• naše weby..
 • ..
 • .
Téma

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Porovnání měst

Zajímá Vás, jak města porovnat z pohledu udržitelného rozvoje?
Podle jakých kritérií či oblastí?
Díky těmto Auditům udržitelného rozvoje naleznete odpovědi
na otázky...

Jak témata řeší různá města?
Jak vnímají své silné a slabé stránky a jak je vidí externí experti?
Jak měří aktuální stav a s jakými daty pracují?
Kde jsou excelentní výsledky a inspirace pro ostatní?

Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost
Rozbalit všechna +

1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město se dlouhodobě zabývá problematikou protipovodňových opatření (ve spolupráci s dotčenými subjekty). Máme vypracovaný a schválený plán Adaptace města Chrudim na klimatické změny.

Hodnocení oponenta 0
Trend nehodnoceno
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město se dlouhodobě zabývá problematikou protipovodňových opatření (ve spolupráci s dotčenými subjekty).

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město v současné době zohledňuje důsledky globální změny ve své práci. Do budoucna je důležité závěry dokumentů jako SECAP prosazovat v praxi.

 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta 0

 Je zřejmé, že problematikou se město zabývá. Jinak bez komentáře.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Sebehodnocení +1

 Jsou připravována opaptření ke snížení očekávaných dopadů souvisejících s klimatickou změnou.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.9.1 Má obec/město zpracován Plán protipovodňových opatření?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město ve spolupráci s Povodím Labe nyní zapracovává do územního plánu protipovodňová opatření navržená povodím tak, aby tyto stavby byly veřejně prospěšnými stavbami a mohlo tak lépe dojít k realizaci těchto opatření v budoucnosti.

Zároveň má město zpracovaný projekt protipovodňového opatření v ul. Malecká - sídliště Na Šancích, kde nyní probíhají jednání s majiteli pozemků.

 • 1.9.A Opatření proti povodním ?
  ano
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Připravujeme realizaci jednotlivých opatření, při nichž narážíme nejenom na složité majetkoprávní poměry, nedostatek financí, ale i změny legislativy.

Hodnocení oponenta 0
Trend nehodnoceno
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice nechalo vypracovat DUR Protipovodňová opatření pro jižní část zástavby - pravý břeh Labe. V současné době probíhají jednání s dotčenými orgány, je podána žádost o UR.
Protipovodňová opatření se řeší v trase železniční trati Lysá nad Labem - Děčín - všechny viadukty v prostoru nádraží Litoměřice město.

 • 1.9.A Opatření proti povodním ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město se dlouhodobě zabývá touto problematikou (ve spolupráci s dotčenými subjekty).

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Plán protipovodňové ochrany:

Od ledna 2014 funguje Digitální povodňový plán ORP Jihlava a varovný a vyrozumívací systém ORP Jihlava, je zapojeno 23 obcí.

http://dpp.jihlava-city.cz/dpp/

 • 1.9.A Opatření proti povodním ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

 Bez připomínek.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V roce 2015 byl zpracován Digitální povodňový plán ORP Kopřivnice. Je zveřejněn prostřednictvím Povodňového informačního  systému POVIS.cz a na Povodňovém portálu HZS MSK http://dpporp.hzsmsk.cz/dpp/orpkoprivnice/ 

V roce 2017 získalo město dotaci na zpracování Digitálního povodňového plánu Kopřivnice. Ten bude zpracován do konce roku 2017.

Návrh protipovodňových opatření je součástí Adaptační strategie města na změnu klimatu, která byla zpracována v létech 2016-2017. Zároveň se připravuje územní studie krajiny ORP, která bude problematiku protipovodňových opatření rovněž řešit.

 • 1.9.A Opatření proti povodním ?
  Ano

 Opatření proti povodním jsou identifikována a postupně realizována - např. obnova mostů za účelem zlepšení průtoku, rekonstrukce dešťové kanalizace a kanalizačních vpůstí apod.

Sebehodnocení 0

Stav je uspokojující.

Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek.

1.9.2 Má obec/město zpracován Plán opatření proti suchu, resp. krizového hospodaření s vodou?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město má zpracován dokument Adaptační strategie města Chrudim na klimatickou změnu. V územním plánu se počítá se zasakováním ze staveb v nově budovaných lokalitách.

 • 1.9.B Opatření pro zvýšení akumulace vod v prostředí a ke zpomalení odtoku ?
  ano
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město má zpracován dokument Adaptační strategie města Chrudim na klimatickou změnu. V územním plánu se počítá se zasakováním ze staveb v nově budovaných lokalitách.

Hodnocení oponenta 0
Trend nehodnoceno
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Obec nemá připravený plán opatření proti suchu. V současné době se zabýváme akumulací srážkových vod a jejich využitím ve městě. V budově MěÚ  Pekařská 2 vznikla nádrž na dešťovou vodu, která bude využívána pro splachování WC na MěÚ.

V roce 2018 bude součástí Akčního plánu udržitelné energetiky a ochrany klimatu SECAP.

viz https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/68039/F1-DP-2017-Jerabek-Michal-DIPLOMOVA%20PRACE.pdf?sequence=1

 • 1.9.B Opatření pro zvýšení akumulace vod v prostředí a ke zpomalení odtoku ?
  ANO

Generel možností využití srážkových vod v budovách města.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní
Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město spolupracuje s AV ČR (Czech Globe) na tématu Adaptací na klimatickou změnu. Tato práce bude podkladem pro akční plán SECAP

 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ne, ale je plánováno zpracování adaptační strategie na změny klimatu.

Doposud problematiku řeší odbor životního prostředí v obecné rovině v rámci rozhodovacích procesů.

Aktuálně se připravuje analýza hospodaření s dešťovými i podzemními vodami ve městě, tj. vyhodnocení počtu studní, v jakých lokalitách a jaký je jejich vztah k podzemním vodám, vyhodnocení poměru zpevněných a nezpevněných ploch a jaké jsou možnosti zasakování dešťových vod ve vztahu k využití území.

Výstupem studie by mělo být

- návrh opatření pro zvýšení retence dešťové vody ve městě, a to jak v zastavěném území, tak i ve vazbě na něj,

- nastavení pravidel pro zajištění dostatečné retence v nových lokalitách,

- provedení hydrologického průzkumu, tj. posouzení, zda je možné ve stávajících lokaltách povolovat realizaci nových studní (pokud ano, jaká je ještě kapacita) a pro nové rozvojové lokality stanovit v jaké kapacitě je možné povolovat odběry podzemní vody.

 

Problematika uvedena v tématu 2: Životní prostředí, část 2.1 - nakládání s dešťovými vodami.

 • 1.9.B Opatření pro zvýšení akumulace vod v prostředí a ke zpomalení odtoku ?
  NE
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

 Bez připomínek.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V létech 2016-2017 zpracovalo město ve spolupráci s relevantními partnery za metodického vedení konzultantů z CI2, o.p.s. Adaptační strategii na změnu klimatu. Tato strategie bude předložena ke schválení zastupitelstvu města v červnu 2017 a následně budou realizovaná opatření, která řeší nejen problematiku hospodaření s vodou, ale také další přírodní jevy, ke kterým dochází v důsledku klimatických změn. Po projednání dokumentu zastupitelstvem města bude zveřejněn na webu města v sekci Radnice / Dokumenty

 • 1.9.B Opatření pro zvýšení akumulace vod v prostředí a ke zpomalení odtoku ?
  Ano

 Usnesením č. 2080 schválila rada města dne 23.5.2017 Zásady a limity pro budování nových a rekonstrukci stávajících parkovišť – zeleň. Jejich cílem je zlepšit retenční schopnost území, ve kterých jsou budována či rekonstruována parkoviště.

Sebehodnocení 0

Město začalo realizovat přípravné kroky na klimatické změny.

Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek.

...přehled aktuálních kompletních Auditů