• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Praha-D.Počernice: Zapojení dětí do vypracování loga Zdravé městské části

Žáci Základní školy Národních hrdinů v Dolních Počernicích se zúčastnili soutěže o nejlepší návrh loga Zdravé městské části Praha – Dolní Počernice. Všechny návrhy byly vystaveny během kulturní akce, kde je zhlédly stovky obyvatel a návštěvníků Dolních Počernic. Vítězný návrh zdůrazňuje důležité atributy MČ: množství zeleně, velkou vodní plochu, významné objekty i zámecký park s památnými stromy.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Praha-Dolní Počernice
Příjmení, jméno: Richter Zbyněk, starosta
Organizace: Městská část Praha-Dolní Počernice
E-mail: starosta@dpocernice.cz
Telefon: +420 281 021 099; +420 602 243 214
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? MČ Praha – Dolní Počernice se rozhodla pro vypracování svého loga v souvislosti s jejím členstvím v Národní síti Zdravých měst a realizací místní Agendy 21. Za tímto účelem byla usnesením Rady MČ č 99. 21 ze dne 2. 6. 2009 vyhlášena soutěž pro žáky Základní školy Národních hrdinů v Dolních Počernicích o nejlepší návrh loga na téma „Zdravá MČ Praha – Dolní Počernice“. Provedením dalších kroků v souvislosti s touto soutěží byl pověřen starosta Zbyněk Richter. Následně byla ustavena hodnotící komise z řad zastupitelů a umělecké obce MČ Praha – Dolní Počernice. Dne 17. 9. bylo provedeno vyhodnocení návrhů, kterých se sešla téměř celá stovka.
Vítězné logo je ideově motivováno ke zvýraznění velkého množství zeleně, kterou MČ Praha – Dolní Počernice oplývá, dále je modrou barvou zvýrazněn největší rybník v Praze – Velký počernický – s dominantou bezpečnostního přelivu. Po obvodu kruhu jsou umístěny atributy významných počernických objektů, a přítomnost zámeckého parku s několika památnými stromy.
Konečnou verzi upraveného vítězného návrhu pak schválila Rada svým usnesením 111.4 ze dne 5. 11. 2009 a Zastupitelstvo jej vzalo na vědomí bez jakýchkoliv připomínek. Na zasedání Rady dne 3. 12. 2009 bylo odsouhlaseno používání loga Zdravé městské části na úředních listinách.
Začátek aktivity: 02.06.2009
Konec aktivity: 03.12.2009
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 0

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Záměr zapojení žáků ZŠ do procesu MA 21 tímto způsobem byl velmi prospěšný i úspěšný, neboť všechny návrhy byly vystaveny na největší kulturní akci MČ – Babí léto – v září 2009 a následně pak v prostorách Úřadu MČ. V obou případech návrhy dětí zhlédly stovky místních obyvatel i návštěvníků Dolních Počernic.
První tři návrhy byly oceněny diplomem a věcnými cenami, dalších sedm návrhů bylo oceněno čestným uznáním. Všichni ocenění obdrželi ještě publikaci o Dolních Počernicích. Předání cen proběhlo ve školní tělocvičně při akci „Evropský týden mobility“ dne 22. 9. 2009.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Bylo potěšující, s jakým zájmem přistoupili žáci školy k této soutěži. Motivy návrhů potvrdily, že žáci naší školy pozorně vnímají rozvoj a směrování Dolních Počernic jako Zdravé městské části.
Protože v soutěži zvítězil návrh žáka 2. třídy, nebylo možné jej v originále použít pro logo z důvodu jeho kvality pro počítačové provedení. Z toho důvodu si starosta pozval na konzultaci autora vítězného návrhu a jeho otce. Na tomto jednání byl návrh ideově doladěn a otec žáka přislíbil návrh převést do elektronické podoby. Výsledek byl pro všechny nad očekávání dobrý.

Aktéři

Název: MČ Praha-Dolní Počernice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00240150
Adresa: Stará obec 10, 190 12 Praha 9
Web: http://www.praha-dolnipocernice.cz

Další aktéři

Název:Základní škola Praha 9 – Dolní Počernice
IČO nebo jiný registrační údaj:45246025
Adresa:Národních hrdinů 70, 190 12 Praha 9
Web:http://zsdolni­pocernice.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Praha-Dolní Počernice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu