• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Kopřivnice: Regenerace velkého panelového sídliště

Regenerace panelového sídliště byla nutná s ohledem na nefunkční a zastaralou strukturu ze 70. let 20. st. Provedená anketa mezi veřejností potvrdila hlavní problém s parkováním, a proto první fáze projektu je zaměřena na zvýšení počtu parkovacích míst. Navazující fáze pak budou řešit také plochy veřejné zeleně a plochy pro trávení volného času. Předpokládané celkové náklady 11100 tisíc Kč. Přílohy: fotografie, články v médiích, dokumenty týkající se ŠPZ.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Kopřivnice
Kontakt: Město Kopřivnice, Záhumenní 1152, 742 21, Kopřivnice
Příjmení, jméno: David Monsport, Ing. Ivan Viskupič
Organizace: Město Kopřivnice
E-mail: david.monsport@koprivnice.cz; ivan.viskupic@koprivnice.cz
Telefon: +420 556 789 450, +420 556 879 650
Téma: Veřejná prostranství vč. regenerace sídlišť

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Zlepšení kvality prostředí z hlediska dopravní situace, parkování. Využití plochy nízké kvality pro podporu dopravní obslužnosti části sídliště. Odstranění nebezpečného výjezdu. Hlavním podnětem pro zpracování území byl značný nedostatek parkovacích míst při husté sídlištní zástavbě. Sever 2. etapa - rozpracováno. Očekávaný výstup - podle dotazníkového šetření, které je nutným podkladem pro přidělení dotace v rámci projektu regenerace panelových sídlišť, byl kladem opět důraz na pokrytí absence parkovacích míst. Vytvoření dostatečného parkování umožní lepší průjezdnost sídlištěm, rozhledové podmínky a díky tomu se i zvýší bezpečnost chodců. Projekt regenerace řeší také zelené plochy a plochy pro trávení volného času, ale ty budou postupně realizovány v dalších letech. Postup regenerace kopíruje priority. V rámci 2. etapy budou zpracovány realizační celky RC 8 a 9 tzn. (předpokl. náklady: 11,1 mil.) Předprostor školy 17. listopadu (parkování, chodníky, zpevněná plocha, lavičky, pergola, bezbariérové přechody) a ulice Česká (parkování, chodníky, bezbariérové přechody).
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO - byla pořízena fotodokumentace
Začátek aktivity: 01.06.2003
Konec aktivity: 30.11.2016
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 11000
Jak byla aktivita financována? z rozpočtu města a dotace Ministerstva pro místní rozvoj
Detailní rozpis: I. etapa ( dotace 4,557 mil Kč z Ministerstva pro místní rozvoj) - celkové náklady 6,511 mil Kč

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Před započetím stavebních prací je nutné provést ověření skutečné polohy podzemních objektů sondami bez ohledu na ujištění správců sítí o jejich správném zakreslení
Příloha:

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Novinové články, kabelová televize
Příloha:

Aktéři

Název: Město Kopřivnice
IČO nebo jiný registrační údaj: 298007
Adresa: Záhumenní 1152, Kopřivnice, 742 21
Web: http://www.koprivnice.cz

Další aktéři

Název:Centum pro komunitní práci
IČO nebo jiný registrační údaj:70925437
Adresa:Ostrčilova 19, 702 00 Ostrava 1

Název:

Ateliér Bonmot spol. s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:25870343
Adresa:Na Střelnici 48, 779 00, Olomouc
Detailně zpracované dobré praxe

Kopřivnice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu