ke schválení a zařazení do rozpočtu města;

Rozpočet se ve svých kapitálových výdajích zaměřuje na realizaci priorit SPRM: https://www.litomerice.cz/rozpocet-a-hospodareni-města

 • 1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve sledovaném období došlo ke zlepšení provázání rozpočtu s rozvojovými dokumenty; nicméně i nadále je třeba posilovat strategických charakter této vazby a aktualizovat dlouhodobý plán investic (budoucí závazky) úzce provázaný s plánem oprav a údržby (stávající závazky), energetickým plánem (možné úspory), budoucím plánem udržitelné mobility, KPSS a dalšími dokumenty; nedílnou součástí tohoto úsilí je čitelnost a transparentnost těchto procesů, resp. jejich výstupů, a pravidelná informovanost veřejnosti o budoucích záměrech opřená o analytické podklady, studie, výstupy z veřejných projednání a další relevantní zdroje informací.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ano.

Rozpočtový výhled je sestavován na základě požadavků jednotlivých odborů Magistrátu města Jihlavy. Tyto požadavky vycházejí jak z aktuální potřeby věcně příslušných odborů, tak zahrnují projekty ze zásobníku projektů strategického plánu města.

Rozpočtový výhled je tvořen společně s rozpočtem na podzim každého roku a je schvalován (stejně jako rozpočet) v prosinci. Rozpočtový výhled je tvořen na tři roky, nicméně každý rok dochází k jeho aktualizaci a schválení.

Rozpočtový výhled na léta 2017 - 2019 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Jihlavy                 č. 411/15-ZM.

Akční plán Strategického plánu rozvoje města Jihlavy je tvořen na jeden rok a je schvalován na dubnovém zasedání Zastupitelstva města Jihlavy aktuálního roku. Rozpočtový výhled a akční plán spolu vzájemně korespondují.

Akční plán představuje závazný seznam projektových záměrů navázaných na opatření a cíle strategického plánu, které byly vybrány pro zahájení a realizaci v daném roce. Příprava dokumentu je rozčleněna na dvě etapy. V první je vytvořen návrh akčního plánu, který slouží jako jeden z podkladových materiálů při tvorbě rozpočtu města, je poté upraven v souladu s dohotoveným rozpočtem a schválen zastupitelstvem. Projektové záměry a aktivity doporučuje k zařazení do akčního plánu pro daný rok vedení města Jihlavy. Výběr je v případě potřeby konzultován s příslušnými odbory magistrátu či odbornými komisemi Rady města Jihlavy.

Pozn.: Vzhledem k aktualizaci SPRM (viz bod 1.1.4) nebyl na rok 2017 zpracován akční plán. V současné době souběžně s aktualizací SRPM probíhá příprava akčního plánu na rok 2018. Akční plán na rok 2018 by měl být schválen v prosinci 2017.

Ostatní strategické dokumenty jsou také provázány s rozpočtem.

Rozpočtový proces

Postup pro přípravu a sestavování rozpočtu je řešený v harmonogramu prací při sestavování a projednávání rozpočtu, který je každý rok schvalován Radou města Jihlavy v červnu. Rozpočet je schvalován v členění podle závazných ukazatelů (jsou součástí harmonogramu prací), nicméně při sestavování rozpočtu se vychází z podrobných tabulek sestavených jednotlivými odbory.

Velká část investičních akcí a projektů je schvalována až v následujícím roce na únorovém a dubnovém zasedání Zastupitelstva města Jihlavy, a to v souladu s akčním plánem na příslušný rok.

Návrh rozpočtu je před projednáním zastupitelstvem města zveřejněn v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po schválení zveřejněn na webových stránkách města.

http://www.jihlava.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta/ds-53321/archiv=0&p1=103721

Provázanost rozpočtu se zásobníkem projektu:

Zásobník projektů slouží jako podklad pro sestavení rozpočtu města na daný kalendářní rok. Potřebnost realizovat danou akci a její zdůvodnění předkládají věcně příslušní vedoucí jednotlivých odborů magistrátu města, zpracovaný návrh je předložen k posouzení vedení města na investiční poradě. Po tomto projednání následuje pracovní seminář zastupitelstva města, kde je na základě konsenzu vypracován návrh rozpočtu, který je pak předložen zastupitelstvu města ke schválení. Zásobník projektů obsahuje sloupec s uvedením souladu navrhované akce se SPRM, což je jedním z kritérií upřednostnění akce realizaci.

 • 1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Při tvorbě návrhu rozpočtu je využíván formulář (viz příloha), ve kterém navrhovatel rozpočtového ukazatele (dotčený odbor) zdůvodní svůj návrh, popř. prokáže vazbu navrhovaného ukazatele se schváleným koncepčním dokumentem (u ukazatelů, kde je to relevantní).

Odbory připravují návrh rozpočtu tak, aby v první části návrhu byly identifikovány mandatorní výdaje, výdaje na přechzející akce (aktivity, které nebyly finančně či fyzicky ukončeny v roce předchozím), projekty, kterým byla schválena dotace na realizaci a v do druhé části návrhu rozpočtu navrhují nové aktivity v souladu s koncepčními dokumenty a aktuální potřebou.

Rozpočet města je obvykle schvalován ve dvou klíčových krocích. V prosinci předcházejícího roku je schválen rozpočet pro rok následující, který zahrnuje mandatorní výdaje, pravidelně se opakující výdaje, výdaje na přecházející akce a nové akce se schválenou dotací. Po ukončení účetního odbdobí a výpočtu kladné bilance (disponibilního peněžního fondu) je souběžně s přípravou akčního plánu pro aktuální rok připravováno rozpočtové opatřední, v rámci kterého jsou finanční prostředky rozděleny novým jmenovitým ukaztelům (akcím). Akční plán je připravován jako dvouletý, přičemž je snahou města, aby plán finanční potřeba pro aktuální rok byla co nejvíce kryta rozpočtem. Aktivity plánované pro rok následujícího pak vstupují do tvorby rozpočtového výhledu a jsou základem pro tvorbu rozpočtu pro návrh rozpočtu pro rok následující. Rozpočtové opatření, které řeší tzv. druhou část rozpočtu a akční plán jsou schvalovány na prvním zasedání ZM v daném roce (obvykle v únoru či březnu).

V průběhu roku jsou schvalovány další úpravy rozpočtu formou rozpočtových opatření, které především řeší aktuální potřebu navýšení či snížení alokovaných prostředků v jednotlivých již schválených jmenovitých ukazatelích.

Rovněž v rámci tvorby rozpočtového výhledu se vychází z aktivit plánovaných v akčním plánu rozvoje města, který se vždy připravuje pro daný rozpočtový rok s výhledem na rok(y) následující. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=finance-koprivnice#vyhled

 • 1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města ?
  Ano
Sebehodnocení +1

 Akční plán rozvoje města je provázán s rozpočtem města a rozpočtovým výhledem. 

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

(dělat věci správně, systematický manažerský postup k řešení slabých stránek udržitelného rozvoje)
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město se řídí standardními směrnicemi pro tvorbu rozpočtu    a finanční řízení. Ve sledovaném období jsme nadále posilovali transparentnost a otevřenost rozpočtového procesu a naplňovali novou legislativu. Významným posunem je rovněž systematizace dotačních programů města, která je rozvíjena jako online systém      s důrazem na maximální transparentnost a uživatelsky přátelské rozhraní.
Ve sledovaném období došlo také  k zásadnímu posunu ve sledování výkonnosti MěÚ zejména zavedením energetického managementu, aplikací vybraných metod kvality, sledováním trendů pomocí indikátorů strategického plánu. Výkon úřadu je sledován pomocí benchmarkingu, ale také měřením spokojenosti zaměstnanců MěÚ. Do budoucna  je třeba pokračovat v měření efektivity a zejména v realizaci konkrétních opatření vyplývajících z předchozích analýz kvality MěÚ.
Dodržování zákonů a vnitřních pravidel je součástí interního auditu města.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města.


Město má zavedeno zdravé finanční řízení, neustále zlepšuje svoje služby, naplňuje principy transparentní veřejné správy jako služby svým klientům, nastavuje podmínky pro trvalé zlepšování prostředí pro život z hlediska environmentálního, společenského i ekonomického chování i aktivním přístupem ke klimatickým změnám. Organizace využívá výsledky z realizace nástrojů řízení a zvyšování kvality a dalších zdrojů pro zlepšení stavu a rozvoji UR.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období došlo k dalšímu posunu v oblasti zvyšování kvality rozhodování města. Litoměřice dlouhodobě dosahují nadstandardních výsledků z hlediska finančního řízení a město není zadluženo. Rovněž patří k městům s velmi vysokým podílem získaných dotací, což se pozitivně projevilo na rozvoji města. Město se řídí standardními směrnicemi pro tvorbu rozpočtu a finanční řízení. Ve sledovaném období jsme nadále posilovali transparentnost a otevřenost rozpočtového procesu a naplňovali novou legislativu. Významným posunem je rovněž systematizace dotačních programů města, která je rozvíjena jako online systém s důrazem na maximální transparentnost a uživatelsky přátelské rozhraní. Do budoucna je žádoucí tento trend udržet a zajist dlouhodbě udržitelné financování rozvoje města a jeho aktivit. 
Ve sledovaném období došlo také k zásadnímu posunu ve sledování výkonnosti MěÚ zejména zavedením energetického managementu, aplikací vybraných metod kvality, sledováním trendů pomocí indikátorů strategického plánu. Výkon úřadu je sledován pomocí benchmarkingu, ale také měřením spokojenosti zaměstnanců MěÚ (naposledy v 1/2018). Do budoucna je třeba pokračovat v měření efektivity a zejména v realizaci konkrétních opatření vyplývajících z předchozích analýz kvality MěÚ. Ve spolupráci s NSZM byla zahájena příprava koncepce rozvoje úřadu vycházející z priorit strategického plánu města.
Ve sledovaném období byly provedeny kroky směřující k vyšší míře třídění odpadů, úsporám energie a snížení emisí škodlivých látek. Byla provedena celková ekologizace vozového parku (elektromobily). Dodržování zákonů a vnitřních pravidel je součástí interního auditu města.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. 

 

Město není prakticky zadluženo a dlouhodobě vykazuje kladné výsledky hospodaření s finančními rezervami, přesto/proto nemá přijata pravidla pro (ne)zadlužování, které by určovaly z dlouhodobého hlediska způsob a limity chování v této oblasti. Organizace využívá výsledky z realizace nástrojů řízení a zvyšování kvality, šetření mezi zaměstnanci a dalších zdrojů pro zlepšení stavu a rozvoji UR.

Doporučení z předchozího hodnocení auditu UR (2015) - zvážit možnosti zlepšení motivačního systému úřadu – bylo naplněno. Stejně tak bylo připraveno a realizováno zlepšení webového řešení životních situací na novou rubriku Potřebuji si vyřídit.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava má nástroje pro efektivní, hospodárné a účelné vykonávání činností a aktivit.

Řadí se mezi nejméně zadlužená statutární města v Česku.

Je uvedeno množství příkladů, prokazující proklientské zaměření úřadu.

Město má od roku 2008 zavedenu metodu kvality MA21.

Kvalita a výkonnost byla oceněna řadou cen.

Úřad má vypracovaný systém vzdělávání a hodnocení zaměstnanců.

Lze prokázat ekologické chování úřadu, realizaci energeticky úsporných opatření a zavádění opatření proti plýtvání.

Hodnocení oponenta +1

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

Bez připomínek.

- Jak měříte interní procesy a jaké SMART indikátory používáte? Uveďte příklady optimalizace těchto procesů.

 

- Za velmi vhodné považuji přijmout vnitřní pravidla pro (ne)zadlužování města, která určí z dlouhodobého hlediska stabilní způsob chování v této oblasti a budou závazná pro město, jeho samosprávu i organizace.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Sebehodnocení +1

 Město se snaží efektivně a účelně realizovat svou činnost prostřednictvím plnění cílů stanovených ve strategických dokumentech a úkolů na ně přenesených v rámci výkonu státní správy. Sleduje a vyhodnocuje svůj výkon a uvědomuje si možnosti zlepšení, kterého se snaží postupně dosáhnout.

Hodnocení oponenta +1

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.
- Město  má stanoven limit vnitřní dluhové služby, ale nemá přijata pravidla, jak řešit situaci před jeho dosažením či po něm.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.2.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska provádění, a to včetně přístupu města k zásadám zdravého finančního řízení (provozní přebytek, systém vnitřní kontroly – 3E, využívání příležitostí a snižování rizik atd.)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Významným nástrojem pro zlepšování výkonnosti a efektivnosti úřadu spolu se zlepšením kvality poskytovaných služeb občanům jsou různé metody řízení kvality.

V rámci MěÚ jsou aplikovány metody MA 21, CAF, BM a nástroj EMAS.

V rámci MA21 je pravidelně připravován Akční plán zlepšování procesu MA21 a také pravidelně vyhodnocován.

vyhodnocení Akčního plánu za rok 2017: http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=8188

AP MA 21 na rok 2018: http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=8189

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) znamená systém kvality řízení úřadu z hlediska šetrného přístupu k životnímu prostředí a zavádí do procesů rozhodování a řízení úřadu kritérium dopadu jeho činností na životní prostředí s cílem tyto dopady minimalizovat.

Veškerá opatření MěÚ musí být vydávána v souladu s normami pro životní prostředí, jejich dodržování je pravidelně kontrolováno. Kontroly dodržování norem právnickými osobami podnikajícími na území města jsou prováděny v rámci povinností úřadu. Je schválen
a vyhodnocován Plán odpadového hospodářství města. V současné době je připraven projekt separačního dvora s dotřiďovací linkou. Město Chrudim je prvním městským úřadem v České republice, který získal ověření systému EMAS akreditovanou organizací. Všichni zaměstnanci jsou vedeni k šetření papírem a energií a třídí odpad (v kancelářích a na chodbách jsou umístěny nádoby na separování papírů, plastů, skla a hliníku).  Pro výpočetní techniku se používají recyklovatelné potřeby (tonery do tiskáren).

Dle směrnice o nakládání s odpady je zajišťován přednostní nákup spotřebního materiálu z recyklovaných surovin (tiskopisy, sešity, toaletní papír, ubrousky a utěrky, obálky). Dále jsou nakupovány úsporné spotřebiče a žárovky. Ve všech budovách úřadu je přísný zákaz kouření.  Část pracovníků MěÚ používá k cestě do práce jízdní kola, proto jim byly zajištěny prostory k jejich úschově. Město finančně přispívá na základní dopravní obslužnost, realizuje budování cyklostezek, účastní se akce Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, Světový den bez tabáku aneb cesta za čistým vzduchem.

Dále MěÚ zajišťuje likvidaci černých skládek na území města. V rámci projektu místní Agendy 21 je zajišťován monitoring – prováděno měření ekologické stopy. Zaveden energetický management, provádí se online sledování spotřeby.

Organizace definovala prostřednictvím jednotlivých odborů své klíčové procesy. Některé z nich byly opět upravovány, byly vypracovány mapy procesů, probíhá jejich aktualizace. Od roku 2007 již sledujeme kvantitu a kvalitu těchto procesů. Naším cílem je vyřízení požadavků občanů v krátkém časovém úseku bez zbytečných průtahů a s využitím moderní technologie a moderních systémů a metod řízení k co nejvyšší spokojenosti všech zúčastněných stran, tedy klienta i úřadu.

Pro hodnocení příspěvkových organizací a obchodních společností města jsou na vnitřním systému Mana Desk umístěny směrnice a systémy hodnocení: Řízení příspěvkových organizací, jejich finančního hospodaření, Pravidla pro odměňování ředitelů v oblasti kulturní a sociální, Pravidla odměňování ve školství - ředitelů. Pro oblast UR máme nově zpracováno Hodnocení výchovy pro udržitelný rozvoj v MŠ a ZŠ města Chrudim.

Investiční rozhodování v souvislosti s rozvojem území je otázkou kolektivního politického rozhodování volených zástupců (v rámci rozpočtu a rozpočtového výhledu o něm rozhoduje a schvaluje jej volené Zastupitelstvo města). Ne vždy je proto v těchto případech hlavním kritériem analýza nákladů a výnosů.

Stejné rozhodování v souvislosti s provozem organizace (městského úřadu) je řešeno Odborem kanceláře tajemníka, který zajišťuje provoz úřadu a všech jeho nemovitostí. Při rozhodování se vychází prvotně z potřeb a koncepce správy a údržby majetku samozřejmě se zohledněním analýzy nákladů a výnosů, která musí být podkladem při zadávání zakázek u všech investičních akcí tohoto druhu. V případě řešení provozních investic je analýza nákladů a výnosů hlavní podkladem rozhodování. Stávající systém je funkční a neměnil se.

Oblast je ošetřena vnitřními předpisy a nastaveny jsou kompetence v oblasti finanční oblasti (pravomoc a odpovědnost). Nastaven je kontrolní systém (kontrolní řád) ve vazbě na oběh, schvalování a likvidaci finančních dokumentů (příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní), který se průběžně aktualizuje. Tento systém tak, jak je zaveden a uplatňován ve spolupráci s interním auditorem, je pro finanční chod úřadu odpovídající. Funkčnost systému prověřila praxe a stanovení finančních odpovědností považujeme za správné a praktické. Na základě průběžných zjištění z fungování finančních transakcí Odborem finančním a interním auditem byly zpracovány aktualizované a upřesněné vnitřní normy, které doplňují rizikové a neošetřené oblasti (centrální evidence smluv, dotační pravidla, pravidla pro hospodaření s majetkem, pohledávky, pravidla pro zadlužování města). Prověřen byl systém plátcovství DPH a činnosti související, který úřad zavedl v dubnu 2009 a který byl v roce 2011 také novelizován (změna legislativy). V r. 2017 byly vnitřní předpisy v oblasti řízení financí novelizovány (zatím 8 hotových novelizací) a budou ještě dopracovány.  Rizika ve finanční oblasti jsou ošetřena (jak dokazuje praxe) dostatečně, problémem zůstává nižší frekvence kontrolních zásahů, které by plně zabezpečily úplné dodržování všech nastavených mechanismů a uvědomělost zaměstnanců o zmíněných vymezených odpovědnostech u finančních operací. Uvedenou oblast hodnotil auditor v posledních letech jako kvalitně nastavenou a bezproblémovou. Konstatováno je zlepšení v této oblasti (viz zpráva z PHO 2016-2017). 

Úřad má zřízenu funkci interního auditora a úsek kontroly na OFN. Připravuje se plán auditů a kontrol a činnost probíhá v souladu s plánem. Tato oblast fungování úřadu je hodnocena kladně. Problém realizace nápravných opatření při zjištění kontrolních orgánů, která vzhledem k nedostatečné zpětné vazbě nemá takový efekt, jaký by mít měla, trvá a dosud nejsou nadřízeným pracovníkem stanovována opatření, která by založila vymahatelnost nápravy zjištěných nálezů. Všichni zaměstnanci organizace mají přístup k finančním dokumentům (rozpočtu, rozborům o hospodaření, změnám rozpočtu aj.). Funguje objednávkový systém a řízení finančních limitů, takže existuje stále aktuální informace o toku financí na jednotlivých odborech. Téměř veškeré finanční dokumenty, dotýkající se chodu města a úřadu (včetně příspěvkových organizací), jsou zveřejňovány na webu a vnitřním portálu ManaDesk a je do nich běžný přístup. Odbor finanční poskytuje veřejnosti i zaměstnancům na požádání všechny údaje o hospodaření s výjimkou informací, které podléhají obchodnímu tajemství. Zavedeny jsou centrální evidence smluv, centrální registr dotací, vyhodnocují se pravidla zadlužování města a provádí se hodnocení žádostí
o dotační tituly před podáváním žádostí (finanční výbor ZM). Stávající systém se osvědčil a funguje dobře (viz hodnocení auditora ze zprávy o PHO 2016-2017). Problémem je v současné době nízké využití ManaDesku z hlediska nastavení přístupů pro publikování informací z kontrolní a auditní činnosti.

Zastupitelstvo města Chrudim vydává „Pravidla pro zadlužování města Chrudim“, kterými deklaruje záměr nezadlužovat hospodaření města Chrudim nad rámec reálných finančních možností města a s cílem zachovat zdravé finanční hospodaření a minimalizovat rizika tak, aby nedošlo k situaci, kdy město nebude schopno řádně splácet svoje závazky spojené s umořováním dluhů vzniklých způsoby popsanými v článku 2 těchto „pravidel“. V příloze najdete vyhodnocení těchto pravidel za roky 2016 - 2018.

Město se při finančním hospodaření řídí také nově přijatou legislativou, a to zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění (dále jen zákon o rozpočtové odpovědnosti) a zákonem č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti.

 

 

 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  ANO
 • 1.2.B Orientace na občany / zákazníky ?
  Ano
 • 1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování ?
  Ano

Pravidla pro zadlužování města Chrudim ošetřují oblast možného zadlužení města, stanovují mantinely a kritéria pro pravidelné vyhodnocování oblasti úvěrové politiky. Toto vyhodnocování se provádí v rámci závěrečného účtu města za kalendářní rok, poprvé provedeno za rok 2012 vždy za předchozí kalendářní rok. Nyní tedy probíhá již 7 let a jeho trend je pozitivní. V případě oblasti zadlužování pak dochází k výraznému zlepšení.

Rok 2016 - 28,8%

rok 2017 - 13,1 %

rok 2018 - 9,2 %

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město se řídí standardními směrnicemi pro tvorbu rozpočtu a finanční řízení.

Pro aktivní komunikaci s občany při vyřizování jejich záležitostí a jejich informování o dění ve městě se snažíme hledat a využívat všechny dostupné prostředky.

Pro činnost úřadu a všech organizací města máme stanoveny výkonnostní a kvalitativní parametry, které pravidelně vyhodnocujeme.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

1.2.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska provádění, a to včetně přístupu města k zásadám zdravého finančního řízení (provozní přebytek, systém vnitřní kontroly – 3E, využívání příležitostí a snižování rizik atd.)?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve sledovaném období došlo k významnému posunu v oblasti zvyšování kvality rozhodování města. Město rovněž aktivně vystupuje v rámci benchmarkingové iniciativy a sleduje výkon státní správy ve srovnání s ostatními městy v ČR. Město Litoměřice se řadí mezi nejméně zadlužená města České republiky.

Jsme příkladem v rámci regionu, naším proklientsky zaměřením úřadu, kde kvalita a výkonnost byla oceněna řadou cen a oceněním příkladů dobré praxe.

Pro efektivní zajištění procesů směřujících od definování strategických priorit, po jejich promítnutí do jednotlivých činností MěÚ a jeho organizací, jsou v Litoměřicích uplatňovány vybrané metody kvality řízení určené zejm. pro veřejnou správu a realizovány specifické projekty na zvyšování kvality veřejné správy:
 - v letech 2009-2012 byl realizován projekt 53 Zvýšení kvality řízení na MěÚ - CAF, procesní mapy, školení, analýza procesního řízení a v letech 2011-2012 byl realizován projekt MARUEL - strategický plán, strategický tým, základní nastavení strategického řízení, v neposlední řadě byl

- v letech 2013-2014 je realizován projekt MISTRAL tj. implementace strategického řízení, vznik nebo inovace metodik (strategické řízení, strategický tým, Akční plán, hodnocení dopadů projektů na udržitelný rozvoj); školení klíčových zaměstnanců, zavádění principů strat. řízení do činnosti jednotlivých odborů a organizací města,

- v letech 2016 – 2017 byl připraven projekt KOUMES v rámci operačního programu, kde bylo město úspěšné, nicméně došlo ke strategickému rozhodnutí – projekt odložit a aktivně se zapojit do projektu Národní sítě Zdravých měst PORTFOLIO (projekt s názvem "KOUMES – Kompetentní úřad, metody kvality a strategické řízení" byl sestaven s cílem nastavit a optimalizovat postupy ve veřejné správě efektivním způsobem. Aktivity projektu byly zaměřeny na vytvoření zcela nového managementu úřadu založeného na procesním řízení a trvale udržitelném rozvoji).

Personální strategie úřadu byla zpracována v rámci projektu MISTRAL: “Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích“ v roce 2014. Od roku 2018 projednává RM – Hodnocení implementace strategie vč. dat BMI s návrhem dalších řešení a postupů (předkládá a vypracovává tajemník úřadu).

Od května 2018 rada města schválila přílohu Pracovního řádu města: Etický kodex. Pro informování zaměstnanců jsme použili e-learning (Rentel) a kodex jsme umístili na webové stránky města. https://www.litomerice.cz/eticky-kodex-zamestnance.

Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Fondem dalšího vzdělávání se město aktivně zapojilo do projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě - DOBRO, kde vystupuje jako příklad dobré praxe. Město vychází ze svých zkušeností se zapojováním veřejnosti a komunikací napříč různými cílovými skupinami a ze zkušeností z práce a fungování strategického týmu.

Po vyhodnocení této spolupráce Rada města schválila v roce 2018 memorandum o partnerství v rámci dalšího společného projektu: „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“.

V roce 2018 jsme spolupracovali s Ministerstvem vnitra na Zprávě hodnocení řízení kvality. Tým vyškolených hodnotitelů byl tvořen pracovníky odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra. Určený člen týmu hodnotitelů vedl hodnocení v roli vedoucího týmu hodnotitelů. Výsledné bodové hodnocení: „Gratulujeme, vaše organizace získala na základě hodnocení plnění oblastí doporučeného rozsahu řízení kvality v územních samosprávných celcích 291 bodů.“

Systematický rozvoj, spolupráce měst v rámci Národní sítě zdravých měst, čerpání dobré praxe a to vše v souladu s principy udržitelného rozvoje vedlo k úspěchu města Litoměřice – v oblasti společenské odpovědnosti. V roce 2017 město zvítězilo v krajské soutěži o Cenu ústeckého kraje za společenskou odpovědnost.

viz https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty


Metody kvality ve veřejné správě

Město Litoměřice v roce 2013 vstoupilo do tzv. Benchmarkingové iniciativy, což bylo jedno z doporučení vycházející z analýzy projektu č. 53 Zvýšení kvality řízení na MěÚ a rovněž jde o reakci na potřebu se porovnat s ostatními municipalitami a sledovat náklady na realizaci agendy MěÚ s cílem zvyšovat jeho efektivnost. V rámci své skupiny pravidelně vystupujeme a inspirujeme k vzájemnému sdílení praxe a postupů.

V roce 2014 byla zavedena aplikace In city, která umožňuje dostupnost všech informací a oznámení z MěÚ online do mobilního telefonu. Od roku 2007 je pravidelně vydáván Radniční zpravodaj, který informuje o dění ve městě a práci radnice a městského úřadu. Radniční zpravodaj je k dispozici na webu města ve formátu PDF. Významným krokem k informovanosti a otevřenosti MěÚ přispělo také zveřejňování podkladů (od 2012) pro rozhodování v Zastupitelstvu města v předstihu na webových stránkách města (dříve byly podklady zasílány jen členům ZM), od roku 2015 také vč. zápisů. A včetně zápisů Kontrolního a finančního výboru a komisí při Radě města.

V roce 2014 došlo k vytvoření nových webových stránek města, které přispěly k lepší prezentaci informací a zkvalitnění uživatelského rozhraní. V roce 2016 a 2017 došlo k dalšímu přepracování webové prezentace a rozšíření možností. V roce 2016 byla spuštěna – aplikace „Potřebuji si vyřídit“ – životní situace. Tato aplikace se nadále doplňuje a aktualizuje. Byly doplněny mapové aplikace (přehled dětských hřišť; volby – volební místnosti (2016); kontejnery tříděného odpadu; vyhrazená parkovací místa pro ZTP (2017);  uzavírky ve městě (2017); bloky pro úklid ulic (2016-2017); území vhodná k přestavbě; bezbariérové trasy; památková péče; sociální služby byly přepracovány a doplnily web města jako samostatný „pod web“ (2017); školní obvody; zimní údržba). V roce 2017 byly stránky doplněny o samostatné sekce: uzavírky a podnikatel.

V roce 2016 byla spuštěna nová služba – elektronická úřední deska - v podloubí úřadu byly umístěny dvě elektronické desky, v roce 2017 třetí v prostorech Nemocnice Litoměřice a.s. Úřední deska je tak online propojena s webem města. V roce 2017 byla spuštěna služba Czech POINT v Nemocnici Litoměřice a.s. 

V roce 2017 město vydalo ve spolupráci se všemi příspěvkovými organizacemi města svou první interaktivní výroční zprávu, která je umístěna na webu města. V roce 2018 potom v pořadí druhou. Tato byla oceněna Ministerstvem vnitra a zařazena mezi příklady dobré praxe v rámci soutěže Přívětivý úřad. V neposlední řadě byla spuštěna služba pro obyvatele města a ORP: bezplatné právní poradenství. Tato služba byla oceněna Ministerstvem vnitra – jako příklad dobré praxe v rámci soutěže Přívětivý úřad. V roce 2018 byla spuštěna nová služba pro obyvatele města a ORP: bezplatný systém eUtility report (služba pro stavebníky) a služba tzv. Tichá linka – překlad z a do znakové řeči pro občany s postižením.

Městský úřad poskytuje v rámci řady projektů školení pro zaměstnance, nad rámec povinných školení ze zákona, ke zvyšování klíčových kompetencí. Zaměřuje se na e-learningové vzdělání, které je nově rozšířené o přístup pro zaměstnance na mateřské/rodičovské dovolené nebo pro dlouhodobě nemocné. 

MěÚ aktivně podporuje i vysokoškolské studium vč. vyššího odborného pro své zaměstnance. Naplňujeme naši interní „chartu flexibilního stylu naší práce“ – (prorodinné aktivity, možnost studia, možnost flexibilní práce, simpl přístup v rámci MD/RD, atd.). https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Charta_flexibilniho_stylu_nasi_prace.pdf

V roce 2017 jsme zahájili genderový audit MěÚ Litoměřice v partnerství v rámci evropského projektu se společností Rentel a.s. Audit byl ukončen v roce 2018. Auditní zpráva byla předložena radě města ke schválení a byla vyvěšena na web města.

https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty


Město má dlouhodobě zřízenu pozici interního auditora (v současnosti máme obsazeny obě dvě pozice interního auditora), který provádí kontrolu procesů a jejich souladu se zákonem, jak na MěÚ, tak u příspěvkových organizací města. Jsou vytvořeny dvě pozice, které jsou obsazeny.

Město je dlouhodobě (od r. 2002) zapojeno do programu Místní Agenda 21 - postup dle metodiky MŽP - obhájení kategorie „B“, od roku 2015  kategorie „A“, díky které dochází k pravidelnému zapojování veřejnosti a klíčových aktérů do rozvoje města.
Od roku 2017 se město aktivně zapojilo do projektu Ministerstva vnitra a Fondu dalšího vzdělávání – Dobrovolnictví ve veřejné správě – DOBRO. Po vyhodnocení této spolupráce Rada města schválila v roce 2018 memorandum o partnerství v rámci dalšího společného projektu: „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“.

Energetický management - viz kapitola 1.1

Důkazy:
web města: http://www.litomerice.cz
Radniční zpravodaj - viz https://www.litomerice.cz/radnicni-zpravodaj
Mapy http://litomerice.maps.arcgis.com/home/index.html
Podnikatel https://www.litomerice.cz/podnikatel
Uzavírky https://www.litomerice.cz/uzavirky
Potřebuji si vyřídit https://www.litomerice.cz/potrebujivyridit
Výroční zpráva https://www.litomerice.cz/vyrocnizprava

 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  ANO
 • 1.2.B Orientace na občany / zákazníky ?
  Ano
 • 1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování ?
  Ano

Indikátor SPRM
E.II.1 Index efektivnosti dle Benchmarkingové iniciativy
E.II.4 Výsledky užívaných metod kvality řízení
E.IV.2 - Získat a udržet standard kvality MA21 kategorie „A“

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období došlo k významnému posunu v oblasti zvyšování kvality rozhodování města. Město rovněž aktivně vystupuje v rámci benchmarkingové iniciativy a sleduje výkon státní správy ve srovnání s ostatními městy v ČR. Město Litoměřice se řadí mezi nejméně zadlužená města České republiky.

Jsme příkladem v rámci regionu naším proklientsky zaměřením úřadu, kde kvalita a výkonnost byla oceněna řadou cen a oceněním příkladů dobré praxe.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město využívá výstupy z benchmarkingu ke zlepšování i v oblasti UR. Připravuje zavedení dalšího nástroje – z norem ISO řady 9001 a 27001 a dále připravuje sledování efektivity procesů (doposud nevykonává) současně realizuje prvky procesního řízení. Jejich vzájemné propojení by mělo být předmětem dalšího zlepšování. Trend je pozitivní, avšak bez výrazné zásadní změny v kvantitě či kvalitě výsledků oproti předchozímu období.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ano.

Strategické plánování a řízení

Město má zpracovány základní strategické koncepční dokumenty:

 • Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace
 • Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020
 • Integrovaný plán rozvoje statutárního města Jihlavy pro programovací období 2007 – 2013
 • Akční plán a zásobník projektů

Finanční řízení

Město má zpracovány základní nástroje hospodaření obce:

 • rozpočet města – finanční plán, podle kterého město hospodaří v příslušném rozpočtovém období
 • rozpočtový výhled sloužící pro střednědobé finanční plánování

Řídící procesy úřadu

Město má zpracovány interní řídící dokumenty – mechanismy, statuty, koncepce, vnitřní předpisy.

Kvalita ve veřejné správě

Od roku 2008 zavedena metoda kvality MA21.

Systém kontrol

V rámci úřadu a organizací zřizovaných městem nastaveny mechanismy pro kontrolu a dodržování zákonů a stanovených pravidel.

Útvar interního auditu

Je zpracován střednědobý plán činnosti na období 2015 – 2017 a rozpracován do ročních plánů auditů.

Procesní řízení

V roce 2014 realizován projekt Zavedení procesního řízení.

Řízení rizik

Na základě podkladů od vedoucích odborů zpracoval interní audit v roce 2013 a 2015 mapu rizik.

Systém řízení organizací zřizovaných a zakládaných statutárním městem Jihlava

V roce 2015 realizován pre-audit systému řízení zřízených a založených organizací statutárním městem Jihlavy a zpracován Návrh opatření pro zavedení a udržitelnost Jednotného systému řízení zřízených a založených organizací statutárního města Jihlavy – usnesení č. 21/16 - RM.

Projekt Podpora meziobecní spolupráce

Město zapojeno do projektu Obce sobě s cílem zkvalitnění a zefektivnění veřejných služeb.

Projekt "Lepší města"

Město je zapojeno do projektu Svazu měst a obcí "Lepší města". Projekt je zaměřen na praktická řešení, která umožní zrychlit a zlevnit odstraňování problémů. Jedním z cílů je také nastavení efektivní spolupráce mezi veřejnou správnou, soukromým sektorem a akademickým sektorem.  Pro město je prioritní řešení oblastí energetiky a dopravy. Zapojením do aktivity usilují města o naplnění konceptu Smart Cities.

Projekt "Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21"

Město je zapojeno do aktivity integrace systémů řízení kvalty v rámci projektu Národní sídě Zdravých měst ČR.

Systémové řešení správy zeleně

Vytvoření pasportu zeleně, jeho průběžná aktualizace, plánování zásahů, příprava nových ploch, racionalizace nákladů.

Otevřenost a transparentnost

Pro zvýšení transparentnosti je realizováno:

 • na webových stránkách zveřejňovány smlouvy od 100 tis. Kč (od 1.1.2014)
 • čtvrtletně zveřejňován seznam všech uzavřených smluv (od 1.1. 2015)
 • zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva města (od září 2015)
 • zveřejňování Zprávy o činnosti úřadu (od 1.7.2016 - čtvrtletní)

http://www.jihlava.cz/vyberova-rizeni?p1=103388

http://www.jihlava.cz/dokumenty-tajemnik/ds-56126/archiv=0&p1=103400

V 1. pololetí roku 2016 byla zajištěna aplikace zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a rozšířena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky.

Informovanost

Noviny jihlavské radnice dlouhodobě (vycháhí od ledna 1994) informují veřejnost o činnostech statutárního města Jihlavy a Magistrátu města Jihlavy. Měsíčník je zdarma distribuován do všech jihlavských rodin.

http://www.jihlava.cz/noviny-jihlavske-radnice/os-1008/p1=103433

Důvěryhodnost

Úřad na jedné straně plní všechny nároky, které klade legislativa, na druhé straně je otevřený občanům a vychází vstříc jejich potřebám. Denně pracuje s nástroji eGovernmentu – datové schránky, Czech POINT, základní registry.

 

 • 1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování ?
  Ne
 • 1.2.B Orientace na občany / zákazníky ?
  Ano
 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Významným nástrojem pro zlepšování výkonnosti a efektivnosti úřadu spolu se zlepšením kvality poskytovaných služeb občanům jsou různé metody řízení kvality. Od roku 2003 je město Kopřivnice členem Národní sítě Zdravých měst a od té doby začalo zavádět metodu kvality Místní Agenda 21, kterou od roku 2007 implementuje v úrovni kategorie „B“. Systematický rozvoj města v souladu s principy udržitelného rozvoje vedlo k úspěchu města také v oblasti hodnocení Společenské odpovědnosti organizací. V létech 2013 – 2015 zvítězilo v krajské soutěži o Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost a v roce 2016 získalo v této oblasti i národní a mezinárodní ocenění.

Kvalitní příprava projektů na základě schválených strategických dokumentů umožňuje městu úspěšně čerpat externí finanční prostředky na realizaci investičních i neinvestičních akcí. V období let 2007 – 2014 získalo město více než 550 mil. Kč na projekty s investiční hodnotou cca 900 mil. Kč.  Jedním z těchto projektů byl rozsáhlý etapový projekt zaměřený na regeneraci sídliště Jih. Dílčí etapa tohoto projektu se v roce 2014 dočkala ocenění v rámci soutěže Stavba roku MSK získalo Cenu za kultivaci veřejného prostoruhttp://www.koprivnice.cz/index.php?tema=koprivnicky-projekt-uspel-v-soutezi-stavba-roku&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1170

Velkou pozornost věnuje město oblasti hospodaření s energiemi. Jeho energetický management je postaven na metodě ISO 50001. V oblasti energetiky realizovalo a připravuje město řadu projektů. Projekt realizovaný společnostmi Komterm Morava a Teplo Kopřivnice, ve které má město majetkovou účast, zvítězil ve své kategorii v soutěži Teplárenského sdružení ČR a získal křišťálový komín za nejlepší Projekt roku 2014. Podle hodnotitelů je kopřivnický projekt unikátní svou komplexností a vytváří předpoklad pro dlouhodobě stabilní, ekologické a ekonomicky přijatelné dodávky tepla na území města Kopřivnice. Navíc je ukázkovým příkladem spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Více informací k projektu je v tiskové zprávě http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=koprivnicky-projekt-zvitezil-v-teplarenske-soutezi&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1332

Kvalitní výkon veřejné správy lze zajistit pouze s kvalitními zaměstnanci. Profesionalita a odborná úroveň zaměstnanců města patří k prioritám městského úřadu. Vytváření dobrých pracovních podmínek, péče o odborný a osobní růst zaměstnanců je základem firemní kultury zaměstnavatele. V roce 2006 byly všechny pracoviště městského úřadu sloučeny do jedné budovy. To zajistilo zvýšení komfortu jak pro jeho klienty, tak i zaměstnance. Budova je plně bezbariérová a sídlí v ní rovněž další veřejné i soukromé instituce. Zaměstnanci městského úřadu mají k dispozici prostorné zázemí, výpočetní techniku, která se pravidelně obnovuje a další prostředky potřebné pro výkon činnosti. Plánování vzdělávacích potřeb vychází z interního dokumentu Koncepce rozvoje a zajištění vzdělávaní zaměstnanců města Kopřivnice zařazených do Městského úřadu Kopřivnice, jejíž poslední aktualizace proběhla v roce 2015. 

Úřad má zřízenou pozici interního auditora, který provádí nezávislou, objektivně ujišťovací a konzultační činnost zaměřenou na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů organizace. Pomáhá organizaci dosahovat jejich cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti systému řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a řízení a správy organizace. Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu jsou oficiálně definovány ve statutu interního auditu a schváleny radou města. Interní auditor je členem Týmu pro udržitelný rozvoj.

Při správě rizik se městský úřad řídí vnitroorganizační směrnicí 10/2014 Systém řízení rizik. Rizika identifikuje vedoucí zaměstnanec v součinnosti se zaměstnancem odpovědným za určitý proces, jeho část nebo interní audit v rámci prováděných auditů. Každé riziko je popsáno na Kartě rizika, které jsou přílohou Mapy rizik. Je zpracován Katalog rizik jako pracovní pomůcka, která utříděným způsobem definuje a klasifikuje potencionální nebo v praxi se vyskytující rizika organizace. Všichni vedoucí útvarů jsou povinni aktualizovat stávající rizika, popř. identifikovat nová rizika. Při aktualizaci rizik mohou využít metodické pomoci koordinátora rizik nebo interního auditora.

Příloha: rizika.zip
 • 1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování ?
  Ano
 • 1.2.B Orientace na občany / zákazníky ?
  Ano
 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  Ano, viz komentář v popisu otázek 1.2.6-7
Sebehodnocení +1

 Město má zavedené postupy a procesy, díky kterým poskytuje kvalitní výkon v oblasti státní správy i místní samosprávy.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.2.2 Existují přiměřená vnitřní pravidla pro zadlužování města a jsou tato pravidla dodržována?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Zastupitelstvo města vydalo „Pravidla pro zadlužování města Chrudim“, kterými deklaruje záměr nezadlužovat hospodaření města Chrudim nad rámec reálných finančních možností města a s cílem zachovat zdravé finanční hospodaření a minimalizovat rizika tak, aby nedošlo k situaci, kdy město nebude schopno řádně splácet svoje závazky spojené s umořováním dluhů vzniklých způsoby popsanými v těchto pravidlech.

Tato „Pravidla“ byla ZM schválena dne 17.12.2012 – Z/91/2012

Město Chrudim provádí každoročně pravidelně v rámci závěrečného účtu vyhodnocení pravidel zadlužování. Provedeno bylo za roky 2012-2018 (viz závěrečný účet města za dané roky na webu města). Tato pravidla byla aktualizována v roce 23.5.2017 - verze 2.

http://www.chrudim.eu/zaverecne-ucty-mesta/ds-1275/archiv=0&p1=1079

Město Chrudim také disponuje „dotačními pravidly“.

Zásady finančního hospodaření města Chrudim 7/2011 – zveřejněno na intranetu města

 • Řízení příspěvkových organizací města SM013, 2. vydání - zveřejněno na intranetu města
 • Dotační pravidla města Chrudim ke dni 1. 1. 2012 - zveřejněno na intranetu města

Dotační pravidla města Chrudim upravují specifikaci individuálních dotačních titulů, postupy při zpracování, podávání žádostí o dotace a centrální registr dotací.

Tato pravidla závazně upravují postup města a MěÚ Chrudim, Městské policie Chrudim a příspěvkových organizací města při zpracování a podávání žádostí o individuální dotační tituly (mimo běžné opakující se dotace), stanovují zásady a kritéria pro podávání žádostí, vymezují odpovědnost za jednotlivé etapy realizace dotačních projektů, jejich vyhodnocení a evidenci. Zaveden byl „Centrální registr dotací“, který obsahuje evidenci veškerých dotačních titulů města Chrudim (v souladu s platnou legislativou v oblasti účetnictví – dotací přijatých (žádaných), dotací poskytnutých z rozpočtu města a dotací průtokových, které město realizuje).

Kontrolu dodržování pravidel provádí Finanční výbor Zastupitelstva města. Vnitřní a  veřejnosprávní kontrola dodržování těchto pravidel je prováděna v souladu s platným kontrolním řádem města Chrudimě.

Centrální registr dotací je plně funkční a výstupy z něj (přehledy dotací) jsou každý rok součástí závěrečného účtu města (viz ZU publikované na webu města).

Dotační pravidla v praxi z hlediska podávání žádosti o dotace jsou pracovním materiálem pro celý úřad, postupuje se podle nich při přípravě podání žádosti, vyplňovány jsou příslušné přílohy, ke kterým se vyjadřují odbor finanční i administrátor dotace. Finanční výbor se pak zabývá návrhem podání dotací s celkovými náklady nad 1 mil. Kč a přijímá k nim usnesení (viz zápisy z jednání FV zveřejněné na webu města) - http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=1698&n=zapisy%2Dz%2Djednani%2Dfinancniho%2Dvyboru

 • 1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování ?
  Ano

Město Chrudim dosahuje v rámci fiskálního pravidla poměru zadlužení k průměru             konsolidovaných příjmů za rok 2016 ve výši 28,8 %  (je tedy o 31,2 % pod hranicí stanovenou zákonem o rozpočtové odpovědnosti) a za rok 2017 ve výši 13,1 %  (je tedy o 46,9 % pod hranicí stanovenou zákonem o rozpočtové odpovědnosti, která činí 60%).

Rok 2018 :Město Chrudim dosahuje v rámci fiskálního pravidla poměru zadlužení k průměru konsolidovaných příjmů za rok 2018 ve výši 9,2 % (je tedy o 50,8 % pod hranicí stanovenou zákonem o rozpočtové odpovědnosti, která činí 60%).

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Chrudim má pravidla pro zadlužování.

Všechny stanovené zásady a postupy byly dodrženy. Ukazatele splňují stanovené limity a proti roku 2014 se zlepšily. Není třeba přijímat žádná opatření pro další období, pouze pokračovat ve sledování ukazatelů a plnění schválených pravidel.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města.


V hodnoceném období organizace zavedla pravidelné vyhodnocování dodržování (naplňování) pravidel pro (ne)zadlužování, které vedlo v roce 2017 k jejich aktualizaci, je tak jednou z mála municipalit v ČR s takto zodpovědným přístupem.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice dlouhodobě dosahuje nadstandardních výsledků z hlediska finančního řízení a není zadluženo. Rovněž patří k městům s velmi vysokým podílem získaných dotací, což se pozitivně projevuje na rozvoji města. Město se řídí standardními směrnicemi pro tvorbu rozpočtu a finanční řízení (viz příloha), a v posledních letech dochází k významnému posunu směrem k transparentnosti a otevřenosti rozpočtového procesu. Významným posunem je rovněž systematizace dotačních programů města, ke které došlo v roce 2014 a jež je dále rozvíjeno jako online systém s maximální transparentností a uživatelsky přátelským rozhraním. Do budoucna je žádoucí tento trend fixovat a zajistit tak dlouhodobě udržitelné financování rozvoje města a jeho aktivit. V rámci rozvoje IT systémů a webových stránek města došlo k dalšímu rozvoji transparentnosti města: instalace elektronické úřední desky a systému „rozklikávacího rozpočtu“.

Zásady finančního hospodaření

Zásady finančního hospodaření města Litoměřice sestávají z několika součástí:
 
Řeší směrnice pro tvorbu, projednávání a vyhodnocování rozpočtu (č. 5/2005) - popisuje proces tvorby rozpočtu na příslušný rok, tj. konkrétní časový harmonogram přípravy rozpočtu a úkoly a odpovědnosti zúčastněných stran (tj. příslušných odborů a orgánů města).

Sestavování běžného (provozního) rozpočtu města je prováděno s cílem zajistit jeho kladnou bilanci umožňující další rozvoj města - tj. po dohodě s vedením města a finančním výborem stanovuje ekonomický odbor limity běžných výdajů pro jednotlivé odbory. Ekonomický odbor zároveň sestaví pro vedení města a finanční výbor celkový přehled o příjmech a výdajích běžného rozpočtu na příslušný rok.

V oblasti kapitálového rozpočtu (tj. velkých investic) probíhá zařazování investic příslušnými odbory ve vazbě na rozpočtový výhled města - rozpočtový výhled města je ve spolupráci s odbory a vedením města ekonomickým odborem průběžně aktualizován.
Návrhy rozpočtů jednotlivých odborů jsou projednávány ve finančním výboru - po projednání jednotlivých variant a uzavření konečného návrhu rozpočtu na následující rok ve finančním výboru překládá ekonomický odbor návrh rozpočtu na jednání zastupitelstva města ke schválení; součástí tohoto procesu je od roku 2013 rovněž příprava Akčního plánu, který se zaměřuje zejm. na významné kapitálové výdaje.
V roce 2018 jsme spustili tzv. Rozklikávací rozpočet, který doplňuje všechny detailní informace o rozpočtu města. http://litomerice.imunis.cz/Rr

Rozpočty:https://www.litomerice.cz/rozpocet-a-hospodareni-mestaa

Střednědobý výhled: https://www.litomerice.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta/6535-strednedoby-vyhled-rozpoctu


Specifické metodické dokumenty pro příspěvkové organizace

Směrnice určující hospodaření PO - určuje zásady hospodaření s příspěvkem zřizovatele (procesy, plány apod.); zřizovatel (RM, ZM) toto hospodaření schvaluje v rámci standardního rozpočtového procesu (dle zákona o obcích).
Směrnice určující vztahy a hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice (viz příloha) byla kompletně přepracována a aktualizována v r. 2018 (Směrnice RM 2/2018).

Od roku 2015 příspěvkové organizace města prezentují své roční výsledky vč. plánů rozvoje na Radě města. Každá z příspěvkových organizací zpracovává prezentaci, je zároveň i účast ředitele/ředitelky příspěvkové organizace a obou interních auditorek.


Dotační programy města

Město Litoměřice v roce 2013 (v rámci projektu MISTRAL) zpracovalo souhrnnou analýzu stavu dotačních programů města (nejedná se o dotace organizacím plynoucích z rozpočtu města, ale zvláštní finanční podporu pro různé cílové skupiny v gesci vybraných odborů) a návrh na sjednocenou metodiku (pravidla) dotačních programů a jejich online / digitální podobu.

Následně v roce 2014 byly vytvořeny jednotné formáty pro jednotlivé dotační programy:
a) integrovaný dotační systém Zdravé město;
b) dotační systém odboru školství, kultury, sportu a památkové péče;
c) dotační systém odboru sociálních věcí a zdravotnictví;

Zároveň vznikla informační brožura o nabídce dotací vydaná v roce 2014.

V roce 2015 byl zaveden online portál a systém registrace a vyhodnocování projektových žádostí s cílem zlepšení uživatelského komfortu, zjednodušení administrace pro žadatele i poskytovatele, vyšší transparentnosti a lepší informovanosti o možnostech finanční podpory ze strany města.

Nová podoba dotačního systémů také mj. eliminuje dvojité financování, zajišťuje lepší vazbu na prioritní cíle SPRM a specifické cíle jednotlivých poskytovatelů (např. každoročně vyhlašované priority Plánu zlepšování Zdravého města či TOP 10 problémů z veřejného fóra).

V rámci zlepšování IT; webových stránek města a transparentnosti, byla vytvořena samostatná přehledná „záložka“, která byla v roce 2016 propojena s novou elektronickou úřední deskou. Složka – Úřední deska „dotace“ byla přehledně strukturována na všechny položky vyhlašovaných dotací:
a) Dotační program Zdravého města Litoměřice;
b) Program podpory fair tradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích;
c) Program podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“
d) Program podpory v oblasti volného času dětí;
e) Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“;
f) Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích;
g) Dotační program Podpora sociálních služeb; 
h) Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřic;

Vše je doplněno o přehledy schválených dotací v letech 2014 – 2017. včetně doložky, že smlouvy o poskytnutí dotace návratné finanční výpomoci jsou v souladu s § 8 odst. 5 písm.  a) zákona č. 340/2015 Sb. Jsou zveřejňovány v Registru smluv.

Viz:
https://www.litomerice.cz/dotace
https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani?subject_box=tpebfnu

V roce 2016 byla zpracována a přijata nová interní směrnice pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Tento příkaz upravuje postupy a zásady při zadávání veřejných zakázek městem Litoměřice, zejména veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, městem Litoměřice. Účelem bylo zajistit zadávání veřejných zakázek v souladu se zásadami transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a při zachování principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Dále sjednotit a stanovit postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a stanovit konkrétní povinnosti osobám odpovídajícím za hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města. (č.14/2016). Směrnice je uveřejněna na webu města v části „Podnikatel“ společně s vyhláškami města.

https://www.litomerice.cz/images/Clanky/spr/Smernice_zadavani_verejnych_zakazek.pdf v části: https://www.litomerice.cz/podnikatel

 • 1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování ?
  Ano

Indikátor SPRM:
E.I.1 Podíl získaných finančních prostředků k běžným příjmům města
E.I.2 Ukazatel zadlužování
E.I.3 Hodnota majetku města
E.I.4 Podíl investic k celkovým výdajům

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Litoměřice dlouhodobě dosahuje nadstandardních výsledků z hlediska finančního řízení a není zadluženo. Rovněž patří k městům s velmi vysokým podílem získaných dotací, což se pozitivně projevuje na rozvoji města. Město se řídí standardními směrnicemi pro tvorbu rozpočtu a finanční řízení, a v posledních letech dochází k významnému posunu směrem k transparentnosti a otevřenosti rozpočtového procesu. Významným posunem je rovněž systematizace dotačních programů města, ke které došlo v roce 2014 a jež je dále rozvíjeno jako online systém s maximální transparentností a uživatelsky přátelským rozhraním. Do budoucna je žádoucí tento trend fixovat a zajistit tak dlouhodobě udržitelné financování rozvoje města a jeho aktivit. V rámci rozvoje IT systémů a webových stránek města došlo k dalšímu rozvoji transparentnosti města: instalace elektronické úřední desky a systému „rozklikávacího rozpočtu“.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

Město není prakticky zadluženo a dlouhodobě vykazuje kladné výsledky hospodaření s finančními rezervami. Nemá přijata pravidla pro (ne) zadlužování, které by určovaly z dlouhodobého hlediska způsob chování v této oblasti. Interní měrnice č. 5/2005 pro tvorbu a vyhodnocování rozpočtu města řeší detailně procesní a kompetenční náležitosti rozpočtu, neobsahuje však výše uvedené parametry nezadlužování a zodpovědného hospodaření. Založené a zřízené organizace své hospodaření předkládají a obhajují v radě města, postupy jsou nařízeny směrnicí rady města č. 2/2018.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Pravidla pro zadlužování statutární město Jihlava nemá. Zastupitelstvo města Jihlavy schvaluje záměr přijetí úvěru na doporučení ekonomického odboru.

Vývoj dluhové služby v letech 2008 až 2015 je uveden v příloze č. 1, ukazatele hospodaření obce za rok 2014 a 2015 v příloze č. 2.

Ukazatele hospodaření včetně hodnocení přijatých a splácených úvěrů jsou uváděny v Závěrečném účtu města za příslušný rok a dále je lze najít v portále MONITOR.

http://www.jihlava.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta/ds-53321/archiv=0&p1=103721

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy.

http://monitor.statnipokladna.cz/2016/obce/detail/00286010

Limity pro zadluženost stanovuje zákon č. 23/2017 Sb., zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který vstoupil v účinnost 1.1.2017.

http://monitor.statnipokladna.cz/2016/obce/detail/00286010#rozpoctova-odpovednost-aktualni

 

Rating

V roce 2009, 2010 a 2011 byl městu udělen národní rating Aa1. cz, výhled ratingu stabilní.

Posouzení hospodaření města za rok 2013 bylo provedeno formou iRating. Město obdrželo známku B+, téměř bez rizika.

Srovnávací analýza 2015

Závěr hodnocení:

Rozpočtové hospodaření města bylo v uplynulých čtyřech letech zdravé. Potvrzuje to nejen souhrnný výsledek rozpočtu, ale i ukazaté likvidity a podílu cizích zdrojů na majetku města.

Zadluženost je přiměřená. Řízení likvidity bylo na velmi dobré úrovni. Celková ekonomická situace je velmi dobrá.

iRating - v roce 2015 získalo město stupeň B. Meziročně došlo k mírnému zhoršení, protože ve dvou předchozích letech  to byl stupeň B+.

Stupeň B = velmi nízké riziko, tj.  posuzované město převyšuje rámec srovnatelných subjektů. Ekonomické ukazatele prokazují velmi dobrou finanční stabilitu. Okolní prostředí a ekonomícké podmínky regionu dávají dobré předpoklady dalšího rozvoje.

 • 1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování ?
  Ne
Sebehodnocení +1

Pravidla pro zadlužování město nemá, ale fnanční analýza za roky 2012 až 2015 konstatuje přiměřenou zadluženost, velmi dobrou ekonomickou situaci a podle stupně iRatingu ekonomické ukazatele prokazují velmi dobrou finanční stabilitu.

Hodnocení oponenta 0

Město není zadluženo, což lze vnímat velmi kladně, včetně externího a ratingu, ale nejsou stanovena vnitřní pravidla pro (ne)zadlužování města ani interní limitní hodnota zadlužení (např. vnitřní ukazatel dluhové služby). Za velmi vhodné považuji přijmout pravidla, která určí z dlouhodobého hlediska stabilní způsob chování v této oblasti a budou závazná pro město, jeho samosprávu i organizace.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Rada města usnesením č. 1743/2012 http://www.koprivnice.cz/urad/usneseni/rada/2012/r121002_1732-1778.pdf přijala závazek maximálního zadlužení vyjádřeného vnitřním ukazatele dluhové služby ve výši 7%. Tento závazek se městu daří dodržovat. K 31.12.2016 je vnitřní ukazatel dluhové služby vyčíslen na 3,45 %.

 • 1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování ?
  Ano
Sebehodnocení +1

 Město dodržuje schválená pravidla pro zadlužování.

Hodnocení oponenta 0

Je stanoven limit vnitřní dluhové služby, ale nejsou stanovena další pravidla, jak řešit situaci před jeho dosažením či po něm.

1.2.3 Lze na konkrétních aktivitách a činnostech prokázat orientaci úřadu a jeho organizací na občana a jeho oprávněné potřeby (otevírací doba, dostupnost …)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Čekací doba je i díky moderním technologiím a inovativním procesům na úřadě neustále zkracována. Odvíjí se samozřejmě od obtížnosti úředního úkonu, od sezónnosti a dalších vlivů. Čekací doba je sledována pomocí vyvolávacího systém, a pokud je někde delší, dochází ke konkrétní nápravě. Zavedením objednávání prostřednictvím internetu v aplikacích Doklady On-line nebo Svatby On-line a zavedením lístkového vyvolávacího systému se čekací doba významně zkrátila. Informační centrum má rozšířenou provozní dobu a tímto opatřením odbaví více občanů/zákazníků. Dále recepce zajišťuje konverzi dokumentů, výpisy z CzechPOINTU, ověřování listin a občan/zákazník nemusí obcházet jednotlivé odbory nebo oddělení úřadu.

Služby se vyřizují ve lhůtách daných zákony a vnitřními předpisy MěÚ Chrudim. Často jsou poskytnuty v kratším časovém intervalu než ukládají zákony. Snahou organizace je dobu vyřízení zkracovat a ve velké míře se tak i děje. Dodržování správních lhůt je sledováno při měření procesů.

V roce 2018 byla zřízena Tichá linka, která je určena pro jednání se sluchově postiženými občany. Umožňuje tlumočení do znakového jazyka nebo přepis mluvené řeči. Úřad nově disponuje pracovnicí, jež absolvovala kurz znakového jazyka.

Provozní doba je stanovena Organizačním řádem MěÚ a zahrnuje všechny pracovní dny. Turistické a informační centrum MěÚ má rozšířenou provozní dobu. Úřad je umístěn do čtyř budov. Všechny odbory vykonávající přenesenou působnost jsou soustředěny do budov v ul. Pardubická. Na budově v ul. Pardubická 67, funguje vyvolávací systém, zákazník/občan se může také objednat prostřednictvím internetu. Budova má bezbariérový vstup a plošinu pro vozíčkáře nebo matky s kočárky.  V přízemí budovy je umístěno oddělení klientského servisu, které poskytuje občanům/zákazníkům řadu služeb včetně CzechPOINTU, tiskopisy a občan/zákazník nemusí obcházet jednotlivé odbory. Pro maminky je v klientském centru zřízen dětský koutek a místnost pro přebalování dětí. Budova na Resselově nám. 77 disponuje výtahem, ostatní budovy jsou bezbariérové pouze v přízemí.

Velké procento pracovníků MěÚ má přidělený služební mobilní telefon a jsou k dispozici občanům/zákazníkům i mimo kancelář a často i mimo úřední pracovní dobu. Dopravní dostupnost prostřednictvím MHD je dobrá, zastávky jsou cca 2-3 minuty od budov MěÚ. Parkování je možné v areálu budovy MěÚ  ul. Pardubická, u budovy Resselovo nám. je možné časově omezené stání na povolení nebo placené parkování. Ze strany zákazníků/občanů nejsou žádné závažné připomínky a lze konstatovat, že během několika posledních let došlo k výraznému zlepšení. Připomínky jsou pouze k nedostatečné parkovací kapacitě.

Z výsledků dotazníkového šetření v roce 2015 vyplynulo, že zákazníci/občané jsou spokojeni se zavedením vyvolávacího a objednávkového systému, otevírací dobou, se zřízením klientského servisu, internetovými stránkami a náplní Chrudimského zpravodaje. Na webových stránkách jsou pro občany z většiny odborů zveřejněny postupy vyřízení konkrétních záležitostí včetně řady formulářů. Díky těmto informacím lze dosáhnout značného urychlení vyřízení věci.

 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
 • 1.2.B Orientace na občany / zákazníky ?
  Ano

Město získává obdržené ceny MV ČR Organizace dobré veřejné služby, kategorie „A“ místní Agendy 21. Jsou pravidelně  měřeny procesy,  provádí se analýza stížností. Je funkční oddělení klientského servisu, dochází k rozšiřování počtu webových aplikací (VZ, Dotazy a odpovědi, Všímálek). V letech 2016 - 2018 získalo město Chrudim ocenění MV ČR „Přívětivý úřad“.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má zřízeno oddělení klientského servisu a oddělení vnějších vztahů. Pro občany připravujeme nové webové aplikace (Všímálek - aplikace na hlášení závad a program Dotace). Rozšiřujeme elektronickou komunikaci s občany.

Veřejnost je aktivně zapojena při navrhování a zlepšování produktů a služeb. Úřad je zpřístupněn v rámci provozní doby každý pracovní den, tato doba je dále rozšířena v rámci klientského servisu. Úspěšně funguje systém vyřizování stížností a stále se rozšiřuje systém elektronické komunikace („Všímálek“, interaktivní elektronická úřední deska). Oddělení klientského servisu nabízí možnost získání informací na jednom místě.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

1.2.3 Lze na konkrétních aktivitách a činnostech prokázat orientaci úřadu a jeho organizací na občana a jeho oprávněné potřeby (otevírací doba, dostupnost …)?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice se proklientsky zaměřuje dlouhodobě. Toto proklientské zaměření úřadu je prokázáno následujícími činnostmi, aktivitami a příklady:

Životní situace „Potřebuji si vyřídit“ - Rychlé vyhledávání informací a orientace na úřadu. Městský úřad v Litoměřicích pro webové stránky města vytvořil na bázi svých zkušeností přehledný nástroj pro orientaci občanů na úřadu. Vznikl tak přehled „Potřebuji si vyřídit“, který obyvatele města srozumitelně naviguje k podrobnostem vyřízení úředních záležitostí. Celé řešení bylo zařazeno Ministerstvem vnitra jako příklad dobré praxe v rámci soutěže Přívětivý úřad.

Ve výsledku se tak občan jednoduše prokliká ke konkrétnímu místu, kde si svou úřední záležitost vztahující se ke konkrétní životní události vyřídí. Cíl jeho hledání na webu mu prozradí místo vyřízení, kontaktní osoby a kontakty na ně, náležitosti, které je třeba zařídit, jaké si přinést dokumenty či jaké jsou správní poplatky, lhůty vyhotovení a podobně.

Přehledná navigace mezi životními situacemi. Navigační přehled je veřejně dostupný na webových stránkách města všem zájemcům. Titulní strana je rozdělena do jednotlivých sekcí s názvy, jako jsou doklady, rodina, senioři, sociální služby, poplatky, Czech POINT, stavba, podnikání a další. Pod nimi se nachází konkrétní nabídka příkladů, které může občan potřebovat zařídit. Ty následně občana přesměrují na finální stránku, která již poskytuje kýžené informace. Přes sekci doklady se navíc jde rovnou přímo elektronicky objednat na určitý termín, který návštěvníkovi bude vyhovovat.

Základem je týmová práce a zapojení veřejnosti. Důležitým krokem radnice byl přístup městského úřadu v Litoměřicích směrem k vytvoření otevřené komunikace v rámci úřadu samotného, ale i směrem k občanům. Cílem vytvářeného systému životních událostí byla především rychlost získání informací a srozumitelnost jejich podání. Veřejnost byla do projektu aktivně zapojena i po jeho spuštění. Městský úřad dále občany vyzýval, aby sdělovali, jaké životní situace a informace jim v přehledu chybí. Úřad jejich podněty následně zapracoval a webové stránky tím dále vylepšoval.

MěÚ inicioval pracovní jednání mezi „zdravými městy“ ORP Litoměřice – Úštěk a Štětí o možnosti „propojení“ či doplnění životních situací (v případě Litoměřic „Potřebuji si vyřídit“), tak aby občané, pokud se přihlásí na stránky jednoho města obdrželi informace o spádovosti, možnosti se objednat a kontaktů.

Czech POINT v budově Nemocnice Litoměřice a.s. - Přibližování úřadu občanům. V městě Litoměřicích nabízíme novou službu, kterou jsme chtěli přiblížit výkon veřejné správy svým občanům. Jedná se o spuštění provozu detašovaného pracoviště městského úřadu v městské nemocnici. Pracoviště, které bylo otevřeno na konci roku 2016, nabízí kompletní služby Czech POINTu. Detašované pracoviště v městské nemocnici je občanům otevřené každý všední den od osmi do dvanácti hodin. Občané si zde můžou požádat o výpisy z různých rejstříků (rejstřík trestů, obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, živnostenský rejstřík) nebo o výpisy z katastru nemovitostí či bodového hodnocení řidičů. Rovněž zde zaměstnanci úřadu provádí ověřování dokumentů a podpisů. Jako nadstandardní službu detašované pracoviště Czech POINTu nabízí vyřízení služby přímo u lůžka pacienta.

Do konce roku jsme detašované pracoviště vybavili ještě elektronickou úřední deskou, která občany, kteří se zde pohybují, informuje o dění na městském úřadu a na radnici. Jde tak o další krok k distribuci informací k občanům prostřednictvím šíření informací na místech, kde se pohybuje více obyvatel města.

Detašované pracoviště Czech POINTu bylo Ministerstvem vnitra zařazeno mezi příklady dobré praxe v rámci soutěže Přívětivý úřad. Město Litoměřice má za tři ročníky zařazeno celkem 6 příkladů dobré praxe což je nejvíce ze všech měst typu ORP. Tyto příklady byly prezentovány na konferencích Moderní veřejná správa, kterou pořádá Ministerstvo vnitra.

Elektronická úřední deska – v podloubí úřadu byla na sklonku roku 2016 vybudována elektronická úřední deska pro občany města. Je přístupná 24 hodin. Jedná se o dvě obrazovky, které mají intuitivní ovládání.

Body, kterými naplňujeme naši interní „chartu flexibilního stylu naší práce“ –  (prorodinné aktivity, možnost studia, možnost flexibilní práce, simpl přístup v rámci MD/RD, atd.):

Prorodinný den na úřadě - S dětmi na úřad. Město Litoměřice nabízí pro své zaměstnance, a zejména jejich děti přívětivou službu prorodinných dnů, které mají za cíl „vykrýt“ dny v době okolo svátků (Vánoc, Velikonoc, prázdnin), ve kterých mají úřady ještě otevřeno, ale školy a školky mají již prázdniny. Cílem tedy také je zpříjemnit zaměstnancům den a tím zvýšit kvalitu pracovního a rodinného života.
Prorodinný den na úřadu znamená, že si zaměstnanci úřadu mohou do práce přivést i své děti, pro které je připraven bohatý program: návštěva galerie, prohlídky prostor radnice a dalších městských budov, hraní her, různé dílny (malování kraslic, vyrábění přáníček, příprava dekorativních předmětů apod.), přičemž úřad dál funguje v plném rozsahu služeb. Rodiče tak nemusí hledat hlídání pro své děti a mohou je jednoduše přivést s sebou do práce. Obvykle se počet dětí pohybuje kolem dvaceti.
O jejich zabavení se starají pedagogové z místního domu dětí a mládeže a různé příspěvkové organizace města. Rodičům, zaměstnancům úřadu, je navíc v těchto dnech prodloužena polední pauza na hodinu, aby měli možnost se s dětmi déle vidět a popovídat si o jejich zážitcích na úřadu.

Tato aktivita byla zařazena Ministerstvem vnitra mezi příklady dobré praxe v rámci soutěže Přívětivý úřad.

Další kroky pro slaďování pracovního a rodinného života. V dalších krocích ke slaďování pracovního a rodinného života na městském úřadu vedení schválilo dny zdravotního volna (tzv. rekondiční volno) v dotaci pěti dnů ročně, dále volný den (1. září) pro rodiče dětí, které vstupují do prvního ročníku základní školy, zavedení a definování práce z domova (home office) a v neposlední řadě zjednodušení postupu pro úpravy pracovní doby – zvláště pro matky/otce malých dětí.

Město pomocí projektu vytváří přátelské a týmové prostředí, které motivuje každého zaměstnance úřadu k budování úřadu, který bude příjemným místem pro spolupráci a vzájemnou komunikaci, viz https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Charta_flexibilniho_stylu_nasi_prace.pdf

Bezplatná právní poradna. Dalším příkladem proklientského rozšiřování služeb úřadu, a tím jeho přívětivosti, je zřízení služby bezplatné právní poradny, kterou začalo město nabízet v polovině roku 2016. Každý obyvatel s trvalým pobytem ve správním obvodu města Litoměřice se může telefonicky či e-mailem objednat na právní konzultaci, která je poskytována každé sudé pondělí mezi třetí a pátou hodinou odpolední. Město takto poskytuje odborné právní rady v kterékoli právní oblasti, kterou občan potřebuje řešit. Na základě dodaných dokumentů či pouze vzneseného dotazu získá občan radu, jak, kde a s kým situaci řešit, co je potřeba připravit nebo jaké má možnosti řešení. Město však takto funguje pouze na bázi poradenství, nezhotovuje proto žádné posudky, smlouvy apod. Právní poradce také nemá v kompetenci odpovídat na dotazy týkající se chodu úřadu či jeho oddělení.
Služba byla postupně rozšířena o poradenství v oblasti energetiky (úspory energií, změny způsobu vytápění, zateplení atd.). Na tyto dotazy odpovídá energetický manažer města. Poradna je mezi občany oblíbená. Od jejího spuštění v polovině roku 2016 její služby využilo již 70 občanů.

Tato aktivita (bezplatná právní poradna) byla zařazena Ministerstvem vnitra mezi příklady dobré praxe v rámci soutěže Přívětivý úřad.

eUtility Report – pomocí služby Utility Report (stavebník, projektant, obec..) vytvoří a podá žádost o vyjádření k existenci sítí všem relevantním subjektům technické infrastruktury (TI) prostřednictvím jednoho formuláře. Žádost je podána pomocí webového formuláře, jehož vyplněním je zajištěna úplnost žádosti a zrychlen celý proces oslovení subjektů TI. Žadatel na základě vyplněného formuláře rozešle elektronickou žádost všem správcům inženýrských sítí, kteří jsou pro dané území aktivně zapojeni do služby.

Vytvořená žádost je v souladu s platnou legislativou. Službu poskytujeme jako první v rámci Ústeckého kraje pro celé ORP.

O nových službách je vždy třeba informovat cílovou skupinu občanů. Realizaci právní poradny předcházela analýza četnosti dotazů občanů a komunikace s vedením města. Díky vzájemné podpoře bylo zavedení služby bezproblémové. O zřízení právní poradny bylo potřeba informovat občany města. Město proto spustilo informační kampaň, která zahrnovala informační články v lokálních tiskovinách nebo video reportáž. Služba má rovněž vytvořenou tzv. kartu životní situace na webových stránkách města v oblíbené sekci „Potřebuji vyřídit“.

V roce 2017 jsme rozšířili naše komunikační možnosti o službu Mobilního rozhlasu - https://litomerice.mobilnirozhlas.cz/. V rámci komunikace jsme se zaměřili na profil města na facebooku https://www.facebook.com/Litomerice/, Instagramu a Twitteru. A Zrealizovali jsme naši první interaktivní výroční zprávu města. https://www.litomerice.cz/vyrocnizprava.

V roce 2017 jsme otevřeli v podloubí radnice na Mírovém náměstí bezbariérovou kancelář pro vozíčkáře a klienty s pohybovým postižením, který jsme doplnili o možnost tlumočení z a do znakové řeči (spolupráce s neziskovou organizací, které je možné využít pro všechny agendy města).

V rámci přehlednosti uzavírek města – Město Litoměřice vytvořilo samostatnou sekci na webu města „Uzavírky“ doplněnou o interaktivní mapu s přehledem uzavírek. https://www.litomerice.cz/uzavirky.

Tichá linka: v roce 2018 jsme spustili novou službu v rámci bezbariérového úřadu. Nabídka tlumočení z a do znakové řeči. Služba se týká celého MěÚ. Vč. titulková vybraných reportáží z MěÚ. https://www.youtube.com/watch?v=arxrKwxwE1s. Tuto službu nadále rozvíjíme a od září (2018) doplníme o další proškolené zaměstnance a 2 tablety.

Provozní doba Městského úřadu s možností se předem objednat např.: občanský průkaz s přehledem obsazenosti přepážek je k dispozici na webu města: https://www.litomerice.cz/urad-online s informacemi pro občany – klienty s hadicapem.

www.litomerice.cz
https://www.litomerice.cz/vyrocnizprava
https://www.litomerice.cz/potrebujivyridit
https://www.litomerice.cz/uzavirky
https://litomerice.mobilnirozhlas.cz/
https://www.litomerice.cz/urad-online

 • 1.2.B Orientace na občany / zákazníky ?
  Ano
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice dlouhodobě dosahuje nadstandardních výsledků z hlediska finančního řízení a není zadluženo. Rovněž patří k městům s velmi vysokým podílem získaných dotací, což se pozitivně projevuje na rozvoji města. Město se řídí standardními směrnicemi pro tvorbu rozpočtu a finanční řízení. V posledních letech dochází k významnému posunu směrem k transparentnosti a otevřenosti rozpočtového procesu. Významným posunem je rovněž systematizace dotačních programů města, ke které došlo v roce 2014 a jež je dále rozvíjeno jako online systém s maximální transparentností a uživatelsky přátelským rozhraním. Tento trend budeme nadále rozvíjet, čímž zajistíme dlouhodobě udržitelné financování rozvoje města a jeho aktivit. V rámci rozvoje IT systémů a webových stránek města došlo k dalšímu rozvoji transparentnosti města: instalace elektronické úřední desky a systému „rozklikávacího rozpočtu“.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

Bez připomínek, velmi přehledně zpracovány tzv. životní situace na webu města v nové aplikaci Potřebuji si vyřídit. Doporučení – dopracovat i dle územní působnosti jednotlivých úřadů/agend v přenesené působnosti v rámci správního území POÚ a ORP.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Proklientské zaměření úřadu je prokázáno následujícími činnostmi a aktivitami, například:

Správní odbor

V roce 2012 byl počet kontaktních pracovišť na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů rozšířen o další fotokabinu, čímž se zrychlil provoz pracoviště. Úsek občanských průkazů a cestovních dokladů každoročně rozšiřuje v období letních měsíců provozní hodiny, na což reaguje i provozní doba pokladen. Doklady typu „blesk“ jsou vydávány na počkání, aby klienti, kteří na poslední chvíli zjistí, že nemají platný doklad, mohli odcestovat do zahraničí. Starší a zdravotně postižení klienti jsou na pracovišti odbavováni přednostně. Pro klienty byl dále zřízen elektronický objednávkový systém prostřednictvím webových stránek města k vyřízení občanských průkazů a cestovních dokladů.

Město provozuje službu Czech POINT sloužící občanům k vydání ověřených dokumentů z registrů veřejné správy (výpis z katastru nemovitostí, výpis z trestního restříku, výpis ze živnostenského a obchodního rejstříku apod.) a k vidimaci a legalizaci listin.

Správní odbor realizuje každý týden výjezdy za imobilními občany za účelem off-line nabírání žádostí o občanské průkazy a provádění vidimace a legalizace mimo prostory úřadu.

Od ledna 2016 bylo u vstupu do radnice z Masarykova náměstí zřízeno kontaktní pracoviště pro vozíčkáře.

Úsek ztrát a nálezů i po účinnosti nového občanského zákoníku přebírá a uschovává nalezené klíče, aby si je obyvatelé města měli kde vyzvednout.

Navzdory stanovisku Úřadu pro ochranu osobních údajů, které proces značně zkomplikovalo, magistrát nadále realizuje vítání občánků a gratulace jubilantům. Po novele zákona o obcích od 1.7.2016 úřad  stanovisko změnil, nezbytné údaje je možné získávat z evidence obyvatel.

Správní odbor každoročně vydává sadu letáků, v nichž občané najdou informace důležité pro vyřízení nejčastějších agend, zajišťovaných odborem (doklady, změnu trvalého pobytu, podání přestupkového oznámení aj.).

Město Jihlava umožňuje bez výběru nájemného konání svatebních obřadů v Gotickém sále.

 

Odbor životního prostředí

Existence e-aplikací.  

Kniha hříchů – možnost nahlášení černé skládky elektronicky

http://zavady.jihlava.cz/obcan.php

Kampaně – Dny Země, Dny bez aut.

Besedy s občany, přednášky ve školách či zájmových skupinách (senioři, turisté,…)

Úřad územního plánování

Realizován projekt PUPík – připomínkování územního plánu on-line.

Živnostenský úřad

Zajišťuje fungování tzv. spotřebitelského ombudsmana ve spolupráci s neziskovou organizací SOS asociace.

Zajišťuje pro občany funkci centrálního registračního místa a jednotného kontaktního místa.

Odbor dopravy

Pro klienty je zřízen elektronický objednávkový systém prostřednictvím webových stránek města k vyřízení dokladů týkajících se agendy registru vozidel, profesních osvědčení a registru řidičů.

Kancelář primátora (Projekt Zdravé město a místní Agenda 21)

Od roku 2007 je statutární město Jihlava členem Národní sítě zdravých měst ČR a realizuje každoroční diskuse s veřejností - Fóra Zdravých měst k 10 největším problémům města a následnou anketu názorů občanů. Na tyto problémy či náměty jsou předkládány vedení města a zastupitelstvu a na jejich základě je zpracováván každoroční Plán zdraví a kvality života.  Od roku 2012 jsou obdobným mechanismem zapojováni též žáci základních škol prostřednictvím tzv. Fóra mladých a následným Plánem zdraví a kvality života mládeže. Veřejnost má možnost se zapojit do tematických diskusí prostřednictvím Kulatých stolů.

http://www.jihlava.cz/planovani-s-verejnosti/ms-104045/p1=104045

Od roku 2008 realizovány komunitní kampaně Zdravého města Jihlava

http://www.jihlava.cz/komunitni-kampane/ms-104037/p1=104037

 

 

 • 1.2.B Orientace na občany / zákazníky ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek, velmi přehledně zpracovány tzv. životní situace na webu města s uvedením konkrétního pracoviště, většinou však schází otevírací doba pro klienty, některé životní situace nejsou zveřejněny, např. OÚP a stavební úřad.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Motto / vize MÚ v Kopřivnici je „Vstřícnost, profesionalita, zodpovědnost“ stanovena ve strategii MÚ.

V roce 2006 byly činnosti městského úřadu sestěhovány do jedné budovy v centrální zóně města. V budově kromě městského úřadu sídlí také pobočka úřadu práce, pobočka České pošty, občanská poradna, Všeobecná zdravotní pojišťovna, notářka, městská policie a další instituce a firmy. Budova se nachází v centrální zóně, je dobře dopravně dostupná, v těsné blízkosti budovy je velké bezplatné parkoviště. V docházkové vzdálenosti 150 a 250 metrů se nacházejí autobusové zastávky IDOS a vlakové nádraží. Před budovou jsou instalovány stojany na kola. Přístup do budovy stejně jako její vnitřní prostory jsou bezbariérové, označení pater ve výtazích je zapsáno braillovým písmem a patra jsou oznamována hlasovým upozorněním.

V přízemí objektu jsou umístěny uživatelsky frekventované činnosti – informace, podatelna, pokladna, pracoviště CzechPointu. Další odbory a oddělení se nacházejí ve 2. – 8. nadzemním podlaží (s výjimkou 3. podlaží, kde se nachází pobočka úřadu práce). V 9. a 10. nadzemním podlaží jsou pronajímány kanceláře komerčním subjektům. Jednotlivá patra jsou barevně odlišena, ve všech výtazích a na všech patrech jsou vedeny přehledné informace o umístění jednotlivých pracovišť. Všechny kanceláře jsou jednotným způsobem označeny,  v kancelářích jsou jednotlivá pracoviště označena jmenovkami zaměstnanců, zaměstnanci na viditelném místě nosí osobní jmenovky.

Městský úřad je otevřen denně:

Provozní doba Městského úřadu Kopřivnice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Úterý 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00
Pátek 8:00 - 11:30 pouze informace, podatelna a Czech POINT
8:00 - 10:00 pokladna


Veškeré podstatné informace jsou zveřejňovány na webových stránkách města www.koprivnice.cz. Zde jsou i ke stažení dostupné formuláře pro jednotlivé správní či samosprávní úkony v přepisovatelé formě http://www.koprivnice.cz/index.php?id=formulare-koprivnicePro vybrané úkony odboru správních činností, který zahrnuje agendu cestovních dokladů, řidičských a občanských průkazů, evidenci vozidel, CzechPoint, mají klienti možnost rezervovat se na konkrétní čas prostřednictvím elektronického rezervačního systému. http://ke.customer.decent.cz/a063/obj/wc-objcin.php Klienti mají zároveň možnost ověřit si online fronty na jednotlivých přepážkách http://ke.customer.decent.cz/a063/mon/index.php

Informovanost o dění ve městě je zajištěna dalšími informačními toky. Jde především o vysílání kabelové televize, které zajišťuje obchodní společnost města Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. Každý týden je připravován Kopřivnický magazín, vysílání je doplněno o vysílání magazínů zpracovaných okolními lokálními televizemi (Studénka, Příbor, Sedlnice, Klímkovice). Kabelová televize rovněž zajišťuje přímé přenosy jednání zastupitelstva města. Vysílání KTK lze sledovat i prostřednictvím internetu. Na internetových stránkách KTK je rovněž archiv reportáží a jednání zastupitelstva města. http://www.ktkstudio.cz/

Město vydává týdeník Kopřivnické noviny, které jsou k dispozici jak v tištěné, tak elektronické podobě.

Aktuální informace jsou občanům sdělovány také prostřednictvím místního rozhlasu, jehož hlášení jsou zveřejňována i v tištěné podobě na webu města, nebo si je mohou občané po registraci nechat zasílat na svůj e-mail. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=hlaseni-mestskeho-rozhlasu-koprivnice

Město má rovněž svůj Facebookový profil https://www.facebook.com/M.Koprivnice/ a FB profil projektu Zdravé město https://www.facebook.com/zdravemesto/

 • 1.2.B Orientace na občany / zákazníky ?
  Ano
Sebehodnocení +1

 Úřad vytváří fyzické i informační podmínky pro spokojenost klientů.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.2.4 Prokazuje městský úřad a klíčové organizace města při běžném chodu výkonnost a kvalitu (např. pomocí zlepšujícího se trendu nebo pomocí benchmarkingu)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Propojením zavedených metod kvality (CAF a místní Agenda 21) získalo město objektivní a kvalitní informace o chodu úřadu v dané době a díky jeho vstupům a výsledkům bylo tedy možno vysledovat konkrétní možnosti a způsoby vylepšení každodenních i dlouhodobých činností a úkolů.

Výsledkem propojení CAFu a MA 21 - zavedeny dotazy a odpovědi na webu (možnost komunikace občanů s vedením města), vyvolávací a objednací systém, zkvalitněn informační systém v budově MěÚ, bezbariérový přístup, instalace bezbariérové plošiny pro handicapované občany, zasílání varovných SMS v záplavových zónách, informace občanů SMS, e – mailem o vyřízení jejich záležitosti (občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz), rozšířena provozní doba úřadu na všechny dny v týdnu, zřízena protikorupční linka, aplikace veřejné zakázky, kde úřad informuje o svých investičních záměrech, kde se mohou jednotlivé podnikatelské subjekty nahlásit jako zájemci o realizaci konkrétního záměru, informace o zakázkách, které město Chrudim již byly realizovalo, centralizace budov MěÚ, centrální evidence smluv a rovněž i centrální registr dotací. V roce 2018 byla spuštěna aplikace Všímálek a služba pro sluchově postižené občany Tichá linka.

Poslední sebehodnocení v rámci CAF proběhlo v roce 2018.  

Organizace pružně reagují na potřeby svých klientů : např. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim zavedlo 24 hodinovou pracovní dobu, využívá signál v tísni, ZŠ Dr.J.Malíka přizpůsobila začátek vyučování potřebám dojíždějících žáků – začínají v 8,15 hodin. apod.

Jsou stanoveny ukazatele, které dokládají výkonnost zaměstnanců u procesů, které jsou měřitelné a kvalitu jimi poskytovaných služeb. Je sledována kvalita poskytované práce – tedy výsledky rozhodovacího procesu. Vedoucí jednotlivých odborů při výkonu státní správy sledují zrušená rozhodnutí, provádí rozbor příčin, které ke zrušení rozhodnutí vedly a přijímají konkrétní opatření tak, aby byly tyto příčiny odstraněny. Opakovaně jsme provedli analýzu rizik včetně vyhodnocení, zpracovali nový katalog rizik a na základě výsledků jsme provedli odpovídající změny snižující zjištěná rizika (např. aktualizace Směrnice pro hospodářské dispozice a oběh dokladů).

V roce 2007 se město zapojilo do Benchmarkingové iniciativy 2005 a v současné době je členem pracovní skupiny „B“. Výsledky porovnávání vypovídají o úrovni výkonnosti a efektivitě práce zaměstnanců v každé jednotlivé agendě. Vedoucí odborů provedli analýzy, na základě kterých specifikovali silné a slabé stránky sledované agendy a navrhli opatření ke zvýšení její efektivnosti a výkonnosti. Pro porovnávání jsou k dispozici údaje od roku 2005.

Výkonnost a kvalita ve veřejné správě byla oceněna i řadou cen (resortní ceny MV ČR za kvalitu ve veřejné správě, The LivCom Awards apod.).

 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?

Propojení zavedených metod kvality CAF a MA 21 a účast v BI 2005.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

V rámci BM byly zpracovány a prezentovány jednotlivé analýzy např. profil úřadu, profil města, klíčové ukazatele výkonu státní správy, provozní agendy apod. Celkově bylo zpracováno 16 agend.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města.


Město má zavedeny čtyři nástroje řízení a zvyšování kvality (benchmarkingu, CAF, EMAS a MA21), z nichž jsou zejména CAF a MA21 vzájemně propojené, resp. provázané. Považuji to za optimální počet i skladbu nástrojů, které se navzájem logicky doplňují pro maximální účinek, bez zbytečných duplicit.

1.2.4 Prokazuje městský úřad a klíčové organizace města při běžném chodu výkonnost a kvalitu (např. pomocí zlepšujícího se trendu nebo pomocí benchmarkingu)?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve sledovaném období došlo k dalšímu posunu ve sledování výkonnosti MěÚ zejména zavedením energetického managementu, aplikací vybraných metod kvality, sledováním trendů pomocí indikátorů strategického plánu. Výkon úřadu je od roku 2013 rovněž sledován pomocí benchmarkingu, ale také měřením spokojenosti zaměstnanců MěÚ a výstupy z genderového auditu. Do budoucna je důležité pokračovat v měření efektivity a zejména v realizaci konkrétních opatření vyplývajících z předchozích analýz kvality MěÚ jako je např. zkvalitnění personální politiky, vzdělávání zaměstnanců, zvyšování míry elektronizace apod. Významným posunem bude zpracování dlouhodobé koncepce rozvoje úřadu vycházející z priorit strategického plánu města.

Benchmarkingová iniciativa
viz Metody kvality ve veřejné správě

Energetický management
viz oblast 1.1.

Strategický plán
viz oblast 1.1

ECI indikátory
Město Litoměřice již od roku 2007 pravidelně provádí průzkum spokojenosti dle evropských standardizovaných ECI indikátorů, které měří spokojenosti obyvatel v různých oblastech rozvoje města; jedná se o indikátor A.1 - "Spokojenost občanů s místním společenstvím“. V roce 2017 proběhl poslední průzkum.

Zpráva ECI:  https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/ECI_Indikator-Spokojenost_2017_vysledky_Litomerice.pdf

Ceny za kvalitu VS

Město Litoměřice se v posledních letech (min. od r. 2011) pravidelně účastnilo soutěže Ministerstva vnitra o cenu za kvalitu a inovaci ve veřejné správě a získalo již několik ocenění.

Od roku 2016 se město účastní soutěže Ministerstva vnitra „Přívětivý úřad“. V roce 2016 získalo ocenění 3. místo v Ústeckém kraji a v roce 2017 již 1. místo v Ústeckém kraji. . V roce 2018 jsme v rámci Ústeckého kraje obhájili 1. místo. Vždy ministerstvo ocenilo několik příkladů dobré praxe ve své brožuře „Příklady dobré praxe“.  V rámci Konferencí – Moderní veřejná správa byly výsledky dobré praxe Litoměřic prezentovány v Praze, v Brně a naposledy v Pardubicích.

V roce 2017 město Litoměřice obdrželo 1. místo v rámci ceny Společenské odpovědnosti Ústeckého kraje.

Naše inovativní přístupy jsou oceňovány i v rámci soutěže Zlatý erb, Město pro byznys a další. V roce 2018 jsme byli pozváni prezentovat naše příklady v rámci osmy finalistů soutěže Investičně atraktivní region v rámci výzkumu Město pro byznys. Naše výsledky a inovativní přístupy jsme prezentovali před finálovou odbornou porotou. V porotě zasedli odborníci z řad firemních svazů, komor a asociací, ministerstev, hlavního pořadatele výzkumu Město pro byznys a agentury CzechInvest.

Tajemník úřadu obdržel (na návrh vedoucích odborů) ocenění Zdravotně postižený zaměstnanec roku 2017 na volném trhu práce.: http://www.nfozp.cz/nase-projekty/zamestnanec-roku/

Ceny za kvalitu ve veřejné správě 2005-2015:

http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-podpora-zavadeni-kvality-ve-verejne-sprave.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d
http://www.mvcr.cz/clanek/privetivy-urad-obci-iii-typu-2017.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/privetivy-urad-2016.aspx

 

Měření spokojenosti zaměstnanců MěÚ

V rámci projektu 53 Zvyšování kvality veřejné správy byla provedena anketa spokojenosti zaměstnanců MěÚ. Od roku 2014 je zaveden elektronický systém a anketa pravidelně probíhá a je předávána tajemníkovi a starostovi města.

Poslední průzkum proběhl v lednu 2018 na téma genderový audit celého úřadu, kdy byl využit systém společnost Rentel a.s. Bylo odevzdáno 179 dotazníků (viz příloha).

Měření spokojenosti zaměstnanců MěÚ vychází z personální strategie úřadu, která byla zpracována v rámci projektu MISTRAL: “Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích“ v roce 2014.

Od roku 2018 projednává rada města – Hodnocení implementace strategie vč. dat BMI, dat z ankety spokojenosti zaměstnanců MěÚ (v roce 2018 z dat genderového auditu) s návrhem dalších řešení a postupů (předkládá a vypracovává tajemník úřadu).

Obsahem této zprávy jsou i návrhy řešení a dalších kroků, které zohledňují výstupy z BMI, anket spokojenosti a personální strategie, jako např.:

Next steps:

 1. V roce 2018 připravit pro jednání rady města: nové konsolidované znění Organizačního řádu MěÚ Litoměřice;
 2. V roce 2018 připravit a podepsat aktualizovanou systematizaci pozic (tajemník) po projednání konsolidovaného znění Organizačního řádu MěÚ Litoměřice;
 3. Pokračovat v BMI iniciativě, zpracovávat přehledy pro vedení města (vedoucí odborů).
 4. Pokračovat z přehledech vykonaných kontrol na jednotlivých odborech ze strany KU UK, ministerstev vč. závěrů a případných přijatých opatření.
 5. Projednání/stanovená – strategie rozvoje ITC vč. SW a HW. Posílení
 6. Projednání organizační změny:
  1. Přehodnocení organizačního členění u útvaru ÚSPUaR; vyčlenění agendy MA21 a agendy Zdravých měst. Začlenění těchto agend do Útvaru personálního a mzdového a vytvoření silného Útvaru PROLIDI (personalistika, rozvoj, odměna, lidé, inspirace, dovednosti, inovace) a útvaru projektů a chytrých řešení (SMART Litoměřice).
  2. Vyhodnocení dopadu novely Stavebního zákona, zejména na Odbor životního prostředí, vzhledem k úseku odpadového hospodářství.
  3. Vyhodnocení požadavků na vyšší míru spolupráce v rámci ORP – Úštěk, Štětí zajištění služeb. Možné navýšení v rámci agendy Občanského průkazu, pasů atd.

V roce 2017 město Litoměřice realizovalo společně se společností Rentel a.s. genderový audit celého úřadu. Genderový audit byl ukončen v roce 2018. Závěrečná zpráva byla předložena radě města ke schválení a byla uveřejněna na webu města. https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Gender_audit_2018.pdf

Od roku 2015 jsou pravidelně zařazeny – setkání s tajemníkem (snídaně s tajemníkem) po jednotlivých odborech/útvarech městského úřadu. Tajemník města při neformálních setkáních se skupinami zaměstnanců řeší otevřeně otázky úřadu a jejich potřeb. Z těchto setkání vychází vždy několik závěrů (next steps), které se postupně realizují. Např.: potřeba zlepšení pracovního prostředí. V roce 2016 byla ve spolupráci se Správním odborem a IT realizována návštěva všech kanceláří a zmapovány nejnutnější potřeby. Následně byla provedena oprava, rekonstrukce, výměna nábytku či PC u vybraných kanceláří a zaměstnanců.

Pozn.: Dotazník/průzkum spokojenosti zaměstnanců - výstupy jsou interním dokumentem, jsou k nahlédnutí pouze na MěÚ.

Přílohy: Výsledky kontrol 2016 a 2017, Zaměstnanecký průzku 2018
 

 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
  Benchmarking

Indkátor SPRM
E.II.3  Výsledky šetření spokojenosti zaměstnanců

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve sledovaném období došlo k dalšímu posunu ve sledování výkonnosti MěÚ zejména zavedením energetického managementu, aplikací vybraných metod kvality, sledováním trendů pomocí indikátorů strategického plánu. Výkon úřadu je od roku 2013 rovněž sledován pomocí benchmarkingu, ale také měřením spokojenosti zaměstnanců MěÚ a výstupy z genderového auditu. Do budoucna je důležité pokračovat v měření efektivity a zejména v realizaci konkrétních opatření vyplývajících z předchozích analýz kvality MěÚ jako je např. zkvalitnění personální politiky, vzdělávání zaměstnanců, zvyšování míry elektronizace apod. Významným posunem bude zpracování dlouhodobé koncepce rozvoje úřadu vycházející z priorit strategického plánu města.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Od roku 2008 zavedena metoda kvality MA 21.

http://www.jihlava.cz/zdrave-mesto/

 

Kvalita a výkonnost byla oceněna řadou cen, např.

 • Cena za kvalitu ve veřejné správě za rok 2013 - Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby (tzv. bronzový stupeň) - Za aplikaci metody místní Agenda 21
 • Cena za inovaci ve veřejné správě za rok 2013 - Za projekt „Připomínkování územního plánu online“
 • 2. místo v soutěži TOP zadavatel stavebních prací 2013
 • Stavba Vysočiny 2014 – v kategorii  Stavby pro sport a volný čas - stavba Český Mlýn - Relaxační centrum v Jihlavě
 • Stavba Vysočiny 2009 – v kategorii Stavby občanské vybavenosti a k bydlení – stavba Medvědinec v ZOO Jihlava
 • Zlatý erb 2015  - 1. místo v kategorii nejlepší webové stránky města Jihlava
 • Zlatý erg 2014  - 1. místo v kategorii nejlepší elektronická služba Jihlava
 • Zlatý erb 2010  - 1. místo v kategorii nejlepší webové stránky města Jihlava
 • Zlatý erb 2008  -  2. místo v kategorii nejlepší elektronická služba Jihlava
 • 2013 - 1. místo v kategorii projekty měst – projekt Připomínkování územních plánů - PUPík
 • Mezinárodní soutěž The LivCom Awards - v roce 2013 stříbrné ocenění v kategorii měst mezi 20 a 75 tisíci obyvateli a bronzová cena za projekt Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy – Královský vršek a v roce 2012 3. místo v kategorii měst mezi 20 a 75 tisíci obyvateli, zlatá cena za plnění kritéria „Strategické plánování“ a bronzovou cenu za projekt Centrum environmentální výchovy

 

Pro zvyšování efektivnosti a hospodárnosti v rámci výkonu veřejné správy a služeb zajišťovaných statutárním městem Jihlava je nastaven systém vzdělávání a hodnocení zaměstnanců.

Probíhá řada kurzů a seminářů, je uzavřena dlouhodobá smlouva o spolupráci s firmou vytvářející a dodávající e-learningový vzdělávací portál.

Počet přihlášek a účastníků školení v letech 2011 - 2016 je uveden v příloze č. 3.

Plány vzdělávání za období 2013 – 2015 splněny na 100%.

Vnitřní předpis Pravidelné hodnocení zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Jihlavy stanovuje pravidla a postupy pro hodnocení pracovního výkonu.

 

Příklady vzdělávacích akcí:

 • Protikorupční programy a jejich praktická realizace
 • Rovné příležitosti žen a mužů v praxi úřadů veřejné správy
 • Kontrolní mechanismy ve veřejné správě
 • Prevence korupce ve veřejných zakázkách
 • Finanční kontrola – vnitřní kontrolní systém
 • Místní Agenda 21 a účast veřejnosti na plánování a rozvoji města
 • „I když se nikdo nedívá“ Aneb: etika (nejen) pro veřejnou správu
 • Občanský zákoník

 

V období 2012 - 2013 byl realizován projekt Rozvoj zaměstnanců a členů zastupitelstva a zefektivnění vzdělávacího procesu statutárního města Jihlavy.

Oblasti vzdělávání:

 • Strategické plánování
 • Finanční plánování a řízení
 • Procesní řízení
 • Projektové řízení
 • Právo a legislativa
 • Manažerské vzdělávání I a II
 • Komunikační a prezentační dovednosti

Výstupem z projektu je metodická příručka Efektivní vzdělávání lidských zdrojů statutárního města

Hodnocení vzdělávacího projektu jeho absolventy je uveden v příloze č. 4.

 

Na 58. schůzi dne 30. 3. 2017 schválila Rada města Jihlavy usnesením č. 298/17-RM přijetí metody kvality ISO 9001:2016 bez certifikace.

Na 67. schůzi dne 31.8.2017 schválila Rada města Jihlavy usnesením č.  837/17-RM  přijetí metody kvality ISO s certifikací - termín 30.6.2018.

 

Pro zajištění účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti jsou zpracovány vnitřní směrnice:

- Směrnice k zajištění hospodaření statutárního města Jihlavy a k zajištění oběhu účetních dokladů,

- Kontrolní mechanismy,

- Pravidla pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Jihlavy,

- Opatření primátora k zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy (viz bod 1.2.7).

 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta 0

- Statutární město kromě MA21 nemá zaveden jiný standardizovaný nástroj řízení a zvyšování kvality, ale je samosprávou schválena (31.8.2017) implementace systému řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2015 včetně jeho certifikace, s realizací do 30.6.2018. Tuto podoblast proto schvaluji s podmínkou naplnění implementace uvedené ISO normy do 12 měsíců, resp. do obhajoby případně přidělené kategorie B místní Agendy 21 v roce 2018.

- Jaké indikátory využíváte na sledování účelnosti, efektivnosti hospodárnosti a kvality.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město je členem Benchmarkingové iniciativy, v rámci které sleduje indikátory v různých oblastech veřejné správy a srovnává se s jinými městy. Výsledky jsou k dispozici tajemníkovi města a vybrané indikátory jsou prezentovány vedení a vedoucím pracovníkům města. Tajemník města ke své činnosti rovněž využívá sdílení dobré praxe v rámci jednání pracovních skupin a setkání s odborníky, které jsou v rámci tohoto projektu organizovány. Vedoucí odborů mají možnost vyžádat si srovnání v indikátorech, které jsou v rámci činnosti jejich odboru sledovány.

Od roku 2003 implementuje město metodou kvality místní Agenda 21. Tato metoda je založena na principech udržitelného rozvoje. Město snaží soustavně zlepšovat plnění sledovaných kritérií. Aktivity vedoucí ke zlepšení jsou plánovány v tzv. Akčním plánu zlepšování, který je každoročně připravován ve spolupráci s Komisí ZM a MA 21 a je schvalován radou města. O akčním plánu a jeho vyhodnocení je rovněž informováno zastupitelstvo města. Kopřivnice již desetkrát obhájilo splnění kritérií této metody na úrovni B.

Aktivity realizované městem naplňují principy Společenské odpovědnosti organizací (CSR), proto se město přihlásilo do soutěže o Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost a získalo ve své kategorii první cenu ve všech létech, kdy se soutěže zúčastnilo 2013, 2014 i 2015. Tento úspěch vedl město k přihlášení se do soutěže o Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj v roce 2016, kterou ve své kategorii zvítězilo. Pro hodnocení v rámci této soutěže převzala Rada kvality ČR model vytvořený Evropskou nadací pro management kvality (EFQM) a díky tomu je toto ocenění kompatibilní s mezinárodním modelem Comitted to Sustainability.

Průzkum spokojenosti občanů se službami městského úřadu organizuje městský úřad od roku 2009.  S realizací průzkumu tradičně pomáhají středoškolští praktikanti, kteří ve vestibulu radnice oslovují návštěvníky s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku. Zajímá nás, které odbory lidé nejvíce navštěvují, jak jsou spokojeni s vyřízením svých žádostí, co se jim líbí či nelíbí, případně co jim na úřadě chybí. K posouzení práce úředníků mohou použít stejnou hodnotící škálu jako ve škole, tedy 1 - výborně až 5 – nedostatečně. Hodnocení je dlouhodobě na dobré úrovni, s výsledky šetření jsou seznámeni všichni zaměstnanci města. 

 

Pravidelné průzkumy jsou rovněž realizovány mezi zaměstnanci městského úřadu. V rámci tohoto průzkumu je zjišťována jak spokojenost zaměstnanců s práci pro MÚ, tak jejich názory a postoje k dalším záležitostem vztahujícím se k jejich zaměstnání (např. možnost vzdělávání, hodnocení benefitů, meziodborová spolupráce, vztahy na pracovišti apod.)

Spokojenost zaměstnanců je dlouhodobě velmi vysoká, byť v roce 2016 se zdvojnásobil počet spíše nespokojených zaměstnanců. Rozborem odpovědí na další otázky, popř. doplňujícími "vkazy" od respondentů lze usoudit, že tato nespokojenost je způsobena jednak obecnou celospolečenskou náladou, a v některých případech také nespokojeností s finančním ohodnocením, popř. komunikací s nadřízenými pracovníky. V oblasti finančního ohodnocení je město vázáno legislativou a je tak méně konkurenceschopné vůči soukromým firmám. Město se toto snaží částečně kompenzovat škálou benefitů. V roce 2017 došlo k navýšení hodnoty stravenek (ze 70 na 90 Kč) a ke zvýšení příspěvku zaměstnavatele na její úhradu. Město rovněž organizuje řadu školení a seminářů zaměřených na rozvoj tzv. měkkých kompetencí u vedoucích pracovníků. Výsledky byly prezentovány jak vedoucím odborů a oddělení tak i ostatním zaměstnancům.

Město se snaží vytvářet zaměstnancům podmínky, které umožní jejich efektivní výkon. Interní procesy jsou sledovány a vyhodnocovány a jsou příjímána opatření k jejich zlepšení. Od roku 2015 užívá město nový ekonomický SW Ginis umožňující provedení finanční kontroly čerpání rozpočtu elektronicky. Byla tak odstraněna papírová komunikace a potřebné informace jsou zaměstnancům dostupné online s možností používání filtrů při vyhledávání konkrétních údajů. V roce 2017 byly rozšířeny funkcionality SW Vera, který je využíván především pro spisovou službu a evidenci smluv, díky kterým mohou být smlouvy určené ke zveřejnění v CRS odeslány přímo z interní evidence smluv bez nutnosti hlásit se samostatně do systému CRS. Od července 2017 využívá město pro správu veřejných zakázek systém E-ZAK, díky kterému bude moci elektronicky příjmat nabídky jednotlivých uchazečů. 

Na optimalizace vnitřních procesů se podílí interní auditor. Statut interního auditu dokládáme v příloze. V roce 2017 proběhla rozsáhlá revize interních směrnic, kterými se zaměstnanci musí při výkonu své práce řídit. Cílem této revize bylo narovnání některých ustanovení v souladu s vyvíjející se legislativou, zjednodušení či sloučení některých směrnic a pracovních postupů.

 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
  V roce 2016 získalo město Národní i Mezinárodní cenu za CSR

Sebehodnocení +1

 Úřad dlouhdobě sleduje spokojenost klientů, srovnává se s jinými úřady a to jak formou benchmarkingu, tak i formou účasti v soutěžích.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.2.5 Jsou zavedeny efektivní způsoby komunikace v rámci samosprávy, úřadu a organizací řízených městem?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

V informačním systému úřadu fungují jednotlivé síťové disky, které jsou přístupné uživatelům podle potřeby.

Město vydává Chrudimský zpravodaj (tisk pro veřejnost), vnitřní zpravodaj úřadu nemáme a jeho existenci nyní plně nahrazuje portál ManaDesk, který funguje jako centrální informační zdroj úřadu pro zaměstnance (problémem je dosud jeho nedostatečné využití, především pro předání aktuálních informací a rychlých zpráv).

Velice dobře funguje e-mailová pošta, která je pro rychlé předávání informací všeho druhu ideální. Zavedeno používání mobilní komunikace (rychlé zprávy a SMS). Zaměstnanci získávají informace také z www stránek a prováděn je elektronický monitoring tisku, který je každodenně poskytován úřadu (technicky a provozně zajišťuje oddělení vnějších vztahů). Mimo to se přenos informací realizuje osobním kontaktem prostřednictvím pravidelných porad vedoucích odborů, jejich četnost se však v poslední době snižuje (zápisy z porad s přehledem úkolů jsou zveřejňovány na ManaDesku a jsou přístupné všem zaměstnancům) a dále jsou tyto poznatky předávány vedoucími odborů zaměstnancům (porady odborů, sdílení poznatků a informací např. v rámci vnitřní PC sítě odboru).

Funguje elektronická evidence a kontrola plnění úkolů vyplývajících z usnesení orgánů města (poměrně omezený počet uživatelů), předávání informací probíhá i v písemné formě.

Zavedení DataPlánu do běžné činnosti úřadu (v rámci systému je možné stanovit odpovědnost vedoucího i běžného úředníka). Zaměstnanci mají k dispozici internet, kde je plný přístup k informacím potřebným k jejich práci, dále ASPI (automatizovaný systém právních informací) a vnitřní modul EGJE,  systém pro zpracování fotodokumentace ZONER (sdílení v rámci úřadu) aj.

Od roku 2017 jsou v provozu nové webové stránky, které jsou uživatelsky přehlednější a vstřícnější než stávající. Využívá se mailová pošta, úřední deska (běžná i elektronická), město vydává Chrudimský zpravodaj.

V rámci elektronické spisové služby se užívá datových schránek a komunikace prostřednictvím datových zpráv.

Byl vypracován Katalog vybraných organizací působících v sociální oblasti, připravuje se projekt na vytvoření sítě sociálních služeb, kde budou vymezené kompetence a metody mezioborové spolupráce se všemi organizacemi působícími v sociální oblasti. Odbor sociálních věcí je garantem této spolupráce. Informace jsou prezentovány v médiích (tisk, regionální zpravodajství všech celostátních televizí), probíhají pravidelné tiskové konference vedení města.

Město má své Turistické informační centrum. Podporovány jsou kontakty s partnery formou diskusních kulatých stolů, veřejných projednávání a práce v sekcích. Rada města zřídila poměrně velký počet svých komisí (poradní orgány) s širokým spektrem působnosti. Existuje oddělení vnějších vztahů (a funkce tiskové mluvčí), které tuto oblast komplexně zajišťuje. Důkazy lze zjistit na www stránkách, v pravidelném monitoringu tisku. Na webové stránce města jsou funkční rubrika Dotazy a odpovědi a aplikace Veřejné zakázky, Investiční záměry a Profil zadavatele. Město má svůj profil na facebooku. Od pololetí 2015 se konají pravidelné měsíční schůzky veřejnosti se a zastupiteli města.

Postup předkládání informací je přesně určen a musí se dodržovat (zákon, vnitřní předpis). Organizace má tento proces ošetřen ještě vnitřní směrnicí a pravidelně ho vyhodnocuje (zpráva se předkládá Radě města). Forma, jakou město poskytuje veškeré požadované informace (s výjimkou těch, ve kterých podléhá ochraně dat a mlčenlivosti a nové úpravě GDPR), je vždy přizpůsobena požadavku uživatele. Např. písemná, elektronická (www stránky – možnost stahování informací zde publikovaných), e-mail, telefonní kontakt, písemný kontakt, osobní schůzky, tiskové konference, publikování v Chrudimském zpravodaji, v tisku, elektronická podatelna, datové zprávy (komunikace přes datové schránky) atd. Došlo k rozšíření služeb o SMS zprávy (vyřízení občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů, dopravní situace, uzavírky). V oblasti vydávání občanských průkazů a pasů funguje i předávání dokladů na místě v rámci správního obvodu (zlepšení služeb pro občany) a projekt výkonu těchto agend ve městě Skuteč. Rozšířil se okruh informací publikovaných na www stránkách tak, aby byly občanům přímo k dispozici a totéž se týká zavedení některých formulářů. Občané mají na www stránkách přístup k materiálům pro zastupitele. Pro občany s bydlištěm v oblasti s možným ohrožením povodněmi byl zaveden systém varovných SMS zpráv. Je fungující oddělení klientského servisu, přepážka CzechPOINT. Novou funkcionalitou je webová aplikace „Všímálek“, kterou mohou občané využívat přes mobilní telefony a Chrudimský portál „nevyhazujto.cz“, kde lze zdarma získat i darovat věci.

 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Úřad je v neustálém kontaktu s okolím, pravidelně předává informace partnerům a dílčím způsobem monitoruje poznatky v organizaci. Poskytujeme služby uživatelům podle jejich přání, a to i v místě jejich bydliště, fungují vnitřní síťové disky a další interní kanály organizace, zaměstnanci mají plný přístup k informacím, které potřebují pro svou práci. Probíhá týmová práce (řízení podle cílů), funguje webová aplikace „Chrudim TV“, „Všímálek“,  „nevyhazujto.cz“ a nová webová aplikace „Dotace“. Pro zaměstnance funguje vnitřní informační portál ManaDesk. Probíhají pravidelné porady vedoucích odborů s vedením města.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

1.2.5 Jsou zavedeny efektivní způsoby komunikace v rámci samosprávy, úřadu a organizací řízených městem?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Samospráva – Jednání Zastupitelstva města, jednání výborů při Zastupitelstvu města (finanční výbor a kontrolní výbor), jednání Rady města, jednání komisí při Radě města, porady vedení města.

Jednání Rady města probíhají jednou za čtrnáct dní. Jednání rady se u předkládaných bodů v rámci jednotlivých kompetencí a gescí účastní vedoucí příslušných odborů. Výstupy z jednání jsou předávány na poradě vedení (tajemník a vedoucí odborů).

Z jednání zastupitelstva města je prováděn online přenos (youtube, facebook); umisťujeme záznam z jednání zastupitelstva města (web města, youtube města).

Od roku 2017 využíváme nových přístupů. Provedli jsme organizační změnu a zřídili jsme samostatnou pozici pro „nová média“. Zpracovali jsme a rada města schválila Koncepci využití nových médií. Zvýšili jsme celkový zájem o facebookové stránky města, členové rady města dostávají měsíční feedback o facebookovém profilu úřadu. https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Koncepce_vyuziti_novych_medii_2017.pdf

Od roku 2018 máme zřízen samostatné odbor komunikace marketingu a cestovního ruchu.

Výroční zpráva města

Interaktivní výroční zpráva (2017), která je umístěna na webových stránkách města. Inovativní přístup ocenilo Ministerstvo vnitra zařazením výroční zprávy mezi příklady dobré praxe v rámci soutěže Přívětivý úřad. https://www.litomerice.cz/vyrocnizprava

Mobilní rozhlas

Zavedli jsme novou službu pro obyvatele města. (2017) Využíváme pro rozesílku informací o kulturních akcích, uzavírkách a dalších důležitých sdělení. https://litomerice.mobilnirozhlas.cz/

Radniční zpravodaj

Vydáváme dvouměsíčník (tištěná forma) a forma ve formátu PDF na webu města. Od roku 2015 jsou stanovena pravidla pro Radniční zpravodaj, které přijala rada města. Všechny zápisy redakční rady jsou také zveřejňovány. https://www.litomerice.cz/radnicni-zpravodaj

Městský youtube

Na základě smlouvy a výběrového řízení pořizujeme ve spolupráci z regionální TV Litomericko24 okolo osmy reportáží za týden z akcí města/MěÚ a příspěvkových organizací města. https://www.litomerice.cz/televizni-zpravodajstvi

Setkání s podnikateli

Jedná se o tzv. snídaně s tajemníkem, kterého se účastní tajemník úřadu. Vedoucí odborů a podnikatelé. Setkání jsou plánována jednou za měsíc a pozvánka je distribuována prostřednictvím Mobilního rozhlasu. https://www.youtube.com/watch?v=Vhw1KPGXIhw

Organizace řízené městem – Příspěvkové organizace města prostřednictvím vedoucích odborů v jejich kompetencí jsou jednotlivé příspěvkové organizace. Definováno v organizačním řádu města.

Klienti – V objektech radnice je umístěna řada nástěnek a informačních ploch, na kterých jednotlivé odbory informují a zveřejňují potřebné informace. Tyto informace jsou určené především návštěvníkům úřadu a pro klienty úřadu.

Další možnosti: web města (www.litomerice.cz); facebook; Mobilní rozhlas; twitter; instagram; elektronická úřední deska, Radniční zpravodaj.

Od června (2018) máme novou informační tabuli (panel TV) ve vestibulu Horního vlakového nádraží, která informuje návštěvníky (turisty) města.

Úřad – Kromě porad probíhají jednání pracovních skupin a projektových týmů, které řeší konkrétní úkoly či projekty (např. GDPR). Tyto pracovní skupiny nebo projektové týmy jsou složeny ze zástupců dotčených odborů/útvarů, příspěvkových organizací města.

Pro interní komunikaci v rámci úřadu jsou využívány formy:

  1. osobní kontakt; neformální setkání;
  2. intranet (odkazy na interní dokumenty, vnitřní předpisy, mzdové lístky, evidenci pracovní doby, žádosti o školení, rezervaci vozidel, rezervaci jednacích místností atd.;
  3. aplikace Rentel (pro osobní rozvoj, e-learningové školení, nové dokumenty k seznámení atd.)
  4. systém Office 365 (e-mail, Skype, one drive, sdílené kalendáře atd.)
  5. mobilní telefon;
  6. pevná linka;
  7. intranet

 

Od roku 2017 přešel celý městský úřad na celkové řešení od společnosti Microsoft – aplikace systému Office 365. Řešení úřadu přepracovala společnost Microsoft ve spolupráci s implementační společností jako – případovou studii. Rychlé zprávy: Skype. MěÚ si přechodem na nový systém ověřil možnosti projektového řízení, možnosti školení a proškolení celého úřadu „základní informace k praxi“ a vyšší stupně školení pro vybrané zaměstnance - viz https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/PripadovaStudie_Mesto%20Litomerice.pdf.

Výjezdní zasedání

V rámci větší provázanosti a rozvoje vazeb v rámci STUR byly začleněny do pravidelných setkání i výjezdní zasedání, která jsou pracovního charakteru s prvky školení (jóga proti stresu; komunikační a prezentační dovednosti apod.).

Porada vedení

Změna systému porad vedení, která se koná 1x 14 dní (porada je o celém týmu, vedoucí odborů mají přednost před vedením úřadu – tajemníkem; nejprve se probírají důležité úkoly jednotlivých odborů/vedoucích odborů na závěr se probírají body tajemníka).

Snídaně s tajemníkem

Zavedení systému „snídaně s tajemníkem“ po jednotlivých odborech/útvarech a to za přítomnosti, ale i bez přítomnosti vedoucího odboru.

Porady tzv. 121

Zavedení pravidelných porad/setkání vedoucího/vedoucí odboru s tajemníkem tzv. 121.

Přivítání nových zaměstnanců

Každý nový zaměstnanec je přivítán tajemníkem úřadu, který předává svůj osobní dopis s kontaktem a malým dárkem. Ve spolupráci s politickým vedením se uskutečnila neformální setkání s novými zaměstnanci, kde se prezentují benefity i další aktivity v rámci města a MěÚ např. dobrovolnictví.

Inovace – nové způsoby komunikace

Na „snídaních s tajemníkem“ jsou probírány i inovativní nápady či myšlenky – tyto nápady sbírá tajemník úřadu, který je zodpovědný následně za komunikaci či realizaci (realizované inovace: zavedení separování odpadu na celém úřadě; projekt Potřebuji si vyřídit; změna sociálního fondu – jeho zjednodušení, Boj igelitovým taškám atd.) V roce 2018 jsme realizovali i sbírku „úřední anděl“, která pomohla rodině našeho zaměstnance.

Pravidelné roadshow

V rámci lepší komunikace jsme zavedli pravidelné „návštěvy“ roadshow po jednotlivých kancelářích a odborech/útvarech. Za přítomnosti vedoucí oddělení IT, tajemníka, správců budov, vedoucího odboru správního. Za účasti příslušné/ho kolegyně/kolegy vedeme rozhovor o stavu IT, kanceláře apod. Po vyhodnocení se připravuje plán obnovy a oprav.

Naplňujeme naši interní „chartu flexibilního stylu naší práce“ – (prorodinné aktivity, možnost studia, možnost flexibilní práce, simpl přístup v rámci MD/RD, zavedení Home office do pracovního řádu úřadu atd.). Tuto chartu sále rozvíjíme.

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Charta_flexibilniho_stylu_nasi_prace.pdf

 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
  Benchmarking

Benchmarking

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

 Úřad má nastaven efektivní systém komunikace.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Samospráva - jednání zastupitelstva města, jednání rady města, porady vedení města, jednání výborů ZM, jednání komisí RM.

Úřad - porady vedoucích odborů.

Organizace řízené městem - příspěvkové organizace prostřednictvím odvětvových odborů, obchodní společnosti prostřednictvím kanceláře primátora.

K zefektivnění komunikace dojde implementací modulu e-Jednání zastupitelstva a rady v rámci IS Vera RADNICE a pořízení komunikačního portálu (z Krajského úřadu Kraje Vysočina) v r. 2017.

Specifickým nástrojem komunikace mezi odbory (především majetkový, odbor rozvoje města, odbor správy realit, úřad územního plánování, odbor životního prostředí) je projekt GIS, kde se připravuje provázání s jednotlivými dokumenty týkající se konkrétního majetku a jsou potřebné v rámci rozhodovacích procesů.

Komunikační portál bude implementován od 1.1.2018, 4 měsíce funguje aplikace e-Úkoly, specifický nástroj – projekt GIS je doposud rozpracován.

 
 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
  ANO
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Základním komunikačním kanálem je systém porad a schůzí. Schůze rady města probíhá každých čtrnáct dnů a odbory připravují podklady pro jednání s týdenním předstihem v elektronické podobě. Zasedání zastupitelstva bývá obvykle co tři měsíce, materiály pro jednání jsou opět připraveny a zastupitelům distribuovány s týdenním předstihem. Podklady pro jednání zastupitelstva jsou připravovány v tištěné podobě. Zpracování a distribuce podkladů, stejně jako průběh jednání rady či zastupitelstva se řídí vnitřními předpisem – jednacími řády.

Porada vedení (starosta, místostarostové a tajemník) probíhá jedenkrát týdně a výstupy z porady jsou členy vedení (garanty jednotlivých odborů) předávány v rámci porady vedoucího a garanta. Vedoucí odboru organizují porady svých odborů dle své potřeby, obvykle jedenkrát týdně. Jedenkrát měsíčně je porada vedení města se všemi vedoucími odborů a přímo řízených oddělení.  Každé tři měsíce je společná porada garanta za školství, odboru školství a ředitelů základních a mateřských škol, které zřizuje město.

Vztahy k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny městem Kopřivnice jsou upraveny příkazem tajemníka Zásady vztahů zřizovatele a příspěvkových organizací. Konkrétní odbory, oddělení či odborné útvary městského úřadu kompetentní vystupovat vůči příspěvkovým organizacím a ostatním subjektům jsou určeny v příloze organizačního řádu MÚ.

Kromě porad probíhají jednání pracovních skupin a projektových týmů, které řeší konkrétní úkoly či projekty. Tyto pracovní skupiny či týmy jsou složeny ze zástupců dotčených odborů, organizací města či externích subjektů. Při přípravě a relizaci projektů, které se týkají majetku, se kterým hospodaří příspěvkové organizace, či se týkají činnosti těchto organizací jsou součástí skupin a týmů také zástupci těchto organizací a také zástupce odvětvového odboru, který je podle organizačního řádu MÚ příslušný k zabezpečení plnění úkolů zřizovatele vůči příslušné organizaci.

Pro interní komunikaci v rámci úřadu je kromě standardního osobního kontaktu užíván především intranet (ukázka obrazovky v příloze). Kromě aktuálních informací a pokynů mají zaměstnanci na intranetu k dispozici odkazy na vnitřní předpisy, docházkový systém, rezervaci vozidel či kol a další užitečné informace. Dle pracovního řádu mají zaměstnanci povinnost se minimálně jednou denně seznamovat s informacemi na intranetu. Většina zaměstnanců má stránku intranetu nastavenou jako výchozí stránku internetového prohlížeče. Zaměstnanci si předávají informace rovněž prostřednictvím vnitřní počítačové sítě a e-maily, popř. chatem, který je součástí používaného poštovního klienta IceWarp Desktop Client. Ten umožňuje zaměstnancům také sdílet kalendáře, plánovat schůzky a úkoly. Počítač, stejně jako telefon mají k dispozici všichni zaměstnanci. Mobilní telefony mají všichni vedoucí pracovníci a referenti, u kterých se předpokládá, že část pracovního dne budou mimo svou kancelář (terénní sociální pracovníci, investiční technici, správce zeleně apod.)

V objektu radnice je umístěna řada nástěnek a informačních ploch, na kterých jednotlivé odbory zveřejňují potřebné informace. Tyto informace jsou určeny především pro návštěvníky a klienty úřadu.

 

Příloha: intranet.bmp
 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
  V roce 2016 získalo město Národní i Mezinárodní cenu za CSR
Sebehodnocení +1

 Úřad má nastaven efektivní systém komunikace.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.2.6 Chová se úřad a organizace města ekologicky?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město přistupuje k problematice ochrany životního prostředí aktivně a zodpovědně, je součástí NSZM a realizuje MA 21.

Od roku 2009 máme jako první město v ČR zaveden systém EMAS. Jde o systém řízení chodu úřadu z hlediska ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Výstupem systému je Environmentální prohlášení, které obsahuje popis činností úřadu, vyhodnocení dopadů těchto činností na životní prostředí, soupis opatření k minimalizaci zjištěných dopadů (např. důsledné třídění odpadů, šetření energiemi a vodou, sdílení služebních vozidel apod.) a příručka, ve které jsou definovány odpovědnosti jednotlivých osob v rámci systému. Každoročně je prováděna aktualizace Environmentálního prohlášení a jednou za tři roky nové přezkoumání vlivu činnosti organizace na životní prostředí a vyhodnocení dopadu činnosti úřadu na životní prostředí. Činnost úřadu může životní prostředí ovlivňovat přímo (např. provoz budov, správní rozhodování úřadu nebo územní plánování) nebo nepřímo (např. využití dodavatelů, spolupráce s veřejností a obcemi). Systém EMAS je pravidelně ověřován akreditovanou firmou.

Do systému EMAS jsou také zapojeny všechny mateřské školy, dvě základní školy, Centrum sociálních služeb a pomoci, Technické služby a Sportoviště města. U těchto organizací bylo provedeno environmetální přezkoumání, byla navržena opatření ke zlepšení jejich chování ve vztahu k životnímu prostředí a bylo zpracováno Environmentální prohlášení.

http://www.chrudim.eu/emas/d-2306/p1=1945

Město Chrudim je jedním ze spoluzakladatelů odborné platformy "Asociace městských energetických manažerů" pro výměnu informací a příkladů dobré praxe zastřešenou kanceláří Paktu starostů a primátorů. Máme schválenou energetickou politiku, vytvořenu pozici energetického manažera, realizujeme projekty EPC, máme nastaven systém environmentálního managementu. Získali jsme dotaci na projekt „Pakt starostů a primátorů – implementace ve městě Chrudim“, jehož výstupem je Akční plán udržitelné energetiky a základní inventura emisí.

V souladu s nastaveným energetickým managementem jsou prováděny rekonstrukce městských objektů – rok 2018 – pilotní projekt rekonstrukce MŠ Víta Nejedlého. Od roku 2018 máme nastaven online systém sledování spotřeby vody, připravuje se sledování tepla. Nastaven je i systém sledování spotřeby elektrické energie.

Od roku 2018 je na budově MěÚ č.p.53 nainstalována fotovoltaika, která přináší finanční úspory. 

Pravidelně vyhodnocujeme indikátor „Ekologická stopa“, který stanovuje množství přírodních zdrojů, které jednotlivec, město či region nebo celý stát spotřebují v daném roce a vypovídá
o míře zodpovědnosti k životnímu prostředí a je komplexním ukazatelem environmentální udržitelnosti města. Vyjadřuje se počtem hektarů biologicky produktivní půdy na obyvatele. Za rok 2015 (s daty roku 2014) byla ekologická stopa města 4,03 gha na obyvatele. V roce 2016 ( s daty roku 2015) ekostopa činila – 4,07 gha, rok 2017 ( s daty roku 2016) - 4,26 gha, rok 2018 ( s daty roku 2017) - 5,21%. I když ekostopa mírně vzrůstá, stále dosahujeme  v porovnání s ostatními městy spíše podprůměrné hodnoty ve vztahu k ekostopě ČR. 

Velká část aktivit je též věnována osvětě všech cílových skupin. Každoročně připravujeme pro širokou veřejnost Den Země, podporujeme trhy místních výrobců, Fair trade apod. Spolupracujeme v této oblasti s NNO i podnikateli.  V rámci partnerské spolupráce s neziskovými organizacemi podporujeme ekologickou výchovu a oblast globální výchovy. Ve spolupráci s Ekocentrem Paleta jsme připravili program pro ZŠ zaměřený na předcházení vzniku odpadů. V roce 2018 jsme spustili webový portál Nevyhazujto.cz, který slouží jako virtuální tržiště pro obyvatele města. Cílem je dát věcem ještě druhou šanci a tím předcházet vzniku odpadů. V roce 2019 se připravuje otevření RE-USE centra.

Dále byl s Městskými lesy vytvořen program pro žáky 4. tříd – Lesní pedagogika. V rámci Grantů ZM a MA 21 je pravidelně vyhlašováno téma zaměřené na Globální zodpovědnost. Zaměřujeme se zde na popularizaci tématu globální odpovědnosti - humanitární akce Kolo pro Afriku, podpora Fair trade, podpora regionálních produktů apod.

V roce 2017 a 2018 jsme pořádali pro 6. - 9. třídy ZŠ vzdělávací akci Chrudim za udržitelný svět. Cílem je přiblížit žákům cíle SDgS i ve vztahu k městu Chrudim.

V roce 2017 byla schválena Adaptační strategie města na klimatickou změnu jako důležitý strategický dokument.

Město Chrudim má zavedený systém nakládání s odpady a už řadu let jsou na jeho území rozmístěny kontejnery na základní komodity. Další vytříděné druhy odpadů mohou občané odevzdat ve Sběrném dvoře. Provoz systému nakládání s odpady zajišťují Technické služby 2000 spol. s r. o. V roce 2018 proběhla modernizace a rozšíření sběrného dvora.

V roce 2018 byly z dotace z Operačního programu životní prostředí pro obyvatele města Chrudim zakoupeny kompostéry. Projekt je zaměřen na podporu domácího kompostování ve městě Chrudim. Kromě kompostérů byla na dvůr sběrného dvora umístěna nádoba na textilní materiál a tři knihobudky, které jsou instalovány na recepci plaveckého bazénu, sportovní haly a na MěÚ Pardubická.

Byl schválen Plán odpadového hospodářství (POH). V roce 2017 bylo provedeno jeho vyhodnocení a předloženo RM. Hodnocen byl vývoj množství odpadů a plnění cílů stanovených v POH.

Od roku 2014 je zaveden Energetický management a od roku 2015 zřízena nově pozice energetického manažera.  Od roku 2018 postupně zavádíme online sledování spotřeby vody na objektech vlastněných městem, osotaní spotřeby jsou monitorovány nejméně 1x měsíčně. Analyzujeme data a celkový stav budov a doporučujeme vedení města vhodné investice. V realizaci je projekt EPC. V budovách MěÚ a příspěvkových organizacích jsou umístěny nádoby na separovaný odpad (papír, plast, sklo,hliník), na vybraných místech dále drobné elektro a baterie. Pro městské budovy i příspěvkové organizace i obchodní společnosti je zajištěn sdružený nákup energií - elektrika, plyn.

MěÚ rovněž finančně a odborně podporuje vzdělávání k ochraně ŽP – v rozpočtu je schválena položka na ekologickou výchovu a osvětu.

Je možné využít i indikátory k SPURCH - ekologická stopa města. 

Město se zapojilo do Paktu starostů a primátorů - Máme zpracován Akční plán udržitelné energetiky a Základní inventuru emisí.

V roce 2018 byla na budově MěÚ Pardubická 53 vybudována fotovoltaická elektrárna. V rámci projektu jsme si nechali zpracovat rámcovou kalkulaci včetně návratnosti investice dle spotřeby elektrické energie z FVE, v kalkulaci návratnosti počítáme s cenou elektřiny, která reflektuje očekávaný vývoj cen elektřiny v následujících letech životnosti investice.

Projekt vychází ze strategických a koncepčních dokumentů města - http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=6659 http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=1667&n=strategicky%2Dplan%2Dudrzitelneho%2Drozvoje%2Dmesta%2Dchrudimi%2D2015%2D2030&p1=1944

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy MěÚ Pardubická 67, kde sídlí převážná většina odborů MěÚ. Tento projekt je považován za pilotní. Pokud se provoz FT elektrárny osvědčí, využijeme těchto zkušeností při instalaci dalších možných panelů na jiných budovách v majetku města, které budou mít požadované parametry.

 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V rámci úřadu i organizací zřizovaných městem máme nastaveny mechanismy pro kontrolu a dodržování zákonů, stanovených pravidel, ale i jejich naplňování z hlediska úspornosti a neplýtvání.

Uplatňujeme systém EMAS a systém energetického managementu. V souladu s nastaveným energetickým managementem jsou prováděny rekonstrukce městských objektů.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Vyšší hodnocení trendu v porovnání s hodnocením města.

 

Organizace obhájila zavedený systém EMAS na další dvouleté období a nově zavedla systém energetického managementu, v jehož rámci přijala Akční plán udržitelné energetiky a Základní inventuru emisí a další konkrétní opatření. Systém udržitelného přístupu i většina konkrétních opatření jsou přenositelná i do dalších organizací a mohou sloužit jak velmi vhodné příklady dobré praxe.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve sledovaném období byly provedeny kroky směřující k vyšší míře třídění odpadů, úsporám energie a snížení emisí škodlivých látek. V budoucnu uvažujeme i o možnosti zavedení systému EMAS, který by mohl pokrýt celý systém nakládání s odpady a energiemi a doplní existující energetický management. Realizován projekt ekologizace vozového parku města a příspěvkových organizací města vč. Nemocnice Litoměřice a.s. (elektromobily). Dodržování zákonů a vnitřních pravidel je součástí interního auditu města.

Energetický management

 • viz oblast 1.1

Odpady

 • Město Litoměřice má v budovách nebo v bezprostředním okolí budov MěÚ a PO umístěny nádoby na separovaný odpad (papír, plast, sklo), na vybraných místech dále drobné elektro a baterie a kov.

  Je jasný trend změny poměru netříděného a tříděného odpadu ve prospěch tříděného odpadu.
  MěÚ rovněž finančně a odborně podporuje vzdělávání k ochraně ŽP. V roce 2013 byl otevřen nový sběrný dvůr v majetku města, který umožnil navyšování množství ukládaného odpadu, v roce 2017 byla realizována soutěž na podporu sběrného dvora a třídění odpadu „ODPADOMÁNIE“ s celou řadou hodnotných cen. – Akce byla úspěšná.

  Pro městské budovy i PO je zajištěn rovněž sdružený nákup energií a důsledná kontrola a sledování spotřeby energií skrze energetický management. V roce 2016–2017 byl realizován projekt EPC v budovách městského úřadu, který zvýší celkové úspory energie a prohloubí energetický management budov.

  V roce 2016 a 2017 město realizovalo projekt výměny části vozového parku za elektromobily a hybridní vozy. Projekt se týká jak Městského úřadu, tak i příspěvkových organizací města a příspěvkových organizací i Nemocnice Litoměřice a.s.

  Evidence odpadů je dostupná na Odboru ŽP.

 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  ANO

Indikátor SPRM:

B.III.1 Ekologická stopa města
B.III.2 Ekologická stopa úřadu a jeho organizací
B.III.3 Podíl separovaného odpadu v %
E.I.4 Podíl investic k celkovým výdajům

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve sledovaném období byly provedeny kroky směřující k vyšší míře třídění odpadů, úsporám energie a snížení emisí škodlivých látek. V budoucnu uvažujeme i o možnosti zavedení systému EMAS, který by mohl pokrýt celý systém nakládání s odpady a energiemi a doplní existující energetický management. Realizován projekt ekologizace vozového parku města a příspěvkových organizací města vč. Nemocnice Litoměřice a.s. (elektromobily). Dodržování zákonů a vnitřních pravidel je součástí interního auditu města.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Na úřadě je zaveden systém třídění odpadů v souladu s vnitřní směrnicí - Směrnice upravující nakládání s odpady v podmínkách Magistrátu města Jihlavy a Městské policie Jihlava (od 1. 6. 2014), čímž došlo ke zlepšení třídění, zavedením třídění bioodpadu došlo k výraznému snížení množství komunálního odpadu.

Třídění odpadů na MMJ – graf je uveden v příloze č. 5.

Příspěvkové organizace – základní školy, ZOO Jihlava, Městská knihovna a Dům dětí a mládeže jsou vybaveny nádobami na třídění odpadů, provedeno školení jak nakládat s odpady, náklady spojené s tříděním jsou hrazeny z rozpočtu odboru životního prostředí.

Při vybavování budov i kanceláří jsou pořizována úsporná a ekologicky nezávadná vybavení např. svítidla, zařízení na ohřev vody v kuchyňkách a na toaletách aj.

Úřadem jsou zajišťovány pravidelné servisní kontroly služebních vozidel vč. měření emisí, dále kontroly a pravidelné revize technologických zařízení, tj. např. klimatizace, kotelen aj.

V rámci úspor energií město řeší energeticky úsporné projekty na budovách města a příspěvkových organizací.

 

 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  ANO
Sebehodnocení +1

Vydání vnitřní směrnice ke třídění odpadů přispělo ke zvýšení ekologického chování úřadu.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

Doporučuji zvážit zavedení komplexního systému environmentálního managementu k ekologickému chování (UR) města, úřadu a zřizovaných organizací.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ve své činnosti se úřad i organizace města snaží snižovat své nároky na využívání zdrojů, předcházet vzniku odpadů a zároveň ekologickým způsobem likvidovat odpady vzniklé.

Energetický management – město se řídí schváleným energetickým plánem, jehož plnění sleduje a vyhodnocuje energetik města. K naplňování tohoto plánu byl sestaven tým  energetického managementu města, který připravuje a projednává projekty v oblasti energetických úspor a využívání OZE. Město realizovalo řadu projektů na snížení energetické náročnosti a to jak v objektu městského úřadu, tak v dalších veřejných objektech. Byly zatepleny objekty základních škol, postupně jsou zateplovány objekty mateřských škol a ostatní veřejné budovy v majetku města. Město rovněž investovalo  významné finance do snižování energetické náročnosti bytových domů, které spravuje ve svém bytovém fondu. S využitím metody financování EPC byla realizována úsporná opatření ve vybraných objektech města – např. instalace energeticky úspornějšího osvětlení, regulace otopné soustavy, úsporná opatření v oblasti hospodaření s vodou.

Při nákupu elektrospotřebičů je přihlíženo k energetické třídě spotřebičů a jsou nakupovány takové, které spolní kategorii A  a vyšší.

Odpady – v budově městského úřadu je zajištěno třídění odpadů, včetně elektroodpadu. Na chodbách jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad, zaměstnanci i úklidová firma jsou poučeni o třídění odpadu, povinnost třídit odpad je zakotvena i v provozním řádu budovy MÚ. V roce 2017 byl zahájen pilotní projekt na likvidaci bioodpadu a byl pořízen vermikompostér a žížaly a zaměstnanci tímto způsobem likvidují bioodpad vyprodukovaný v kancelářích. V rámci prevence vzniku odpadů jsou při pořizování nápojů upřednostňovány nápoje ve skleněných obalech, popř. kohoutková voda s mátou  a citronem. Hygienické a čistící prostředky jsou nakupovány ve velkých baleních a následně jsou doplňovány do připravených zásobníků. Vysloužilé zařízení města (kancelářská technika, nábytek a podobně) je formou aukce nabízena k dalšímu použití.

V rámci písemné komunikace je preferován elektronický způsob, ať formou datových schránek, interních dopisů či e-mailové korespondence. Nevzniká tak nadměrné množství papírových výstupů, které jsou jednak zátěží z pohledu spotřeby papíru, jednak z pohledu prostorových požadavků pro archivaci.

Doprava -  vozový park MÚ splňuje emisní limity dle vyhlášek a je zajišťován pravidelný servis. Je v plánu, že v roce 2018 bude v rámci obnovy vozového parku zakoupeno vozidlo s CNG pohonem. Úřad tak naváže na aktivity městské obchodní společnosti Slumeko, s.r.o., která v roce 2016 vybudovala neveřejnou čerpací CNG stanici a provozuje 3 vozidla s tímto pohonem. Jedno vozidlo na LPG pohon využívá Městská policie. Za účelem evidence jízd a rezervace služebních automobilů využívá úřad od roku 2016 aplikaci LogBookie  a ve vozidlech byly instalovány GPS lokátory. Tato opatření vedou k efektivnějšímu využívání vozidel (sdružování služebních jízd) a optimalizaci tras.

Městský úřad a město podporuje cyklodopravu. Zaměstnanci úřadu mají k dispozici dvě cykloúschovny, v budově úřadu jsou k dispozici sprchy. Před budovou úřadu jsou instalovány moderní cyklostojany pro jízdní kola klientů. Jízdní kola v rámci své činnosti využívá také Městská policie a od roku 2017 je budou moci v rámci místních šetření využívat také ostatní zaměstnanci MÚ, zejména životního odboru, oddělení investic a referent pro veřejné prostranství. Byla schválena vnitřní směrnice 2/2017 Zásady provozu služebních jízdních kol (doložena v příloze vč. výpisu z rezervačního systému jízdních kol za měsíce červen - srpen 2017). Úřad podporuje své zaměstnance v zapojování se do celostátní akce Do práce na kole.

 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  Ano, viz komentář v popisu otázek 1.2.6-7
Sebehodnocení +1

 Město realizuje řadu projektů k ochraně životního prostředí, úřad zavádí ekologicky šetrné postupy a procesy, motivuje zaměstnance i obyvatele k ekologickému chování.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.2.7 Přijímá úřad a organizace města opatření proti nehospodárnému zacházení se zdroji?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Veškerá opatření MěÚ musí být vydávána v souladu s normami pro životní prostředí, jejich dodržování je pravidelně kontrolováno. Kontroly dodržování norem právnickými osobami podnikajícími na území města jsou prováděny v rámci povinností úřadu.

Je schválen a vyhodnocován Plán odpadového hospodářství města. V současné době je připraven projekt separačního dvora s dotřiďovací linkou. Město Chrudim je prvním městským úřadem v České republice, který získal ověření systému EMAS akreditovanou organizací. Všichni zaměstnanci jsou vedeni k šetření papírem a energií a třídí odpad (v kancelářích a na chodbách jsou umístěny nádoby na separování papírů, plastů, skla a hliníku).  Pro výpočetní techniku se používají recyklovatelné potřeby (tonery do tiskáren).

Dle směrnice o nakládání s odpady je zajišťován přednostní nákup spotřebního materiálu z recyklovaných surovin (tiskopisy, sešity, toaletní papír, ubrousky a utěrky, obálky). Dále jsou nakupovány úsporné spotřebiče a žárovky. Ve všech budovách úřadu je přísný zákaz kouření.  Část pracovníků MěÚ používá k cestě do práce jízdní kola, proto jim byly zajištěny prostory k jejich úschově. Město finančně přispívá na základní dopravní obslužnost, realizuje budování cyklostezek, účastní se akce Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, Světový den bez tabáku aneb cesta za čistým vzduchem.

Byla realizována cyklostezka Chrudim  - Vestec, Chrudim – Markovice, Chrudim - Medlešice a v současné době je připraven projekt jejího prodloužení do centra města. Dokončení první části obchvatu města, úsek Medlešice – Chrudim, přispělo ke zvýšení bezpečnosti a částečně ke zklidnění dopravy, snížení hluku ve městě i v budově úřadu a tím i ke snížení škodlivé činnosti ve městě. Dopravní zatížení a odvedení tranzitní dopravy z města nastane až s realizací navazující stavby přeložky silnice I/37 v úseku křižovatky I/17 – Slatiňany. Protihlukové bariéry byly realizovány již v minulosti výsadbou zeleně.

V rámci rozhodovací pravomoci jsou zákonné normy pro životní prostředí uplatňovány v procesu posuzování vlivu staveb a činností na životní prostředí.

Dále MěÚ zajišťuje likvidaci černých skládek na území města. Je zaveden energetický management, provádí se online sledování spotřeby.

Byl zřízen Fond obnovy majetku, z něhož jsou financovány projekty zaměřené především
na snížení energetické náročnosti budov a spotřeby médií. Proběhla výměna poloviny oken na MěÚ za okna s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi a rekonstrukce vzduchotechniky na krytém plaveckém bazénu. Od roku 2018 jsou na budově MěÚ nainstalovány fotovoltaické panely.

Příklady realizovaných opatření:

 1. elektrokolo pro zaměstnance
 2. snížení nákladů na údržbu vozidel nákupem nových aut
 3. přechod na jednotného dodavatele el.energie pro všechny organizace města na základě výběrového řízení
 4. Technické služby provádějí postupnou výměnu žárovek na veřejném osvětlení za žárovky úsporné
 5. instalace pohybových senzorů v budovách MěÚ – úspora el. energie
 6. uzavření nové rámcové smlouvy s mobilním operátorem
 7. čipové karty na MHD
 8. napojení nových objektů na horkovod – odpadní teplo
 9. úspora ve vzdělávání – zajišťování školení v budově MěÚ
 10. úspora kancelářských potřeb – sledování spotřeby a pravidelné vyhodnocování
 11. pořízení noteboků pro ZM – elektronický systém dokumentů pro RM a ZM
 12. postupná výměna žárovek za úsporné v budovách MěÚ
 13. směrnice o veřejných zakázkách – zveřejňovaní VZ od 200 000,- Kč na internetu
 14. uspořádání elektronické aukce na nákup hlasovacího zařízení pro ZM
 15. renovace tonerů (opětovné plnění) cca u 99%
 16. účast v Benchmarkingové iniciativě 2005
 17. mailová korespondence a využívání datových schránek
 18. výměny stávajících oken za plastová v budovách MŠ a ZŠ – 8 školy
 19. výměna střešní krytiny na budově ZŠ
 20. vrt studny pro umělé zavlažování trávníku na SK Chrudim
 21. Systém elektronické rezervace služebních aut – sdílené spolujízdy
 22. systém EPC
 23. výměna osvětelní ve třídách na ZŠ za osvětlení LED
 24. instalace perlátorů - úspora vody
 25. instalace fotovoltaických panelů na budově MěÚ
 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

V rámci úřadu i organizací zřizovaných městem máme nastaveny mechanismy pro kontrolu a dodržování zákonů, stanovených pravidel, ale i jejich naplňování z hlediska úspornosti a neplýtvání.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

1.2.7 Přijímá úřad a organizace města opatření proti nehospodárnému zacházení se zdroji?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Omezení plýtvání energiemi:

Fond úspor energie Města Litoměřice má za svůj cíl motivovat organizace města, zaměstnance i občany k společnému cíli - šetřit energii a využívat obnovitelné zdroje. Další kroky a opatření k úspoře energie město následně financuje z již dosažených úspor.

Zvyšování energetické soběstačnosti je jednou ze strategických oblastí rozvoje města Litoměřice. Projekt fondu počítá s postupným zateplováním objektů nacházejících se v majetku města, instalací fotovoltaických panelů, sledováním a pravidelným vyhodnocováním spotřeby energie a nákupem elektřiny a plynu na burze. Nedílnou součástí projektu je i instalace fotovoltaických elektráren na budovách v majetku města. Fond úspor energie funguje následujícím způsobem, kdy celkem 35 % naspořených prostředků jde do rozpočtu města. Dalších 30 % zůstává ve fondu s tím, že finance jsou reinvestovány do oblastí, které mohou přinášet další úsporu. Příspěvkovým organizacím města zůstává s ohledem na motivaci k šetrnému chování 30 % dosažených úspor. Zbývajících 5 % je alokováno do fondu odměn.

Etapy projektu – v letech 2015, 2016, 2017

V roce 2015 prošlo komplexní renovací hned 5 školních objektů. Na tyto projekty město Litoměřice v roce 2015 získalo dotaci ve výši 26,7 milionu korun, a zhruba stejnou částku investovalo ze svého rozpočtu. Celková doba návratnosti vložených finančních prostředků je odhadována na maximálně 19 let. Fond úspor energie počítá, že realizací opatření uspoří město v roce 2030 zhruba 8,5 milionu korun ročně.

Projekt, který můžeme převést na koncept, funguje na základě strategického plánu rozvoje města, úzké spolupráci města a jeho příspěvkových organizací města vč. Nemocnice Litoměřice a.s. a v neposlední řadě díky unikátnímu fondu pro úsporu energií. Unikátnost je založena na koncepci fondu, kde finance na podporu nových opatření a obnovitelných zdrojů energie jsou generovány z již realizovaných úspor energie a tím v minimální míře zatěžují rozpočet města. Konkrétní úspory se dosahují kombinací důsledného energetického managementu a rekonstrukcí objektů. Budovy jsou renovovány v nízkoenergetickém či pasivním standardu.

Projekt zvyšování energetické soběstačnosti - Fond úspor energie Města Litoměřice má přesah v rámci úzké spolupráce měst, které spolupracují v rámci Národní sítě Zdravých měst České republiky. Město Litoměřice inspiruje a nechává se inspirovat projekty v různých městech a městských částech ČR. V tomto Město Litoměřice, také navazuje kontakty a sdílí zkušenosti i mimo Českou republiku na celé řadě mezinárodních konferencí, v neposlední řadě i s Městem Trnava. Město Litoměřice se, také stalo členem asociace Energy Cities a v r. 2016 vstoupilo do Paktu starostů a primátorů - Covenant of Mayors – CoM.

Město Litoměřice realizuje i další projekty:

1. projekt Rekonstrukce objektu Domu dětí a mládeže Rozmarýn v Plešivecké ulici - podána úspěšná žádost o dotaci u Státního fondu životního prostředí, a to v rámci výzvy zaměřené na úspory energií. Podařilo se získat finanční podporu ve výši téměř 2,3 milionu korun. Zbývajících zhruba 4,5 milionu půjde z rozpočtu města. V rámci projektu celkové rekonstrukce dojde k výměně oken, zateplení pláště a střechy, na kterou bude instalována malá fotovoltaická elektrárna. Součástí je i instalace nové vzduchotechniky a částečná rekonstrukce stávající otopné soustavy. Celý projekt významně přispěje ke snížení energetické náročnosti budovy a zvýší uživatelský komfort pro téměř tisícovku dětí, které celoročně navštěvují toto volnočasové zařízení, jež funguje jako příspěvková organizace města.

2. projekt Pokračování v modernizaci mateřských škol - dva miliony korun byly alokovány pro Mašinku ve Vančurově ulici. V případě objektu vilového typu nacházejícího se v ochranném pásmu městské památkové rezervace došlo k výměně oken a částečnému zateplení půdních prostor.
Z celkového výčtu mateřských škol zřizovaných městem již chybí jen rekonstrukce školek v Alšově a Mládežnické ulici. Zateplení objektů, včetně nové fasády, plánuje město v roce 2018.

3. projekt READY 21 z Programu švýcarsko–české spolupráce - jeho součástí je kromě jiného i pasportizace majetku města a netradiční informační kampaň pro obyvatele, jejímž cílem je poukázat na způsoby, jak mohou domácnosti dosáhnout energetických úspor.

4. projekt ProgRESsHEAT z programu HORIZON 2020 - je zaměřen na vypracování odborné analýzy a modelu systému zásobování teplem města s ohledem na využití obnovitelných zdrojů energie do roku 2050. Pokračují i přípravy geotermálního projektu, jehož cílem je realizace 2 geotermálních vrtů do hloubky 4 až 5 km. 

Projekt EPC - realizace energeticky úsporných zařízení v rámci budov městského úřadu a PO, viz https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/priloha_3_1_energeticky_plan_mesta_litomerice_1.pdf;

http://www.porsennaops.cz/reference/epc-reference

Projekt MOVECIT – doprava zaměstnanců do zaměstnání a podpora elektromobility. Nákup elektrokol pro potřeby úřadu, viz https://www.litomerice.cz/projekty/5234-movecit-zapojeni-zamestnancu-verejneho-sektoru-do-planovani-udrzitelne-dopravy

V roce 2016 a 2017 město realizovalo projekt výměny části vozového parku za elektromobily a hybridní vozy. Projekt se týká jak Městského úřadu, tak i příspěvkových organizací města a příspěvkových organizací i Nemocnice Litoměřice a.s. Zároveň došlo k vybudování dobíjecích stanic pro elektromobily v prostorech budov úřadu.

 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  ANO

V rámci úřadu i organizací zřizovaných městem máme nastaveny mechanismy pro kontrolu a dodržování zákonů, stanovených pravidel, ale i jejich naplňování z hlediska úspornosti a neplýtvání.

Viz např. https://www.litomerice.cz/images/vyrocniZprava/vyrocniZprava2016.pdf

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V rámci úřadu i organizací zřizovaných městem máme nastaveny mechanismy pro kontrolu a dodržování zákonů, stanovených pravidel, ale i jejich naplňování z hlediska úspornosti a neplýtvání.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Opatření primátora č. 1/15 k zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné

správy statutárním městem Jihlava.

 

Vnitřní předpis Pravidla pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Jihlavy,

u příspěvkových organizací Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

 

Omezení plýtvání energiemi:

Magistrát:

v 5 objektech realizována energeticky úsporná opatření (zateplení, výměna oken,

výměna střechy)

 

Příspěvkové organizace:

12 objektů základních škol - ve všech provedena energeticky úsporná opatření (fasády, okna)

17 objektů mateřských škol - v 16 případech provedena energeticky úsporná opatření

(fasády, okna)

8 objektů zařízení sociálních služeb - provedena energeticky úsporná opatření

v 5 objektech

 

V roce 2013 realizován projekt Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektu

plaveckého bazénu Evžena Rošického 6. Snížením energetické náročnosti dojde k úspoře

tepelných ztrát při ohřevu bazénové vody a tedy provozních nákladů budovy.

 

V rámci energetických úspor město postupně nahrazuje sodíková svítidla veřejného osvětlení

za svítidla LED s minimální úsporou 35 % nákladů.

 

Při zavádění energetických úspor město postupuje v souladu s Územně energetickou koncepcí

statutárního města Jihlavy a realizuje jednotlivá opatření na základě doporučení

energetických auditů.

 

Na městský provoz jsou využívána služební vozidla na plynový pohon.

 

Každoročně probíhá elektronická aukce na dodavatele energií (elektrická energie a plyn)

pro statutární město Jihlava, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti

s majetkovou účastí statutárního města. Roční  úspora v porovnání s průměrnou

cenou energie činí přes 10%.

 

Nová příloha:3e

Příloha: 3e.doc
 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  ANO

Viz. téma 3:
Oblast 3.3.
hospodaření s energií

Oblast 3.4
udržitelná výstavba

Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Formálně je hospodárné zacházení se svěřenými prostředky zaměstnanci města zapracováno v Etickém kodexu úředníka, který je součástí příkazu tajemníka 3/2015 Pracovní řád. Článek 9 Kodexu - Nakládání se svěřenými prostředky - Úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen vynaložit, v souladu s právními předpisy, veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních zdrojů a zařízení, které mu byly svěřeny, jakož i služeb, které mu byly poskytnuty. S těmito svěřenými prostředky je povinen nakládat efektivně a hospodárně. Kontrola plnění povinností vyplývajících z vnitřních předpisů MÚ je zajišťována nadřízenými pracovníky a také vnitřním auditorem a tajemníkem města. Kontrolu hospodaření příspěvkových organizací města zajišťuje oddělení kontroly MÚ. Případné nedostatky zjištěné kontrolami jsou řešeny a jsou přijímána opatření k nápravě.

V roce 2016 zadalo město Síti ekologických poraden STEP zpracování Analýzy a návrhu opatření environmentálně šetrného provozu Městského úřadu Kopřivnice. V rámci této aktivity proběhl i vzdělávací seminář pro zaměstnance úřadu a seznámení vedoucích odborů s výsledky analýzy a návrhy opatření. Jednotlivé návrhy jsou uváděny postupně do praxe (např. rozšíření čisticích zón při vstupu do budovy, zavedení třídění bioodpadu pořízením vermikompostéru, využití jízdních kol v rámci místních šetření apod.)

 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  Ano, viz komentář v popisu otázek 1.2.6-7
Sebehodnocení +1

 Jsou nastaveny procesy k zajištění hospodárného zacházení se zdroji, procesy jsou kontrolovány, vyhodnocovány a jsou příjímána opatření.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

(správně komunikovat)
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

V roce 2001 jsme se stali členem NSZM ČR a začali jsme postupnou cestu směřující k naplňování principů UR. Do projektů, akcí apod. se snažíme aplikovat činnosti směřující k naplňování adekvátních cílů SDgS. K tomu se snažíme využívat všechny komunikační nástroje pro zapojení všech cílových skupin do rozvoje města. Tyto činnosti se staly nedílnou součástí práce města a MěÚ, jsou zakomponovány do organizačního řádu.  Nadále se budeme snažit zachovat trend zapojování veřejnosti a posilování občanské participace a rozvoj místní komunity.

Pro zapojování obyvatel do rozvoje města se snažíme hledat různé formy a metody komunikace, připravujeme vzdělávací moduly pro MěÚ „šité“přímo na míru potřeb úřadu. Do rozvoje města zapojujeme i mladou generaci, projednáváme i investiční záměry. Zde je třeba ale upozornit na to, že počet projednávaných investičních záměrů klesá. Je to ale dáno potřebami města i ve vazbě na rozpočet města. Chceme se zaměřit na projednání velkých investičních záměrů s veřejností. Držíme trend transparentního města s dostupnými informacemi. Ve sledovaném období byla zřízena pozice samostatného pracovníka pro veřejné zakázky.

Pro komunikaci s veřejností využíváme všech dostupných informačních kanálů.

V rámci participace partnerů dochází ke kvalitativnímu posunu.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města.


Organizace částečně naplnila doporučení z oponentury předchozího auditu UR (vyhodnocování korupčních rizik), dlouhodobě má zavedeny propracované způsoby interaktivní komunikace a spolupráce s cílovými skupinami – občany, podnikatelským a neziskovým sektorem i s dalšími partnery, osvědčené způsoby komunikace dále rozvíjí. Velmi účinný je zavedený systém zadávání veřejných zakázek.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

 Město se jako člen NSZM rozhodlo založit svůj rozvoj na principech dlouhodobé udržitelnosti a komunikaci s veřejností a jejím aktivním zapojením do činností města. Postupně od roku 2002 se začaly využívat všechny možnosti a nástroje komunikace s veřejností a tyto aktivity se staly nedílnou součástí práce města a MěÚ. Do budoucna je důležité tento trend zachovat a nadále posilovat občanskou participaci a rozvoj místní komunity.
Město realizuje od roku 2002 mezinárodní program Zdravá město a MA21, jejichž podstatou je zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. Postupně se rozvíjela veřejná projednávání, jejichž návštěvnost stále stoupá, na ně navázala fóra mladých, tematické kulaté stoly apod. Od roku 2013 jsou tyto procesy pevně ukotveny do rozpočtového procesu prostřednictvím tvorby akčních plánů a vyhodnocování dopadů projektů. Nedílnou součástí je projednání všech klíčových investic s veřejností již od počátku jejich přípravy. Nadále tento postup rozvíjíme.
Ve sledovaném období byly vydávány výroční zprávy PO (některé ze zákona), výroční zprávy Zdravého města a interaktivní výroční zpráva města. Město eviduje stížnosti podané na MěÚ, provádí jejich podrobnou analýzu a přijímá nápravná opatření.
Ve sledovaném období došlo k pozitivnímu vývoji také z hlediska transparentnosti a dostupnosti informací i s ohledem na masivní rozvoj IT technologií. Město plnohodnotně využívá své webové stránky a pro další důležité aktivity či projekty zřizuje stránky samostatné (např. Zdravé město, geotermální projekt apod.). Ve sledovaném období byla zřízena samostatného pracovníka pro veřejné zakázky, byla vytvořena směrnice upravující zadávání veřejných zakázek nespadajících do režimu zákona o VIZ. 
Ve sledovaném období město významně posílilo komunikaci směrem k veřejnosti. Pravidelně vydává Radniční zpravodaj, komunikuje prostřednictvím tzv. mobilního rozhlasu a elektronické úřední desky. Rozvíjí moderní komunikační technologie – nová média (FB, Twitter, instagram). Rozvíjí úzkou spolupráci s regionální kabelovou televizí, která zajišťuje reportáže ze všech významnější akcí ve městě a okolí (pro neslyšící s titulky). Vznikl nový odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu. Město posiluje také komunikační dovednosti vedoucích pracovníků formou školení a participace na veřejných projednáních či prezentacích investičních záměrů. Do budoucna je třeba tento trend zachovat a přizpůsobovat se rozvoji IT technologií a možnostem jejich využití v rámci činnosti MěÚ.
Ve sledovaném období došlo k zásadní změně ve vztahu k partnerům města a jejich participaci na konkrétních aktivitách. Různí partneři jsou zapojováni do kampaní a osvětových akcí a podílejí na jejich organizaci. Došlo k dalšímu kvalitativnímu posunu těchto partnerství. Nemalým úspěchem je rovněž navázání odborných partnerství s univerzitami či oborovými organizacemi, od roku 2014 je město Litoměřice stále jediným městem v ČR, které je členem významné evropské asociace měst a regionů Energy Cities. Nadále aktivně spolupracujeme s partnery a vytváříme vhodné podmínky pro jejich činnost a spolupráci, které přispívají k různorodosti aktivit ve městě, navazování nových partnerství zejména v podnikatelském sektoru a akademické obci.

 

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

 

Město velmi uspokojivě pracuje s principy transparentnosti (proces tvorby rozpočtu, grantový systém města, veřejné zakázky apod.). Rozvíjí nové formy zejména elektronické komunikace, identifikuje jednotlivé zainteresované strany a komunikační strategie k nim. Z předchozího hodnocení auditu UR (2015) bylo realizováno doporučení vydávání výroční zprávy, rovněž i každoroční vyhodnocování podaných a vyřízených stížností, a z nich vycházející návrh opatření (kde je to adekvátní).

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava ve větší míře zapojuje obyvatele při důležitých projektech formou veřejného projednávání.

Zabývá se veškerými návrhy, podněty a připomínkami občanů.

Úřad je otevřený a přijímá opatření ke zvýšení transparentnosti.

Je zajištěna informovanost občanů.

Hodnocení oponenta +1

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Po doložení požadovaných dokumentů bude Bez připomínek

- Doporučuji zvážit zpracování souhrnné výroční zprávy, která by srozumitelně a pro laickou veřejnost agregovala hlavní výstupy z uvedených dokumentů.

- Doporučuji na webu města vytvořit podstránku pro organizace města, s jejich výčtem, základními informacemi včetně kontaktů, linků na jejich weby (rozcestník) a například i výročními zprávami.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Sebehodnocení +1

 Město je informačně otevřené, využívá všechny dostupné nástroje k poskytování informací nad rámec legislativních povinností. Zapojuje veřejnost do procesu strategického plánování i přípravy investičních akcí, navazuje účelná partnerství, která umožňují realizovat dílčí projekty. 

Hodnocení oponenta +1

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.3.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ (viz obrázek) z hlediska správné komunikace?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice se jako člen NSZM rozhodlo založit svůj rozvoj na principech dlouhodobé udržitelnosti a komunikaci s veřejností a jejím aktivním zapojením do činností města. Postupně od roku 2002 se začaly využívat všechny možnosti a nástroje komunikace s veřejností a tyto aktivity se staly nedílnou součástí práce města a městského úřadu. Do budoucna je pro město důležité tento trend zachovat a nadále prohlubovat občanskou participaci a rozvoj místní komunity.

Město Litoměřice je členem Národní sítě Zdravých měst od roku 2002 a přijalo tak principy otevřenosti úřadu a otevřené komunikace s veřejností.

Město Litoměřice přijalo principy transparentnosti a otevřené komunikace s občany města. Principy jsou definovány jako transparentnost, komunikace, zapojení, inkluze, implementace a evaluace. Všechny tyto základní principy se snaží naplňovat. Každoročně pořádá řadu osvětových kampaní a akcí, tematických kulatých stolů či veřejných projednání.

Vedoucí odborů, členové strategického týmu UR, jsou pravidelně vzděláváni ve způsobu komunikace, prezentace a využívání nových médií. Zvyšování všech těchto dovedností a osvojování nových nástrojů přispívá k naplňování vytýčených principů. Pro vzdělávání v této oblasti MěÚ využívá i moderních přístupů e-learningu. (V rámci BMI vychází MěÚ v porovnání se stejně velkými městy velmi dobře. Průměrný počet absolvovaných vzdělávacích akcí E-LEARNING na jednoho pracovníka: median je 0,3 a MěÚ Litoměřice má 3,5 za rok 2017.) V roce 2017 po transparentním výběrovém řízení (ve spolupráci s Ministerstvem vnitra) přešel celý úřad na řešení od společnosti Microsoft Office 365, došlo k přeškolení celého úřadu a následné doškolování. Tento přechod včetně školení na moderní prvky komunikace probíhalo 7 měsíců, viz

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/PripadovaStudie_Mesto%20Litomerice.pdf

Vedoucí odborů, členové SPRM pravidelně moderují a prezentují při různých akcích města a jsou zváni na konference a workshopy. (např. Konference Moderní veřejná správa, Město pro byznys apod.)

Systematicky implementuje principy udržitelného rozvoje, strategického řízení a plánování do činnosti úřadu a organizací města. Princip jako otevřenost se promítá do jednání zastupitelstva města (online přenos, záznamy na youtube města), rozpočet (všechny podklady na webu města, rozklikávací rozpočet), dotace (zveřejnění pravidel, postupů, projednání v příslušných komisích města, smlouvy zveřejněny v registru smluv) atd.

Město Litoměřice zveřejňuje rozpočet města, který je veřejně přístupný (elektronická úřední deska, veškeré podklady na webu města, rozklikávací rozpočet); https://www.litomerice.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta; informace o poskytovaných dotacích (všechny podklady jsou na webu města, smlouvy uloženy a zveřejněny v registru smluv, přehled schválených dotací); https://www.litomerice.cz/dotace; vyhlášky města veřejně přístupné (elektronická úřední deska, veškeré podklady na webu města, pro podnikatele v samostatné sekci podnikatel); https://www.litomerice.cz/vyhlasky; smlouvy uzavřené městem jsou veřejně přístupné – jedná se o naplňování usnesení zastupitelstva města a zákonné normy; informace z jednání zastupitelstva vč. zápisů (elektronická úřední deska, veškeré podklady na webu města); https://www.litomerice.cz/usneseni-zastupitelstva; využívání klasických komunikačních kanálů (Radniční zpravodaj, mobilní rozhlas, plakáty – citylight; tiskové zprávy, tiskové konference, katalogy, mapy – sociálních služeb, ankety); digitální komunikační kanály (facebook, twitter, instagram, mobilní rozhlas, aplikace – sociální služby); https://litomerice.mobilnirozhlas.cz/; webové stránky – neustále inovované a doplňované stránky, nové webové stránky odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informačního centra – pro turisty, zdravého města, projektů); http://www.kamvltm.cz/; http://komplanlitomerice.cz/.

(Poznámka: Radniční zpravodaj je pro občany města zdarma, je distribuován do všech schránek prostřednictvím služby České pošty a není komerčně využíván k inzerci.) Podobně jsou nekomerčně využívány všechny městské komunikační zdroje. Tím je zaručena jejich otevřenost s transparentnost.

Většina akcí je pořádána za účasti zástupce vedení města a je patřičným způsobem medializována.

Město Litoměřice si postupně vytvořilo celou řadu komunikačních kanálů, které využívá pro zprostředkování informací občanům, využívá moderních přístupů a trendů v oblasti komunikace. Od roku 2017 MěÚ v rámci organizační změny zřídil samostatnou pozici referenta pro nová média. Od roku 2018 v rámci organizační změny MěÚ byl zřízen nový odbor: Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu. Odbor má za úkol prohloubit a zafixovat všechny využívané komunikační kanály.

Rada města (2017) přijala Koncepci využití nových médií. https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

V rámci projektu Zdravé město a MA 21 uplatňujeme různé metody zapojování veřejnosti - veřejná diskuzní fóra, kulaté stoly, veřejná projednávání, fóra mladých, využíváme ankety i přímá oslovení občanů.
http://zdravemesto.litomerice.cz/forum-desatero-problem.html
http://zdravemesto.litomerice.cz/desatero-problem-mlade.html
http://zdravemesto.litomerice.cz/kulate-stoly.html

Nově realizované: Školní fórum (příklad dobré praxe) (2015) probíhá přímo na škole a na akci jsou studenty diskutovány především problémy a nápady na zlepšení ve škole. Kromě nápadů na vylepšení ve škole město zajímá i návrh na další rozvoj města. I mladá generace, když se zajímá o veřejné dění a možnosti zapojení do rozhodování, může mnoho změnit.

MěÚ naslouchá svým mladým občanům: Mladí zastupitelé (ZaMLit) oslovili Město Litoměřice s projektem Mládež pro udržitelný život od organizace Škola pro udržitelný život. Cílem projektu bylo vytipovat si určité místo ve městě a okolí, které se mladým lidem nelíbí, bojí se tam, či ho jednoduše chtěli zlepšit. Společně vybrali místo, které v oblasti bezpečí má určité nedostatky, a to uličku mezi panelovými domy v ulici Kosmonautů. V místě díky nápadu ZaMLit přibylo osvětlení a skákací panák pro děti. Vše ve spolupráci s odbory MěÚ a ZaMLit. https://www.litomerice.cz/aktuality/7272-litomericka-mladez-mysli-na-bezpecnost

Komunikace participativních procesů – participativní rozpočet, občané navrhují své nápady a podněty a konzultují s vedením města a MěÚ.

MěÚ zavedl pravidelná setkání s podnikateli. Jedná se o tzv. snídaně s tajemníkem, kterého se účastní tajemník úřadu. Vedoucí odborů a podnikatelé. Setkání jsou plánována jednou za měsíc a pozvánka je distribuována prostřednictvím Mobilního rozhlasu.
https://www.youtube.com/watch?v=Vhw1KPGXIhw

V rámci Komunitního plánování odboru sociálních věcí a zdravotnictví probíhá komunikace prostřednictvím manažerské skupiny a pracovních skupin. Jedná se o aktivní zapojení partnerů a odborníků a vzájemné sdílení informací.

Územní plán se s veřejností projednává vždy.

V rámci analýzy Indexu Participace (2015–2016) společností Institute for democracy 21 jsme byly zařazeni na 7. místo (ze 42 zkoumaných municipalit), kde jsme získaly 64 bodů.

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/INDEX_PARTICIPACE_2015-2016.pdf

 

 • 1.3.C Partnerství a synergie ?
  ANO
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO
 • 1.3.A Veřejná projednávání ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice se jako člen NSZM rozhodlo založit svůj rozvoj na principech dlouhodobé udržitelnosti a komunikaci s veřejností a jejím aktivním zapojením do činností města. Postupně od roku 2002 se začaly využívat všechny možnosti a nástroje komunikace s veřejností a tyto aktivity se staly nedílnou součástí práce města a městského úřadu. Do budoucna je pro město důležité tento trend zachovat a nadále prohlubovat občanskou participaci a rozvoj místní komunity.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Oblast řešena velmi uspokojivě, v obdobném rozsahu i kvalitě dlouhodobě. Pro lepší hodnocení trendu však nebyly doloženy výrazné změny oproti předchozímu období.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Jihlava je členem Národní sítě Zdravých měst od roku 2008 a uplatňuje různé metody zapojování veřejnosti – veřejná diskusní fóra, kulaté stoly, veřejná projednávání, fóra mladých, ankety.

Přijalo principy otevřenosti úřadu a komunikace s veřejností.

Akce jsou pořádány za účasti zástupce vedení města.

 • 1.3.A Veřejná projednávání ?
  ANO
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO
 • 1.3.C Partnerství a synergie ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

- Jsou pro efektivnější komunikaci partneři / zainteresované strany města nějak segmentovány, a pokud ano, jaké komunikační kanály pro jednotlivé segmenty využíváte?

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice přijalo principy otevřenosti úřadu a komunikace s veřejností, které se svou činností snaží naplňovat. Každoročně pořádá řadu veřejných projednání, kulatých stolů, diskusních fór, setkání s veřejností. Zapojuje se do osvětových kampaní a podporuje rozvoj občanské společnosti od žákovského věku svých obyvatel.

Za účelem přípravy akcí pro veřejnost jsou pracovníci úřadu vzdělávání v oblasti zapojování veřejnosti, komunikačních, mediačních a prezentačních dovednostech.

Město si vytvořilo řadu informačních kanálů, kterými informace občanům předává, využívá moderních trendů v oblasti komunikace.

Pro zajištění plošné informovanosti využívá město hromadné sdělovací prostředky - místní rozhlas, vysílání kabelové televize, městské noviny (týdeník), webové stránky, FB profily, vývěsní plochy. 

V případě tématických projednání, kulatých stolů, setkání s veřejností jsou využívány rovněž prostředky cíleného oslovování potenciálních účastníků jednání - formou dopisů vložených do poštovních schránek, vyvěšení pozvánek ve vchodech bytových domů (např. při projednání problematiky týkající se pouze určité části města), formou letáčků a pozvánek předávaných prostřednictvím subjektů, kde se cílová skupina setkává (kluby seniorů, školská zařízení, volnočasová zařízení). 

Poměrně přesná segmentace zainteresovaných stran je určena v procesu komunitního plánování sociálních služeb. Zde jsou vytvořeny čtyři pracovní skupiny Senioři, Osoby se zdravotním postižením, znevýhodněním a jiným omezením, Osoby v tíživé životní situaci a Poskytovatelé. Pracovní skupiny mají své stálé členy, nicméně jejich jednání jsou veřejně přístupná a jsou na ně zváni i další zájemci o problematiku. 

 • 1.3.A Veřejná projednávání ?
  Ano, viz komentář v popisu otázky 1.3.2
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  Ano, viz komentář v popisu otázek 1.3.3 - 7
 • 1.3.C Partnerství a synergie ?
  Ano, viz komentář v popisu otázky 1.3.8
Sebehodnocení +1

 Město i úřad otevřeně informuje o svých aktivitách. Informovanost probíhá různými způsoby, v rámci sociologických průzkumů město sleduje a vyhodnocuje jaké informační zdroje obyvatelé využívají nejčastěji.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.3.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ (viz obrázek) z hlediska správné komunikace?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město Chrudim je členem NSZM ČR od roku 2001 a přijalo tak principy otevřenosti úřadu a komunikace s veřejností. Každoročně pořádáme řadu osvětových kampaní a akcí, tematických kulatých stolů či veřejných projednání. Zavádíme principy udržitelného rozvoje, strategického řízení a plánování do činnosti úřadu.  Většina akcí je pořádána za účasti zástupce vedení města, je patřičným způsobem medializována. Zapojování  veřejností je zakotveno i v organizačním řádu MěÚ Chrudim. V rámci projektu Zdravé město a MA 21 uplatňujeme různé metody zapojování veřejnosti  – plánovací setkání, kulaté stoly, veřejná projednávání, fóra mladých, využíváme ankety i přímá oslovení občanů.

Dalším nástrojem pro komunikace je vytváření pocitové mapy města Chrudim, kde mohou lidé různě barevnými špendlíky znázornit své pocity. Pocitová mapa je nástroj, který nabízí možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí. Jedná se o prostředek participativního plánování veřejných prostor. Mapa nám pak ukáže místa, které budou kopírovat pocity lidí a které lokality vnímají jako příjemné či zanedbané. Výsledky budou ve spolupráci s Univerzitou Palackého Olomouc přeneseny do digitální podoby a nyní budou se moci zapojit i občané města prostřednictvím online verze umístěné na webových stránkách města http://bit.ly/pocitovamapaCR . Tato aktivita proběhla již v roce 2016.

Územní plán se ze zákona projednává s veřejností vždy.

Do budoucna bychom se chtěli více zaměřit na projednávání velkých projektů s veřejností.

Organizace vydává a veřejně publikuje veškeré dokumenty a informace, jak jí ukládá zákon (rozpočty, průběžné hospodaření, závěrečné účty, zpráva o přezkoumání hospodaření, informace z hospodaření příspěvkových organizací – viz úřední deska, Chrudimský zpravodaj a www stránky).

Zápisy z jednání zastupitelstva a rady města a komisí, vyhodnocení poskytování informací dle zákona o informacích, rozdělení grantů a mnoho dalších informací je vyvěšeno na www stránkách internetu.

Poskytujeme informace tisku a dalším médiím, vedení města koná pravidelně tiskové konference. Jednání zastupitelstva jsou veřejně přístupná a je z nich pořizován zvukový záznam, který je k dispozici na webových stránkách. Funguje oddělení vnějších vztahů a tisková mluvčí, která je zodpovědná i za kvalifikované a včasné zodpovídání dotazů občanů v rubrice „Dotazy a odpovědi“. Dle našeho názoru je úřad velmi otevřený vůči veřejnosti, dochází ke zkvalitňování výstupů (viz zavedená rubrika Dotazy a odpovědi, která byla testována veřejnými médii a hodnocena z hlediska rychlosti a kvality odpovědí velmi dobře, příprava vedoucích zaměstnanců na komunikaci s médii). Počet zveřejňovaných informací na webových stránkách se neustále zvyšuje, zapojovány jsou i partnerské organizace.

Vyvěšování investičních záměrů města na webových stránkách – transparentní přístup k dodržování zákona o veřejných zakázkách, nově zřízen portál veřejných zakázek dle zákona – profil zadavatele. Pravidelně probíhají tiskové konference vedení města. Jedenkrát měsíčně probíhá schůzka zastupitelů města s veřejností. Na webu města jsou doplňovány aktuální informace a odkazy reagující na situaci ve městě např. v dopravě. Množství poskytovaných informací na základě žádosti veřejnosti i partnerů má stále rostoucí tendenci (lze doložit např. realizovanou elektronickou komunikací v této oblasti). Funguje webová televize „Chrudim TV“. Od roku 2012 je pravidelně zpracována a publikována Výroční zpráva o činnosti města a MěÚ. Město obdrželo ocenění MV ČR „Přívětivý úřad 2016“ za 1. místo v Pardubickém kraji a toto1. místo obhájilo i v r. 2017, v roce 2018 se umístilo na třetím místě.

Mezi společné aktivity lze zahrnout jednotlivá projednávání a diskuze nad záměry na různých úrovních, např. s veřejností, v projektových týmech, v komisích i na poradách, výstupy jsou shromážděny, porovnány a hodnoceny a slouží jako podklady pro další postup při realizaci.

Společnými aktivitami dále jsou zapojení do MA 21, do Národní sítě Zdravých měst, BI 2005, CAF, systému EMAS, Mikroregionu Chrudimsko, Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, spolek královských věnných měst, Sdružení historických měst
a sídel, partnerství obcí správního obvodu při realizaci projektu EGON-technologické centrum. Nově přistoupení do Paktu starostů a primátorů. Výsledky z těchto aktivit jsou průběžně hodnoceny a promítají se do činnosti organizace. Cílem partnerství je realizace společných projektů, z nichž některé již proběhly a další se připravují. Probíhá nové partnerství MAS, MAP, nová zahraniční partnerství, realizace EPC, vstup do Sdružení energetických manažerů měst a obcí. V minulém roce byla uzavřena smlouva o vzájemné spolupráci mezi městy Chrudim a Znojmo

Pracovníci úřadu se pravidelně setkávají se zástupci občanů na jednáních výborů a komisí. Dále při projednávání Plánu zdraví a kvality života, při komunitním plánování. Pořádají se kulturně- společenské akce (měšťanský bál, městské slavnosti) a preventivní osvětové akce podporující zdraví a udržitelný rozvoj (Dny zdraví, Den Země, Evropský den bez aut).

Probíhá pravidelné neformální setkání zastupitelů města s občany vždy první středu v měsíci. Úřad má propracovaný systém grantů, který napomáhá budování partnerství hlavně s neziskovými organizacemi. Spolupráce je realizována i se zástupci podnikatelské sféry (Krajská hospodářská komora, Regionální rozvojová agentura). Běžná je spolupráce se zainteresovanými veřejnými orgány.

K významnému posunu došlo v komunitním plánování sociálních služeb – cílem je mapování stavu sociálních služeb na místní úrovni a zároveň potřeb, které nejsou naplněny s cílem vytvořit konsenzus. Město je zapojeno do projektu „Efektivní řízení sítě služeb pro ohrožené děti v ORP“.

V roce 2013 byla založena Místní akční skupina Chrudimsko, jejímž cílem je podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím svých programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty – rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim. Realizace projektu MAP I a MAP II.

Organizace má identifikovány své strategické partnery dle jednotlivých oblastí a vzájemných vztahů. Aktuálními strategickými partnery jsou zejména – Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Centrum pro regionální rozvoj (hlavní partner při realizaci projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU), Pardubický kraj, Svaz měst a obcí, Národní síť zdravých měst a místní Agenda 21, Benchmarkingová iniciativa. Na mezinárodní úrovni partnerská města. Na místní úrovni obce správního obvodu, Mikroregion Chrudimsko, fa Arriva Východní Čechy, a.s. (dopravní obslužnost), bankovní a finanční instituce, Okresní hospodářská komora, běžní obchodní partneři (dodavatelé).

Okruh potencionálních partnerů se průběžně rozšiřuje o nové subjekty spolupracující na společných projektech (obchodní partneři, týmoví a projektoví partneři – např. u projektů Rozvoj rekreačních lesů, Rozvoj a podpora cestovního ruchu, hosting webových stránek, metropolitní síť, Dům na půl cesty, Muzeum barokních soch, standardizace orgánů OSPOD, projekt strategie řízení udržitelného rozvoje včetně energetických úspor, nově projekty v sociální oblasti – Efektivní řízení sítě služeb pro ohrožené děti v ORP, Podpora sociální práce v obci Chrudim a ve správním obvodu obce s rozšířenou působnost, Pakt starostů a primátorů, Dotace z programu výzkum, vývoj, vzdělávání na MAP II aj. V r. 2017 byla také uzavřena nová partnerská smlouva v rámci ČR (Znojmo). Město Chrudim se také zapojuje do realizace projektů MAS Chrudimsko, kde bude fungovat jako finanční garant pro rok 2017 a 2018 pro rozdělování dotací a zajištění finanční spoluúčasti. Vzhledem k fungování komunitního způsobu práce a plánování rozvoje města a konzultace strategických a rozvojových činností s veřejností jsou významným strategickým partnerem občané města. Město nově sjednotilo účetní SW příspěvkových organizací a zajistilo smluvně jeho provozování na cloudu.

Partnerské smlouvy a dohody existují, průběžně se uzavírají nové, případně aktualizují stávající. Jedná se např. smlouvy o poskytování dotačních titulů (zde je nárůst oproti r. 2008 téměř trojnásobný), celkové pojištění veškerého majetku včetně řízených organizací, auditorské a daňové poradenství, Národní síť zdravých měst a Místní agenda 21, architekt města, zahraniční partnerská města i strategičtí obchodní partneři – banky, energetika, pošta, Telefónica 02, T-mobile, ČEZ. Lze doložit dohodami a obchodními smlouvami.

Funguje řada partnerských dohod v oblasti výkonu veřejné správy – od aktivit v oblasti získávání dotací, cestovního ruchu po činnosti městské policie v sousedních obcích, a dalších veřejnoprávních smluv. V r. 2017 byla v této oblasti rozšířena spolupráce s městem Skuteč při zajišťování agendy vydávání OP a pasů na místě (projekt se realizuje ve spolupráci s MV ČR). Udržuje se míra spolupráce v oblasti  aktivit Zdravého města a v komunitním plánování sociálních služeb. Pokračuje spolupráce s Ekocentrem Paleta, dalšími neziskovými organizacemi a občany a veřejností  - nově např. na projektu „Místní agendou 21
a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel Chrudimi“ (projekt je podpořen v rámci Fondu environmentální odbornosti Programu Švýcarsko-české spolupráce) a na projektu Pakt starostů a primátorů (projekt je podpořen Státním fondem životního prostředí ČR). Cílem obou projektů je další rozvoj trvale udržitelného města pro kvalitní život občanů umožňující jejich aktivní podíl při rozhodování
o celkovém rozvoji města, zaměřen je především na osvětu a kroky v oblasti úspor energií.

S partnery Zdravého města a MA 21 jsou sepisovány dohody, jejichž předmětem je vzájemná spolupráce při rozvoji Projektu Zdravé město Chrudim a MA 21, s důrazem na aktivní uplatňování a propagaci udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života na místní a regionální úrovni.

Vzájemné partnerství je uzavřeno v rámci realizace MAP II ( MAP ORP Chrudim). Uzavřena také dohoda o partnerství s Okresní hospodářskou komorou. Nové partnerské smlouvy se uzavírají v souvislosti s realizací společných projektů popsaných v bodě 1 tohoto kriteria (jde o řadu obcí, církevní instituce, sociální instituce a neziskové subjekty, ale např. také České dráhy, Ředitelství silnic a dálnic ČR (spolupráce při realizaci obchvatu) či obchodní partnery, kteří se podílejí na sponzorství kulturních celoročních projektů města pro občany. V r. 2017 byla uzavřena nová partnerská smlouva s městem Znojmem. Ukončena byla partnerská smlouva s holandským Ede, naším novým zahraničním partnerem je od r. 2016 Motovun.

 • 1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu ?
  https://dobrapraxe.cz/?uzemi=14660e7f4609679d023f59d87c9ed5fc
 • 1.3.D Webová stránka města/obce s informacemi o MA21 a UR ?
  http://chrudim.eu/aktuality/ds-1220/p1=1944
 • 1.3.C Partnerství a synergie ?
  ano cca 62 dohod o spolupráci na projektu ZM a MA 21
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ano
 • 1.3.A Veřejná projednávání ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Při všech důležitých rozhodováních využíváme různé způsoby zapojování veřejnosti – veřejná projednání, kulaté stoly, plánovací setkání apod..

Komunikujeme s různými cílovými skupinami.

S partnery máme podepsané dohody o spolupráci.

Pracovníci MěÚ jsou pravidelně proškolovány v metodách zapojování veřejnosti.

Využíváme i nových trendů zapojování veřejnosti - pocitové mapy, participativní rozpočet ve zjednodušené formě.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Vyšší hodnocení trendu v porovnání s hodnocením města.


Oblast řešena velmi uspokojivě, v obdobném rozsahu i kvalitě dlouhodobě. Pro lepší hodnocení výsledku však nebyly doloženy výrazné změny oproti předchozímu období.

1.3.2 Provádí úřad a organizace města veřejná projednávání (či obdobné formy) při všech důležitých rozhodováních?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Součástí zavádění metody kvality ve veřejné správě -  MA 21 na městském úřadě je projednávání jakýchkoliv záměrů města s veřejností (včetně investičních záměrů). Metody komunitního plánování se využívají při plánovaných rekonstrukcích dětských hřišť, ulic, odpočinkových míst, regenerací parků, projednání Desatera problémů.  Toto je zakotveno v organizačním řádu s povinností pro všechny odbory - zapojují veřejnost do rozvoje města v souladu s principy MA 21, coby metody modernizace veřejné správy. Vyjma projektů, kde je časová nouze, jsou projednávány všechny významnější akce s veřejností.

Protože se snažíme stále zdokonalovat komunikaci úřadu s veřejností, je třeba vybrané pracovníky, kteří diskutují s veřejností, vzdělávat v oblasti zapojování veřejnosti. Proto byl připraven speciální vzdělávací program zaměřený na MA 21 a téma UR. https://www.dobrapraxe.cz/cz/tema/chrudim-systematicke-vzdelavani-zamestancu-mestskeho-uradu-v-chrudimi-v-metodach-zapojovani-verejnosti. Vzdělávání je opakováno v pravidelných cyklech, hodnoceno účastníky a na základě tohoto hodnocení je vždy sestaven obsah školení následujícího.

V rámci zapojování veřejnosti připravujeme setkání pro různé cílové skupiny – sociální, mladí, senioři apod.

Pro komunikaci využíváme www.chrudim.tv. Komunikujeme i s osadními výbory místních částí.

Veškeré informace týkající se spolupráce s veřejností jsou zveřejňovány na webových stránkách města www.chrudim.eu , http://www.chrudim.eu/aktuality/ds-1220/p1=1944a FB https://www.facebook.com/Zdrave-MESTO-Chrudim-588630844523438/?notif_t=page_user_activity

Zapojení občanů na věcech veřejných probíhá jednak formou jejich účasti v kontrolních a poradních orgánech města (komise, výbory) i možností vystoupit na jednáních ZM. Probíhají pravidelná setkání se starosty obcí správního obvodu, Mikroregionu Chrudimsko, MAS Chrudimsko a s ostatními orgány, organizacemi a podnikateli na území města v souvislosti s řešením koncepčních otázek budoucího rozvoje města.

Veřejnost se dlouhodobě aktivně zapojuje do projednávání Desatera problémů města Chrudim, probíhají veřejná projednání a setkání s občany (zejména v rámci řešení lokálních problémů) a ankety. Opakovaně jsou prováděna dotazníková šetření. Schránka důvěry Městské policie slouží k analýze, jak občané vnímají svůj pocit bezpečí ve městě. Úspěšně funguje rubrika „Dotazy a odpovědi“ na webových stránkách města. Pravidelně se projednává Desatero problémů města Chrudimě (již po dobu 15 let formou 10P) a Desatero problémů města Chrudimě očima mladé generace (již po dobu 9 let).Probíhají pravidelná neformální setkání zastupitelů s občany. Spuštěna webová aplikace „Všímálek“ sloužící občanům města k nahlášení problému v rámci města.

Využíváme i moderních metod komunikace a zapojení veřejnosti do rozvoje města prostřednictvím pocitových mapa a prozatím zjednodušené verze participativního rozpočtu.

 • 1.3.F Schválení finanční podpory aktivit k UR/MA21 vyplývajících z komunitního plánování ?
  ano
 • 1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu ?
  https://dobrapraxe.cz/?uzemi=14660e7f4609679d023f59d87c9ed5fc
 • 1.3.A Veřejná projednávání ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Při všech důležitých rozhodováních využíváme různé způsoby zapojování veřejnosti – veřejná projednání, kulaté stoly, plánovací setkání apod..

Komunikujeme s různými cílovými skupinami.

Využíváme i moderních metod komunikace a zapojení veřejnosti do rozvoje města prostřednictvím pocitových mapa a prozatím zjednodušené verze participativního rozpočtu.

V databázi zveřejňujeme příklady dobré praxe, využíváme i osobních návštěv v rámci NSZM.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

1.3.2 Provádí úřad a organizace města veřejná projednávání (či obdobné formy) při všech důležitých rozhodováních?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice realizuje od roku 2002 mezinárodní program Zdravá město a MA21, jejichž podstatou je zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. Postupně se rozvíjela veřejná projednávání, jejichž návštěvnost má stále vzrůstající návštěvnost, na ně navázala fóra mladých, tematické kulaté stoly apod. Od roku 2016 pilotně a unikátně v Litoměřicích školní fóra. Od roku 2013 jsou tyto procesy pevně ukotveny do rozpočtového procesu prostřednictvím tvorby akčních plánů a vyhodnocování dopadů projektů. Nedílnou součástí je projednání všech klíčových investic s veřejností již od počátku jejich přípravy. Od roku 2016 je ukotveno i participativní projektování. Nadále je třeba tento postup udržet a rozvíjet.

Město Litoměřice od roku 2012 zavedlo systém veřejných projednání investic; každá investice (jedná se o významné investice) musí být před svým zařazením do rozpočtu/Akčního plánu, projednána veřejností.

a) projednání GTE projektu v r. 2010;

b) projednání revitalizace Jiráskových sadů v r. 2012;

c) projednání investic bude v 2014 - pivovar, GTE;

d) podnikatelské fórum 2015;

e) projednání - budoucnost litoměřického gymnázia 2015;

f) projednání revitalizace Městské tržnice 2015;

g) projednání – co děti, mají si v Litoměřicích kde hrát? 2016;

h) projednání rozvoj GTE v Litoměřicích 2016;

ch) projednání regenerace panelového sídliště Pokratice III. Etapa 2016;

i)podnikatelské fórum2016;

j) projednání regenerace panelového sídliště Pokratice IV. Etapa 2017

5) kulatý stůl k dopravě 21. 11. 2017

viz zprávy z projednání investic na http://zdravemesto.litomerice.cz/kulate-stoly.html

Kulaté stoly k vybraným tématům
dopravy (2013), energetika (2013), stravování (2014), cyklistika (2013), nezaměstnanost mladých (2013), areál Mostné hory (2013) http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=84&Itemid=121

Veřejná projednání a ankety
FZM, TOP 10 problémů, ověřovací ankety, tematické ankety – dětská hřiště
http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=82&Itemid=119
Územní plán se ze zákona projednává s veřejností vždy.
https://www.litomerice.cz/uzemni-plany/846-uzemni-plan-litomerice

 • 1.3.A Veřejná projednávání ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Litoměřice realizuje od roku 2002 mezinárodní program Zdravá město a MA21, jejichž podstatou je zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. Postupně se rozvíjela veřejná projednávání, jejichž návštěvnost má stále vzrůstající trend, na ně navázala fóra mladých, tematické kulaté stoly apod. Od roku 2016 probíhají v Litoměřicích mladá a školní fóra. Od roku 2013 jsou tyto procesy pevně ukotveny do rozpočtového procesu prostřednictvím tvorby akčních plánů a vyhodnocování dopadů projektů. Nedílnou součástí je projednání všech klíčových investic s veřejností již od počátku jejich přípravy.
Od roku 2016 je ukotveno i participativní projektování. Nadále je třeba tento postup udržet a rozvíjet.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Částečně ano.

Veřejné projednávání Integrovaného plánu rozvoje města se uskutečnilo 18.3.2008.

V případě Strategického plánu statutárního města Jihlavy do roku 2020 proběhlo veřejné projednání dne 17. prosince 2013, v případě IPRÚ proběhlo veřejné projednání dne 17. září 2015. Obě veřejná projednání se konala v rámci hodnocení vlivů koncepcí na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

V případě přípravy projektů, které mají dopad na větší skupinu obyvatel, např. revitalizace sídlišť, výstavba kanalizace v Sasově apod., proběhla veřejná projednání.

25.2.2015 se uskutečnlo veřejné projednávání územního plánu.

25.5.2016 a 17.10.2016 veřejná beseda k tématu Revitalizace území Koželužského potoka.

V červnu 2016 proběhlo velké dotazníkové šetření jako součást tvorby Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch města Jihlavy.

V lednu 2017 se uskutečnilo 5 veřejných plánovacích setkání k územním studiím lokalit  - Špitálské předměstí, Handlovy dvory, Havlíčkova ulice, Sídliště I a Na Bělidle.

Veřejnost bude zapojena do projektu revitalizace Masarykova náměstí.

Veřejnost je na projednávání zvána prostřednictvím webových stránek města, tiskových zpráv a prostřednitvím Novin jihlavské radnice.

 

Obchodní společnosti sami veřejná projednávání neorganizují, ale účastní se jich.

Komunikace s částmi statutárního města Jihlavy

Antonínův Důl a Červený Kříž, Helenín, Henčov, Heroltice, Hosov, Hruškové Dvory, Kosov, Pávov, Pístov, Popice, Sasov, Staré Hory, Vysoká, Zborná

Za účelem informovanosti osadních výborů, respektive občanů bydlících v částech města jsou organizovány schůze, setkání nebo místní šetření, a to za účasti příslušného náměstka primátora a vedoucího oddělení péče o části města a zástupců zainteresovaných odborů Magistrátu města Jihlavy.

Např.

-setkání s občany Starých Hor - budování hřiště ve Starých Horách - Červených Domkách,

-schůze s občany Pístova, Popic a Vysoké - oprava komunikace,

-setkání s občany Sasova a Zborné - budování kanalizace.

Kromě toho se každoročně v prosinci pořádá setkání vedení statutárního města Jihlavy se členy osadních výborů, kde se bilancuje vzájemná spolupráce za uplynulý rok.

 

Plánování s veřejností

http://www.jihlava.cz/planovani-s-verejnosti/ms-104045/p1=104045

Komunitní kampaně

http://www.jihlava.cz/komunitni-kampane/ms-104037/p1=104037

 

Nová příloha: Veřejná setkání

 • 1.3.A Veřejná projednávání ?
  ANO
Sebehodnocení +1

Z uvedeného vyplývá, že občané jsou stále více zapojováni do přípravy realizace projektů.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

- Na webu města nejsou zveřejněny výsledky aktuálních dotazníkových šetření (2016, 2017) a konkrétních plánovacích setkání k revitalizacím částí města (sídliště, kanalizace v Sasové, územní studie lokalit apod.) a navazujících přijatých opatření. Plánovacích setkání s veřejností město pořádá hodně a je škoda, že s jejich výsledky není seznámena široká veřejnost tímto médiem.

(Nepovinně - doložte konkrétní příklady výstupů z veřejných projednávání a návazně příklady přijatých opatření.)

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Veřejná projednání, kulaté stoly, setkání s občany, Fórum Zdravého města jsou důležitou součástí komunikace s veřejností a zapojení obyvatel do rozhodovacích procesů. Město organizuje veřejná projednání významných investičních projektů, např.:

Leden 2017 – projednání studie využití areálu bývalého házenkářského hřiště http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=vzhled-a-vyuziti-byvaleho-hazenkarskeho-hriste-muzete-ovlivnit-take-vy&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1566

Prosinec 2016 – problematika pobytových služeb pro seniory http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=verejne-jednani-bude-venovano-seniorum&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1555

Říjen 2016 – jednání k tvorbě III. komunitního plánu sociálních služeb http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=do-planovani-socialnich-sluzeb-se-muze-zapojit-verejnost&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1539

Říjen 2016 – projednání projektu parkoviště na sídlišti Sever http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=hlavnim-bodem-verejneho-projednani-bude-nove-parkoviste&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1538

Září 2016 – projednání návrhu cyklogenerelu http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=verejne-projednani-predstavi-obcanum-novy-cyklogenerel&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1522

Březen 2016 – zahájení procesu přípravy III. komunitního plánu sociálních služeb http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=verejne-projednani-bude-venovano-socialnim-sluzbam-ve-meste&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1462

Únor 2016 – rekonstrukce ulice Štramberská II. etapa

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=mesto-chysta-rekonstrukci-ulice-stramberske&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1446  http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=o-rekonstrukci-ulice-stramberske-diskutovalo-pet-desitek-lidi&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1450

Únor 2016 – revitalizace centra města http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=revitalizaci-centra-mesta-priblizi-vystava-i-verejne-projednani&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1444

K vybraným tématům jsou organizované tématické kulaté stoly.

Listopad 2016 – klimatické změny ohrožující Kopřivnici http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=druhy-kulaty-stul-priblizi-hrozby-zmeny-klimatu&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1543

Duben 2016 – služby pro zdravotně postižené http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=sluzby-pro-zdravotne-postizene-se-budou-resit-u-kulateho-stolu&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1476

Každoročně město připravuje komunitní plánovací akci – Fórum Zdravého města, podněty vzešlé z tohoto fóra jsou ověřovány celoměstskou anketou nebo sociologickým průzkumem a následně jsou zapracovány do Plánu zdraví a kvality života. Tradičně je organizováno Fórum mladých, kterého se účastní jak členové Dětského zastupitelstva tak žáči všech základních škol a studenti střední školy. Kopřivnice je iniciatorem a realizátorem mezinárodního projektu mládeže „O našem městě chceme rozhodovat s Vámi“

Obyvatelé města se rovněž účastnili tvorby a aktualizace Strategického plánu rozvoje města pro období 2007 – 2022. Jak v roce 2007, tak v roce 2014 při aktualizaci se aktivně zapojovali do diskuse v rámci jednání pracovních skupin, které řešily jednotlivé prioritní oblasti.

Město získává názor obyvatel na různé oblasti života prostřednictvím pravidelného sociologického průzkumu, který je realizován každé dva roky a jeho součástí je i sledování indikátoru ECI1 – Spokojenost obyvatel s místním společenstvím.

 • 1.3.A Veřejná projednávání ?
  Ano, viz komentář v popisu otázky 1.3.2
Sebehodnocení +1

 Veřejná projednání, kulaté stoly, setkání s obyvateli patří ke standardní činnosti úřadu.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.3.3 Zveřejňuje město a jeho organizace pravidelně výroční zprávu (nebo obdobnou zprávu)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město Chrudim má zpracovanou výroční zprávu od roku 2012. Od roku 2013 je součástí i příloha č.1, která zachycuje aktivity související úzce s Projektem Zdravé město a MA 21. Zprávy schvaluje RM a  jsou zveřejněny na webu města http://www.chrudim.eu/vyrocni%2Dzpravy%2Dmestskeho%2Duradu%2Dchrudim/d-8245/p1=1944

Výroční zpráva Městského úřadu Chrudim poskytuje občanům města možnost najít i takové informace, které na webových stránkách města, ani v Chrudimském zpravodaji nejsou běžně k dispozici.

Výroční zprávy našich příspěvkových organizací a obchodních společností města:

•Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim -  http://www.socialni-sluzby.cz/vyrocni-zprava.php

•Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o.

•Sportoviště města Chrudim - http://www.sportovistechrudim.cz/cz/sportovni-arealy/ucetni-uzaverka/

•Městské lesy Chrudim - http://lesychrudim.cz/o-spolecnosti/ucetni-uzaverky/

•Základní školy

Mateřské a základní školy předkládají své výroční zprávy na Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, kde jsou k dispozici.

Město vydává a veřejně publikuje veškeré dokumenty a informace, jak jí ukládá zákon (rozpočty, průběžné hospodaření, závěrečné účty, zpráva o přezkoumání hospodaření, informace z hospodaření příspěvkových organizací – viz úřední deska, Chrudimský zpravodaj a www stránky).

Zápisy z jednání zastupitelstva a rady města a komisí, vyhodnocení poskytování informací dle zákona o informacích, rozdělení grantů a mnoho dalších informací je vyvěšeno na www stránkách internetu.

Poskytujeme informace tisku a dalším médiím, vedení města koná pravidelně tiskové konference. Jednání zastupitelstva jsou veřejně přístupná a je z nich pořizován zvukový záznam, který je k dispozici na webových stránkách. Funguje oddělení vnějších vztahů a tisková mluvčí, která je zodpovědná i za kvalifikované a včasné zodpovídání dotazů občanů v rubrice „Dotazy a odpovědi“.

Dle našeho názoru je úřad velmi otevřený vůči veřejnosti, dochází ke zkvalitňování výstupů (viz zavedená rubrika Dotazy a odpovědi, která byla testována veřejnými médii a hodnocena z hlediska rychlosti
a kvality odpovědí velmi dobře, příprava vedoucích zaměstnanců na komunikaci s médii).

Počet zveřejňovaných informací na webových stránkách se neustále zvyšuje, zapojovány jsou
i partnerské organizace.

Vyvěšování investičních záměrů města na webových stránkách – transparentní přístup k dodržování zákona o veřejných zakázkách, zřízen portál veřejných zakázek dle zákona – profil zadavatele.

Pravidelně probíhají tiskové konference vedení města. Jedenkrát měsíčně probíhá schůzka zastupitelů města s veřejností.

Na webu města jsou doplňovány aktuální informace a odkazy reagující na situaci ve městě např. v dopravě. Množství poskytovaných informací na základě žádosti veřejnosti i partnerů má stále rostoucí tendenci (lze doložit např. realizovanou elektronickou komunikací v této oblasti). Funguje webová televize „Chrudim TV“.

V rámci metody MA 21 schvalujeme a vyhodnocujeme Akční plán procesu zlepšování MA 21 http://www.chrudim.eu/o-projektu/ds-1160/p1=1962

Město obdrželo ocenění MV ČR „Přívětivý úřad 2016“ za 1. místo v Pardubickém kraji a toto 1. místo obhájilo i v r. 2017, v roce 2018 se umístilo na třetím místě.

 • 1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu ?
  https://dobrapraxe.cz/?uzemi=14660e7f4609679d023f59d87c9ed5fc
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Chrudim má zpracovanou výroční zprávu od roku 2012. Od roku 2013 je součástí i příloha č.1, která zachycuje aktivity související úzce s Projektem Zdravé město a MA 21. Zprávy schvaluje RM a  jsou zveřejněny na webu města.

V rámci metody MA 21 schvalujeme a vyhodnocujeme Akční plán procesu zlepšování MA 21.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Vyšší hodnocení v porovnání s hodnocením města.


Organizace zpracovává vzornou výroční zprávu včetně integrované zprávy Zdravého města a MA21. Doporučuji do výroční zprávy města pro další období zapracovávat zásadní (zveřejnitelné) výstupy/výsledky z realizace benchmarkingu, CAF, EMAS a dalších systémových aktivit.  Doporučuji i zvážit založení samostatné kapitoly/oddílu k udržitelnému rozvoji, zahrnující činnosti a výsledky, spojené s naplňováním UR.

1.3.3 Zveřejňuje město a jeho organizace pravidelně výroční zprávu (nebo obdobnou zprávu)?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Výroční zpráva města a Zdravého města

Ve sledovaném období byly vydávány výroční zprávy vybraných příspěvkových organizací města a Nemocnice Litoměřice a.s. (některé ze zákona), postupně se již etablovaly i výroční zprávy Zdravého města, i výroční zprávy organizací ve kterých má město majetkový podíl či je spoluzakladatelem. Od roku 2017 Město Litoměřice vydává ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi vlastní interaktivní výroční zprávu města.

Výroční zpráva Zdravého města Ličoměřice
Každoročně je zpracovávána výroční zpráva činnosti Zdravého města Litoměřice.
Město Litoměřice – vydalo ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města svou první interaktivní výroční právu v roce 2017 za rok 2016. V rámci společenské odpovědnosti nebyla výroční zpráva koncipována jako tištěná, ale interaktivní na webu města.
https://zdravemesto.litomerice.cz/dokumenty-zdraveho-mesta

Výroční zpráva města
Od roku 2017 Město Litoměřice vydává ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi vlastní interaktivní výroční zprávu města. Její předností je grafické zpracování v interaktivní podobě. Zajímavou formou nabízí na webových stránkách města ucelený přehled výsledků práce odborů městského úřadu, městské policie a příspěvkových organizací za rok 2016. Jednotlivé události jsou doplněny fotogaleriemi i odkazy na tiskové zprávy nebo video reportáže.

Druhá interaktivní výroční zpráva byla vydána v roce 2018 za rok 2017. Výroční zprávu města zařadilo Ministerstvo vnitra mezi příklady dobré praxe v rámci soutěže Přívětivý úřad.

V rámci strategického týmu UR bylo rozhodnuto (2018) rozšířit výroční zprávu o další stranu věnovanou SPRM a Strategickým dokumentům.

https://www.litomerice.cz/vyrocnizprava

Výroční zprávy základních škol a PO

Základní školy vypracovávají výroční zprávy v souladu se školským zákonem (předložit ke schválení školské radě) a následně je VZ zveřejněna na webových stránkách.
PO (dle směrnice 4/2012) předkládají zprávu o činnosti; není povinnost zveřejňovat. V rámci vydávané výroční zprávy města je vždy jedna strana věnována jedné příspěvkové organizaci ZŠ. https://www.litomerice.cz/vyrocnizprava

viz weby ZŠ - https://www.litomerice.cz/organizacni-struktura

Městská nemocnice

Městská nemocnice Litoměřice, příspěvková organizace od r. 2017 Nemocnice Litoměřice a.s. vydává každoročně výroční zprávu. V rámci vydávané výroční zprávy města je jedna strana věnována jedné příspěvkové organizaci vč. Nemocnice Litoměřice. https://www.litomerice.cz/vyrocnizprava

http://www.nemocnice-lt.cz/index.php?idm=176,

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO

viz komentář v popisu otázek 1.3.3 - 7

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období byly vydávány výroční zprávy vybraných příspěvkových organizací města a Nemocnice Litoměřice a.s. (některé ze zákona), postupně se již etablovaly i výroční zprávy Zdravého města, i výroční zprávy organizací, ve kterých má město majetkový podíl či je spoluzakladatelem. Od roku 2017 Město Litoměřice vydává ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi vlastní interaktivní výroční zprávu města.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Nově vzorově zpracovávaná výroční zpráva. Projednáno doporučení do výroční zprávy pro další období zapracovávat zásadní výstupy/výsledky MA21, benchmarkingu a dalších systémových aktivit.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Statutární město Jihlava hodnotí hospodaření v rámci závěrečného účtu, který je v souladu se zákonem zveřejňován na webových stránkách města:

http://www.jihlava.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta/ds-53321/archiv=0&p1=103721

Součástí závěrečného účtu je také hodnocení hospodaření příspěvkových organizací.

 

Výroční zprávu sestavují obchodní společnosti a příspěvkové organizace města.

Příspěvkové organizace města:

ZOO Jihlava

http://www.zoojihlava.cz/cz/vse-o-zoo/vyrocni-zpravy

ZŠ Demlova

http://www.zsdemlovaji.cz/nase-skola/dokumenty-skoly/vyrocni-zprava-o-cinnosti-skoly/

ZŠ E. Rošického

http://www.zsrosi.cz/?q=vyrocni-zpravy

ZŠ Havlíčkova

http://www.zshavlickova.ji.cz/index.php?nid=13915&lid=cs&oid=4382292

ZŠ Jungmannova

http://jungzs.cz/dokumenty_skoly.php

ZŠ Kollárova

http://zskol.ji.cz/index.php?oid=3349118

ZŠ Křížová

http://www.zskrizova.cz/skola-dokumenty/

ZŠ O. Březiny

http://www.zsobreziny.cz/node/166

ZŠ Seifertova

http://www.zsseifertova.ji.cz/dokumenty-skoly

ZŠ speciální a Praktická škola

http://www.pomskola.cz/?view=dokumenty

Základní umělecká škola

http://www.zus-jihlava.cz/vyrocni-zpravy

ZŠ a MŠ Nad Plovánou

http://www.zsplovarna.ji.cz/

Denní a týdenní stacionář Jihlava

http://www.stacionar-jihlava.cz/o-nas/vyrocni-zpravy/

 

Příspěvkové organizace města, které nemají své výroční zprávy na webových stránkách:

ZŠ T. G. Masaryka, MŠ Mozaika, MŠ a SPC Jihlava, Dům dětí a mládeže Jihlava, Městská knihovna, Integrované centrum sociálních služeb Jihlava a Domov pro seniory Jihlava – Lesnov

 

Obchodní společnosti:

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

http://www.dpmj.cz/www/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=254&Itemid=65

Obchodní společnosti města, které nemají své výroční zprávy na webových stránkách:

Jihlavské vodovody a kanalizace a.s., SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, a.s., Správa městských lesů, s.r.o., Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o., HC Dukla Jihlava, s.r.o., Jihlavské kotelny, s.r.o., Teniscentrum Jihlava, a.s., FC Vysočina, a.s.

 

Výroční zprávy obchodních společností lze nalézt v Obchodním rejstříku.

 

Všem příspěvkovým organizacím města je radou města v souladu s vyhláškou

č. 220/2013 Sb. schvalována účetní závěrka a všem obchodním společnostem je radou města schvalována výroční zpráva.

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek

Doporučení: Město nezpracovává vlastní výroční zprávu, závěrečný účet města částečně obsahuje prvky výroční zprávy, obdobně jako roční vyhodnocení strategických plánů. Doporučuji zvážit zpracování souhrnné výroční zprávy, která by srozumitelně a pro laickou veřejnost agregovala hlavní výstupy z uvedených dokumentů. Dále doporučuji na webu města vytvořit podstránku pro organizace města, s jejich výčtem, základními informacemi včetně kontaktů, linků na jejich weby (rozcestník) a například i výročními zprávami.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Každoročně je zpracovávána Ročenka města, která je zveřejňována na webu města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=rocenka-mesta-koprivnice. Radě města je každý rok předkládána Zpráva o činnosti úřadu.

Základní školy a mateřské školy, které jsou příspěvkovými organizacemi města předkládají radě města každoročně výroční zprávu, kterou následně zveřejňují na svých webových stránkách, např. ZŠ Alšova http://www.zsalsova.cz/dokumenty 

Výroční zprávu zveřejňují rovněž další příspěvkové organizace města – Středisko sociálních služeb města Kopřivnice http://sssmk.cz/domains/sssmk.cz/old/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=69 a Správa sportovišť Kopřivnice http://spsk.koprivnice.org/.

Obchodní společnost města Slumeko, s.r.o zveřejňuje výroční zprávu a účetní závěrku schválenou radou města ve sbírce listin obchodního rejstříku, který je dostupný na webu www.justice.cz. a Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. předkládá zprávu o činnosti radě města a ve sbírce listin OR zveřejňuje v souladu se zákonem pouze schválenou účetní závěrku.

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  Ano, viz komentář v popisu otázek 1.3.3 - 7
Sebehodnocení +1

 Město i městské organizace pravidelně zpracovávají výroční zprávy či zprávy o činnosti, které jsou projednávány radou města. Dokumenty jsou veřejně přístupné.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.3.4 Existuje analýza stížností nebo podnětů od občanů, jsou přijímána opatření k jejich řešení?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město eviduje stížnosti podané na MěÚ, provádí jejich podrobnou analýzu a předkládá Radě města ke schválení včetně návrhu nápravných opatření.

Město Litoměřice má v svých procesech nastavena pravidla pro přijímání a vyřizování a evidenci stížností i petic. Evidence obsahuje informace o počtu stížností, jejich charakteru (na úřad, mimo úřad apod.), jaké % je oprávněných apod.; tato evidence je každoročně ve formě zprávy předkládána radě města; opatření jsou přijímána příslušnými odbory a informace o nich je zpravidla uvedena již v odpovědi na daný podnět/stížnost.

Zpráva pro Radu města obsahuje i případná nápravná opatření. V roce 2017 se například jednalo o návrh školení pro Městkou Policii. Toto školení v roce 2017 realizoval odbor Kancelář starosty a tajemníka.
Počet stížností nestoupá. Celkový trend je sestupný. Jedná se o celkově pozitivní vývoj.

Zpráva o vyřízených stížnostech a peticích:
https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/6824-zprava-o-vyrizenych-stiznostech-a-peticich-za-rok-2017;
https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/5101-zprava-o-vyrizenych-stiznostech-a-peticich-za-rok-2016

Detail zprávy:
https://www.litomerice.cz/images/Clanky/ksat/2018/zprava_o_stiznostech_za_rok_2017.pdf; https://www.litomerice.cz/images/Clanky/ksat/zprava_o_vyrizenych_stiznostech_2016.pdf

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO

viz komentář v popisu otázek 1.3.3 - 7

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město eviduje stížnosti podané na MěÚ, provádí jejich podrobnou analýzu a předkládá Radě města ke schválení včetně návrhu nápravných opatření.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

 

Město provádí každoroční vyhodnocování podaných a vyřízených stížností, a z nich vycházející návrh opatření (kde je to adekvátní).

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ano.

Město má zpracována Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, návrhů, připomínek a podnětů občanů.

http://www.jihlava.cz/dokumenty/ds-1042/p1=103744

Právní oddělení odboru kanceláře tajemníka vede evidenci přijatých petic, stížností, návrhů, připomínek a podnětů a zabezpečuje jejich řádné a včasné vyřizování.

Do 31.1. kalendářního roku zpracovává právní oddělení „Vyhodnocení vyřizování stížností, návrhů, připomínek a podnětů občanů“ přijatých magistrátem za předcházející kalendářní rok, jehož součástí je vyhodnocení vyřizování stížností přijatých městskou policií a předkládá Radě města Jihlavy na vědomí.

Počet vyřízených stížností, návrhů, připomínek, podnětů občanů a petic v období 2008 - 2016 je uveden v příloze č. 6.

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Podněty podané v rámci veřejných projednání vypořádávány v rámci zápisů, které jsou následně rozesílány příslušným odborům a zveřejňovány na webu města. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=zapisy-zdrave-mesto-koprivnice

Evidence a postup řešení stížnosti se provádí dle vnitřního předpisu č. 9/2012 Pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování peticí a stížností. Evidence je součástí každoroční Zprávy o činnosti MÚ, která je předkládána radě města. V příloze dokládáme evidenci za rok 2015.

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  Ano, viz komentář v popisu otázek 1.3.3 - 7
Sebehodnocení +1

 Město má zpracovaná pravidla k vyřizování stížností a podnětů veřejnosti.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.3.4 Existuje analýza stížností nebo podnětů od občanů, jsou přijímána opatření k jejich řešení?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Úřad má zpracovaná pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic, která ukládají vedoucím odborů přijmout taková opatření, aby se oprávněná stížnost již nemohla opakovat. Zároveň jim ukládá provádět kontrolu dodržování uložených opatření.

Úřad pololetně zpracovává analýzu stížností, která se předkládá k projednání v Radě města. Analýza stížností je prováděna 2x za rok a předávána RM. Počet důvodných a částečně důvodných stížností nestoupá, celkový počet stížností klesá. Jedná se tedy o pozitivní vývoj.

Počty stížností eviduje Odbor kanceláře tajemníka, jsou zpracovány analýzy, které jsou předkládány Radě města Chrudim. Od roku 2009 se počet přijatých podnětů snižuje – viz graf. V roce 2016 bylo přijato 23 stížností (někteří stěžovatelé svá podání opakovali, a to i 4x ve stejné záležitosti). V roce 2017 bylo přijato 19 stížností, z nich byla 1 důvodná, 2 částečně důvodné, 16 nedůvodných nebo důvodnost nešla posoudit. Kontroly plnění opatření při vyřizování stížností provádí průběžně vedoucí odborů.

Dodržování zákonných lhůt petic a stížností sleduje a kontroluje Odbor kanceláře tajemníka. Stížnosti, rozhodnutí, apod. se vyřizují v zákonech stanovených lhůtách či ve lhůtách stanovených vnitřními předpisy MěÚ Chrudim. Většinou jsou stížnosti zpracovány v kratším časovém intervalu, než ukládají zákony a není využívána maximální zákony stanovená lhůta. Je snaha dobu vyřízení zkracovat a ve velké míře se tak i děje. Funguje rubrika „Dotazy a odpovědi“ a „Oznámení o korupci“.

 • 1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu ?
  https://dobrapraxe.cz/?uzemi=14660e7f4609679d023f59d87c9ed5fc
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Úřad pololetně zpracovává analýzu stížností, která se předkládá k projednání v Radě města. Analýza stížností je prováděna 2x za rok a předávána RM. Počet důvodných a částečně důvodných stížností nestoupá, celkový počet stížností klesá. Jedná se tedy o pozitivní vývoj.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

1.3.5 Lze o úřadu a organizacích města říci, že jsou transparentní a informace jsou dostupné?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve sledovaném období došlo k pozitivnímu vývoji z hlediska transparentnosti a dostupnosti informací i s ohledem na masivní rozvoj IT technologií. Město plnohodnotně využívá své webové stránky a pro další důležité aktivity či projekty zřizuje stránky samostatné (např. Zdravé město, geotermální projekt, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví apod.). Realizovalo projekt elektronické úřední desky (3 přístupné body vč. Nemocnice Litoměřice a.s.).

Město Litoměřice systematicky implementuje principy udržitelného rozvoje, strategického řízení a plánování. Princip jako otevřenost se promítá do jednání zastupitelstva města (online přenos, záznamy na youtube města), rozpočet (všechny podklady na webu města, rozklikávací rozpočet), dotace (zveřejnění pravidel, postupů, projednání v příslušných komisích města, smlouvy zveřejněny v registru smluv) atd.

K vybraným rozvojovým aktivitám existují samostatné webové stránky:
Zdravé město a MA21
https://zdravemesto.litomerice.cz/,
Geotermální projekt
https://prvnigeotermalni.cz/cz/,
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
http://komplanlitomerice.cz/,

Fair trade http://komplanlitomerice.cz/fairtradove-mesto-litomerice/27/27/0,
Energetický management https://www.mestosenergii.cz/,
Doprava a PUMM
https://www.litomericedostupnevsem.cz/

atd.

Město Litoměřice zveřejňuje:

Město využívá klasických komunikačních kanálů (Radniční zpravodaj, mobilní rozhlas, plakáty – citylight; tiskové zprávy, tiskové konference, katalogy, mapy – sociálních služeb, ankety); digitální komunikační kanály (facebook, twitter, instagram, mobilní rozhlas, aplikace – sociální služby); https://litomerice.mobilnirozhlas.cz/ a v neposlední řadě interaktivní výroční zpráva; webové stránky – neustále inovované a doplňované stránky, nové webové stránky odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informačního centra – pro turisty, zdravého města, projektů); http://www.kamvltm.cz/; http://komplanlitomerice.cz/.

Inovované stránky Odboru Komunikace, marketingu a cestovního ruchu http://www.kamvltm.cz/ obdržely ceny ministryně pro místní rozvoj v rámci soutěže Zlatý erb.

Participace. Město Litoměřice spustilo (2016) možnost zapojení občanů města do participativního rozpočtu. V roce 2016 to byla alokovaná částka 150,000CZK a od roku 2017 se jedná o částku 200,000CZK. Občané mohou navrhovat projekty, které navrhovatelé komunikují se zaměstnanci MěÚ a prezentují v rámci akce „Desatero problémů města“. V rámci desatera dochází k aktivnímu hlasování o navržených a prezentovaných projektech. Vítězný je následně realizován.

Zapojování dětí ve školách. Od roku 2015 probíhají na školách tzv. školní fóra. Školní fóra probíhají na všech Základních školách ve městě. Probíhají přímo na základních školách, z každé z nich vzejde jedno hlavní téma. Těchto setkání se účastní i vedoucí odborů, kteří s dětmi komunikují a odpovídají na jejich otázky. Mnohé podnětné návrhy si berou rovnou na MěÚ k projednání a realizaci. Mladé fórum je určené studentům středních škol, v roce 2018 proběhlo již po deváté.

https://www.youtube.com/watch?v=az2VXfDweN0 
https://www.youtube.com/watch?v=xMBqAoYVRyA

V druhém kole se zástupci žáků litoměřických základních i středních škol setkávají u kulatých stolů se zástupci města, aby společně navrhli další náměty k řešení. Z této diskuze vyplyne deset nových témat. Vítězné podněty ze škol a deset témat z diskuze Mladého fóra je následně spojeno do ankety. Žáci všech škol poté při hlasování vyberou dva pro ně nejdůležitější problémy k řešení. Ankety se v roce 2018 zúčastnilo 1 342 dětí.

Desatero problémů města. Jedná se o velké společné setkání občanů města, vedení města a partnerských organizací. Celé setkání je moderováno a rozděleno do deseti sekcí. V rámci Desatera může kdokoliv z obyvatel navrhnout jakékoliv změny, které by ve městě rád viděl. Šestnáct nejpalčivějších problémů vyřčených na veřejné diskuzi postupuje do internetového hlasování. Zde mohl opět kdokoliv z obyvatel bodovat vybrané problémy. Touto formou svůj názor vyjádřilo v roce 2018: 377 občanů. Během doby hlasování, navíc probíhá sociologický průzkum, a i jeho vyhodnocení je předkládáno radě města. Tohoto sociologického průzkumu se v roce 2018 zúčastnilo 504 respondentů.
https://www.youtube.com/watch?v=PBhx27RrGZE

Veřejná projednávání. Město Litoměřice všechny důležité projekty a kroky otevřeně projednává s veřejností. Od roku 2016 se jedná například o projednání:

a) projednání – co děti, mají si v Litoměřicích kde hrát? 2016;
b) projednání rozvoj GTE v Litoměřicích 2016;
c) projednání regenerace panelového sídliště Pokratice III. Etapa 2016;
d)podnikatelské fórum2016;
e) projednání regenerace panelového sídliště Pokratice IV. Etapa 201;

viz zprávy z projednání investic na http://zdravemesto.litomerice.cz/kulate-stoly.html

Město Litoměřice vypracovalo vlastní směrnici pro zadávání veřejných zakázek, které nespadají do režimu zákona o zadávání VZ; tuto směrnici aktualizovalo pro větší transparentnost (č.14/2016). Směrnice je uveřejněna na webu města v části „Podnikatel“ společně s vyhláškami města.
https://www.litomerice.cz/images/Clanky/spr/Smernice_zadavani_verejnych_zakazek.pdf v části https://www.litomerice.cz/podnikatel

Všechny smlouvy nad 50.000CZK bez daně jsou zveřejňovány v registru smluv. Jedná se o zákonnou povinnost a povinnost danou usnesením Zastupitelstva města.
https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani?subject_box=tpebfnu

Byla vytvořena samostatná záložka pro podnikatele na webových stránkách města, kde jsou rychlé odkazy na všechny ukládané a zveřejňované dokumenty vč. rychlého hledání v životních situacích „Potřebuji si vyřídit pro podnikatele, vyhlášky města atd.

https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani?subject_box=tpebfnu;
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00263958; https://www.litomerice.cz/podnikatel

Další informace jsou dostupné přes Radniční zpravodaj, Facebookový profil města, Twitter, Instagram, Mobilní rozhlas a Výroční zprávu města.

V rámci výsledku studie Index participace 2015–2016, Institute for democracy 21 se Město Litoměřice na 7. místě ze 42 největších municipalit.

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO

viz komentář v popisu otázek 1.3.3 - 7

 

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období došlo k pozitivnímu vývoji z hlediska transparentnosti a dostupnosti informací i s ohledem na masivní rozvoj IT technologií. Město plnohodnotně využívá své webové stránky a pro další důležité aktivity či projekty zřizuje stránky samostatné (např. Zdravé město, geotermální projekt apod.). Realizovalo projekt elektronické úřední desky (3 přístupné body vč. Nemocnice Litoměřice a.s.).

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

V období od posledního hodnocení došlo ke zlepšení v rozsahu komunikačních kanálů, spolupráce s podnikatelským sektorem a vynikajícím hodnocením v rámci Indexu participace 2015-2016. Trend je pozitivní, avšak bez výrazné zásadní změny v kvantitě či kvalitě výsledků oproti vynikajícím výsledkům z předchozího období.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město zveřejňuje informace nad rámec svých legislativních povinností za účelem zajištění transparentnosti své činnosti a informovanosti obyvatel. Město má vlastní tiskovou mluvčí a webmastera v pracovním poměru. Využívá celou řadu informačních kanálů:

osobní setkávání, veřejná projednávání,  workshopy a diskuse v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  Ano, viz komentář v popisu otázek 1.3.3 - 7
Sebehodnocení +1

 Město využivá širokou škálu nástrojů k zajištění informovanosti veřejnosti. 

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek
- Doporučuji na webu města vytvořit „rozcestník“ / podstránku pro organizace města, s jejich výčtem, základními informacemi včetně kontaktů, linků na jejich weby (rozcestník) a například i výročními zprávami, kde by se soustředily (stačilo by např. prolinkem) informace ze stávajících okruhů organizací jako je Kultura, Školství, Sport apod.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ano, informace jsou dostupné na webových stránkách města a jednotlivých organizací zřízených a založených městem.

Opatření ke zvýšení transparentnosti, například:

 • na webových stránkách zveřejňovány smlouvy od 100 tis. Kč (od 1.1.2014)
 • čtvrtletně zveřejňován seznam všech uzavřených smluv (od 1.1. 2015)
 • zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva města  (od září 2015)
 • zveřejňování Zprávy o činnosti úřadu (od 1.7.2016 - čtvrtletní)

Informace jsou dále dostupné v Novinách jihlavské radnice.

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO
Sebehodnocení +1

Informace jsou dostupné, webové stránky města změnily v roce 2017 vzhled a strukturu. Web odpovídá současným technologickým a designovým trendům.

Jsou činěny kroky ke zvýšení transparentnosti.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.3.5 Lze o úřadu a organizacích města říci, že jsou transparentní a informace jsou dostupné?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Organizace města zveřejňují veřejné zakázky malého rozsahu prostřednictvím webových stránek města Chrudim – http://www.chrudim.eu/verejne-zakazky/ds-1109

U zakázek podle zákona nesmí být projektant vybírán pouze na základě ceny, tedy volíme další kritéria hodnocení jako zkušenosti projektantského týmu apod. Podobně u zakázek malého rozsahu (v režimu nad 200 tis. Kč. bez DPH) - nemáme-li zvláštní důvod zadat zakázku konkrétnímu projektantovi, vybíráme zpracovatele studií a projektů jako u zakázek podle zákona.

Dodavatele staveb vybíráme jak u zakázek podle zákona, tak u zakázek malého rozsahu v zásadě podle nejnižší nabídkové ceny.

Organizace vydává a veřejně publikuje veškeré dokumenty a informace, jak jí ukládá zákon (rozpočty, průběžné hospodaření, závěrečné účty, zpráva o přezkoumání hospodaření – viz úřední deska, Chrudimský zpravodaj a www stránky). Zápisy z jednání Zastupitelstva a Rady města a komisí, vyhodnocení poskytování informací dle zákona o informacích, rozdělení grantů, a mnoho dalších informací je vyvěšeno na www stránkách internetu. Poskytujeme informace tisku a dalším médiím, vedení města koná pravidelně tiskové konference. Jednání Zastupitelstva jsou veřejně přístupná a je z nich pořizován zvukový záznam, který je k dispozici na webových stránkách http://www.chrudim.eu/zastupitelstvo-mesta/ds-1091/p1=1111

Rada města i Zastupitelstvo města mají schválen jednací řád. Pro zvýšení transparentnosti při hlasování ZM bylo pořízeno hlasovací zařízení.

V Chrudimském Zpravodaji jsou pravidelně zveřejňovány usnesení RM a ZM, usnesení ZM jsou zveřejněna na i na webových stránkách města http://www.chrudim.eu/zastupitelstvo-mesta/ds-1091/p1=1111

O akcích typu kultura, sport, investice, V.I.P., krimi, zajímavosti, pel mel je veřejnost informována i prostřednictvím Chrudim TV http://www.chrudim.tv/

Transparentnost je zajištěna i při zadávání veřejných zakázek. Tato aktivita je zveřejněna i jako PDP https://www.dobrapraxe.cz/cz/tema/metody-kvality/chrudim-zverejnovani-zakazek-prostrednictvim-webove-aplikace

Informovanost v rámci MěÚ probíhá pravidelně na poradách vedoucích odborů s vedením města (po jednání RM).

Jednou za měsíc probíhá porada vedení s vybranými zástupci odborů (ÚPR, OIN, OSM) k připravovaným projektům.

 • 1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu ?
  https://dobrapraxe.cz/?uzemi=14660e7f4609679d023f59d87c9ed5fc
 • 1.3.D Webová stránka města/obce s informacemi o MA21 a UR ?
  http://chrudim.eu/aktuality/ds-1220/p1=1944
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Pro zajištění transparentnosti úřadu, rozhodování zastupitelstva a při zadávání veřejných zakázek dodržujeme stanovená pravidla (hlasovací systém, internetové zadávání veřejných zakázek apod.).

Hlavní rozvojové dokumenty, informace RM a ZM jsou dostupné na internetu, úplné a pro veřejnost srozumitelné.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

1.3.6 Přijímá úřad a jeho organizace opatření proti snížení rizik korupce?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

V rámci identifikace a vyhodnocení rizik je na městském úřadě zpracován katalog rizik.

Jeho součástí jsou též rizika spojená s lidským faktorem, tedy i rizika související s korupcí např.:

 • Střet zájmů;
 • Zneužití pravomoci nebo úplatnost úředníka;
 • Loajálnost vůči organizaci, úniky důležitých informací;
 • Pracovní zdatnost a morální kredit, porušení vnitřních předpisů a obecně závazných předpisů.

U všech rizik je určen stupeň významnosti a je definováno opatření pro zmírnění rizika.

Součástí organizačně řídících dokumentů je Etický kodex zaměstnanců města Chrudim.
V rámci zefektivnění boje proti korupci je zřízena e-mailová adresa korupce@chrudim-city, na kterou mohou občané zasílat informace o možném korupčním jednání zaměstnanců MěÚ. Lze využít i uvedený telefonní kontakt.
Zpracováním informací a jejich vyhodnocováním je pověřen interní auditor.
Na webových stránkách města je odkaz na právní a protikorupční poradnu občanského sdružení Oživení, o.s. – provoz linky je financován MV ČR.

Podezření z korupčního jednání může veřejnost oznámit na e-mailové adrese: korupce@chrudim-city.cz nebo na telefonním čísle 469 657 735.
http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=1758&n=oznameni%2Do%2Dkorupci&p1=1944

Je zavedena aplikace „Veřejné zakázky“, v rámci které se zveřejňují zakázky malého rozsahu od 200 tis. bez DPH a která umožňuje přihlášení všem zájemcům o realizaci konkrétního záměru. Dále obsahuje tzv. „statistické listy“ zakázky, kde jsou uvedeny údaje o složení výběrové komise, seznam přihlášených zájemců a jejich pořadí, nejvyšší a nejnižší nabídková cena, konečná cena atd.

Je prováděna kontrola dodržování legislativy v oblasti veřejných zakázek.

 • „Prověření akce „MŠ Topol 60- zateplení objektu“  - Auditovány byly Odbor investic, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje a Odbor správy majetku, které se podílely na realizaci této veřejné zakázky. Úkolem auditu bylo posoudit, zda v rámci investiční akce bylo postupováno v souladu s příslušnými legislativními a interními předpisy a zda v rámci zavedeného systému jsou pracovníky plněny povinnosti a odpovědnosti vycházející z právních předpisů. 
 • Předmět auditu byl vymezen v následujících krocích:
 • dodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
 • dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
 • dodržování zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • dodržování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • dodržování vnitřních předpisů – směrnice o veřejných zakázkách v platném znění, směrnice oběh účetních dokladů, vedení účetnictví a hospodářské dispozice v platném znění a směrnice pro postupy uplatňování DPH, Dotační pravidla města Chrudim,
 • zhodnocení vnitřního kontrolního systému.

 Doporučení: Striktně dbát o dodržování smluvních povinností, které vyplývají ze smluvních titulů městu Chrudim a důsledně dbát o plné čerpání práv a profitů, které městu Chrudim ze smluvních titulů náleží.

 

Závěr: Na základě zjištění z provedeného auditu lze konstatovat, že auditovaná činnost je v souladu s právními i vnitřními předpisy. Zjištěné skutečnosti neprokázaly v auditované činnosti závažné nedostatky, zajištěn je rovněž přiměřený a účinný systém řídící kontroly.

Máme zpracován KATALOG RIZIK  V OBLASTECH PŘEDMĚTU ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU V CHRUDIMI PRO OBDOBÍ 2018 - 2019.

Možnému střetu zájmů je předcházeno úpravou pracovní náplně konkrétních pracovníků stanovením územního obvodu, např. na odboru stavebním nebo odboru sociálních věcí. Žádný případ střetu zájmů, podjatosti a korupce nebyl evidován.

 • 1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu ?
  https://dobrapraxe.cz/?uzemi=14660e7f4609679d023f59d87c9ed5fc
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

V zájmu zefektivnění boje proti korupci je zřízena e-mailová adresa, na kterou mohou občané zasílat informace o možném korupčním jednání zaměstnanců Městského úřadu. Lze využít i telefonního kontaktu.

Možnému střetu zájmů je předcházeno úpravou pracovní náplně konkrétních pracovníků stanovením územního obvodu.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Za hodnocené období byl více propracován katalog rizik činností městského úřadu a přijata nová preventivní opatření proti možnému vzniku korupce. Bylo tak částečně naplněno doporučení oponentů z minulého auditu UR, doporučení pro další období – propracovaný systém rozšířit na celé město jako právnickou osobu vč. zřizovaných organizací. Organizace přijala i své vlastní doporučení k dodržování smluvních práv a povinností v oblasti veřejného zadávání.

1.3.6 Přijímá úřad a jeho organizace opatření proti snížení rizik korupce?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice ve sledovaném období zafixovalo např. samostatného pracovníka pro veřejné zakázky, vytvořilo samostatné oddělení v rámci odboru územního rozvoje pro veřejné zakázky a projekty, vytvořilo směrnici upravující zadávání veřejných zakázek nespadajících do režimu zákona o VZ. Při realizaci veřejných zakázek dále navázalo spolupráci s renomovanou právní kanceláří.

Město Litoměřice vypracovalo novou vlastní směrnici pro zadávání veřejných zakázek, které nespadají do režimu zákona o zadávání VZ č. 2/2016. Zaměstnanci úřadu se řídí nejenom etickým kodexem, směrnicí pro zadávání veřejných zakázek, ale i zákonem o veřejných zakázkách.

Tato směrnice je uveřejněna na webu města v části „Podnikatel“ společně s vyhláškami města a dalšími informacemi.
https://www.litomerice.cz/images/Clanky/spr/Smernice_zadavani_verejnych_zakazek.pdf v části: https://www.litomerice.cz/podnikatel

Město Litoměřice do výběrových komisí pro VZ zve i veřejnost, tj. zástupce veřejnosti, opozice z řad členů Kontrolního a Finančního výboru při zastupitelstvu města a zástupce Okresní hospodářské komory.
https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani?subject_box=tpebfnu
;
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00263958
;
https://www.litomerice.cz/podnikatel;
https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/PripadovaStudie_Mesto%20Litomerice.pdf

Všechny smlouvy nad 50 000CZK bez daně jsou zveřejňovány v registru smluv. Jedná se o zákonnou povinnost a povinnost danou usnesením Zastupitelstva města. https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani?subject_box=tpebfnu.

V roce 2018 byl přijat Etický kodex zaměstnance města Litoměřic. Kodex je součástí Pracovního řádu MěÚ. Etický kodex je veřejně vyvěšen na webu města. https://www.litomerice.cz/eticky-kodex-zamestnance.

MěÚ zavedl pravidelná setkání s podnikateli. Jedná se o tzv. snídaně s tajemníkem, kterého se účastní tajemník úřadu. Vedoucí odborů a podnikatelé. Setkání jsou plánována jednou za měsíc a pozvánka je distribuována prostřednictvím Mobilního rozhlasu. Při těchto setkáních jsou podnikatelé informováni o různých aktivitách, které město realizuje, a které podnikatele zajímají. Viz https://www.youtube.com/watch?v=Vhw1KPGXIhw

 

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO

viz komentář v popisu otázek 1.3.3 - 7

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice ve sledovaném období zafixovalo např. samostatného pracovníka pro veřejné zakázky, vytvořilo samostatné oddělení v rámci odboru územního rozvoje pro veřejné zakázky a projekty, vytvořilo směrnici upravující zadávání veřejných zakázek nespadajících do režimu zákona o VZ. Při realizaci veřejných zakázek dále navázalo spolupráci s renomovanou právní kanceláří.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město zapojuje do výběrových komisí členy opozice v ZM, členy finančního výboru, kontrolního výboru a v některých případech i zástupce okresní hospodářské komory. Pro lepší hodnocení trendu však nebyly doloženy výrazné změny oproti předchozímu období (nad rámec zákonných povinností).

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Byla realizována školení:

 • Protikorupční programy a jejich praktická realizace
 • Prevence korupce ve veřejných zakázkách

 

Mapa korupčních rizik

Útvar interního auditu zpracoval v roce 2013 a 2015 na základě podkladů vedoucích odborů mapu korupčních rizik.

Etický kodex

Je přijat Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy  (usnesení Vlády ČR ze dne 9.5.2012) - korupce v článku 7.

Příloha: Mapa korupčních rizik 2015 a Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy.

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Zaměstnanci úřadu se řídí Etickým kodexem úředníka, který je součástí příkazu tajemníka 3/2015 Pracovní řád. Pro zaměstnance je nepravidelně organizováno školení s tématem Etika úřadníka, zaměstnanci se účastní školení v oblasti realizace veřejných zakázek.

Při realizaci veřejných zakázek se zaměstnanci řídí zákonem o veřejných zakázkách a vnitřní směrnicí 13/2016 O veřejných zakázkách malého rozsahu. Obec zveřejňuje informace o svých zakázkách  nad rámec zákona. Zakázky malého rozsahu jsou zveřejňovány u dodávek a služeb od hodnoty 200 tis. Kč a u stavebních prací od 400 tis. Kč bez DPH. U těchto zakázek jsou zveřejňovány nejen výzvy k překládání nabídek, ale i protokoly z jednání o výběru dodavatele.

V souladu se zákonem zveřejňuje město své smlouvy,  jejichž finanční objem přesahuje 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv.

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  Ano, viz komentář v popisu otázek 1.3.3 - 7
Sebehodnocení +1

 Protikorupční opatření jsou realizována.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.3.7 Jsou popsány a optimalizovány komunikační kanály s veřejností?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice ve sledovaném období významně posílilo komunikaci směrem k veřejnosti. Pravidelně vydává radniční zpravodaj, zavedlo Mobilní rozhlas, vydalo svou první interaktivní výroční zprávu, posílilo komunikaci ve směru k novým médiím (sociální sítě); k novému roku 2018 zřídilo samostatný odbor Komunikace, marketingu a cestovního ruchu, navázalo na úzkou spolupráci s regionální kabelovou televizí, která zajišťuje reportáže ze všech významnějších akcí ve městě a okolí a dále posílilo vazby na regionální média a tiskoviny. Město však posiluje také komunikační dovednosti vedoucích pracovníků formou školení a participace na veřejných projednáních či prezentacích investičních záměrů. Do budoucna je třeba tento trend ještě posílit.

Město Litoměřice systematicky implementuje principy udržitelného rozvoje, strategického řízení a plánování do činnosti úřadu a organizací města.

Město Litoměřice má zřízenu pozici tiskové mluvčí, od roku 2016 byla posílena o další pozici se zaměřením na tzv. nová média (sociální sítě). Obě pozice byly začleněny do odboru Kancelář starosty a tajemníka, nicméně nové úkoly ukázaly velký potenciál zvoleného směru a řešení a došlo k rozhodnutí a zrušení příspěvkové organizace CCR a vytvoření nového odboru „Komunikace, marketingu a cestovního ruchu“.

Město pořádá pravidelné tiskové konference a tiskové konference k významným událostem. Vydává pravidelné tiskové zprávy a aktivně pracuje s redaktory lokálních médií vč. celostátních. Dále město spolupracuje rovněž s provozovatelem místní televize (litomericko24) a informačního portálu litoměřicko24.

Webové stránky města byly v letech 2016 a 2017 dále rozvíjeny a přepracovány. Byla tak zvýšena jejich přehlednost a rozšířena nabídka informací. Nové záložky: životní situace „Potřebuji si vyřídit“, Podnikatel, Uzavírky, kterými sděluje město nejaktuálnější informace obyvatelům města. Na webu města jsou přehledně umístěny kontakty na odbory (s detailním přehledem, vč. osobního kontaktu – přes „Potřebuji si vyřídit“). Na webových stránkách města/facebooku je rovněž možné pokládat dotazy na zaměstnance a vedení města.

Rada města (2017) přijala Koncepci využití nových médií. https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

Město Litoměřice si postupně vytvořilo celou řadu komunikačních kanálů, které využívá pro zprostředkování informací občanům, využívá moderních přístupů a trendů v oblasti komunikace:

 1. zveřejňuje a komunikuje rozpočet města, který je veřejně přístupný (elektronická úřední deska, veškeré podklady na webu města, rozklikávací rozpočet); https://www.litomerice.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta;
 2. zveřejňuje a komunikuje informace o poskytovaných dotacích (všechny podklady jsou na webu města, smlouvy uloženy a zveřejněny v registru smluv, přehled schválených dotací); https://www.litomerice.cz/dotace;
 3. zveřejňuje a komunikuje vyhlášky města, které jsou veřejně přístupné (elektronická úřední deska v podloubí budovy MěÚ a v budově Nemocnice Litoměřice;
 4. zveřejňuje a komunikuje veškeré podklady na webu města, pro podnikatele v samostatné sekci podnikatel); https://www.litomerice.cz/vyhlasky;
 5. zveřejňuje a komunikuje smlouvy uzavřené městem, které jsou veřejně přístupné – jedná se o naplňování usnesení zastupitelstva města a zákonné normy;
 6. zveřejňuje a komunikuje informace z jednání zastupitelstva vč. zápisů (elektronická úřední deska, veškeré podklady na webu města); https://www.litomerice.cz/usneseni-zastupitelstva;
 7. využívání klasických komunikačních kanálů (Radniční zpravodaj, mobilní rozhlas, plakáty – citylight; tiskové zprávy, tiskové konference, katalogy, mapy – sociálních služeb, ankety);
 8. využívá digitální komunikační kanály (facebook, twitter, instagram, mobilní rozhlas, aplikace – sociální služby); https://litomerice.mobilnirozhlas.cz/;
 9. využívá webové stránky – neustále inovované a doplňované stránky, nové webové stránky odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informačního centra – pro turisty, zdravého města, projektů); http://www.kamvltm.cz/; http://komplanlitomerice.cz/;
 10. Zřídili jsme informační tabuli ve vestibulu „Hodní nádraží“ ČD, která informuje o aktivitách v našem městě. https://www.litomerice.cz/aktuality/7413-nova-obrazovka-v-nadrazni-hale-informuje-cestujici-o-aktualitach
  (podpora cestovního ruchu)

(Poznámka: Radniční zpravodaj je pro občany města zdarma, je distribuován jako dvouměsíčník do všech schránek prostřednictvím služby České pošty a není komerčně využíván k inzerci.) Podobně jsou nekomerčně využívány všechny městské komunikační zdroje. Tím je zaručena jejich otevřenost s transparentnost.

Většina akcí je pořádána za účasti zástupce vedení města a je patřičným způsobem medializována.

V rámci projektu Zdravé město a MA 21 uplatňujeme různé metody zapojování veřejnosti - veřejná diskuzní fóra, kulaté stoly, veřejná projednávání, fóra mladých, využíváme ankety i přímá oslovení občanů.
http://zdravemesto.litomerice.cz/forum-desatero-problem.html
http://zdravemesto.litomerice.cz/desatero-problem-mlade.html
http://zdravemesto.litomerice.cz/kulate-stoly.html

MěÚ naslouchá svým mladým občanům: Mladí zastupitelé (ZaMLit) oslovili Město Litoměřice s projektem Mládež pro udržitelný život od organizace Škola pro udržitelný život. Cílem projektu bylo vytipovat si určité místo ve městě a okolí, které se mladým lidem nelíbí, bojí se tam, či ho jednoduše chtěli zlepšit. Společně vybrali místo, které v oblasti bezpečí má určité nedostatky, a to uličku mezi panelovými domy v ulici Kosmonautů. V místě díky nápadu ZaMLit přibylo osvětlení a skákací panák pro děti. Vše ve spolupráci s odbory MěÚ a ZaMLit. https://www.litomerice.cz/aktuality/7272-litomericka-mladez-mysli-na-bezpecnost

Komunikace participativních procesů – participativní rozpočet, občané navrhují své nápady a podněty a konzultují s vedením města a MěÚ.

MěÚ zavedl pravidelná setkání s podnikateli. Jedná se o tzv. snídaně s tajemníkem, kterého se účastní tajemník úřadu. Vedoucí odborů a podnikatelé. Setkání jsou plánována jednou za měsíc a pozvánka je distribuována prostřednictvím Mobilního rozhlasu. Při setkáních s podnikateli vznikla společná myšlenka o zavedení a realizace projektu “Srdcař Litoměřic“, který si klade za cíl nalézt inspirativní příběhy podnikatelů se srdcem na pravém místě, podnikatelů, kteří pomáhají občanům města, a tak i svému městu.

https://www.litomerice.cz/aktuality/7257-mesto-litomerice-hleda-srdcare-litomeric-pomozte-ho-najit; https://www.youtube.com/watch?v=Vhw1KPGXIhw

V rámci Komunitního plánování odboru sociálních věcí a zdravotnictví probíhá komunikace prostřednictvím manažerské skupiny a pracovních skupin. Jedná se o aktivní zapojení partnerů a odborníků a vzájemné sdílení informací.

Územní plán se s veřejností projednává vždy.

eGovernment – Elektronizace veřejné správy, město zkvalitňuje a rozšiřuje své služby. Czech POINT, elektronický systém – možnost objednání se na úřad; dále možnost zkontrolovat, jak jsou přepážky naplněny či využity (agendy OP a Pasu atd.). Rozšířeny služby o nové pracoviště Czech POINT ve vstupní hale Nemocnice Litoměřice a.s., a od roku 2016 elektronická úřední deska vč. desky ve vstupní hale Nemocnice Litoměřice.

Vedoucí pracovníci jsou rovněž pravidelně proškolováni v prezentačních a komunikačních dovednostech směrem k veřejnosti.

Vedoucí odborů, tajemník úřadu a zaměstnanci jsou často zváni na konferenci, aby prezentovali jednak svou práci, projekty, ale také dobrou praxi:

 • Moderní veřejná správa (Praha 2016, Brno 2017, Pardubice 2018)
 • GIS OUTDOOR Ústeckého kraje (Litoměřice 2017, Litoměřice 2018)
 • pro byznys (Praha 2018)
 • Veřejná správa (Visegrád V4) – (Praha 2017) The city of Litoměřice – Office for all
 • v rámci Fondu dalšího rozvoje – Projekt dobrovolnictví DOBRO (Praha a Brno 2017)
 • Stavba Ústeckého kraje (Autobusové nádraží Litoměřice) (Ústí nad Labem 2017)
 • na mezinárodních konferencích a workshopech.
 • případové studie – Microsoft a SoftwareOne
  https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/PripadovaStudie_Mesto%20Litomerice.pdf

V rámci analýzy Indexu Participace (2015–2016) společností Institute for democracy 21 jsme byly zařazeni na 7. místo (ze 42 zkoumaných municipalit), kde jsme získaly 64 bodů.

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/INDEX_PARTICIPACE_2015-2016.pdf

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO

viz komentář v popisu otázek 1.3.3 - 7

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice ve sledovaném období významně posílilo komunikaci směrem k veřejnosti. Pravidelně vydává radniční zpravodaj, zavedlo Mobilní rozhlas, vydalo svou první interaktivní výroční zprávu, posílilo komunikaci ve směru k novým médiím (sociální sítě); k novému roku 2018 zřídilo samostatný odbor Komunikace, marketingu a cestovního ruchu, navázalo na úzkou spolupráci s regionální kabelovou televizí, která zajišťuje reportáže ze všech významnějších akcí ve městě a okolí a dále posílilo vazby na regionální média a tiskoviny. Město však posiluje také komunikační dovednosti vedoucích pracovníků formou školení a participace na veřejných projednáních či prezentacích investičních záměrů. Do budoucna je třeba tento trend ještě posílit.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

 

Město zavedlo nové e-řešení komunikace s veřejností (facebook apod.) s ověřenou poptávkou a využíváním ze strany veřejnosti. Byla zavedena nová komunikační strategie, zapojování a spolupráce podnikatelského sektoru je nově zcela příkladné (strategický plán pro spolupráci s podnikatelským sektorem, 2016), s pozitivní zpětnou vazbou (četnost a rozsah zapojení).

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Informace navenek jsou poskytovány prostřednictvím tiskového mluvčího.

Existence diskuzního fóra (do ledna 2017).http://www.jihlava.cz/diskuze/

Noviny jihlavské radnice dlouhodobě informují veřejnost o činnostech statutárního města Jihlavy a Magistrátu města Jihlavy. Měsíčník je zdarma distribuován do všech jihlavských domácností.

http://www.jihlava.cz/noviny-jihlavske-radnice/os-1008/p1=103433

 

Web města Jihlavy

Od února 2017 se změnil zcela vzhled a struktura. Odpovídá současným technologickým a designovým trendům. Změnám předcházel i průzkum požadavků uživatelů. Redakční systém jihlavského webu eviduje více než 26 tisíc dokumentů a přes osm tisíc fotografií.

 

Kromě osobního kontaktu probíhá komunikace se zainteresovanými stranami prostřednictvím elektronické pošty, pomocí datových schránek, je zavedena spisová služba.

Na webových stránkách je seznam všech pracovníků úřadu podle jednotlivých odborů s uvedením telefonního čísla a e-mailové adresy.

 

Elektronizace veřejné správy dle strategie eGovernmentu

Czech POINT, elektronický vyvolávací systém, rezervace přes internet, stav vyřízených žádostí OP a pasů.

 

Úřední deska

Zveřejňování informací v souladu s právními předpisy.

Facebook města Jihlavy – aktuální informace o dění ve městě

https://www.facebook.com/mesto.jihlava

 

Základními komunikačními kanály pro veřejnost je web (aktuality, tiskové zprávy), Noviny jihlavské radnice a facebook.

 

https://www.jihlava.cz/aktualne/ms-103382/p1=103382

Na fb jsou informace předávány  v závislosti na empatii vůči cílové skupině, například mladí lidé, občané věkově starší.

Jako netradiční formu oslovování občanů lze uvést v oblasti třídění odpadů - využívání samolepek, cedulek.

Nová příloha: Jiný způsob komunikace s občany

 

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

po doplnění Bez připomínek      

- Doporučení: doplnit případné osobní prezenční formy komunikace, pokud existují („otevřené dveře primátora“ apod. kromě shora uvedených plánovacích akcí, fór atp.)

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Pravidla pro využívání informačních kanálů jsou popsána ve vnitřních předpisech úřadu, jde o příkazy tajemníka 8/2006 Tvorba, aktualizace a kontrola zveřejňování infirmací na internetových stránkách města Kopřivnice, 12/2007 Pravidla pro vysílání městského rozhlasu, 9/2009 Statut Kopřivnických novin či 13/2013 Zveřejňování dokumentů na úřední desce.

Komunikační principy, které jsou již dlouhodobě s pozitivními výsledky využívány, formálně zakotvuje marketingová stategie města z roku 2010.

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  Ano, viz komentář v popisu otázek 1.3.3 - 7
Sebehodnocení +1

Stav je v dané situaci dobrý.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek 

1.3.7 Jsou popsány a optimalizovány komunikační kanály s veřejností?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Funguje oddělení vnějších vztahů a tisková mluvčí, která je zodpovědná i za kvalifikované a včasné zodpovídání dotazů občanů v rubrice „Dotazy a odpovědi“.
http://www.chrudim-city.cz/qa/

Dle našeho názoru je úřad velmi otevřený vůči veřejnosti, dochází ke zkvalitňování výstupů (viz zavedená rubrika Dotazy a odpovědi, která byla testována veřejnými médii a hodnocena z hlediska rychlosti a kvality odpovědí velmi dobře, příprava vedoucích zaměstnanců na komunikaci s médii). Počet zveřejňovaných informací na webových stránkách se neustále zvyšuje, zapojovány jsou i partnerské organizace. Vyvěšování investičních záměrů města na webových stránkách – transparentní přístup k dodržování zákona o veřejných zakázkách.
http://www.chrudim.eu/verejne%2Dzakazky/ds-1109

Pravidelně probíhají tiskové konference vedení města. 1x ročně je ve Zpravodaji zveřejněna zpráva o činnosti Zastupitelstva města. Množství poskytovaných informací na základě žádosti veřejnosti i partnerů má stále rostoucí tendenci (lze doložit např. realizovanou elektronickou komunikací v této oblasti).

Město zveřejňuje veškeré finanční informace – dokumenty o svém hospodaření ve větší míře než jí ukládá zákon. Informace jsou volně přístupné na webových stránkách. Stávající informace se rozšiřují – webové stránky doplněny o údaje o činnosti kontrolního a finančního výboru a zápisy z jednání komisí Rady města http://www.chrudim.eu/vybory-a-komise/ds-1092/p1=1113

Intranet je rozšířen o informace o rozpočtu a prováděných rozpočtových změnách v průběhu roku. Do finančních dokumentů jsou promítnuty strategické dokumenty i dlouhodobě a údaje doplňujeme také o nefinanční data a grafickou přílohu s cílem „skutečně ukázat jak se finance přeměnily na konečné produkty za ně realizované“ - např. v opravách a údržbě majetku, nových stavbách apod. a tak tyto dokumenty více přiblížit a zatraktivnit. K průhlednosti toku financí přispívá i fungování webových stránek „Investiční záměry“ a „Veřejné zakázky“, které transparentně prezentuje výběr zakázek s jejich finančním dopadem.

Od roku 2017 jsou v provozu nové webové stránky, které jsou uživatelsky přehlednější a vstřícnější než stávající. Využívá se mailová pošta, úřední deska (běžná i elektronická), město vydává Chrudimský zpravodaj. V rámci elektronické spisové služby se užívá datových schránek a komunikace prostřednictvím datových zpráv. Byl vypracován Katalog vybraných organizací působících v sociální oblasti, připravuje se projekt na vytvoření sítě sociálních služeb, kde budou vymezené kompetence a metody mezioborové spolupráce se všemi organizacemi působícími v sociální oblasti. Odbor sociálních věcí je garantem této spolupráce. Informace jsou prezentovány v médiích (tisk, regionální zpravodajství všech celostátních televizí), probíhají pravidelné tiskové konference vedení města. Město má své Turistické informační centrum. Podporovány jsou kontakty s partnery formou diskusních kulatých stolů, veřejných projednávání a práce v sekcích. Rada města zřídila poměrně velký počet svých komisí (poradní orgány) s širokým spektrem působnosti. Existuje oddělení vnějších vztahů (a funkce tiskové mluvčí), které tuto oblast komplexně zajišťuje. Důkazy lze zjistit na www stránkách, v pravidelném monitoringu tisku. Na webové stránce města jsou funkční rubrika Dotazy a odpovědi a aplikace Veřejné zakázky, Investiční záměry a Profil zadavatele. Město má svůj profil na facebooku. Od pololetí 2015 se konají pravidelné měsíční schůzky veřejnosti se a zastupiteli města.

Postup předkládání informací je přesně určen a musí se dodržovat (zákon, vnitřní předpis). Organizace má tento proces ošetřen ještě vnitřní směrnicí a pravidelně ho vyhodnocuje (zpráva se předkládá Radě města). Forma, jakou město poskytuje veškeré požadované informace (s výjimkou těch, ve kterých podléhá ochraně dat a mlčenlivosti a nové úpravě GDPR), je vždy přizpůsobena požadavku uživatele. Např. písemná, elektronická (www stránky – možnost stahování informací zde publikovaných), e-mail, telefonní kontakt, písemný kontakt, osobní schůzky, tiskové konference, publikování v Chrudimském zpravodaji, v tisku, elektronická podatelna, datové zprávy (komunikace přes datové schránky) atd. Došlo k rozšíření služeb o SMS zprávy (vyřízení občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů, dopravní situace, uzavírky). V oblasti vydávání občanských průkazů a pasů funguje
i předávání dokladů na místě v rámci správního obvodu (zlepšení služeb pro občany) a projekt výkonu těchto agend ve městě Skuteč. Rozšířil se okruh informací publikovaných na www stránkách tak, aby byly občanům přímo k dispozici a totéž se týká zavedení některých formulářů. Občané mají na www stránkách přístup k materiálům pro zastupitele. Pro občany s bydlištěm v oblasti s možným ohrožením povodněmi byl zaveden systém varovných SMS zpráv. Je fungující oddělení klientského servisu, přepážka CzechPOINT. Novou funkcionalitou je webová aplikace „Všímálek“, kterou mohou občané využívat přes mobilní telefony a Chrudimský portál „nevyhazujto.cz“, kde lze zdarma získat i darovat věci.

 • 1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu ?
  https://dobrapraxe.cz/?uzemi=14660e7f4609679d023f59d87c9ed5fc
 • 1.3.D Webová stránka města/obce s informacemi o MA21 a UR ?
  http://chrudim.eu/aktuality/ds-1220/p1=1944
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Úřad je v neustálém kontaktu s okolím, pravidelně předává informace partnerům a dílčím způsobem monitoruje poznatky v organizaci. Poskytujeme služby uživatelům podle jejich přání, a to i v místě jejich bydliště, fungují vnitřní síťové disky a další interní kanály organizace, zaměstnanci mají plný přístup k informacím, které potřebují pro svou práci.

Probíhá týmová práce (řízení podle cílů). Je v provozu webová aplikace „Chrudim TV“, „Všímálek“ a „nevyhazujto.cz“, nově spuštěna nová webová aplikace „Dotace“. Pro interní komunikaci funguje vnitřní informační portál ManaDesk, probíhají pravidelné porady vedoucích odborů s vedením.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

Jsou definovány i využívány mnohé kanály pro komunikaci s veřejností, organizace by ale mohla klást větší důraz na vyhodnocování jednotlivých způsobů komunikace s jednotlivými cílovými skupinami  podle jejich schopností a komunikačních návyků či potřeb.

1.3.8 Jsou vytvářena vhodná partnerství? Lze na konkrétních případech prokázat synergické efekty?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice ve sledovaném období provedlo další kvalitativní změnu ve vztahu k partnerům města a jejich participaci na konkrétních aktivitách. Od r. 2002 byli různí partneři zapojování do kampaní a osvětových akcí a postupně se podíleli rovněž na jejich organizaci. V současnosti však partneři města již sami organizují akce ve spolupráci s městem, čímž došlo k dalšímu kvalitativnímu posunu těchto partnerství. Nemalým úspěchem je rovněž navázání odborných partnerství s univerzitami či oborovými organizacemi, v roce 2014 se město Litoměřice stalo jako jediné město v ČR členem významné evropské asociace měst a regionů Energy-Cities. Nadále je třeba uchovat aktivní přístup k partnerům a vytvářet vhodné podmínky pro jejich činnost, která přispívá k různorodosti aktivit ve městě, a navazovat nová partnerství zejm. v podnikatelském sektoru a akademické obci. V roce 2016 město navázalo významná partnerství s podnikateli na společné vizi – elektromobility ve městě.

Město Litoměřice má uzavřená historická partnerství: https://www.litomerice.cz/partnerska-mesta

Armenti?res (Francie) http://www.armentieres.fr Smlouva o partnerství byla podepsána v roce 2011.

Calamba (Filipíny) http://www.calambacity.gov.ph Smlouva o partnerství byla podepsána v roce 1974.

Dapitan (Filipíny) http://www.dapitancity.gov.ph Smlouva o partnerství byla podepsána v roce 2006.

Fulda (Německo) http://www.fulda.de Smlouva o partnerství byla podepsána v roce 2001.

Míšeň – Meissen (Německo) http://www.stadt-meissen.de Smlouva o partnerství byla podepsána v roce 1996.

Zvláštní status spolupráce má město Litoměřice i s obcí Topoľčianky (Slovensko) https://www.topolcianky.sk/

Město Litoměřice má identifikovány své strategické partnery dle jednotlivých oblastí, činností a vzájemných vztahů. Na druhé straně má i silná historická partnerství jako například město Fulda (Německo). Část obyvatelstva města tvoří čeští Němci, kteří byli po druhé světové válce do Fuldy odsunuti právě z Litoměřic a jejich okolí, a jejich potomci. Fulda je tak partnerským městem Litoměřic s nejsilnějším historickým poutem.

Toto poutu umocňují další partneři města: Litoměřické biskupství, Diecézní charita Litoměřice a organizace Renovabis.

Další silná historická vazba je u Filipín – Calamba a Dapitan. V městě Calamba se narodil filipínský národní hrdina v boji za samostatnost a zbavení se španělské nadvlády, José Rizal. To je také důvodem, nejstaršího historického partnerství s městem Litoměřice – v Litoměřicích totiž žil Rizalův nejbližší evropský přítel, profesor Ferdinand Blumentritt, který působil na litoměřické reálce, a kterého Rizal v Litoměřicích navštívil. Dapitan zaujímá místo ve filipínské historii tím, že během filipínského národního boje za samostatnost se stalo útočištěm národního hrdiny a bojovníka José Rizala, když byl poslán Španěly z Calamby do exilu.

Aktuálními strategickými partnery jsou zejména: Ústecký kraj, Svaz měst a obcí, Národní síť Zdravých měst ČR, Benchmarkingová iniciativa, Okresní hospodářská komora, WHO, Krajská hygienická stanice ÚK, Univerzita J.E. Purkyně, Destinační agentura České Středohoří, Regionální TV Litomericko24, Zahrada Čech s.r.o. a další.

Nejbližšími partnery jsou města a obce ORP Litoměřice: Zdravá města Úštěk a Štětí, Město Terezín, Bohušovice nad Ohří, Městys Brozany nad Ohří, atd. Toto partnerství se rozvíjí jednotlivými akcemi, ale i na politické úrovni, kdy minimálně 2x v roce dochází ke společnému setkání starostů a starostek. Na další úrovni se odvíjí na úrovni kontaktů a spolupráce mezi tajemníky a v rámci MAS České Středohoří - https://www.mascs.cz/.

Tato spolupráce je dále rozvíjena mnohými aktivitami MěÚ: bezplatná právní poradna pro občany obcí ORP, eUtility report pro celé ORP, společný Komunitní plán a mnoho dalších.

Partnerství v rámci komunitního plánování a rozvoji sociálních služeb: Rozvíjíme naše služby a rozvoj služeb se neobejde bez silných vazeb s partnery v našem regionu: Úřad práce, Nemocnice Litoměřice a.s., Okresní správa sociálního zabezpečení Litoměřice a hlavní sociální partneři: Naděje, Diakonie ČCE, Farní charita Litoměřice, Diecézní charita Litoměřice, Hospic u sv. Štěpána, Regionální TV Litomericko24 a další. Významným partnerem jsou i obyvatelé města a celého ORP.

Partnerství v rámci rozvoje a podpory cestovního ruchu: v letech 2015–2017 rozvíjela partnerství příspěvková organizace města Centrum cestovního ruchu. Od roku 2018 tento úkol převzal odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu MěÚ. Uzavíráme a rozvíjíme partnerství v rámci podpory cestovního ruchu: Destinační agentura České Středohoří, Zahrada Čech s.r.o., Regionální TV Litomericko24, Ústecký kraj, Město Děčín, Litoměřické biskupství, Biskupský pivovar a se všemi partnery podnikající v ubytovacím a stravovacím sektoru a působícím na území města.

Partnerství Zdravá města a MA21: jedná se o vzájemnou spolupráci, inspiraci a sdílení dobré praxe. Jsou sepisovány dohody jejichž předmětem je vzájemná spolupráce na aktivitách spojených s realizací projektu Zdravého města Litoměřice a MA21.

Partnerství Fair trad a fair tradového města: jedná se o vzájemnou spolupráci, inspiraci a sdílení dobré praxe. Jsou sepisovány dohody jejichž předmětem je vzájemná spolupráce na aktivitách spojených s realizací projektu Fair tradového města. Reforma trading, s. r. o., Scandinavia Litoměřice, Čajovna Hóra, DM drogerie, Fér Kafe, park Václava Havla, Hospic u sv. Štěpána, BONA FIDE, Kantýna LINGUA UNIVERSAL soukromá ZŠ a MŠ s.r.o., Kantýna Masarykovy základní školy, Kaufland, Káva, čaj, koření, Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER, VITÁLKA a další.

Máme uzavřeno partnerství s Okresní Hospodářskou komorou, spolupracujeme a navazujeme partnerství s podnikateli podnikající ve městě na společné akci: Srdcař Litoměřic, který vzešel z podnětů s podnikateli a neziskovými organizacemi při neformálních setkání s tajemníkem úřadu a vedoucími odborů, viz https://www.litomerice.cz/podnikatel

Město uzavírá celou řadu partnerství i za účelem realizace projektů:

Městský úřad Litoměřice: Fond dalšího vzdělávání, Tichý svět, společností SoftwareOne a Microsoft: Přechod celého úřadu a Městské policie Litoměřice na řešení Office 365 a následná spolupráce na případové studii.

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/PripadovaStudie_Mesto%20Litomerice.pdf

Město Litoměřice – projekty: v rámci projektu velké výzkumné infrastruktury RINGEN, zaměřeného na výzkum potenciálu využití geotermální energie v České republice. Fakulty stavební ČVUT, Univerzita Karlova a další. Projekty INNOVTE, STARDUST, SCORE, Plán udržitelné městské mobility PUMM s Městem Drážďany, CDV a další.

Partnerství na dalších společných projektech, analýzách, participaci na kampaních, kulatých stolech atd. Svaz historických sídel, SMOČR, SONO – Sdružení obcí pro nakládání s odpady, MAS – Místní akční skupina České středohoří a další.

Synergické efekty se vytváří zejména prostřednictvím spolupráce na konkrétních tématech: např. sport – analýzu vytvořila UP Olomouc, vycházela ale zčásti z dat KHS Ústeckého kraje z Analýzy zdravotního stavu obyvatel.

Členství v odborných organizacích – Energy Cities – výměna informací, společné projekty. Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO). Cílem SEMMO je vytvoření účinné platformy, kde si obce a odborní partneři (např. z řad firem) budou moci předávat informace a způsoby řešení nejrůznějších problémů v oblasti energetiky a dopravy, případně se vzdělávat na seminářích a konferencích zaměřených na technologie a dotační politiku. V neposlední řadě obě skupiny získají cenné kontakty.

Nyní sdružuje SEMMO celkem čtyři městské samosprávy, zakládajícími městy jsou Litoměřice, Chrudim, Kopřivnice a MČ Brno – Nový Lískovec.

 • 1.3.C Partnerství a synergie ?
  ANO

Viz komentář v popisu otázky 1.3.8

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice ve sledovaném období provedlo další kvalitativní změnu ve vztahu k partnerům města a jejich participaci na konkrétních aktivitách. Od r. 2002 byli různí partneři zapojování do kampaní a osvětových akcí a postupně se podíleli rovněž na jejich organizaci. V současnosti však partneři města již sami organizují akce ve spolupráci s městem, čímž došlo k dalšímu kvalitativnímu posunu těchto partnerství. Nemalým úspěchem je rovněž navázání odborných partnerství s univerzitami či oborovými organizacemi, v roce 2014 se město Litoměřice stalo jako jediné město v ČR členem významné evropské asociace měst a regionů Energy Cities. Nadále je třeba uchovat aktivní přístup k partnerům a vytvářet vhodné podmínky pro jejich činnost, která přispívá k různorodosti aktivit ve městě, a navazovat nová partnerství zejm. v podnikatelském sektoru a akademické obci. V roce 2016 město navázalo významná partnerství s podnikateli na společné vizi – elektromobility ve městě.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město s partnery rozvíjí spolupráci a formy komunikace (partnerské projekty, webové sekce Podnikatel, Turista apod.). Rozvíjí i svou činnost v odborných organizacích. Trend je pozitivní, avšak bez výrazné zásadní změny v kvantitě či kvalitě výsledků oproti předchozímu období.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Statutární město Jihlava má uzavřené smlouvy o partnerské spolupráci s následujícími městy:

Purmerend

V roce 1991 byla podepsána první smlouva o partnerství, která byla obnovena po deseti letech. Byl tak položen základ pro mnohá setkání jak na oficiální úrovni v podobě odborných stáží, tak na úrovni neoficiální v množství kulturních a sportovních akcí. Z nich vzešla i mnohá přátelství mezi občany obou měst.

Heidenheim

Zastupitelstvo města dne 7. dubna 2002 mezi schválilo dohodu o partnerské spolupráci mezi městy Jihlava  a Heidenheim. Návrh na navázání partnerství s Heidenheimem přišel ze strany spolku Gemeinschaft Iglauer Sprachinsel e. V., který sdružuje německy hovořící občany, a spolu s městem Jihlava je od roku 1991 členem spolku Dům Gustav Mahlera, jehož úkolem je rozvíjení vzájemně dobrých vztahů mezi občany české, německé a židovské národnosti. Partnerství vede především k prohloubení dobrých sousedských vztahů mezi občany, spolky, institucemi a organizacemi obou měst. Dohoda přispívá k národním a mezinárodním snahám  o spravedlivý a mírový život v Evropě.

Užhorod

Smlouva o spolupráci mezi městy Jihlava a Užhorod byla schválena zastupitelstvem města Jihlavy dne    7. září 2010.

První myšlenka o případném uzavření partnerství s hlavním městem Zakarpatské oblasti Ukrajiny - městem Užhorod se zrodila po vyhodnocení zkušeností kraje Vysočina, který má uzavřenu partnerskou smlouvu se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny. Spolupráce obou krajů existuje od r. 2008.

 

Město Jihlava současně uzavírá partnerské smlouvy pro realizaci některých projektů, které přesahují hranice města. Jedná se např. o zpracování digitálního povodňového plánu ORP Jihlava a vybudování varovného a vyrozumívacího systému ORP Jihlava nebo projekty podpory cestovního ruchu Stříbrné pomezí a cyklostezka  Jihlava – Třebíč – Raabs.

Připravují se partnerské smlouvy v rámci IPRÚ.

Město bylo partnerem projektu Most k partnerství s VŠPJ s cílem zkvalitnění spolupráce mezi institucemi terciálního vzdělávání a aplikační sférou.

https://most.vspj.cz/

V případě integrovaných projektů jsou zajištěny mimorozpočtové zdroje účastníků projektu (dotace) a je možné realizovat řešení přesahující hranice jednotlivých obcí (viz partnerské projekty výše).

 

Výběr partnerů Jihlavy:

jsou osloveny obce na základě průzkumu zájmu o zapojení do konkrétního projektu, při zpracování strategie IPRÚ byl zrealizován průzkum zájmu, partnerské subjekty byly zapojeny v pracovních skuinách a následně jsou zapojeny v rámci implementace IPRÚ.

Příklad: v polovině r. 2017 uzavřena

Smlouva o partnerství mezi nositelem Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace a realizátorem projektu, tj. Středisko křesťanské pomoci Jihlava a

Smlouva o partnerství mezi nositelem Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace a realizátorem projektu, tj. Diecézní charita Brno.

Hodnocení projetků:

https://www.jihlava.cz/stribrne-pomezi/d-476559

https://www.jihlava.cz/cyklostezka-jihlava-trebic-raabs/d-478889

https://www.jihlava.cz/most-k-partnerstvi-vsp-jihlava-tvori-sit/d-477609

Projekt Most k partnerství - hodnocení viz příloha.

Digitální povodňový plán funguje od ledna 2014, hodnotící zpráva by se zpracovávala po případné povodni.

 

Soupis partnerských organizací není veden, partnerské subjekty jsou uveřejněny v rámci povinné publicity, jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách, např  digitální povodňový plán - ve smllouvě o dílo je uvedeno 23 obcí, se kterými jsou uzavřeny partnerské smlouvy.

 

Partnerské organizace - projekt Zdravé město

https://www.jihlava.cz/partnerske-organizace/d-514278/p1=104068

 • 1.3.C Partnerství a synergie ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Kopřivnice vytváří partnerství na několika úrovních:

Mezinárodní:

Smlouva o partnerství je uzavřena s městy: Trappes – Francie, Zwönitz - Spolková republika Německo, Myszków – Polsko, Castiglione del Lago – Itálie, Congleton - Velká Británie. Smlouva o spolupráci je uzavřena s městem Bánovce – Slovenská republika. Předpokládáme, že v roce 2018 při příležitosti 70. let povýšení Kopřivnice na město bude s Bánovci uzavřena smlouva o partnerství. Zároveň je přehodnocováno partnerství s Congletonem, neboť z důvodu změn v organizaci veřejné správy ve VB se toto partnerství dále nerozvíjí.

Spolupráce s partnerskými městy se pravidelně vyhodnocuje a toto vyhodnocení je součástí ročenky města. V příloze dokládáme výtah z ročenky za rok 2015 s akcemi v rámci mezinárodního partnerství.

V rámci těchto partnerství dochází ke spolupráci v oblasti kulturní výměny, při kulturních a sportovních akcích či výměně zkušeností v oblasti veřejné správy. V létech 2015 – 2017 byl v rámci této spolupráce realizován projekt O našem městě chceme rozhodovat s Vámi, do kterého byla zapojena dětská zastupitelstva z Kopřivnice, Trappes a Myszkowa. https://www.dobrapraxe.cz/cz/tema/koprivnice-2

Na národní a regionální úrovni je Kopřivnice členem řady sdružení a asociací. Jmenujme například Národní síť zdravých měst,  Svaz měst a obcí ČR, Svaz tajemníků měst a obcí, Asociace cykloměst, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a další. Tato členství nám přinašejí informace, kontakty, inspiraci a spolupráci.

Město uzavírá parnerství i za účelem realizace projektů, například členství ve Sdružení obcí regionu Novojičínska přineslo realizaci významného investičního projektu Odkanalizování místní části Lubina, na základě smlouvy o spolupráci s městem Příbor byla realizována cyklostezka spojující obě města, na základě smlouvy se Štramberkem, Příborem a Hukvaldami je realizován projekt Lašská brána Beskyd na podporu turistiky v této oblasti. Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem byly realizovány významné investiční projekty v oblasti dopravních staveb.

Partnerství s místními firmami, NNO, odborníky je uzavíráno prostřednictvím členství v komisích rady města, výborech zastupitelstva města, pracovních skupinách apod., například Komise pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21, Komise prevence kriminality a protidgové prevence, Komise pro architekturu a urbanismus, Komise pro mezinárodní vztahy, Komise místních částí (Vlčovice, Mniší, Lubina), Rada pro rozvoj lidských zdrojů a další.

Partnerství s různými subjekty umožňuje přípravu společných projektů a akcí. Například partnerství s podnikatelskými subjekty v rámci Rady pro rozvoj lidských zdrojů vede ke spolupráci na pravidelné Přehlídce technických řemesel, která je organizována pro žáky 8. a 9. ročníků a jejich rodiče pro přiblížení studijních oborů a budoucích povolání před volbou dalšího studia. S těmito firmami město rovněž spolupracuje na akci pro veřejnost Kopřivnické dny techniky, které v rámci dvoudenní interaktivní přehlídky prezentují výrobky a výrobní procesy firem z Kopřivnice a okolí. Akci navštíví cca 20 tis. návštěvníků.

V oblasti cestovního ruchu a spolupráce obcí v rámci Lašské brány Beskyd vznikají společné propagační materiály, sportovněspolečenské akce, je provozován společný informační portál www.lasska-brana.cz , vznikla aplikace průvodce Lašskou bránou do mobilu http://m.lwi.cz/lbb/ 

V roce 2016 uzavřela města Kopřivnice a Štramberk veřejnoprávní smlouvu í o poskytování služeb městské policie. Na základě této smlouvy zajišťuje Městská policie Kopřivnice činnosti i na území Štramberku.

 • 1.3.C Partnerství a synergie ?
  Ano, viz komentář v popisu otázky 1.3.8
Sebehodnocení +2

Město vytváří účelná partnerství, která vytváření podmínky pro spolupráci jak na úrovni města, tak na úrovni organizací a spolků v něm působících.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.3.8 Jsou vytvářena vhodná partnerství?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Organizace má identifikovány své strategické partnery dle jednotlivých oblastí a vzájemných vztahů. Aktuálními strategickými partnery jsou zejména – Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Centrum pro regionální rozvoj (hlavní partner při realizaci projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU), Pardubický kraj, Svaz měst a obcí, Národní síť Zdravých měst ČR, Benchmarkingová iniciativa. Na mezinárodní úrovni partnerská města. Na místní úrovni obce správního obvodu, Mikroregion Chrudimsko, fa Arriva(dopravní obslužnost), bankovní a finanční instituce, Okresní hospodářská komora, běžní obchodní partneři (dodavatelé).

Okruh potencionálních partnerů se průběžně rozšiřuje o nové subjekty spolupracující na společných projektech (obchodní partneři, týmoví a projektoví partneři – např. u projektů „rozvoj rekreačních lesů“, „rozvoj a podpora cestovního ruchu“, „ hosting webových stránek“, „metropolitní síť“, „dům na půl cesty“, „muzeum barokních soch“ aj. Vzhledem k fungování komunitního způsobu práce a plánování rozvoje města a konzultace strategických a rozvojových činností s veřejností jsou významným strategickým partnerem občané města. Partnerské smlouvy a dohody existují, průběžně se uzavírají nové, případně aktualizují stávající.

V rámci realizace IPRM jsou sepsány partnerské smlouvy (Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim, DDM, nízkoprahové zařízení – Kopretina, Centrum pro zdravotně postižené), kteří spolupracují na implementaci IPRM.

 • 1.3.F Schválení finanční podpory aktivit k UR/MA21 vyplývajících z komunitního plánování ?
  ano
 • 1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu ?
  https://dobrapraxe.cz/?uzemi=14660e7f4609679d023f59d87c9ed5fc
 • 1.3.C Partnerství a synergie ?
  ano cca 62 dohod o spolupráci na projektu ZM a MA 21
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Funkční partnerství v klíčových oblastech vytváří synergické efekty (vyšší kvalita, oslovení širší cílové skupiny, větší efektivita apod.). S partnery máme podepsané Dohody o partnerství.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

1.3.9 Lze na konkrétních případech prokázat synergické efekty?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

S partnery Zdravého města a MA 21 jsou sepisovány dohody, jejichž předmětem je vzájemná spolupráce při rozvoji Projektu Zdravé město Chrudim a MA 21 s důrazem na aktivní uplatňování a propagaci udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života na místní a regionální úrovni. Partnery Zdravého města a MA 21 jsou školy - mateřské, základní, střední, další příspěvkové organizace města - Knihovna, CSSP Chrudim, obchodní společnosti - Technické služby, Sportovní areály města, Městské lesy Chrudim, NNO, odborné instituce - Zdravotní ústav, Chrudimská nemocnice apod.

V uveřejněných PDP je také popsána spolupráce s partnery
https://dobrapraxe.cz/cz/stripky/chrudim-hrou-proti-aids

https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/chrudim-chrudim-za-udrzitelny-svet-2

https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe?uzemi=14660e7f4609679d023f59d87c9ed5fc
 

Uzavřena je také dohoda o partnerství s Okresní hospodářskou komorou. Nové partnerské smlouvy se uzavírají v souvislosti s realizací společných projektů (jde o řadu obcí, církevní instituce, sociální instituce a neziskové subjekty, ale např. také České dráhy či obchodní partnery, kteří se podílejí na sponzorství kulturních celoročních projektů města pro občany, jako jsou „Chrudimský rok hudby“, „Chrudim hraje“, „Chrudimský rok sportu“ aj..)

Město Chrudim je členem MAS Chrudimsko, z.s., kde jsou také aktivity realizovány na základě partnerství. Město je realizátorem projektu MAP II, kde jsou partnerství napříč ORP.

Vzájemná spolupráce probíhá i se soukromým sektorem, podnikateli - více je popsáno v oblasti Ekonomika a podnikání - 6.2.

 • 1.3.C Partnerství a synergie ?
  ano cca 62 dohod o spolupráci na projektu ZM a MA 21
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Funkční partnerství v klíčových oblastech vytváří synergické efekty (vyšší kvalita, oslovení širší cílové skupiny, větší efektivita apod.). S partnery máme podepsané Dohody o partnerství.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Spokojenost obyvatel nebyla ve sledovaném období zjišťována prostřednictvím ECI. Naposledy     v roce 2015.

Spokojenost ale hodnotíme            i prostřednictvím evaluačních dotazníků při pořádání akcí            i veřejných projednání. Výsledky pak bývají zapracovány do akčních plánů zlepšování a provazovány s dalšími metodami kvality aplikovaných na MěÚ.

Určitou formou využíváme i pocitové mapy.

Hodnocení oponenta -1
Trend ↓ zhoršující se

Nižší hodnocení výsledku i trendu  v porovnání s hodnocením města.

Město v minulosti pravidelně         a systémově zjišťovalo spokojenost obyvatel s kvalitou života (pomocí indikátoru ze sady Společných evropských indikátorů – A1 – Spokojenost občanů           s místním společenstvím),          na základě výsledků šetření přijímalo opatření pro zlepšování výsledků, zejména těch negativních. Šetření probíhalo     ve dvouletých cyklech (2007 – 2011), naposledy pak proběhlo     v roce 2015. V hodnoceném období neproběhlo žádné systémové šetření, které by zjišťovalo vícekriteriální zpětnou vazbu a spokojenost obyvatel, příp. dalších cílových skupin, ani se žádné takové šetření v nejbližší době nepřipravuje. Dílčí spokojenost cílových skupin město zjišťuje při konkrétních akcích       a aktivitách (evaluační dotazníky  z akcí či veřejných projednávání)  či při tvorbě pocitových map. Dílčí zjišťování může sloužit pro naplňování dílčích záměrů města, ale nedá relevantní obraz vnímání všech skupin obyvatel, příp. dalších osob průřezově všemi tématy činnosti města (a oblastí UR). Důrazně proto doporučuji v následujícím období připravit         a provést systémové šetření spokojenosti/vnímání obyvatel města a dalších relevantních cílových skupin v celém spektru života ve městě. Nemusí se nutně jednat o mezinárodně standardizované indikátory, i když jejich využití umožňuje porovnání stavu vnímání města očima obyvatel se srovnatelnými městy   v ČR i v evropském kontextu.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Spokojenost obyvatel ve sledovaném období se zlepšila na úroveň 92,5 %, což je považováno za vynikající výsledek. Měření spokojenosti obyvatel je pro vedení města důležitý zdroj informací a zpětné vazby, které jsou spolu s dalšími informacemi z veřejných projednání využívány pro tvorbu akčních plánů. Spokojenost obyvatel je také jedním z indikátorů strategického řízení. 
Ve sledovaném období došlo jednoznačně ke zlepšení práce s výstupy z šetření spokojenosti. Nicméně je třeba tyto výstupy posuzovat v dlouhodobém horizontu a v kontextu dalších výstupů z veřejných projednání apod. Výstupy se následně promítají např. do tvorby akčních plánů, t.j. do rozpočtu na příslušný rok.
Do budoucna je možné uvažovat o sociologických reprezentativních šetřeních, která poskytnou podrobnější data na větším vzorku populace.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

 

Tato oblast dlouhodobě vykazuje potenciál pro hodnocení +2 bez významnějších změn. Za hodnocené období se spokojenost obyvatel s kvalitou života zlepšila z 85 % na 92,5 %.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Sebehodnocení 0

Hodnocení v kategorii „stabilní“ je dáno výsledkem  šetření spokojenosti v roce 2015, kdy u indikátoru spokojenosti občanů s místním společenstvím došlo k mírnému zhoršení oproti roku 2011  a 2013.

 

Hodnocení oponenta 0

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Poznámka: Není systematicky definován soubor opatření na základě výstupů z šetření, který by sloužil jako vstup do akčních plánů, rozpočtu apod.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Sebehodnocení +2

 Spokojenost obyvatel je sledována od roku 2008 a je dlouhodobě na vysoké úrovni.

Hodnocení oponenta +2

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.4.1 Existuje metodika šetření spokojenosti?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Spokojenost obyvatel je pravidelně dle metodiky prováděna prostřednictvím šetření indikátoru ze sady Společných evropských indikátorů – A1 – Spokojenost občanů s místním společenstvím.

Cílem dotazníkového šetření je zprostředkovat vedení města zpětnou vazbu názorů, postojů a preferencí obyvatel města na jednotlivé tematické oblasti.

Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí standardizovaného dotazníku, jenž byl použitý i v jiných městech ČR. Pro zachycení specifik Chrudimi byla část dotazníku zachycující spokojenost obyvatel s místním společenstvím mírně upravena. Dále bylo do dotazníku včleněno několik otázek, které se týkají hodnocení a fungování městského úřadu a jím nabízených služeb. Samotné dotazování proběhlo formou řízeného rozhovoru s využitím proškolených tazatelů. Bylo osloveno na 700 respondentů.

Zpracované výsledky jsou v podobě závěrečné zprávy předkládány Radě města a Zastupitelstvu města. Na konci zprávy je zobrazena souhrnná spokojenost s jednotlivými aspekty kvality života. V tabulce jsou výsledky za rok 2007, 2009, 2011 a 2015 doplněny o trend vývoje (šipkami) a vývoje z hlediska udržitelnosti (podbarvením).

http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=2279&n=spolecne%2Devropske%2Dindikatory

Jako další nástroj, který nám slouží pro zjištění subjektivního pocitu spokojenosti jsou pocitové mapy - 

http://pocitovamapa.nszm.cz/chrudim-2019/nahled 

https://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=9488&n=pocitova%2Dmapa%2Dmesta%2Dchrudim

V roce 2018 byl proveden průzkum u cílové skupiny studentů. Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo v rámci veřejného projednání Desatera problémů očima mladé generace dne 5. dubna 2018 a na základě zde distribuovaných dotazníků do spolupracujících středních škol. Ve městě máme 7 středních škol. Bylo připraveno 800 ks dotazníků, vyplněných se prostřednictvím kontaktních osob ze SŠ vrátilo 589 ks, tj.73,6%.
Hodnocené otázky byly zaměřeny na spokojenost studentů, kteří zde studují, ale i bydlí (sportují a tráví zde svůj volný čas). Nemáme zjištěno, jaké procento studentů středních škol je současně obyvatelem města.
Hodnocení probíhalo na stupnici od 10 do 0 bodů (10 bodů – největší spokojenost, 0 bodů – nejmenší spokojenost).
Otázky byly sestaveny i na základě aktivit ve Zdravotním plánu.
Navržené Desatero studentů je pravidelně každoročně schvalováno v ZM. V úvodu každého tohoto setkání probíhá prezentace problémů vybraných v roce předešlém, včetně seznámení s aktivitami jejich plnění.
 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  v roce 2015 - 93,9%
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve sledování spokojenosti obyvatel sledujeme trendy, vyhodnocujeme výsledky a snažíme se přijímat nápravná opatření při negativních výsledcích. Výsledky sledování pravidelně zveřejňujeme na webu města, jsou s nimi seznamováni zastupitelé města.

Spokojenost obyvatel se drží nad hranicí 85 %., což je obecně považováno za výborný výsledek. V roce 2015 mělo měření vzestupnou tendenci. Spokojenost obyvatel je také jedním z indikátorů strategického řízení.

Hodnocení oponenta -2
Trend ↓ zhoršující se

Nižší hodnocení výsledku i trendu v porovnání s hodnocením města.

Město ustoupilo od standardizované propracované metodiky komplexního šetření spokojenosti. Využívá dílčí metodiky zjišťování vnímání obyvatel města (pocitové mapy) či dalších cílových skupin (průzkum u cílové skupiny studentů - dotazníkové šetření v rámci veřejného projednání Desatera problémů očima mladé generace)

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Spokojenost obyvatel Litoměřic ve sledovaném období výrazně neklesá naopak vzrostla na úroveň kolem 92 %, což je považováno za velmi dobrý výsledek. Měření spokojenosti obyvatel je pro vedení města důležitý zdroj informací a zpětné vazby, které jsou spolu s dalšími informacemi z veřejných projednání využívány pro tvorbu akčních plánů. Spokojenost obyvatel je také jedním z indikátorů strategického řízení. Do budoucna lze sledování spokojenosti podpořit klasickým reprezentativním šetřením populace města.

Město Litoměřice zahájilo vstupem do NSZM proces, jehož nedílnou součástí je komunikace s veřejností a pravidelné sledování spokojenosti obyvatel; od roku 2007 je pak prováděno cca každé 3 roky (2007, 2011, 2014, 2017) standardizované šetření spokojenosti obyvatel s využitím indikátorů ECI (European Common Indicators); výsledky tohoto šetření jsou porovnatelné s městy v ČR a EU.

ECI indikátor A.1 Spokojenost občanů s místním společenstvím, výsledky posledního šetření
v roce 2017:

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/ECI_Indikator-Spokojenost_2017_vysledky_Litomerice.pdf

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  ANO

viz komentář 1.4.1 - 5

2017 - 92,5 %

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Spokojenost obyvatel Litoměřic ve sledovaném období výrazně vzrostla na úroveň  92,5 %. Měření spokojenosti obyvatel je pro vedení města důležitý zdroj informací a zpětné vazby, které jsou spolu s dalšími informacemi z veřejných projednání využívány pro tvorbu akčních plánů. Spokojenost obyvatel je také jedním z indikátorů strategického řízení. Do budoucna lze sledování spokojenosti podpořit klasickým reprezentativním šetřením populace města.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Šetření spokojenosti proběhlo v roce 2011, 2013 a 2015 a dále výpočet Ekologické stopy města Jihlavy. Důvodem pro sledování indikátorů udržitelného rozvoje je snaha zjistit, zda jsou občané města Jihlavy spokojeni s nabízenými službami ve městě, jaké služby by se měly zlepšit, jaká je kvalita místního prostředí a jaké je dopravní chování obyvatel města Jihlavy.

Spokojenost obyvatel s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel Jihlavy

http://www.jihlava.cz/indikatory-udrzitelneho-rozvoje/d-496531/p1=104067

 

 

Hodnocení spokojenosti s jednotlivými aspekty kvality života v roce 2015  - 55 oblastí:

 

Hodnocení trendu

 

 

Zhodnocení vývoje od r.2011

počet hodnocených oblastí

 

Zhodnocení vývoje od r.2013

počet hodnocených oblastí 


rostoupcí

28

37

stagnující

22

12
klesající
2

6

nehodnoceno

3

0

 

 Spokojenost obyvatel s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel Jihlavy 2017 :

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=520698

Nejdůležitějším výsledkem indikátoru spokojenosti občanů s místním společenstvím je skutečnost, že spokojeny jsou téměř čtyři pětiny respondentů (77,2%). Tento výsledek je výrazně lepší než bylo zjištěno v roce 2015 (71,8 %).

 

Aktuálně město připravuje ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava realizaci každoročního průzkumu spokojenosti klientů.

 

Ekologická stopa

http://www.jihlava.cz/ekologicka-stopa-mesta/ds-54483/p1=104067

V roce 2011 se Magistrát města Jihlavy podílel na realizaci projektu Vysoké školy polytechnické Jihlava zaměřeného na hodnocení efektivnosti fungování veřejné správy. Projekt byl součástí grantu VŠPJ - Efektivnost zabezpečování vybraných veřejných služeb státní správy a samosprávy v Kraji Vysočina a ÚSK Banská Bystrica. Předmětem bylo porovnání předpokladů pro výkon práce a efektivnosti výkonu práce ve vybraných organizacích kraje Vysočina a Banskobystrického samosprávného kraje.

 

Metodou pro získání dat bylo dotazníkové šetření mezi klienty a zaměstnanci organizací. Výzkum se uskutečnil v roce 2011 a v roce 2015 a zúčastnil se Krajský úřad Kraje Vysočina a Magistrát města Jihlavy a v roce 2015 také Městský úřad města Banská Bystrica a Banskobystrický samosprávní kraj.

 

Souhrnné informace o výstupech projektu Efektivní zabezpečování vybraných veřejných služeb státní správy a samosprávy jsou uvedeny v příloze č. 7.

 

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  1,2

V roce 2015 v rámci dotazníkového šetření bylo vybráno 500 správně vyplněných dotazníků. Respondenty byli obyvatelé starší 15 let.

Podle údajů ČSÚ k 31.12.2015 měla Jihlava v kategorii 15 let a více 42 718 obyvatel.

Sebehodnocení +1

Pozitivní vývoj je v roce 2015 vykázán v 37 hodnocených oblastech, tj. 67 % z celkového počtu hodnocených oblastí.

V předchozím období se jednalo o pozitivní vývoj v 28 oblastech, tj. 51 % z celkového počtu.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice pravidelně provádí sociologický průzkum mezi obyvateli. Obvykle je tento průzkum realizován každé dva roky. V rámci průzkumu je jednak sledován Společný evropský indikátor (tzv. ECI) A1 – Spokojenost obyvatel s místním společenstvím a jsou sledovány rovněž další oblasti života ve městě, kvalita bydlení, pocit bezpečí, otázky v oblasti životního prostředí apod. Výsledky průzkumu jsou pak zveřejňovány prostřednictvím místních médií a rovněž jsou úplné závěrečné zprávy zveřejněny na webu města v sekci Radnice / Dokumenty http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  19 % velmi 74,3 % spíše spokojen (rok 2016)
Sebehodnocení +2

 Průzkumy probíhají ve dvouletém intervalu.

Hodnocení oponenta +2

Bez připomínek

1.4.2 Jsou s výsledky seznamováni zastupitelé a veřejnost?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Veřejnost může výsledky sledovaných indikátorů najít na webových stránkách města Chrudim, v sekci Zdravé město -http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=2279&n=spolecne%2Devropske%2Dindikatory

Tento indikátor (spolu s dalšími ze sady ECI) jsme sledovali v letech 2004 – 2007 – 2009 – 2011 a 2015. Pod následujícím odkazem jsou zveřejněny všechny závěrečné zprávy, ze kterých lze sledovat trendy -  http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=2279&n=spolecne%2Devropske%2Dindikatory

Výsledky jsou prezentovány na komisi ZM a MA 21, Strategickém týmu pro UR, s výsledky jsou pomocí TZ informovány i média. Jsou předkládány i ZM.

Všechny podněty vzešlé z komunitního projednání a dotazníkových průzkumů jsou dále procházeny a analyzovány.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  v roce 2015 - 93,9%
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Výsledky jsou prezentovány na komisi ZM a MA 21, Strategickém týmu pro UR, s výsledky jsou pomocí TZ informovány i média. Jsou předkládány i ZM.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↓ zhoršující se

Nižší hodnocení výsledku i trendu v porovnání s hodnocením města.

Výsledky dílčích šetření spokojenosti jsou zveřejněny na webu města, organizace uvádí, že výsledky jsou analyzovány, ale není uvedeno, jak byly analyzovány, zda je analýza zveřejněna, předložena orgánům samosprávy a jaká opatření byla přijata.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Výsledky šetření ECI jsou vždy předány vedoucím jednotlivých odborů města Litoměřice k dalšímu využití. Celou zprávu projednává Rada města.

Je vydávána tisková zpráva s informací i výsledcích šetření.  Výsledky šetření jsou projednávány na komisi ZM a MA21.

Zpráva ECI je vyvěšena na webu města.

https://www.youtube.com/watch?v=V9mVdIoi5G8&feature=youtu.be
https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/ECI_Indikator-Spokojenost_2017_vysledky_Litomerice.pdf
https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

 

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  ANO

viz komentář 1.4.1 - 5

2017 - 92,5 %

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Spokojenost obyvatel Litoměřic ve sledovaném období výrazně vzrostla na úroveň  92,5 %. Měření spokojenosti obyvatel je pro vedení města důležitý zdroj informací a zpětné vazby, které jsou spolu s dalšími informacemi z veřejných projednání využívány pro tvorbu akčních plánů. Spokojenost obyvatel je také jedním z indikátorů strategického řízení. Do budoucna lze sledování spokojenosti podpořit klasickým reprezentativním šetřením populace města.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ano.

Zasedání zastupitelstva města – usnesení zastupitelstva číslo 403/15 - ZM, 389/13 - ZM, 485/11 - ZM.

Webové stránky města.

Tisková zpráva.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  1,2
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Zpracovatel sociologického průzkumu prezentuje jeho výsledky členům rady města, veřejnost je s výsledky seznámena prostřednictvím článku v Kopřivnických novinách http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=spokojenost-obyvatel-mesta-podle-pruzkumu-roste&clanek=21505 . Závěrečné zprávy všech sociologických průzkumů jsou zveřejněny na webu města www.koprivnice.cz v sekci Radnice/Dokumenty.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  19 % velmi 74,3 % spíše spokojen (rok 2016)
Sebehodnocení +2

 Všechny závěrečné zprávy z provedených průzkumů jsou k dispozici na webu města. V souvislosti s provedeným průzkumem jsou k výsledkům zveřejňovány články v Kopřivnických novinách.

Hodnocení oponenta +2

Bez připomínek

1.4.3 Lze doložit trend v hodnocení spokojenosti případně srovnání s jinými městy?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Srovnání s jinými městy lze najít na výsledkovém portálu, který nabízí výsledky sledování indikátorů ECI (Společných evropských indikátorů) a místně specifických indikátorů ve městech ČR.
Portál obsahuje základní srovnání nejdůležitějších indikátorů a jejich výsledků od roku 2003, kdy česká města začala indikátory sledovat, do současnosti.

http://indikatory.ci2.co.cz/cs/eci?category=14&city=All&tags=&=Hledat

http://indikatory.ci2.co.cz/cs/a1-01/titulkovy-indikator-obecna-mira-spokojenosti

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  v roce 2015 - 93,9%
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Srovnání s jinými městy lze najít na výsledkovém portálu, který nabízí výsledky sledování indikátorů ECI (Společných evropských indikátorů) a místně specifických indikátorů ve městech ČR.
Portál obsahuje základní srovnání nejdůležitějších indikátorů a jejich výsledků od roku 2003, kdy česká města začala indikátory sledovat, do současnosti.

Hodnocení oponenta -1
Trend ↓ zhoršující se

Nižší hodnocení výsledku i trendu v porovnání s hodnocením města.

Není uvedeno, zda a jak jsou výsledky dílčích šetření spokojenosti porovnávány s jinými municipalitami a zda jsou na základě porovnání přijata nějaká zlepšovací opatření.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  ANO

viz komentář 1.4.1 - 5

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Spokojenost obyvatel Litoměřic ve sledovaném období výrazně vzrostla na úroveň  92,5 %. Měření spokojenosti obyvatel je pro vedení města důležitý zdroj informací a zpětné vazby, které jsou spolu s dalšími informacemi z veřejných projednání využívány pro tvorbu akčních plánů. Spokojenost obyvatel je také jedním z indikátorů strategického řízení. Do budoucna lze sledování spokojenosti podpořit klasickým reprezentativním šetřením populace města.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Trend v hodnocení spokojenosti je uveden ve zprávě z provedeného šetření v roce 2015.

http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=509726

 

Nejdůležitějším výsledkem indikátoru spokojenosti občanů s místním společenstvím je skutečnost, že spokojeny jsou více jak dvě třetiny respondentů (71,8 %). Tento výsledek je ovšem horší než v předcházejících letech: 2011 (78,5 %) a 2013 (78,7 %).

Dále je v závěrech zprávy uvedeno:  Při porovnání s jinými městy, kde probíhalo obdobné šetření, je nezbytné konstatovat, že lidé v Jihlavě jsou na základě šetření z roku 2015 spíše méně spokojeni.

 

Výsledky indikátoru Mobilita a místní přeprava cestujících v Jihlavě svědčí z hlediska udržitelnosti o pozitivním výsledku.

 

Základní srovnání s jinými městy je možné získat na stránkách CI2, o. p. s.

http://indikatory.ci2.co.cz/cs

Výsledkový portál nabízí výsledky sledování indikátorů ECI (Společných evropských indikátorů) a místně specifických indikátorů ve městech ČR. Jedná se zejména  o města, která dlouhodobě spolupracují          s CI2, o.p.s nebo mají sama zájem zde publikovat výsledky indikátorů.
Portál obsahuje základní srovnání nejdůležitějších indikátorů a jejich výsledků od roku 2003, kdy česká města začala indikátory sledovat, do současnosti.

 

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  1,2
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Trend ve sledování míry spokojenosti obyvatel - ECI 1 - Spokojenost obyvatel s místním společenstvím

Kromě odpovědi na ordinální otázku identifikující obecnou míru spokojenosti s životem v Kopřivnici měli respondenti možnost vyjádřit míru své spokojenosti také kardinálně, tj. procentuálně na škále (stupnici) od 0 % = žádná spokojenost do 100 % = nejvyšší spokojenost. Průměrná hodnota spokojenosti obyvatel s životem v Kopřivnici byla v červnu 2016 celkem 78,1 %, resp. nejvyšší v posledních osmi letech. V roce 2008 byla hodnota spokojenosti 74,5 %, v roce 2010 byla hodnota spokojenosti 70,1 %, v roce 2012 byla hodnota spokojenosti 70,8 % a v roce 2014 to bylo 70,1 %.

Ze vztahu obecné míry spokojenosti k vybraným sociálnědemografickým ukazatelům vyplývá, že se míra spokojenosti v závislosti na těchto faktorech (věk, pohlaví, vzdělání, ekonomická aktivita a typ bydlení) zásadně nediferencuje.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  19 % velmi 74,3 % spíše spokojen (rok 2016)
Sebehodnocení +2

Spokojenost obyvatel vzrostla.

Hodnocení oponenta +2

Bez připomínek

1.4.4 Je provedena analýza výsledků, a to zejména v případě negativního trendu?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

S výsledky je dále pracováno, pomáhají nám směřovat zaměření aktivit a projektů. Na základě průzkumů ECI indikátorů byla provedena např. optimalizace separačních hnízd, stanovení nebezpečných míst ve městě, upraven jízdní řád MHD apod. (byly vybudovány nové přechody pro chodce, nebezpečné byly osvětleny, vybudovány bezbariérové trasy na základě požadavků veřejnosti apod.)

S každými výsledky je dále pracováno, jsou rozebírány a analyzovány, jsou stanovena opatření (pokud jsou podněty vyhodnoceny jako oprávněné). Toto bývá i součástí programu komise ZM a MA 21.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  v roce 2015 - 93,9%
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

S výsledky je dále pracováno, pomáhají nám směřovat zaměření aktivit a projektů.

Hodnocení oponenta -1
Trend ↓ zhoršující se

Nižší hodnocení výsledku i trendu v porovnání s hodnocením města.

Není doloženo, zda a jak byly výsledky dílčích šetření spokojenosti analyzovány, zda je analýza zveřejněna, předložena orgánům samosprávy a jaká opatření byla přijata.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve sledovaném období došlo jednoznačně ke zlepšení práce s výstupy z šetření spokojenosti. Nicméně je třeba tyto výstupy posuzovat v dlouhodobém horizontu a v kontextu dalších výstupů z veřejných projednání apod. Výstupy se následně promítají např. do tvorby akčních plánů, tj. do rozpočtu na příslušný rok. Do budoucna je možné uvažovat o klasických sociologických reprezentativních šetřeních, které by poskytly podrobnější data na větším vzorku populace a doplnily by šetření ECI. Vzhledem k finanční náročnosti lze uvažovat o intervalu cca 5 let.

Je prováděno základní vyhodnocení výsledků šetření ve vztahu k vynakládaným investicím z rozpočtu města; dle posledního měření ale nelze konstatovat, že by se navýšení prostředků v určitých oblastech (kultura, sport) výrazně viditelně projevilo také v hodnocení spokojenosti ze strany veřejnosti; je to dáno mj. tím, že tato šetření mohou být ovlivněna aktuálními událostmi v konkrétním roce či měsíci (např. velké koncerty na náměstí, vinařské slavnosti apod. mají pozitivní dopad, naopak např. diskuze o financování sportu mají spíše negativní dopad apod.), ale i faktem, že spokojenost se dlouhodobě drží na vysoké úrovni a má vzrůstající tendenci.

Opatření jsou přijímána nepřímo – pokud vychází nějaká oblast opakovaně negativně, dostává se téma např. do Plánu zlepšování ZM a MA21.
Je využívána jako podklad k dalším analýzám, podkladům při plánování nebo hodnocení vztahujícím se k úřadu.

Opatření jsou přijímána nepřímo - pokud vychází nějaká oblast opakovaně negativně, dostává se téma např. do Plánu zlepšování ZM a MA21.

Stále je třeba šetření spokojenosti považovat za indikativní a za jeden ze zdrojů informací, resp. zpětné vazby, je třeba je porovnávat např. s výstupy TOP 10 problémů, anket, tematických kulatých stolů, šetření spokojenosti zaměstnanců úřadu apod. a sledovat dlouhodobý trend.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  ANO

viz komentář 1.4.1 - 5

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období došlo jednoznačně ke zlepšení práce s výstupy z šetření spokojenosti. Nicméně je třeba tyto výstupy posuzovat v dlouhodobém horizontu a v kontextu dalších výstupů z veřejných projednání apod. Výstupy se následně promítají např. do tvorby akčních plánů, tj. do rozpočtu na příslušný rok. Do budoucna je možné uvažovat o klasických sociologických reprezentativních šetřeních, které by poskytly podrobnější data na větším vzorku populace a doplnily by šetření ECI.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Zpráva ze šetření spokojenosti obyvatel podrobně popisuje výstupy šetření, ale neobsahuje analýzu příčin a možných opatření. Trend je pozitivní, avšak bez výrazné zásadní změny (v oblasti analýza příčin –> řešení následků) v kvantitě či kvalitě výsledků oproti předchozímu období.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Analýza je uvedena ve zprávách z provedeného šetření.

Zpráva z roku 2015 obsahuje tabulku, která uvádí souhrnnou spokojenost s jednotlivými aspekty kvality života, výsledky za rok 2011, 2013 a 2015 jsou doplněny o trend vývoje a vývoje z hlediska udržitelnosti.

Rovněž tabulka, která ukazuje v souhrnu výsledky jednotlivých indikátorů mobility ve městě.  Jsou uvedeny výsledky na rok 2011, 2013 a 2015 a naznačen trend a vývoj k udržitelnosti.

Zpráva dále obsahuje nejlépe a nejhůře hodnocené projekty.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  1,2
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

Zpráva ze šetření spokojenosti obyvatel podrobně popisuje výstupy šetření, ale neobsahuje analýzu příčin a možných opatření.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Analýza výsledků je součástí závěrečné zprávy sociologického průzkumu. Důvody nespokojenosti malé části respondentů (pouze 6,7 %) s životem v Kopřivnici byly identifikovány prostřednictvím volné otázky (bez nabízených variant odpovědí). Hlavním důvodem nespokojenosti této skupinky dotázaných s životem ve městě je podle spontánních odpovědí vzhled a údržba města, dále pak špatné chodníky, málo parkovacích míst, špatný stav silnic, sociálně vyloučení obyvatelé – Romové, bezdomovci, drogově závislí apod. – a bezpečnost obyvatel, tj. kriminalita a vandalismus. Z komparace výsledků s průzkumy z předchozích let vyplývá, že se hlavní důvody nespokojenosti s životem v Kopřivnici meziročně nezměnily.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  19 % velmi 74,3 % spíše spokojen (rok 2016)
Sebehodnocení +2

 V rámci průzkumu mají lidé možnost zdůvodnit svoji nespokojenost.

Hodnocení oponenta +2

Bez připomínek

1.4.5 Přijímají se opatření na základě provedení šetření?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Opatření jsou přijímána nepřímo - pokud vychází nějaká oblast opakovaně negativně, dostává se téma na jednání komise ZM a MA 21. Poté je výsledek porovnán i s výsledky komunitního plánování - výstupy TOP 10 problémů, anket, tematických kulatých stolů apod. a je sledován jejich dlouhodobý trend.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  v roce 2015 - 93,9%
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Opatření jsou přijímána nepřímo - pokud vychází nějaká oblast opakovaně negativně, dostává se téma na jednání komise ZM a MA 21.

Hodnocení oponenta -1
Trend ↓ zhoršující se

Nižší hodnocení výsledku i trendu v porovnání s hodnocením města.

Není doloženo, zda a jak byly výsledky dílčích šetření spokojenosti analyzovány a jaká opatření pro zlepšení byla přijata.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve sledovaném období došlo jednoznačně ke zlepšení práce s výstupy z šetření spokojenosti. Nicméně je třeba tyto výstupy posuzovat v dlouhodobém horizontu a v kontextu dalších výstupů z veřejných projednání apod. Výstupy se následně promítají např. do tvorby akčních plánů, tj. do rozpočtu na příslušný rok.

Ve sledovaném období došlo jednoznačně ke zlepšení práce s výstupy z šetření spokojenosti. Nicméně je třeba tyto výstupy posuzovat v dlouhodobém horizontu a v kontextu dalších výstupů z veřejných projednání apod. Výstupy se následně promítají např. do tvorby akčních plánů, tj. do rozpočtu na příslušný rok.

Sociologický průzkum je vždy součástí analytické části přípravy, popř. aktualizace SPRM (město plánuje aktualizovat 2018–2019). Strategický plán pak ve své návrhové části v jednotlivých opatřeních reaguje na výstupy z tohoto šetření. K průzkumům je přihlíženo v rámci přípravy akčního plánu a je konzultován na zasedání strategického týmu UR.

Důvody nespokojenosti občanů se dlouhodobě opakují a jsou řešeny v rámci přípravy investičních či neinvestičních akcí. Jelikož jde o investičně rozsáhlé a náročné projekty (obnova komunikací, cest a chodníků, výstavba parkovišť na sídlištích, zklidnění dopravy v centru města, rekonstrukce a výsadba zeleně ve městě) jsou realizovány v dílčích projektech a není možno uspokojit požadavky všech částí města a jejich obyvatel najednou.

Podněty a problémy ze sociologického průzkumu jsou řešeny s individuálně a k nim jsou přijímána individuální opatření případně jednoduchý akční plán.

Pokud vychází nějaká oblast opakovaně negativně, dostává se téma např. do Plánu zlepšování ZM a MA21. Je diskutován s vedením města a se strategickým týmem UR.

Stále je třeba šetření spokojenosti považovat za indikativní a za jeden ze zdrojů informací, resp. zpětné vazby, je třeba je porovnávat např. s výstupy TOP 10 problémů, anket, tematických kulatých stolů, šetření spokojenosti zaměstnanců úřadu apod. a sledovat dlouhodobý trend.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  ANO

viz komentář 1.4.1 - 5

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období došlo jednoznačně ke zlepšení práce s výstupy z šetření spokojenosti. Nicméně je třeba tyto výstupy posuzovat v dlouhodobém horizontu a v kontextu dalších výstupů z veřejných projednání apod. Výstupy se následně promítají např. do tvorby akčních plánů, t.j. do rozpočtu na příslušný rok. Do budoucna je možné uvažovat o klasických sociologických reprezentativních šetřeních, které by poskytly podrobnější data na větším vzorku populace a doplnily by šetření ECI.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Výstupy z šetření jsou využívány individuálně pro tvorbu strategických dokumentů - akční plány, rozpočet apod., avšak systematická definice souboru opatření na základě výstupů z šetření není zpracovávána.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Podněty a problémy jsou řešeny individuálně a k nim jsou přijímána konkrétní opatření.

Například: na základě průzkumů ECI indikátorů a dalšího podrobného průzkumu MHD byl upraven jízdní řád MHD, zahájena informační kampaň prostřednictvím projektu „Kolmo, busem, pěšky s jihlavskými ježky“ (podrobně viz téma 4 – Doprava)

 

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  1,2
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Není systematicky definován soubor opatření na základě výstupů z šetření, který by sloužil jako vstup do akčních plánů, rozpočtu apod.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Sociologický průzkum je vždy součástí analytické části přípravy popř. aktualizace SPRM. Strategický plán pak ve své návrhové části v jednotlivých opatřeních reaguje na výstupy z tohoto šetření. K průzkumům, které jsou realizovány v meziobdobí (SPRM je vytvořen na 15 let a v polovině času byl aktualizován a průzkumy probíhají každé dva roky) je přihlíženo v rámci přípravy ročního akčního plánu rozvoje města. Důvody nespokojenosti se dlouhodobě opakují a jsou řešeny v rámci přípravy investičních či neinvestičních akcí. Jelikož jde o investičně rozsáhlé a náročné projekty (obnova chodníků, výstavba parkovišť, rekonstrukce komunikací, vzhled města) jsou realizovány v dílčích projektech a není možno uspokojit požadavky všech lokalit a jejich obyvatel najednou. To je pravděpodobně důvodem, proč se zmíněné důvody nespokojenosti v průzkumu objevují opakovaně. Obdobně je tomu i v oblasti kriminality, bezpečnosti a protidrogové prevence. Tato oblast je navíc velmi ovlivněna subjektivním pocitem, který ovšem není podpořen fakty, které vyplývají z policejních statistik.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  19 % velmi 74,3 % spíše spokojen (rok 2016)
Sebehodnocení +2

Problémové oblasti jsou řešeny.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek
- není systematicky definován soubor opatření na základě výstupů z šetření, který by sloužil jako vstup do akčních plánů, rozpočtu apod. - do nichž však město výstupy fakticky zapracovává.

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Snažíme se využívat přednostně zastavěné území města a minimalizovat zábory nezastavěného území okolních ZPF, okolní přírody a krajiny (zástavby proluk, brownfilds). Město se rozpíná v souladu s územním plánem. 

Město se snaží rovnoměrně rozložit diferenciaci využití území. Jediná výchylka je u ploch dopravní infrastruktury, která činí 13,2%. Toto je způsobeno připravovanými rozsáhlými strategickými stavbami jako je západní propojení města, východní propojení města a dopravní koridor ČD Chrudim - Pardubice.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Bez připomínek.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Oproti předchozímu ÚP došlo k omezení rozrůstání města. V současnosti se vychází při řešení této problematiky z platného ÚP; specificky bude tato oblast řešena v novém plánu udržitelné městské mobility, resp. jeho vstupní analýze. Vzhledem k tomu, že jsou k dispozici data týkající se obvodu všech domů a celkového obvodu zastavěného území města za rok 2014, lze trend vývoje sledovaného jevu v porovnání s údaji za rok 2017 označit jako mírně rostoucí.  Ze získaných údajů lze odvodit, že zejména v období let 2015 až 2017 došlo k ustálení hodnot přírůstku bytů ve městě, tudíž samotný trend lze charakterizovat jako ustálený přírůstek.
Vzhledem k segmentaci zastavěného i zastavitelného území na jednotlivé plochy s daným funkčním využitím a k jejich podílům na výměře zmíněného území lze s ohledem na charakter města považovat funkční využití a prostorové uspořádání území jako vyvážené.
Taktéž většinový podíl nezastavitelného území na celkové výměře území města lze hodnotit příznivě z důvodu aspektu ochrany přírody a krajiny. 
Město ve sledovaném období vytvořilo dlouhodobou vizi kvalitativního rozvoje obsaženou v územním plánu a urbanistických a územních studiích. 

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice má vzpracovaný kvalitní ÚPD, která zajišťuje racionální prostorové a funkční využití území. 

V některých místech dochází i přesto k méně kvalitní výstavbě (část Miřejovické stráně). Město pracuje na ovlivnění těchto faktorů pomocí podpůrných nástrojů, které nejsou povinně zahrnuty v ÚPD. (komunikace se stavebníky, konzultace s městs. architektem, apod.)

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Sebehodnocení 0

Vlivem scelování zastavěných částí došlo k redukci obvodu zastavěného území na 95%. K nárůstu obvodu domů o cca 30% došlo především dostavbou průmyslové zóny, obchodů a služeb (supermarkety a drobní podnikatelé), ale i bytovou výstavbou – jak individuální, tak hromadnou. Město se rozrůstá v souladu s územním plánem. Nově připravený územní plán využívá rozvojových ploch přednostně uvnitř zastavěného území města a snaží se minimalizovat zábory nezastavěného území okolních ZPF, okolní přírody a krajiny (zástavby proluk, brownfields). Omezuje také rozvoj příměstských částí ve prospěch městské zástavby.

Hodnocení oponenta 0

 Popsané tendence územního rozvoje lze hodnotit pozitivně. Zaměření na přednostné využití ploch uvnitř zastavěného území, resp.využití brownfields je žádoucí.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Sebehodnocení 0

Situace je uspokojivá.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.5.1 Prosazuje obec při umisťování nových staveb požadavek, aby umístění negenerovalo zbytečnou dopravní zátěž okolí a klidových zón obce?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Vzhledem k tomu, že město Chrudim má zpracovaný kvalitní a poměrně nový ÚPD a pro všechny významnější rozvojové lokality jsou zpracovávány zástavbové studie, lze konstatovat, že v maximální možné míře je eliminován negativní vliv nových staveb na životní prostředí.

Územně plánovací dokumentaci lze najit na http://www.chrudim.eu/uzemne%2Dplanovaci%2Ddokumentace%2Dhtml/ds-1158

http://www.chrudim.eu/uzemni%2Dplan%2Dchrudim/d-2211/p1=1841

Územní studie jsou k nahlédnutí nejen v tištěné podobě na Odboru územního plánování a regionálního rozvoje, ale i na webových stránkách města.

Nový územní plán Chrudim byl vydán v roce 2013.

RP MPZ se pořizuje nový. ÚP v zásadě umožňuje zahuštěnou zástavbu např.řadových rodinných domů na pozemcích cca do 500m2. V současné době není o takovéto pozemky velký zájem.

 • 1.5.A Kompaktnost městské zástavby ?
  393,6%

2000: Tato data můžeme považovat za orientační – nejsou dostupná v digitální podobě

 

Obvod města s jeho částmi (zast. uz.) = 53 623 m Obvod budov= 238 026m

Tzn., že výsledek je +/- : 238 026m/53 623 m = 443,8 %

2011:
Obvod města s jeho částmi (zast. uz.) =69 975m Obvod budov= 279 067m

279 067m/69975m = 398,8%

2015:
Obvod města s jeho částmi (zast. uz.) =71 545 m Obvod budov= 282 663m

282 663 m/71 545 m = 395,1%

2018:

obvod města s jeho částmi ( zastavěné území) činí 71930 m a obvod budov činí 283 120 m

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Snažíme se využívat přednostně zastavěné území města a minimalizovat zábory nezastavěného území okolních ZPF, okolní přírody a krajiny (zástavby proluk, brownfilds).

Město se rozpíná v souladu s územním plánem. 

Průmyslová zóna poskytuje pracovní příležitosti pro obyvatele města, máme platné regulativy pro její osazování.

Ve městě se snažíme uspokojovat poptávky po plochách a pozemcích pro různé typy bydlení ve městě, jsou k tomuto účely využívány i brownfieds.

Hodnocení oponenta 0
Trend nehodnoceno

Kompaktnost městské zástavby je sledována. Doporučujeme sledovat průběžně trend u indikátoru 1.5.A, jinak bez připomínek. RP MPZ se bude pořizovat nový. ÚP v zásadě umožňuje  zahuštěnou zástavbu např.řadových rodinných domů na pozemcích cca do 500m2, není však dle vyjádření zástupců Města o takovéto pozemky velký zájem.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Při umísťování nových staveb se vychází z územního plánu z roku 2009 (Změna č. 2 z roku 2015) (viz oblast 1.1).

Současně platný územní plán včetně změn byl pořízen v souladu s platnou legislativou autorizovaným architektem, který v rámci pořízení stanovil koncepci území včetně koncepce rozvojových lokalit, spolu se stanovením regulativů jejich využití. Lokality byly navrhovány mimo jiné i s ohledem na náročnost budování technické a dopravní infrastruktury a současně je doporučováno využití stávajících proluk v zástavbě z důvodu minimalizace rozšiřování zastavěného území města.

Konkrétní příklady snížení dopravní zátěže jsou následující: 

 • nový sběrný dvůr přesunut do centra města do docházkové vzdálenosti redukce dopravy (na základě zvýšujícího se množství ukládaného odpadu lze usoudit, že by došlo ke znatelnému nárůstu dopravy, pokud by stejné množství mělo být uloženo na bývalý sběrný dvůr na okraji města v části Želetice)
 • připravuje se výstavba nových komunikací (II/247 přivaděč k průmyslovým zónám Prosmyky-Litoměřice a přeložka silnice I/15 východní obchvat) odvedení dopravy  z centra města 
 • od roku 2017 došlo k omezení vjezdu nákladních vozidel do centra města (vyloučení tranzitní dopravy)
 • v roce 2016 výstavba nového záchytného parkoviště u vlakového a autobusového nádraží, tuto problematiku bude řešit také plán udržitelné městské mobility, který se zpracovává a bude podkladem pro celkovou novou koncepci rozvoje dopravy ve městě s výhledem do r. 2050.
 • 1.5.A Kompaktnost městské zástavby ?
  584

Hodnota indikátoru 1.5.A:

r. 2007 (orientační údaje)
- obvod všech domů = 227,6 km
- celkový obvod zastavěného území (dle územního plánu) = 40,07 km -> tzn. výsledek je cca 568 %

r. 2014 (orientační údaje)
- obvod všech domů (dle katastru) = 232,7 km
- celkový obvod zastavěného území (dle územního plánu) = 40,1 km

r. 2017 (orientační údaje)
- obvod všech domů = 234 km
- celkový obvod zastavěného území (dle územního plánu) =
40,1 km -> tzn. výsledek je cca 584 %

1.5.B Urbanistická struktura - podíl počtů bytů v rodinných domcích a v bytových domech z celkového počtu bytů (v %)
SLDB 2011
- obydlené byty celkem = 10.037
- z toho:
- v rodinných domech = 1.997
(20 %)
- bytové domy =  7.933 (79 %)
- jiné = 107 (1 %)

Výstavba bytů
rok     celkem     RD     BD

2012  29            18      10
2013  20            12
2014  6               6
2015  14             9        5
2016  11            11      
2017  11            11

1.5.C Nově navrhované zastavitelné plochy
a) k jeho současné výměře
b) k navrhovaným přestavbovým plochám uvnitř zastavěného území.

V ÚP je vymezeno 706,7 ha zastavěného území. Mimo zastavěné území ÚP navrhuje 92,4 ha zastavitelných ploch. Uvnitř zastavěného území obce je navrženo 110,5 ha zastavitelných nebo přestavbových ploch.

r. 2014 - výsledek a) 0,13, b) 0,84 (dle současně platného ÚP, původní ÚP z roku 1998 neexistuje v elektronické podobě - nelze ověřit vývoj tohoto ukazatele)

r. 2017 - aktualizováno bude po vydání změny č. 3 ÚP (předpoklad konec roku 2018)

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Oproti předchozímu ÚP došlo k omezení rozrůstání města. 
Vzhledem k tomu, že jsou k dispozici data týkající se obvodu všech domů a celkového obvodu zastavěného území města za rok 2014, lze trend vývoje sledovaného jevu v porovnání s údaji za rok 2017 označit jako mírně rostoucí.
Trend v dalších letech 2015 - 2017 je ustálený.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Souhlasím s pospisem situace.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město připravuje nový územní plán. Kompaktní zástavba je jedním z hlavních bodů koncepce návrhu nového územního plánu. Město má zpracovaný dopravní model a má tak přehled o dopravní zátěži ve všech částech města i jednotlivých ulicích.

Rada města Jihlavy schválila usnesením číslo 77/17-RM návrh smlouvy o dílo na dopracování Územního plánu města Jihlavy.

 

Město má zpracovány územní studie veřejných prostranství -  Špitálské předměstí, Na Bělidle, Handlovy Dvory, Havlíčkova ul., Sidliště I.

Jsou vytipovány další.

 

 

 

 • 1.5.A Kompaktnost městské zástavby ?
  497

R. 2008

-celkový obvod všech domů dle ZABAGEDu = 514,57 km

- celkový obvod zastaveného území dle staršího územního plánu = 143,77 km

-tzn., že výsledek je cca 358 %

 

R. 2016

-celkový obvod všech domů dle katastru nemovitostí = 815,41 km

-celkový obvod všech domů dle základní územní identifikace = 676,94 km

-celkový obvod zastaveného území dle současného územního plánu = 136,13 km

-tzn., že výsledek je cca 599 % dle KN a 497 % dle základní územní identifikace

 

Katastr nemovitostí však neuvádí jen budovy ale i nádvoří (konkrétně druh využití pozemku: zastavěná plocha a nádvoří).

 

Zmenšení obvodu zastavěného území bylo způsobeno scelováním zastavěných částí.

Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

 Z údajů je zřejmé, že obvod zastavěného území města klesl. Jinak doložení výpočtu lze obecně považovat za pozitivní. Dále je zřejmé, že město má zpracovanou evidenci brownfields ve správním území, což lze rovněž považovat za pozitivní. Uvedený podklad je přehledný.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Obec prosazuje při umisťování nových staveb požadavek, aby umístění negenerovalo zbytečnou dopravní zátěž okolí a klidových zón obce. Územní plán důsledně vymezuje funkční plochy pro průmysl, služby, bydlení a zemědělskou výrobu.

V územně analytických podkladech (ÚAP) jsou sledovány jednotlivé funkční plochy, záměry na změny v území, při každé aktualizaci ÚAP je zpracováván rozbor udržitelného rozvoje území a stanovovány problémy k řešení v ÚPD.

Město se snaží o zachování přirozeného oddělení průmyslu a rezidenční zóny města prostřednictvím železniční tratě (postupná změna „starého závodu Tatra„ na komerční zónu, město také vykoupilo bývalé průmyslové objekty Tatry v městském sadu a za budovou MÚ a snaží se je postupně přeměnit na plochy pro rekreaci, oddech a veřejnou infrastrukturu).

Průmyslový park Kopřivnice se nachází na okraji města při komunikaci I/58. Usnesením zastupitelstva je vyloučeno jednání o vstupu takového investora do Parku, který je spediční a skladovací firmou, protože lze očekávat, že by její činnost zvyšovala dopravní zátěž města a jeho okolí.

Město realizuje projekty na podporu rozvoje cyklistiky a to jak pro rekreační účely, tak za účelem dopravy do zaměstnání, za nákupy a službami. 

 • 1.5.A Kompaktnost městské zástavby ?

V rámci stávajícího územního plánu nejsou hodnoty potřebné pro výpočet indikátoru vyčísleny. Město připravuje nový územní plán a v návaznosti na něj budou vstupní údaje výpočtu vyčísleny.

Sebehodnocení 0

Město se rozvíjí v souladu s územním plánem. Snaží se přednostně využívat zastavěné území města a snaží se minimalizovat zábory nezastavěného území okolních ZPF, okolní přírody a krajiny. V oblasti dopravy podporuje rozvoj cyklistiky.

K expanzivnímu vývoji města došlo na počátku tisíciletí a to především výstavbou nové průmyslové zóny, která přivedla do města nové investory, kteří eleminovali výpadek v zaměstnanosti způsobený útlumem činnosti u tradičního zaměstnavatele společnosti Tatra. Na druhou stranu pro výstavbu nových obchodů a služeb (supermarkety a drobní podnikatelé) byly využívány lokality v zastavěném území města (např. brownfield starého závodu Tatry, nebo zmenšení plochy autobusového nádraží).

Hodnocení oponenta 0

Bylo by vhodné doplnit indikátor kompaktnosti městské zástavby. Jinak bez připomínek. Přístup města lze hodnotit pozitivně.

1.5.2 Prosazuje město takovou funkční diferenciaci využití území, aby vyhovovala jak z hledisek fungování města a jeho dopravní obsluhy, ale i zdravého životního prostředí a podmínek života obyvatel i návštěvníků?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Navržená koncepce rozvoje města vychází ze zásad:

 • rozvíjet především jádrové území Chrudimě a to severním, doplňkově jihovýchodním směrem od stávající zástavby, přičemž územní plán musí respektovat také územně připravený rozvoj jižním směrem,
 • v okrajových místních částech se omezit na nekapacitní dostavbu,
 • neumožnit rozptýlenou výstavbu rodinných domů v krajině, a to ani přestavbou chatových nebo zahrádkářských lokalit, neboť je z hlediska řešení dopravy a inženýrských sítí neekonomická,
 • podporovat rekreační využití území podél Chrudimky, zejména zde vymístit nevhodně situované výrobní a skladové areály a nahradit je plochami přírodního charakteru, zprůchodnit území kolem toku a doplnit zde plochy územního systému ekologické stability, v záplavových územích zamezit situování nových staveb,
 • zatraktivnit město z hlediska turistického ruchu doplněním sportovních a rekreačních ploch nadmístního charakteru na plochách mezi Chrudimí a Železnými Horami vč. autokempinku Podhůra, ve výhledu zde zvážit i situování golfového hřiště,
 • umožnit rozvoj komerčních aktivit a administrativních center firem, situovat je na hlavních příjezdových trasách do města (Dašická, prodloužení ulice Novoměstské) a také jižně průmyslové zóny Transporta,
 • rozvoj průmyslové výroby s negativním dopadem na okolní zástavbu omezit na dosud nevyčerpané plochy stávajících průmyslových zón, zónu nadmístního významu při ulici Dašické řešit jako územní rezervu (pro případného strategického investora) vč. možnosti zavlečkování.
 • v roce 2016 byla dokončena první etapa obchvatu města, nyní probíhá archeologický průzkum pro etapu druhou
 • v roce 2018 byly zahájeny práce na archeologickém průzkumu na II. etapě obchvatu
 • máme nový územní plán od roku 2013
 • v roce 2019 bude zahájena výstavba dopravního terminálu Chrudim

Podle SLDB 2011 bylo v Chrudimi v roce 2011 celkem 3 262 domů, z toho bylo 8,8 % neobydlených domů s byty a 91,05 % trvale obydlených. Z celkového počtu 2 970 trvale obydlených domů tvořily rodinné domy 87 % a bytové domy 19,02 %. Nejvíce domů ve městě mělo 1 - 2 nadzemní podlaží. Podle počtu bytů v domě převažovaly domy s 1 bytem.

Největší počet domů v Chrudimi v roce 2011 byl ve vlastnictví fyzických osob a nejméně domů vlastnilo bytové družstvo. Na území města se nachází vysokopodlažní i nízkopodlažní zástavba, převládají nízkopodlažní domy. Ve městě se nachází celkem 565 bytových domů, z toho je 37 domů ve vlastnictví státu a města Chrudim.

V roce 2011 bylo ve městě celkem 10 348 bytů, z toho bylo 890 neobydlených bytů. Podíl trvale obydlených bytů v rodinných domech v roce 2011 byl 27,6 %, naproti tomu podíl bytů v bytových domech představoval 71,2 %.

Z trvale obydlených bytů v roce 2011 tvořily 41 % byty v osobním vlastnictví, 23,4 % byly byty ve vlastním domě a 20 % byly byty nájemní. V roce 2011 byla ve městě v obydlených bytech průměrná velikost obytné plochy bytu 62,7 m2, Podle počtu obytných místností v roce 2011 jednoznačně převažovaly v obydlených bytech čtyřpokojové byty.

Z posledních dohledaných informací jsou k dispozici údaje o dokončených bytech za město Chrudim.

Podíl bytů v rodinných domech činil v roce 2016 27% a v domech bytových 59%. V roce 2017 podíl v rodinných domech 86% a domech bytových 0%. Hodnoty se vztahují k dokončeným bytům v daném roce.

Již při pořizování územního plánu a jeho změnách se vždy počítá s veřejnou zelení.