• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Velké Meziříčí: Zásady spolupráce s investory

Velké Meziříčí v rámci zlepšování kvality městského prostředí nově zavedlo Zásady pro spolupráci s investory v otázce developerské výstavby.

Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Velké Meziříčí
Příjmení, jméno: Švec Josef, Ing. Bc.
Organizace: Městský úřad Velké Meziříčí
E-mail: svec@velkemezirici.cz
Telefon: 566 781 150
Téma: Systém plánování a řízení, vč. urbanismu a revitalizací, územního plánování a regionálního rozvoje

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Velké Meziříčí dlouhodobě pracuje na zlepšování kvality městského prostředí a snaží se motivovat k trvale udržitelnému a koncepčnímu rozvoji města.

S těmito snahami bezprostředně souvisí vytvoření předpokladů pro kvalitní výstavbu, které nově zajistí Zásady pro spolupráci s investory v otázce developerské výstavby. Tyto zásady zabezpečí nastavení jednotných, nediskriminačních a transparentních podmínek sloužících pro jednání mezi Velkým Meziříčím a investory, kteří hodlají na pozemku města realizovat svůj investiční záměr. Současně zajistí oběma stranám koordinovaný postup přípravy podkladů tak, aby se potenciální nesoulady včasně odstranily ještě v předprojektové fázi a příprava investičních záměrů tak proběhla co možná nejsnadněji a bez zbytečných průtahů.
Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument?

Integrovaný plán rozvoje města: zde

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Zásady pro spolupráci s investory v otázce developerské výstavby
Začátek aktivity: 01.01.2023
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 50
Jak byla aktivita financována? Aktivita byla financována z rozpočtu města.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Investiční záměry soukromých investorů na pozemku města jsou projednány v předprojektové fázi a zastupitelé mohou následně o prodeji či směně rozhodovat s konkrétní představou o tom, co má na daném pozemku vzniknout. Město má možnost si projekt mnohem lépe ohlídat, než tomu bylo v minulosti, kdy se pozemek pouze prodal, aniž by někdo věděl, co tam přesně vznikne. Následuje projekční fáze. Po dokončení projektové dokumentace a projednání s městským architektem a městským krajinářem je tato dokumentace předána na majetkoprávní oddělení. Realizace probíhá dle odsouhlasení projektové dokumentace. Obvyklým vlastníkem a správcem veřejného prostranství a jejich infrastruktury ve Velkém Meziříčí - především komunikací a jiných zpevněných ploch, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a dalšího veřejného mobiliáře - je město, které je připraveno tyto prostory a infrastrukturu za splnění požadavků příslušných odborů městského úřadu bezúplatně, popř. za symbolickou částku převzít do svého vlastnictví.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Jedná se o dlouhodobou strategii a podle tohoto schématu jsou startovány první projekty. Zaznamenáváme výsledky, neboť jsou pevně stanovená pravidla a investoři je respektují. Podle strategie se postupuje od zač. roku 2023, první evaluace budeme moci provést až v roce 2024.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Budeme sledovat celý proces a v případě potřeby dojde ke korekci pravidel.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

V době tvorby byla široká veřejnost pravidelně informována tiskovými zprávami články v médiích, např.:

Článek: Starosta města informuje o aktuálním dění ve městě (25.4.2022)
Tisková zpráva: Zásady pro investory vylepší vztahy města s developery (27.4.2022)
Článek: Čechovy sady se rozrostou o dalších 180 bytů (22.6.2022)

Aktéři

Název: Město Velké Meziříčí
IČO nebo jiný registrační údaj: 00295671
Adresa: Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí
Web: http://www.velkemezirici.cz

Další aktéři

Název:BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o
IČO nebo jiný registrační údaj:25317873
Adresa:Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí
Web:http://www.bc-hsv.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Velké Meziříčí

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu