• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Jihomoravský kraj: Koncept společenské odpovědnosti v systému řízení úřadu

Jak na získání certifikace Společensky odpovědné firmy v prostředí veřejné správy? Jihomoravskému kraji se podařilo zasadit koncept společenské odpovědnosti do systému řízení úřadu, vnikly strategické dokumenty, byla vytvořena pracovní skupina, která je místem pro výměnu zkušeností napříč všemi odbory, byla zmapovány aktivity, které naplňují heslo: "nabídnout víc, než co zákon ukládá a společnost očekává".
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Kontakt: Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoraského kraje, útvar řízení kvality
Příjmení, jméno: Kmentová Helena
Organizace: Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoraského kraje, útvar řízení kvality
E-mail: kmentova.helena@kr-jihomoravsky.cz
Telefon: +420 541 651 265
Téma: Výkon veřejné správy vč. metod kvality a CSR

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Podařilo se zasadit koncept společenské odpovědnosti do systému řízení úřadu, vnikly strategické dokumenty. Krajský úřad se stal 1. institucí veřejné správy, která je držitelem certifikátu za spol. odpovědnost. Byla vytvořena pracovní skupina (čítající 17 členů), která je místem pro podněcování nápadů a výměnu zkušeností napříč všemi odbory. Došlo ke zmapování aktivit, které naplňují heslo: nabídnout víc, než co zákon ukládá a společnost očekává. Díky tomu jsme přišli na to, že takových aktivit není málo, že vidíme smysl v tom dělat něco navíc a že takový přístup u ostatních organizací není zdaleka samozřejmostí. Prostřednictvím odpovědných aktivit podporujeme zdravé hodnoty ve společnosti a usilujeme o kvalitnější životní prostředí již léta – ale teprve až nyní jsme našli souhrnné označení pro to, jak tento přístup pojmenovat - společenská odpovědnost. Diskuze o spol. odpovědnosti organizací veřejné správy byla dále rozvíjena v rámci uspořádané konference "Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy". Záměrem vedení úřadu je pořádat konferenci každoročně a vytvořit z ní tradiční setkání, kde se budou obce, příspěvkové organizace a další zájemci o dané téma vzájemně inspirovat a hledat způsoby, jak do řízení organizace přenášet odpovědné chování.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Ano. Zpráva o společenské odpovědnosti pro veřejnost za rok 2012 a 2013, vnitřní dokumentace: zpráva o stavu společenské odpovědnosti pro vedení úřadu, interní směrnice upravující způsob, jakým se spol. odpovědnost promítá v řízení úřadu.
Začátek aktivity: 01.01.2013
Konec aktivity: 31.12.2014
Příloha
Jak byla aktivita financována? Rozpočet Jihomoravského kraje, spolufinancováno z prostředků EU (projekt)

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Pro ukotvení spol. odpovědnosti v systému řízení organizace je stěžejní podpora ze strany vedení. Zmapujte, co všechno děláte v lepší kvalitě a šíři, než ukládají právní předpisy, a mluvte o tom. Oceňte ochotu zaměstnanců zlepšovat poskytované služby. Podpořte je. Tato investice nejen do kvality služeb, ale také do spokojenosti zaměstnanců, se vrátí zúročená. To, co je pro jednoho samozřejmostí, může být pro druhého inspirací, jak zlepšit své služby.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Kvůli personální změně v pracovní skupině odpovědné za zavedení principů společenské odpovědnosti bylo nutné posunout plánované termíny harmonogramu tak, aby se všichni členové pracovní skupiny dostatečně seznámili s tématem společenské odpovědnosti a s jejich rolemi v rámci skupiny.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Pracovní skupinou pro společenskou odpovědnost byl vytvořen komplexní přehled aktivit, které považujeme za společensky odpovědné (tam, kde to bylo možné byly vyčísleny vynaložené finanční prostředky, frekvence aktivity, počet jejích účastníků, odkaz na důkaz, že aktivita proběhla, provázanost na strategické dokumenty úřadu a kraje). Součástí přehledu je také akční plán pro rok 2014, v němž počítáme s prohloubením vybraných aktivit. Přehled je součástí interního dokumentu Zpráva o stavu společenské odpovědnosti
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Audit potvrdil soulad mezi nastavením systému spol. odpovědnosti a národní normou a ocenil řadu realizovaných odpovědných aktivit. Krajský úřad se stal 1. institucí veřejné správy, která je držitelem certifikátu za spol. odpovědnost. Získali jsme přehled o tom, co všechno děláme nad rámec, aniž bychom museli – důvodem je, že v nich vidíme smysl a svou podstatou podporují dobrou věc. Nedostatkem a určitým dluhem je, že existuje nízká informovanost o tom, co všechno KrÚ nabízí, a to jak mezi veřejností, tak mezi zaměstnanci. Zde vidíme prostor pro zlepšení.
Příloha příloha monitorování a evaluace ()
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Společenskou odpovědnost plánujeme dále prohlubovat v oblasti odpovědných nákupů a zadávání veřejných zakázek. Hodláme navázat na první úspěšný ročník konference o společenské odpovědnosti a vytvořit z ní tradiční každoroční akci pro popularizaci tématu a sdílení dobrých praxí. Samotné aktivity se pak rozvíjejí v závislosti na zlepšovacích návrzích zaměstnanců a interakci s cílovými skupinami. Abychom sounáležitost zaměstnanců k hodnotám KrÚ (profesionalita, efektivita úřadu, kvalita služeb, otevřenost + spolupráce, úcta k lidem) ještě více podpořili, chceme se zaměřit na budování pozitivní organizační kultury, která je pro nápady a jejich úspěšnou realizaci klíčová.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? V listopadu 2013 jsme ve spolupráci s Qualiform, a. s. uspořádali konferenci o společenské odpovědnosti. Následně byly publikovány aktuality na webu JMK, článek v Brněnském deníku Rovnost, na webu Parlamentních listů, v deníku Veřejná správa a na webu Asociace společenské odpovědnosti.
Příloha:

Další poznámky

Další poznámky Zavedení spol. odpovědnosti do systému řízení předcházela fáze proškolení, která byla realizována poradenskou společností v rámci projektu ESF. Po dobu přípravy na certifikaci spol. odpovědnosti byla využita služba externího poradce. V případě zájmu dozvědět se o společenské odpovědnosti více Vám nabízíme metodickou pomoc. Své dotazy směřujte na útvar řízení kvality (viz kontakt výše).

Aktéři

Název: Jihomoravský kraj
IČO nebo jiný registrační údaj: 70888337
Adresa: Žerotínovo nám. 3/5, Brno 601 82
Web: http://www.kr-jihomoravsky.cz

Další aktéři

Název:Qualiform, a. s.
IČO nebo jiný registrační údaj:49450263
Adresa:Rašínova 2, Brno 602 00
Web:http://www.qualiform.cz

Název:

AQM - ALPHA Quality Management s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:26883368
Adresa:Bohuslava Martinů 876/27, Brno 602 00
Web:http://www.aaqm.cz

Název:

AQE advisors, a. s.
IČO nebo jiný registrační údaj:26954770
Adresa:třída Kpt. Jaroše 1944/31, Brno 602 00
Web:http://www.aqe.cz
Detailně zpracované dobré praxe

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu