• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Chrudim: Veřejná prostranství vznikají ve spolupráci s obyvateli

Jedním z hlavních zájmů městského úřadu v Chrudimi se stalo aktivní zapojení široké veřejnosti do rozhodování o dalším rozvoji města. Ačkoliv je tento proces dlouhodobý a náročný, jeho úspěšná implementace do života úřadu, organizace či obce přináší jednoznačně pozitivní výsledky, zvláště pokud jde o vnímání úřadu ze strany veřejnosti.

Přáním Chrudimi je mezi občany vytvářet pocit sounáležitosti s místem, kde žijí, pracují a tráví svůj volný čas. Mezi prioritní témata, k nimž Chrudim pravidelně pořádá veřejná setkání s občany, tedy patří plánování veřejného prostranství ve městě.

Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Chrudim
Kontakt: Koordinátorka ZM
Příjmení, jméno: Trunečková, Šárka
Organizace: město Chrudim
E-mail: sarka.truneckova@chrudim-city.cz
Telefon: 469 645 260
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace
Veřejná prostranství vč. regenerace sídlišť

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Zapojení veřejnosti do rozhodování o dalším rozvoji města (včetně budoucí podoby veřejných prostranství) má hned několik výhod - je tak například možné předejít různým nedorozuměním, nesouhlasu s nově navrhovanými záměry a projekty, psaní petic a stížností. Systematickou činností v této oblasti má město rovněž možnost získat od obyvatel zpětnou vazbu.

Veřejnost se do spolupráce s městem aktivně zapojuje v případě, že je oslovena v ten pravý čas a odpovídajícím způsobem.Výběr vhodného způsobu zapojení veřejnosti, tedy volba správné metody, je proto důležitým rozhodnutím, které zajistí úspěšnost celého procesu.
Pro zapojování veřejnosti využívá město Chrudim aktivních i pasivních forem (plánovací setkání, veřejná projednání, ankety, dotazníky apod.).

Plánovacích setkání využívá město Chrudim běžně pro rekonstrukce veřejných prostranství - rekonstrukce ulic, regenerace odpočinkových míst, parků, dětských hřišť apod. Pro plánovaná setkání se přitom město snaží hledat takové prostory, které jsou nejblíže dostupné pro oslovenou cílovou skupinu – setkání tak probíhají přímo na dětských hřištích, v parcích, na ulicích, na odpočinkových místech, v přilehlých restauracích apod.
  • Rekonstrukce stávajících a vznik nových hřišť je jednou ze základních oblastí, která předpokládá zapojování obyvatel. Pro občany žijící poblíž upravovaných hřišť jsou připravena plánovací setkání, pomocí kterých bývá vytipována vhodná   lokalita a vybráno příslušné vybavení hřiště odpovídající věku dětí. Na posledním setkání je k připomínkování předkládána projektová studie. Vše probíhá v souladu s plánovacími procesy ve městě a ve spolupráci s architekty. Většinou bývají pro občany připraveny 2 – 3 plánovací setkání k jedné problematice. Takto vznikla v Chrudimi např. dětská hřiště Na Větrníku, Víta Nejedlého či Na Rozhledně.
  • Své místo v plánování s veřejností má i regenerace parků a odpočinkových míst. Občané se tak stávají spolutvůrci projektů. Na plánovacích setkáních (zpravidla na dvou až třech) bývá vytvořen návrh místa. Vše opět probíhá ve spolupráci s architekty. Výsledkem je vytvoření příjemného prostoru, který odpovídá požadavkům současné doby a podporuje mezigenerační soužití. Touto cestou byla v Chrudimi regenerována odpočinková místa Novoměstská, Sv. Čecha, vnitroblok Víta Nejedlého a Pod Požární zbrojnicí.


Další z metod zapojování veřejnosti, kterou pravidelně pro občany město Chrudim připravuje, jsou veřejná projednání. Každoročně je pro občany organizována aktualizace Plánu zdraví a kvality života, stanovení Desatera problémů města Chrudim, projednání humanizace velkých sídlišť, Integrovaný plán rozvoje města apod. Na tomto setkání bývá zaznamenáno velké množství podnětů a připomínek, které se poté město Chrudim snaží postupně s příslušnými odborníky řešit. Právě z těchto debat  většinou vyplynou místa, která mají zájem občané společně řešit.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

ANO

K veřejným projednáváním existuje dokumentace i fotodokumentace.

Při příležitosti vítězství Chrudimi v soutěži Bursary Awards byl vytvořen krátký dokumentární snímek, který je ke shlédnutí na www.youtube.com.

Začátek aktivity: 05.10.2001
Konec aktivity: 05.10.2020
Příloha
Jak byla aktivita financována? Vícezdrojové financování.
Proces zapojování veřejnosti byl v případě regenerace dětských hřišť Na Větrníku a Víta Nejedlého, odpočinkových míst Sv.Čecha a vnitrobloku Víta Nejedlého financován prostřednictvím Revolvingového fondu MŽP.
Rekonstrukce či regenerace projednaných lokalit bývá poté financována v rámci rozpočtu města, s přispěním např. dotace ČEZ nebo hledáme další možné finanční zdroje.
Detailní rozpis: Není možné specifikovat náklady na zapojení veřejnosti do rozhodování, ale například finanční odměna facilitátora je zhruba 36000 Kč, 4 ks projektové dokumentace pak vychází na 330 000 Kč.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Pokud dojde k zapojení veřejnosti vhodným způsobem a ve správný čas, vytvoří se ve městě místo, které je plně využíváno občany k jejich spokojenosti, a mnohdy se předejde zbytečným stížnostem a dohadům.

Pokud při dílčích projednáváních předpokládáme komplikace způsobené obtížnější komunikací s veřejností, je dobré si zajistit facilitátora, který vnese do diskuse nestranný pohled. Je rovněž dobré, když se všech projednávání zúčastní zástupci dotčených odborů MěÚ (většinou vzhledem k širším vazbám) - Odbor investic, Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, Odbor územního plánu a regionálního rozvoje, zástupce vedení města.

V Chrudimi je příprava plánovacích setkání města a veřejnosti součástí práce příslušných odborů MěÚ (Odbor investic, úsek údržby zeleně, Odbor životního prostředí apod.). Pro to, aby tito zaměstnanci dokázali dobře komunikovat s veřejností, volili vhodné metody a dokázali uplatnit facilitační dovednosti, byl pro ně "na míru" připraven speciální vzdělávací modul. Lze tedy říci, že pro zapojování veřejnosti není třeba vytvářet zvláštní finanční, personální ani technické zdroje, pokud se postup Zdravého města řeší s porozuměním vedení města.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?

Rizika vyplývají zejména z komunikace s veřejností - proto může mnohdy pomoci spolupráce s facilitátorem. Překážkou může být rovněž nedostatečná příprava zástupců městského úřadu, kteří by měli zvládat učité nezbytné dovednosti. V Chrudimi se z tohoto hlediska vyplatilo vytvořit speciální vzdělávací modul pro zaměstnance úřadu.

Specifický proces zapojování veřejnosti v Chrudimi byl prezentován na světové soutěži LivCom Bursary 2009 v Plzni, kde Chrudim získala finanční dotaci ve výši 20.000 liber na regeneraci odpočinkového místa ve vnitrobloku Pod Zbrojnicí.  

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

K oslovení dané cílové skupiny využívá město všechna dostupná média ( tiskové zprávy, internet, www stránky, rozhlas, denní tisk, plakáty, osobní pozvánky, bannery apod.).

O úspěšně realizovaných projektech informují následně zejména regionální média.

Video k realizaci dětského hřiště Na Rozhledně:
http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/video-deti-nove-hriste-ihned-vyzkousely20091023.html

Příloha:

Aktéři

Název: město Chrudim
IČO nebo jiný registrační údaj: 00270211
Adresa: Resselovo náměstí 77, Chrudim, 537 16
Web: http://www.chrudim.eu
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu