• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Praha 10: Moje stopa ve škole - participativní rozpočet do škol


Cílem projektu je zapojit všechny aktéry ve škole do společného díla - vedení, učitele, děti, ale v neposlední řadě i rodiče. Proces je také součástí úsilí o prohloubení vztahu radnice s obyvateli MČ a spolupráce s nimi na proměnách veřejného prostoru. Účast na fungování školy posiluje školní komunitu a její vazby na městskou část.

Participace učí žáky rozhodnosti a odpovědnosti za své okolí, učí veřejnému vystupování a společné komunikaci. Rozvíjí týmové spolupráce, kreativní myšlení, obohacuje výuku a představuje demokratický systém, ve kterém se žáci učí základním volebním principům.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Praha 10
Příjmení, jméno: Šimona Huitric
Organizace: Oddělení strategického rozvoje a participace ÚMČ Praha 10
E-mail: simona.huitric@praha10.cz
Telefon: 736765154
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Hlavním výstupem projektu jsou především samotné zrealizované projekty zapojených škol a výchovně-vzdělávací efekt prožitku participace na podobě a chodu školy. Jsou však i další výstupy, které jsou neméně důležité a to je například spolupráce městské části se školami skrze koordinátory (ti jsou často aktivními učiteli, kteří zároveň vedou mnoho dalších projektů). S těmito učiteli jsme i nadále v kontaktu, proběhla společná schůzka a další budou následovat. V neposlední řadě pak došlo k navázání komunikace se školními parlamenty, jelikož právě ty stály ve většině škol za úspěšnou prostupností informací o vývoji projektu mezi vedením, učiteli a žáky. Z této spolupráce vzešlo tzv. Školní fórum (=zastupitelstvo mladých). Projekt vedlo oddělení strategického rozvoje a participace z Kanceláře starostky a bylo vytvořeno speciální webové rozhraní, kam se jednotlivá koordinátoři přihlašovali a procházeli krok za krokem celým procesem.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

Veškeré výstupy jsou zveřejněny na samostatné webové stránce https://veskole.mojestopa.cz/, ale také na FB stránce městské části Praha 10. Zároveň pak probíhala prezentace škol na vlastních webových stránkách a FB profilech.

Začátek aktivity: 01.04.2021
Konec aktivity: 30.06.2022
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 360
Jak byla aktivita financována? Participativní rozpočet na školách byl financován z rozpočtu městské části.
Detailní rozpis: 9 x 35 000 kč na realizaci projektů, 9x5000 kč na odměnu koordinátorů ve školách

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Doporučujeme při realizaci participativního projektu vyčlenit úvazek na pracovníka, který bude mít na starost koordinaci a komunikaci se školami. Možnost dostat se blíže k fungování škol pedagogických kolektivů a školních komunit je jednoznačně jedním z důležitých výstupů, který může sloužit jako podklad k dalšímu zapojování škol do života obce a naopak. Také je třeba hlídat dodržování termínů, koordinátoři jsou často zaneprázdněni i jinými projekty. Dále je třeba ze strany obce jasně stanovit, zda jsou v rámci projektu podporovány investiční i neinvestiční projekty. Větší investiční projekty, které školy kofinancují ze svých prostředků, mají sice větší dopad a potenciál na změnu ve fungování života školy, ale pro obec jsou náročnější – je třeba intenzivnější komunikace a spolupráce s více odbory.</p>
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Do procesu realizace jednoznačně negativně zasáhla pandemie koronaviru, školní koordinátoři tak museli komunikovat se žáky jak při prezenční tak při distanční výuce. Tím trpěla například plynulost při sběru podbětů od žáků a tříd, ale také distribuce hlasovacích kódů.

Příjemným překvapením naopak byla situace, která se opakovala na více školách – vedení schválilo do hlasování i projekty, které měly násobně vyšší rozpočty, než jaký byl příspěvek MČ na realizaci s odůvodněním, že prostředky na ten či onen projekt mají, ale teprve díky tomuto projektu se dozvěděli, že si jej žáci přejí.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Evaluace projektu probíhala na více úrovních. Vzhledem k tomu, že se jednalo o pilotní projekt, jehož cílem bylo ověřování postupů, bylo třeba každý z naplánovaných kroků ve školách pečlivě pozorovat a vyhodnocovat. To se podařilo, školní koordinátoři s MČ čile komunikovali a zpětnou vazbu průběžně poskytovali. Na konci školního roku pak proběhla písemná evaluace, ale také neformální setkání s koordinátory, které mělo podobu focus group.

V první řadě je výsledkem 8 zrealizovaných školních projektů, tzn. všechny školy úspěšně prošly procesem navrhování – schvalování – hlasování – evaluace. Dalším sledovaným ukazatelem byl počet navržených žákovských projektů na jednotlivých školách, respektive počet projektů schválených vedením k postupu do hlasování. Zde se situace lišila a počty se pohybovaly na škále od 4 do 15 projektů postupujících do hlasování. Sledovali jsme také počty zapojených žáků. Průměrný počet žáků zapojených do hlasování byl 60% - počty však byly ovlivněný nepředvídatelností situace s karanténami/izolacemi žáků a celých třídy kvůli koronaviru.
Příloha:
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Do druhého kola projektu, který odstartuje na podzim 2022 je přihlášeno 11 škol – dobrá praxe se tedy mezi školami rozšířila a ředitelé mají o projekt zájem. Rozvoj aktivity probíhá na základě sebrané zpětné vazby z prvního ročníku.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Aktivita byla prezentována v článku v měsíčníku městské části, na speciálních webových stránkách www.veskole.mojestopa.cz, sociálních sítích MČ, školy na svých komunikačních kanálech, zároveň pak vyšlo několik oficiálních tiskových zpráv. Jednotlivé školy prezentovaly projekt přes své školní časopisy, výstavy ve školách a propagační videa.

Příloha:

Další poznámky

Další poznámky Participativní rozpočet do škol je skvělou příležitostí, jak prohloubit spolupráci školy a obce. Nejen, že podporuje komunikaci na úrovni obec – ředitel školy, ale může otevírat nové dveře do dalších úrovní, jako je obec – učitelé, ale i obec – žáci. Může nastartovat další formy spolupráce a projekty, které podpoří pocit sounáležitosti žáků s místem, kde žijí.

Aktéři

Název: MČ Praha 10
IČO nebo jiný registrační údaj: IČ: 00063941
Adresa: Vršovická 58 Praha 10
Web: http://www.praha10.cz
Publicita NOR - aktivity, projekt
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu